ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.12.2008г. до 31.12.2008г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Административно дело No 157/2002, III състав

Дела от административен характер

ВЕЛБЪЖД- ЗХ ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

М.Р.К.,
М.Й.М.,
ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: Р.С. 

Определение от 26.11.2008г., в законна сила от 09.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №157/2002 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 

2

Административно дело No 165/2006, IV състав

Дела от административен характер

В.К.К.

НАЧАЛНИКА НА РПУ ДУПНИЦА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
 

3

Административно дело No 53/2007, IV състав

Дела от административен характер

В.И.Г.

ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 20.02.2008г., в законна сила от 12.12.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказ на Директора на ДОИТ-Кюстендил, обективиран в писмо, с изх. № РД-КК-94-256/07.11.2006 г. и връща преписката на органа за произнасяне по искане, с вх. № РД-КК-94-256/17.10.2006 г. на В.и.Г.. решението подлежи на обжалване или протестиране пред ВАС в 14-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

4

Гражданско дело No 154/1999, II състав

Несъстоятелност

МАКЕНА ЕООД

ОРАНЖЕРИИ ЕООД

Докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 10.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
 

5

Гражданско дело (В) No 257/2000, V състав

Жалби

С.Я.В.,
Й.Я.В.

С.С.Д.,
Р.С.Д.,
П.С.М.,
И.С.Ч.,
В.Я.П.,
К.Я.Б.,
А.К.Д.,
Р.К.Д.

Докладчик: П.Б. 

Определение от 16.07.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
 

6

Гражданско дело (В) No 712/2004, I състав

Жалби

М.Б.Б.,
Й.Б.Т.,
Л.Е.Д.,
С.Е.К.

 

Председател: Г.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 29.12.2006г., в законна сила от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на Кюстендилския районен съд от 26.07.2004 г., постановено по гр. д. № 1368 / 2003 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА МУ, в която по отношение на М.Б.Б. и Й.Б.Т. *** е признато за установено, че В
. М. И. б.ж. на с. Пастух, Община Невестино, починала в хода на въззивното производство и на основание чл. 120 от ГПК конституирани правоприемниците й Л.Е.Д. и С.Е.К. и двамата със съдебен адрес ***, адв. Е. Й. е собственик на 1/3 ид.ч. от земеделска земя, представляваща имот № 008147 по картата на землището на с. Пастух, м. "Мочурляка", представляващ нива с площ от 2, 336 дка при граници: имот № 000146 др. селищна територия на дворни места извън регулация, имот № 000309 полски път на Общинска незаявена, имот № 008144 пасище, мера на стоп. от общината и имот № 008151- др. селищна територия на дворни места извън регулация, както и в частта, в която са осъдени да заплатят на В. М. И. сумата от 200 лева разноски по водене на делото в пъровинстанционното производство.
ОТМЕНЯВА решението на Кюстендилския районен съд от 26.07.2004 г., постановено по гр. д. № 1368 / 2003 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА МУ, в която предявеният от В
. М.И. б.ж. на с. Пастух, Община Невестино починала в хода на въззивното производство и на основание чл. 120 от ГПК конституирани правоприемниците й Л.Е.Д. и С.Е.К. и двамата със седебен адрес ***, адв. Е. Й. против М.Б.Б. и Й.Б.Т. *** иск с правно основание чл.97, ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответниците, че е собственик и на останалите 2/3 ид.ч. от имот № 008147 по картата на землището на с. Пастух, м. "Мочурляка", представляващ нива с площ от 2, 336 дка при граници: имот № 000146 др. селищна територия на дворни места извън регулация, имот № 000309 полски път на Общинска незаявена, имот № 008144 пасище, мера на стоп. от общината и имот № 008151- др. селищна територия на дворни места извън регулация е отхвърлен, като неоснователен и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА :
ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.Б.Б. и Й.Б.Т. ***, че В
. М. И. б.ж. на с. Пастух, Община Невестино, починала в хода на въззивното производство и на основание чл. 120 от ГПК конституирани правоприемниците й Л.Е.Д. и С.Е.К. и двамата със съдебен адрес ***, адв. Е. Й. е собственик и на останалите 2/3 ид.ч. от земеделска земя, представляваща имот № 008147 по картата на землището на с. Пастух, м. "Мочурляка", представляващ нива с площ от 2, 336 дка при граници: имот № 000146 др. селищна територия на дворни места извън регулация, имот № 000309 полски път на Общинска незаявена, имот № 008144 пасище, мера на стоп. от общината и имот № 008151- др. селищна територия на дворни места извън регулация .
ОСЪЖДА М.Б.Б. и Й.Б.Т. *** да заплатят на Л.Е.Д. и С.Е.К. и двамата със съдебен адрес ***, адв. Е
. Й. общо сумата от 122 лева разноски по водене на делото пред тази инстанция.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщенията, че е изготвено.

 

7

Гражданско дело No 721/2004, IV състав

Дела от и срещу търговци

ППК ШАТРОВО-94

ЕТ АЛЕКСАНДЪР ТАСЕВ - ТАНЯ ТАСЕВА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 21.01.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

8

Гражданско дело No 260/2005, I състав

Други дела

ХАНМИ СУИС ОПТИКАЛ КО.ЛТД

ОПТИКОМЕРС ЕООД

Председател и докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 07.08.2007г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОСЪЖДА " Оптикомерс" ЕООД, със съдебен адрес гр. Кюстендил, ул."Гладстон" № 10, ап. 21 да заплати на ХАНМИ СУИС ОПТИКАЛ КО.ЛТД, седалище и адрес на пуравление Република Корея, Тайджон Сити № 26-18,Хо-Донг, Юинг-гу, със съдебен адрс гр. София, ж. к. "Илинден", бл. 129, вх. "б", адв. Н
. Ш. на основание чл. 327 от ТЗ във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД за сумата от 10 118 щ. д., представляваща сбор от цените на продадени и незаплатени от ответника оптични лещи и стъкла, от които 1 215 бр. оптични лещи с означения HI-INDEX 1, 56 HMC (~ ~ 6,00) на цена 2, 80 щ. д. за 1 бр., 860 бр. оптични лещи с означения HI-INDEX 1, 56 щ. д. HMC (+, - ) на цена 3, 10 щ. д. за 1 бр., 270 бр. оптични стъкла с означения HI-INDEX 1, 57 PHOTOCROMIC ASPHERIC HMC, HEMW, UV - 400 за 4 050 щ. д. по търговска фактура № HS 230702 -1 / 02.07.2003 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на и.м. в съда 24.03.2005 г. до окончателното й заплащане.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

9

Гражданско дело (В) No 69/2006, I състав

Жалби

С.Д.С.

К.С.Ц.

Председател: Г.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 26.03.2007г., в законна сила от 23.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решението на Кюстендилския районен съд от 16.12.2005 г., постановено по гр. д. № 680/2004 г. по описа на същия съд.
 

10

Гражданско дело (В) No 788/2006, IV състав

Жалби

Ж.А.П.,
В.Ж.Ж.

С.Б.К.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 29.09.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
 

11

Гражданско дело (В) No 815/2006, IV състав

Жалби

Ц.Н.М.,
Й.А.М.,
Г.А.Г.

Ю.П.П.,
Х.К.Х.,
К.Й.В.,
Д.К.В.,
К.К.В.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 06.06.2007г., в законна сила от 05.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение от 09.01.2003г., постановено по гр.д.№ 396/2000г. по описа на КРС.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му от страните.

 

12

Гражданско дело (В) No 101/2007, IV състав

Жалби

А.К.Г.

Г.К.Г.,
Б.П.Г.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 20.07.2007г., в законна сила от 02.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на ДРС, постановено по гр.д. № 1404/2005 г. като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 30 дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

13

Гражданско дело (В) No 151/2007, V състав

Частни жалби

В.В.К.,
М.В.К.

С.И.К.

Докладчик: Н.С.М. 

Решение от 26.02.2007г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.В.К. и М.В.К.,*** N 1, обл. Кюстендил, срещу постановление от 18.01.2007г. на ЧСИ - М
. Д. с район на действие - КОС, по изп. дело N 00601/06г., с което на С.И.К. ***, са възложени следните недвижими имоти: УПИ, представляващ парцел XI - 347, 348 в кв.7 по регулационен план на с.Яхиново, община Дупница, обл.Кюстендил, утвърден със Заповед N 1105/29.06.1965г., целият с урегулирана площ от 662 кв.м., при съседи: улица с о. т. 42-49, УПИ IV - 347 на Г. М. П., ведно с построената в близост до уличната регулация в имот 348, паянтова стопанска постройка- преде, и построената в имот 347 - едноетажна паянтова жилищна сграда, както и едноетажна паянтова жилищна сграда, построена в имот 348, попадащ в УПИ, представляващ парцел XI - 347, 348 в кв.7 по регулационен план на с.Яхиново, община Дупница, обл.Кюстендил, утвърден със Заповед N 1105/29.06.1965г., целият с урегулирана площ от 662 кв.м., при съседи: улица с о. т. 42-49, УПИ IV - 347 на Г. М. П., УПИ V - 346 на И. Г. К., УПИ III - 348 на Д. Сп. К..
Решението не подлежи на обжалване.


 

14

Гражданско дело (В) No 196/2007, IV състав

Жалби

З.И.В.

В.И.Б.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 28.05.2007г., в законна сила от 16.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 95 от 02.02.2007г., постановено по гр. дело № 430/2002г. по описа на ДРС.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред ВКС.


 

15

Гражданско дело No 255/2007, I състав

Други дела

СПОРТЕЛА ООД

ЕТ ВЕНЦИСЛАВ СТРАХИЛОВ ВИАС 96

Председател и докладчик: Г.М. 

Решение от 22.06.2007г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОСЪЖДА ЕТ"В
. СТ..-96" гр.Кюстендил,ул."Здравец"№ 4,представляван от собственика си В. Й. С. ЕГН **********,вписан в търговския регистър за едноличните търговци на Кюстендилския окръжен съд под № 39,т.145,стр.78 по ф.д.№ 686/1996 г. по чл.55,ал.1,пр.ІІ-ро ЗЗД ЧАСТИЧНО ДА ЗАПЛАТИ на СПОРТЕЛА"ООД- със седалище и адрес на управление: гр.Кочериново, община Кочериново, Кюстендилска областпл."Трети март" вписано в регистъра за търговските дружества при КОС,регистър 1,том 47,партида 62,
стр.186, ф.д.№ 326/2006 г. идентификационен номер по Булстад-109596894,
представлявано от управителя му И
. М. Ч. ЕГН ********** на правно основание чл.55,ал.1,пр.ІІ-ро ЗЗД сумата 10 000 лева, част от
авансово плащане на възнаграждението му по договора им от 3.VІІ.2006 г. за проектиране на обект"Вилно селище в с.Пороминово,община Кочериново" и по чл.92,ал.1 ЗЗД за сумата 1 000 лева-част от неустойка за неизпълнение на договора,ведно с лихвите от датата на постъпването на исковата молба в съда -2.ІV.2007 г. и сторените разноски по делото 1 040 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дн.срок от получаването на съобщенията,че е изготвено пред САС.


 

16

Гражданско дело (В) No 491/2007, IV състав

Жалби

Г.К.Н.

Д.Г.Н.А.,
В.С.Н.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 27.02.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение на ДРС, постановено по гр.д. № 1914/2005 г., като правилно и законосъоразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

17

Гражданско дело (В) No 611/2007, IV състав

Жалби

И.Г.Й.,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 30.01.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
Изменя отчасти решението ОСТАВЯ В СИЛА решение от 17.07.2007г., постановено по гр.д.№ 1855/2006г. по описа на КРС В ЧАСТТА, в която е уважен предявеният от И.Г.Й. *** срещу ТД на НАП - гр. Кюстендил, иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ като е признато за незаконно уволнението на И.Г.Й. ***, отменена е като незаконосъобразна заповед N 19/31.07.2006г., издадена от директора на ТД на НАП - гр. Кюстендил, с която на основание чл.325 т.9 КТ е прекратено трудовото му правоотношение, и служителят е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност "инспектор по приходите".
ОТМЕНЯВА решение от 17.07.2007г., постановено по гр.д.№ 1855/2006г. по описа на КРС В ЧАСТТА, в която е отхвърлен като неоснаветелен предявеният от И.Г.Й. *** срещу ТД на НАП - гр. Кюстендил, иск с правно основание чл.344, ал.1, т.3във вр. с чл.225, ал.1 от КТ за разликата над 1 755.12 лева до пълния размер от 2 632.68 лева- представляваща обезщетение за имуществени вреди поради оставане без работа, в следствие незаконно уволнение през периода от 01.12.2006. до 30.30.01.2007г., ведно със законната лихва , считано от 11.09.2006г. до окончателното погасяване на задължението, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА ТД на НАП - гр. Кюстендил, да заплати на И.Г.Й. ***77.56 лева представляваща обезщетение за имуществени вреди поради оставане без работа, в следствие незаконно уволнение през периода от 01.12.2006. до 30.30.01.2007г., ведно със законната лихва , считано от 11.09.2006г. до окончателното погасяване на задължението.
Решението подлежи на касационно обжалване обжалване пред САС в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

18

Гражданско дело (В) No 626/2007, IV състав

Жалби

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ

Н.И.И.,
Л.И.Г.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 07.11.2007г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ от 06.08.2007г., постановено по гр. дело № 1731/2005г. по описа на КРС.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред ВКС.

 

19

Гражданско дело (В) No 751/2007, IV състав

Жалби

Ю.В.Х.,
М.В.С.

К.Ц.М.,
Е.Ц.М.,
К.Г.С.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 19.03.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 595 на ДРС по гр. дело № 520/2004 г. от 17.08.2005 г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30 дневен срок от получаване на съобщението, че изготвено пред ВКС. 

20

Гражданско дело (В) No 29/2008, IV състав

Жалби

С.И.С.,
Т.В.С.

В.Б.Ш.,
Е.П.Ш.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
 

21

Гражданско дело No 36/2008, IV състав

Облигационни искове

И.К.Н.

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПАНИЧИЩЕ

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 18.11.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
 

22

Гражданско дело (В) No 50/2008, III състав

Жалби

А.В.А.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Председател: Р.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 12.03.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на Кюстендилския районен съд от 03.12.2007 г., постановено по гр.д. №1694/2006 г., по описа на КРС.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

23

Гражданско дело No 104/2008, III състав

Облигационни искове

АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ОСОГОВСКИ БУК 98 АД

Председател и докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 05.11.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
 

24

Гражданско дело (В) No 240/2008, III състав

Частни жалби

Ц.С.С.

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ ТУРИЗЪМ И СПОРТ ЕАД

Докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 30.05.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА определението на Кюстендилски районен съд от 06.03.2008 г. постановено по гр.д. №127/2008 г. на КРС. Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
 

25

Гражданско дело (В) No 251/2008, IV състав

Частни жалби

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Определение от 22.07.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
 

26

Гражданско дело (В) No 282/2008, IV състав

Частни жалби

К.Д.Д.

Ц.Н.К.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Определение от 22.07.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
 

27

Гражданско дело (В) No 291/2008, I състав

Жалби

ЕЛА 2002 ЕООД

К.И.Б.

Председател: Г.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 19.11.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
 

28

Гражданско дело (В) No 307/2008, III състав

Жалби

В.К.Й.

А.В.Й.,
Р.В.Й.

Председател и докладчик: Р.С. 

Решение от 10.12.2008г., в законна сила от 10.12.2008г.
 

29

Гражданско дело (В) No 359/2008, III състав

Частни жалби

Т.В.М.,
Б.Б.М.

ИНФРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

Докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 31.07.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯВА определение №286/25.03.2008 г. на Дупнишкия районен съд постановено по
гр. № 1/2008 г. на ДРС в частта, в която е прекратено производството по делото
по отношение на предявения от Т.В.М. и Б.Б.
М.,***, чрез поверениците им К
. Щ.Б. и В. Ж. Ц.- адвокати от САК срещу "Инфра Асет Мениджъмънт"
ООД гр. Перник иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД за сумата 3000 лв.,
представляваща обезщетение за неоснователното ползване на имота.
ОСТАВЯ В
СИЛА определението в останалата част.
Определението подлежи на обжалване пред
ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните
 

30

Гражданско дело (В) No 381/2008, V състав

Жалби

Д.А.П.

С.И.П.

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: Н.С.М. 

Решение от 08.10.2008г., в законна сила от 12.12.2008г.
 

31

Гражданско дело (В) No 388/2008, V състав

Жалби

В И К ООД - КЮСТЕНДИЛ

С.Г.С.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Н.С.М. 

Решение от 27.11.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
 

32

Гражданско дело (В) No 391/2008, I състав

Жалби

Б.К.У.,
Ш.Д.У.

Р.М.З.,
Д.С.С.,
Д.А.С.,
М.А.С.,
В.К.С.,
М.Д.З.,
Т.В.З.

Председател: Г.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 31.07.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
 

33

Гражданско дело (В) No 412/2008, III състав

Жалби

ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - С.НЕВЕСТИНО

Е.Й.В.

Председател и докладчик: Р.С. 

Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

34

Гражданско дело (В) No 440/2008, III състав

Жалби

Л.Н.К.

Н.А.К.,
М.Н.К.

Председател и докладчик: Р.С. 

Решение от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
 

35

Гражданско дело (В) No 460/2008, III състав

Частни жалби

В.Ж.Г.,
Ц.А.Х.,
А.М.Г.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 05.09.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

36

Гражданско дело (В) No 472/2008, IV състав

Жалби

Г.К.М.

Д.К.М.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 05.11.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

37

Гражданско дело (В) No 479/2008, IV състав

Жалби

Р.П.К.

К.В.И.,
П.В.И.,
К.П.К.,
С.Д.К.,
К.К.К.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 23.10.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
 

38

Гражданско дело (В) No 502/2008, IV състав

Жалби

И.Й.С.

ОУ"НЕОФИТ РИЛСКИ "- ГР.ДУПНИЦА

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 10.12.2008г., в законна сила от 10.12.2008г.
 

39

Гражданско дело (В) No 530/2008, V състав

Частни жалби

ВЕЦ-ЕНЕРГИЯ ЕООД

 

Докладчик: Н.С.М. 

Определение от 03.10.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
 

40

Гражданско дело No 562/2008, I състав

Облигационни искове

СТРИМОН КЛУБ - ООД

В.В.А.

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 25.11.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
 

41

Гражданско дело (В) No 572/2008, IV състав

Жалби

М.И.П.,
EТ"АЛЕКСАНДЪР ВЕЗЕНКОВ- АЛЕКС "

 

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 10.12.2008г., в законна сила от 10.12.2008г.
 

42

Гражданско дело (В) No 581/2008, I състав

Жалби

Л.А.Т.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР СОФИЯ

Председател: В.Д.Б.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

43

Гражданско дело (В) No 595/2008, I състав

Частни жалби

ЕТ Д-Р ВЕСЕЛИН ДАВИДКОВ

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 01.12.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
 

44

Гражданско дело (В) No 598/2008, III състав

Жалби

Е.Г.М.

А.Г.Р.,
Т.С.Р.,
Г.Й.Р.,
В.Й.Р.

Председател: Р.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
 

45

Гражданско дело (В) No 600/2008, V състав

Частни жалби

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

А.Б.П.

Докладчик: Н.С.М. 

Определение от 05.11.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

46

Гражданско дело (В) No 636/2008, IV състав

Жалби

Т.Я.Д.

В.Я.Г.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 08.12.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
 

47

Гражданско дело (В) No 639/2008, IV състав

Жалби

Г.В.Й.

ОБЩИНА ДУПНИЦА,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕИ И ГОРИ ГР.РИЛА

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
 

48

Гражданско дело No 660/2008, V състав

Жалби по чл.25 ЗТР

ЕТ "ЙОРДАНКА БОБЕВА-НЕВИ"

 

Докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 26.11.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
 

49

Гражданско дело (В) No 687/2008, III състав

Частни жалби

Р.Г.И.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 03.12.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
 

50

Гражданско дело (В) No 706/2008, IV състав

Частни жалби

Л.И.М.

В.П.Б.

Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
 

51

Гражданско дело (В) No 709/2008, IV състав

Частни жалби

С.Г.П.,
В.С.П.,
Й.С.Г.

Б.М.Л.

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
 

52

Гражданско дело (В) No 711/2008, IV състав

Частни жалби

Д.Т.Д.

ЕТ " ИВАН ВЛАХОВ- КОТЛОРЕМОНТ"

Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
 

53

Гражданско дело (В) No 716/2008, I състав

Частни жалби

Т.Д.М.,
Е.И.М.,
О.А.М.,
И.О.М.

 

Докладчик: Г.М. 

Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
 

54

Гражданско дело No 737/2008, II състав

Допускане на обезпечение

КРИПСИ ЕООД

 

Докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 20.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
 

55

НОХД No 745/2003, II състав

Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343, ал.1 "в"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-КЮСТЕНДИЛ

Р.А.К.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Присъда от 06.06.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
Р.А.К.
Мотиви от 30.07.2008г.
 

56

НОХД No 646/2006, V състав

Гл.VI. Контрабанда на наркотични вещества - чл.242, ал.3 и 3 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-КЮСТЕНДИЛ

М.Х.

Председател и докладчик: П.Б. 

Присъда от 02.11.2007г., в законна сила от 05.12.2008г.
М.Х.
 

57

НОХД No 242/2007, II състав

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-КЮСТЕНДИЛ

И.Н.Н.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Присъда от 19.11.2007г., в законна сила от 22.12.2008г.
И.Н.Н.
Мотиви от 17.01.2008г.

 

58

ЧНД No 26/2008, II състав

Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА " ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ" С РАЙОН НА

К.Р.Г.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наказанието "Пробация",наложено с с присъда на Районен съд Варна №37/29.01.2007г. по НОХД № 5835/2006 на К. Р
. Г.,ЕГН **********,***,ВУИ"А. У.",с наказание "Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК отлага за изпитателен срок от 3 години,считано от влизане на определението в сила.
Определението може да се обжалва пред САС в 7-дневен срок, считано от днес.

К.Р.Г.


ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наказанието "Пробация",наложено с с присъда на Районен съд Варна №37/29.01.2007г. по НОХД № 5835/2006 на К. Р
. Г.,ЕГН **********,***,ВУИ"А. У.",с наказание "Лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК отлага за изпитателен срок от 3 години,считано от влизане на определението в сила.
Определението може да се обжалва пред САС в 7-дневен срок, считано от днес.

 

59

ВНАХД No 231/2008, II състав

ВНАХД

Е.И.Х.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
 

60

ВНЧХД No 273/2008, II състав

ВНЧХД

Р.Б.В.

М.С.С.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
 

61

НОХД No 321/2008, II състав

Гл.VII. Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл.255-257 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

К.С.В.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Присъда от 04.12.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
К.С.В.
Мотиви от 30.12.2008г.
 

62

ЧНД No 323/2008, II състав

Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода

ОЗ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"

Т.К.П.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 09.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ЗАМЕНЯ ОСТАТЪКА от неизтърпяното наказание "пробация" на Т.К.П., ЕГН:**********,*** за периода след 04.06.2008 г., което наказание е наложено със споразумение от 03.08.2007 г. по н.о.х.д. № 1782/07 г. по описа на този съд с пробационни мерки: "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за същия срок и "ограничение в свободното придвижване" за срок от 1 година с наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 месеца, което да се изтърпи при първоначален режим "лек". Определението може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок, считано от днес, пред САС.
Т.К.П.
 

63

НОХД No 352/2008, II състав

Гл.II. Убийства довършени - чл.115-118 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Д.И.Г.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Присъда от 01.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
Д.И.Г.
Мотиви от 10.01.2009г.
 

64

ВНОХД No 386/2008, II състав

ВНОХД

М.Н.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 08.12.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
 

65

ВНАХД No 387/2008, II състав

ВНАХД

В.А.Д.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА решението от 22.11.2007г., постановено по НАХД №1235/2006г. по описа на ДРС, в частта, с която на осн. чл.78а НК В.А.Д. е освободен от наказателна отговорност за това, че на 07.01.2006г. на главен път Е-79, на около 125м преди отклонението за Рилски манастир, в посока гр.Дупница-Кулата, при управление на лек автомобил м."Алфа Ромео" с ДК №Е
***, е нарушил правилата за движение, регламентирани в чл.42,ал.1,т.2 и чл.42,ал.2,т.2 ЗДвП, вследствие на което е причинил по непредпазливост средни телесни повреди на Р. К. И., изразяващи се във фрактура на кубовидната кост на лявото ходило, довела до трайно затрудняване движението на долния й ляв крайник, както и фрактура на коронката на първи ляв горен зъб, довела до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето- престъпление по чл.343,ал.1,б."б", предл.2-ро НК, като му е наложено адм. наказание "глоба" в размер на 650лв., както и адм. наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 10м., като е осъден да заплати и следващите се разноски в полза на ДРС и на ОСС-Кюстендил.
В останалата му част решението на ДРС е влязло в сила като неатакувано.
Решението не може да се обжалва.
Оставя в сила решението
 

66

ВНОХД No 404/2008, II състав

ВНОХД

И.И.З.

С.В.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯВА изцяло присъда №687/13.06.2008г., постановена НОХД №38/2007г. по описа на ДРС, като ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ НА СЪЩИЯ РАЙОНЕН СЪД.
Решението не може да се обжалва.
Отменя присъдата изцяло-връща за ново разглеждане
 

67

ВНЧХД No 405/2008, II състав

ВНЧХД

Й.Б.К.

К.Д.Н.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 23.12.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
 

68

ВНОХД No 414/2008, II състав

ВНОХД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ,
Р.И.И.,
К.В.Х.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 10.12.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
 

69

ВНАХД No 427/2008, II състав

ВНАХД

И.И.Г.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯВА решение №635/05.06.2008г., постановено по НАХД №1378/2007г. по описа на ДРС, като ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ДУПНИЦА.
Решението не може да се обжалва.
Отменя изцяло решението
 

70

ВНЧХД No 428/2008, II състав

ВНЧХД

Е.К.Я.,
М.И.Т.

 

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
 

71

ВНОХД No 434/2008, II състав

ВНОХД

Й.З.К.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

72

ВНОХД No 438/2008, II състав

ВНОХД

В.Ц.Ф.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 03.12.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
 

73

ВНОХД No 443/2008, II състав

ВНОХД

С.Б.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
К.К.К.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 23.12.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
 

74

ВНАХД No 449/2008, II състав

ВНАХД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
Е.Х.Б.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

75

ВНЧХД No 450/2008, II състав

ВНЧХД

В.Й.В.

И.К.И.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 03.12.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
 

76

ВНОХД No 461/2008, II състав

ВНОХД

А.А.В.

К.К.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
Изменя присъдата в гражданската част
ИЗМЕНЯ присъда №54 от 27.05.2008г.,постановена по нохд 416/2005 по описа на Кюстендилския районен съд,в частта й с която е уважен предявен от К.К.С. против подсъдимия А.А.В. граждански иск за сумата от 3 000 лв,като УВЕЛИЧАВА този размер на 6 000 лв.
Предявеният граждански иск за разликата до пълния претендиран размер от 10 000 лв като неоснователен отхвърля.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.
ОСЪЖДА А.А.В. да заплати по сметка на КРС 120 лв допълнителна държавна такса за увеличената част на уважения граждански иск.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

77

ВНОХД No 465/2008, II състав

ВНОХД

Р.В.Я.,
П.Д.Я.,
Б.В.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 16.12.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
 

78

ВНОХД No 478/2008, II състав

ВНОХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

В.Е.З.,
И.Б.П.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 23.12.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
 

79

ВНОХД No 506/2008, II състав

ВНОХД

Г.И.Б.

И.А.Б.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател: Д.З.Д.
Докладчик: М.М.Н. 

Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

80

ЧНД No 510/2008, II състав

Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража"

 

Д.Г.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 26.11.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
Д.Г.С.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ
 

81

ЧНД No 514/2008, V състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Н.С.Т.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 27.11.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ДОПУСКА условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Н.С.Т., ЕГН **********, роден на 23.08.1967 г. в гр. Кюстендил, живущ ***, българин, със средно техническо образование, по професия автомеханик, женен, неосъждан, изтърпяващ наказание, чийто размер е определен с Определение № -/10.01.2008 г. по НЧД № 10/2008 г. на Софийски градски съд, НО, 5-ти състав, който приема за изпълнение Присъда № 8 Hv 140/04 h 138 от 09.03.2005 г. на Областен съд за наказателни дела Грац, Република Австрия, от ОСТАТЪКА 2 (две) години и 9 /девет/ месеца от наказанието "Лишаване от свобода" с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3 /три/ години и пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" и "Задължителна адресна регистрация по настоящ адрес" за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.

Определението може да се протестира в 15 - дневен срок от днес пред Софийски Апелативен съд. 

82

ВЧНД No 516/2008, II състав

ВЧНД

Г.С.И.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НЕВЕСТИНО

Докладчик: М.М.Н. 

Определение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
Oтменя
ОТМЕНЯ определение на КРС от 23.10.2008г. по нчд 1217/2008г.,с което е отменено постановление на КРП от 30.07.2008г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство 261/08 по описа на РПУ Кюстендил и изпраща същото на КРП.
Определението не може да бъде обжалвано или протестирано. 

83

ВЧНД No 521/2008, I състав

ВЧНД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

И.Д.А.

Председател и докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 03.12.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
ОТМЕНЯВА протоколно определение № 1394/26.11.2008 г. постановено по ЧНД № 1650/2008 г. на ДРС и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изменение на взетата с определение от 08.08.2008 г. по ЧНД № 1195/2008 г. по описа на ДРС по ДП № 490/2008 г. на РУ на МВР гр.Дупница, по отношение на обвиняемият И.Д.А.,*** дол, мярка за неотклонение "задържане под стража" в друга по-лека мярка за неотклонение.
Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

84

ВЧНД No 522/2008, II състав

ВЧНД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

В.Г.Я.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 05.12.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 25.11.2008 г., постановено по ЧНД № 1655/2008 г. на ДРС.
 

85

ЧНД No 525/2008, V състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ

С.А.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 11.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

86

ЧНД No 526/2008, V състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ

М.А.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 11.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
 

87

ВЧНД No 529/2008, II състав

ВЧНД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
Т.Й.И.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
О П Р Е Д Е Л И :

ПОДТВЪРЖДАВА Определението на ДРС по ЧНД № 1674/2008 г. от 28.11.2008 год. по отношение на обвиняемата Т.Й.И., ЕГН-********** *** за изменяне мярката за неотклонение от "Домашен арест" в "Парична гаранция" в размер на 500.00 лв.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.


 

88

НОХД No 534/2008, II състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Р.Б.Д.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Споразумение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
1.Обвиняемият Р.Б.Д., роден на 02.06.1961 г. в гр.Кюстендил, живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че периода от 16.10.2007 г. до 02.05.2008 г. на МП "Гюешево" на трасе влизащи автомобили и пътници, на 16.10.2007 г. , на 14.11.2007 г., на 20.01.2008 г. , на 04.02.2008 г. и на 02.05.2008 г. е пренесъл през границата на страната ни на влизане от Р Македония, акцизна стока, 292/ двеста деветдесет и два/ броя кутии цигари на обща стойност 769,40 лв./седемстотин шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки/, укрити около тялото и в личен багаж, без знанието и разрешението на митниците, като системно се е занимавал с такава дейност /видно от Актове за установяване на митническо нарушение вх.№ 105/16.10.2007 г.; вх.№ 123/14.11.2007 г.; вх.№ 5/20.01.2008 г.; вх.№ 7/04.02.2008 г.; вх.№ 33/02.05.2008 г. по описа на ТМУ-Кюстендил/ с което е осъществил състава на престъпление по чл.242 ал.1 б."а" във вр. с чл.26 ал.1 от НК.
2.Страните се споразумяха на обв.Р.Б.Д. да му се наложи наказание в условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК - "ПРОБАЦИЯ" за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.42 А ал.2 т. 1 и 2 от НК се определят пробационни мерки "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС"***, у"Цар освободител" № 261, ет.3, ап.28 и "ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ", двете за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3.Имуществени вреди - 769.40 лв. - възстановени.
4.Веществени доказателства - 392 бр. кутии цигари от различни марки - отнети в полза на държавата от РМ-Кюстендил.
5. Разноски по делото - 45.00 лв. се поемат от обв.Д..
ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение и ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 534/2008 г. по описа на КОС. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

Р.Б.Д.
 

89

Търговско дело No 45/2008, I състав

Несъстоятелност

ЕТ БОЯН АНТОВ БОНСИГ

 

Докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 01.12.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 45/2008 г. на КОС,поради недопустимост на предявената молба за откриване производство по несъстоятелност. Определението подлежи на обжалване с ч.ж. пред САС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.