ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.06.2009г. до 30.06.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Административно дело No 6/2008, V състав

Дела от административен характер

В.Й.В.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
 

2

Гражданско дело (В) No 287/2006, IV състав

Жалби

В.Р.М.,
С.Р.Т.

Ж.В.Й.,
Т.В.Н.,
Н.В.Н.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
 

3

Гражданско дело No 869/2006, IV състав

Други дела

И.С.К.

МБАЛ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД - ГР.ДУПНИЦА,
Д-Р ИЛКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

Председател и докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 11.08.2008г., в законна сила от 01.06.2009г.
 

4

Гражданско дело (В) No 31/2007, IV състав

Жалби

П.Б.С.

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ,
Л.С.С.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 08.05.2007г., в законна сила от 08.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ от 04.12.2006г., постановено по гр. дело № 1611/2006 г. на КРС, с което с което са отхвърлени като недоказани исковете на П.Б.С. с правно основание чл. 225, ал.2 КТ против Община Кюстендил и Л.С. за сумата 5010 лв. солидарно, както и иска с правно основание чл. 224 КТ само против първия ответник за сумата 700 лв.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕТО В ЧАСТТА, в която е прекратено производството по предявения иск от П.Б.С. *** за признаване за установено,че периодът от 01.01.2003г. до 01.07.2006 г, през който не е допускана на работа е трудов стаж, като вместо него постановява:
ОТХВЪРЛЯ ИСКА, предявен от П.Б.С. *** за признаване за установено,че периодът от 01.01.2003г. до 01.07.2006 г, през който не е допускана на работа е трудов стаж.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30 дневен срок от съобщаването му пред ВКС. 

5

Гражданско дело No 200/2007, IV състав

Облигационни искове за непозволено увреждане

Г.Е.Г.,
Е.Б.Г.

В.С.Д.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 04.01.2008г., в законна сила от 21.06.2009г.
Осъжда В.С.Д. *** да заплати на Е.б.Г. действуващ чрез неговата майка и законен представител Г.Е.Г. *** сумата 6000 лева ведно със законната лихва, считано от 27.08.2004 г. до окончателното издължаване представляваща обезщетение за неимуществени вреди за причинена при ПТП средна телесна повреда обезобразяване на ляв горен крайник както и сумата 184 лева разноски, като иска до 16 000 лева като неоснователен отхвърля. Решението е постановено при участието на трето лице помагач на ответника ЗПА "Витоша" АД - София. Осъжда В.с.Д. да заплати по сметка на КОС сумата от 240 лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено пред САС.
 

6

Гражданско дело No 201/2007, V състав

Други дела

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-КЮСТЕНДИЛ

Д.Г.Д.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
 

7

Гражданско дело No 256/2007, I състав

Дела от и срещу търговци

ЕТ ВЕТРЕН-МИЛАН ПЕТРОВ-ГЕОРГИ БОЯНСКИ

ЕТ ИВАН ПАНАЙОТОВ-ЯСЕН

Председател и докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 22.01.2008г., в законна сила от 01.06.2009г.
ОСЪЖДА ЕТ "И
. п.." със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.79, ал.1 ЗЗД във вр. с чл. 372, ал.1 ТЗ да заплати на ЕТ"В. - М. п.. Б.", със седалище и адрес на управление с. *** сумата от 11 149,44 лева /единадесет хиляди сто четиридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ представляваща дължима от ответника на ищеца част от следващото се възнаграждение за извършен превоз на това по договор за превоз от 15.05.2002 г., за което са съставени фактури: 127/31.05.2002 г., № 128/30.06.2002 г., № 133/30.09.2002 г., № 135/31.10.2002 г., № 136/30.11.2002 г., ведно със законната лихва върху посочената главница от 11 149.44 лв. считано от датата на подаване на исковата молба в съда - 04.01.2007 г. до окончателното й изплащане, както и на основание чл. 64, ал.1 ГПК деловодни разноски в размер на 268.23 лв. /двеста шестдесет и осем лева и двадесет и три стотинки/, като за разликата над 11 149.44 лв., до пълния предявен размер от 14 132.22 лева предявения иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД във вр. с чл.372, ал.1 ТЗ се отхвърля като неоснователен. Решението може да се обжалва от страните с въззивна жалба пред САС в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 

8

Гражданско дело (В) No 290/2007, IV състав

Жалби

ОБЩИНА ДУПНИЦА

В.Й.Р.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 13.07.2007г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на ДРС, постановено по гр.д. № 548/2006 г., в частта в която община Дупница е осъдена да заплати на В.Й.Р. - сумата от 7 000 лева- обезщетение за неимуществени вреди, следствие трудова злополука. В останалите части решението е влязло в сила като необжалвано. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 30 дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

9

Гражданско дело (В) No 384/2007, IV състав

Жалби

Н.К.М.

А.К.М.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 18.01.2008г., в законна сила от 05.06.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решението от 27.04.2007г., постановено по гр.д.№ 2503/2006г. по описа на КРС, В ЧАСТТА, с която е постановено намаляване размера на извършеното дарение от К
. Н. М.,***, в полза на Н.К.М., оформено с нот.акт № 182, т.І, нот.д.№ 363/1990г. на нотариуса при КРС с 1/3 ид.ч. от подарения недвижим имот: 1/2 ид.ч. от апартамент № 9, находящ се в гр.***и таванско помещение № 2, при посочени в нотариалния акт съседи, както и 4.32 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху парцел І в кв.178 по регулационния план на гр.Кюстендил, представляваща запазената част на А.К.М. от наследството на дарителя К. Н. М., и е допуснато да се извърши делба между А.К.М. ЕГН ********** ***, и Н.К.М. ***, на описания по-горе недвижим имот при права: 1/6 ид.ч. за А.К.М. и 5/6 ид.ч. за Н.К.М..
В останалата част решението е влязло в сила като необжалвано.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му от страните.

 

10

Гражданско дело (В) No 622/2007, IV състав

Жалби

Г.И.Х.

Б.И.К.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 12.12.2007г., в законна сила от 10.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 580 от 31.07.2007, постановено по гр. дело № 18/2007г. по описа на Дупнишкия районен съд. ОСЪЖДА Г.И.Х. ЕГН ********** да заплати на Б.И.К. 100 лв. разноски Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред ВКС само в частта по отношение на иска по чл. 108 ЗС. 

11

Гражданско дело (В) No 642/2007, IV състав

Жалби

З.С.З.

В.З.К.,
Д.З.С.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 28.12.2007г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на КРС, постановено по гр.д. № 793/2003 година, като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 30 дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

12

Гражданско дело (В) No 678/2007, IV състав

Жалби

И.Й.С.

М.М.Ю.,
А.С.Ю.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 16.11.2007г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решението от 18.07.2007г на ДРС по гр. дело № 1085/2003г.
Решението подлежи на касационно обжалване само в частта по предявения иск от И.Й. С
. против М. и А. Ю. за обещетение в размер на 6000 лв.


 

13

Гражданско дело No 683/2007, IV състав

Облигационни искове за непозволено увреждане

И.Ц.Н.,
Г.Ц.Н.

И.Б.И.

Председател и докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 19.06.2008г., в законна сила от 13.06.2009г.
 

14

Гражданско дело (В) No 111/2008, III състав

Жалби

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ

Л.Г.Л.,
АПТЕКА ЗАПАД ЕООД

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 23.10.2008г., в законна сила от 30.06.2009г.
 

15

Гражданско дело (В) No 256/2008, I състав

Жалби

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ,
Ф.К.Г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ" ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното на 22.02.2008г. решение по гр.дело №2162/2007г.на Кюстендилския районен съд,в частите , в които с което са уважени предявените от Ф.К.Г. ***,ЕГН ********** срещу Национална служба"Полиция" гр.София,
бул."Сливница"№235 искове по чл.344, ал.1 ,т. 1,2 и 3 от КТ ,като е отменена заповед №А3-547/05.12.2006г. издадена от Директора на НС"полиция" с която е прекратено трудовото правоотношение на Г. и уволнението му е признато за незаконно, ; Г. е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност и НС"Полиция" е осъдена да заплати на ищеца сумата до 1007,31 лева, ведно със законната лихва от предявяване на иска - 07.11.2007г.,представляваща обезщетение по чл.225,ал.1-КТ за периода 18.09.2007г. до 22.01.2008г.,през който Г. е останал без работа вследствие уволнението с описаната по-горе заповед;както и в частта в която е отхвърлен предявения от Георгиева иск по чл.344,ал.1 т.3 КТ вр. с чл.225, ал.1 КТ за сумата над 1120,41 лева до пълния предявен размер от 2100 лева.
ОТМЕНЯВА посоченото решение на КРС в частта,в която е отхвърлен предявеният Ф.К.Г./ с посочени по горе данни/ срещу Национална служба"Полиция" гр.Кюстендил иск по чл.344,т.3 във вр.с чл.225,ал.1-КТ за сумата над присъдения размер-1007,31лв.до сумата от 1120,41 лева. и за периода 22.01.2008г.-01.02.2008г,ведно със законната лихва от 07.11.2007г.,като вместо това постанови:
ОСЪЖДА Национална служба"Полиция" гр.София,бул."Сливница"№235 да заплати на Ф.К.Г. ***,ЕГН ********** обезщетение в размер на сумата над 1007,31 лева до 1120,41 лева или още 113,10 лева и за периода 22.01.2008г.-01.02.2008г.,през който Г. е останал без работа вследствие уволнението с посочената заповед ,ведно със законната лихва от предявяване на иска - 07.11.2007г. до окончателното погасяване на задължението.

Решението на КОС може да се обжалва с касационна жалба в тридесетдневен срок от от получаване на съобщението за изготвянето му пред САС.


 

16

Гражданско дело (В) No 264/2008, IV състав

Жалби

С.Д.Т.,
Р.Л.Т.,
А.Л.Д.

Т.К.Т.,
Л.Т.Т.,
М.Т.Т.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 29.09.2008г., в законна сила от 09.06.2009г.
 

17

Гражданско дело (В) No 276/2008, IV състав

Жалби

Й.С.П.

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО - ЧРЕЗ АДВ. МАНОВА

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 31.07.2008г., в законна сила от 23.06.2009г.
 

18

Гражданско дело No 436/2008, V състав

Други дела

В.Г.С.

И.Г.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 11.05.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
 

19

Гражданско дело (В) No 493/2008, IV състав

Частни жалби

ЗК КОНЯВО

АГРОСТАРТ ООД

Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 25.02.2009г., в законна сила от 03.06.2009г.
 

20

Гражданско дело (В) No 681/2008, IV състав

Жалби

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

Й.Д.М.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
 

21

Гражданско дело (В) No 685/2008, IV състав

Частни жалби

Р.А.С.

С.Л.Б.,
К.С.Б.

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 01.12.2008г., в законна сила от 30.06.2009г.
 

22

Гражданско дело (В) No 11/2009, III състав

Жалби

Д.С.К.,
КОНСОРЦИУМ ТИНСА-ЕРКО

 

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
 

23

Гражданско дело (В) No 43/2009, III състав

Частни жалби

Ц.М.М.,
Т.А.М.,
К.Н.М.,
И.Н.М.,
Н.С.М.,
Н.Д.М.,
Т.Д.М.

М.Б.А.,
В.Б.А.,
М.Б.А.

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 13.02.2009г., в законна сила от 30.06.2009г.
 

24

Гражданско дело No 46/2009, V състав

Други дела

Н.А.К.,
М.Н.К.

Л.Н.К.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 11.05.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
 

25

Гражданско дело (В) No 47/2009, I състав

Жалби

Т.Д.Р.,
Й.Я.Р.

В.З.С.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 17.04.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
 

26

Гражданско дело (В) No 72/2009, I състав

Жалби

К.Г.М.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 30.06.2009г.
 

27

Гражданско дело (В) No 88/2009, I състав

Жалби

Г.Н.Ш.

М.Т.Т.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 17.06.2009г.
 

28

Гражданско дело (В) No 155/2009, IV състав

Жалби

Ц.И.Б.,
Б.И.Б.,
Е.С.М.,
И.Л.З.,
В.Л.З.,
Е.Т.Н.,
Ю.Ц.Б.,
В.И.Б.,
ЕКОТАБ АД - С.БАРАКОВО

 

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 28.04.2009г., в законна сила от 18.06.2009г.
 

29

Гражданско дело (В) No 168/2009, I състав

Частни жалби

В.П.В.

ВИК-ООД

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 31.05.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
 

30

Гражданско дело (В) No 170/2009, I състав

Частни жалби

ДИМЕТРА ООД

ЗК КОНЯВО

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 22.05.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
 

31

Гражданско дело (В) No 184/2009, I състав

Частни жалби

РПК ПАНИЧИЩЕ

КООПЕРАЦИЯ РЕСИЛОВО

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 27.05.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
 

32

Гражданско дело (В) No 190/2009, I състав

Жалби

И.А.И.

Н.А.И.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
 

33

Гражданско дело (В) No 194/2009, IV състав

Жалби

А.Д.А.

В.Р.Х.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 14.05.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
 

34

Гражданско дело (В) No 203/2009, I състав

Жалби

МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД

Н.К.Я.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 28.04.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
 

35

Гражданско дело (В) No 210/2009, IV състав

Жалби

Н.Р.Й.

К.Р.Г.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
 

36

Гражданско дело (В) No 219/2009, I състав

Частни жалби

Н.П.К.

К.К.Д.

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 22.05.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
 

37

Гражданско дело (В) No 248/2009, I състав

Частни жалби

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

М.С.В.

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 25.05.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
ОТМЕНЯВА постановеното на 10.02.2009г. от Районен съд гр.Дупница по гр.д.№1024/08г. по описа на същия съд определение в частта му в която на основание чл.262, ал.2 т.1 ГПК като просрочена е върната на ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО подадената от същата на 09.02.2009г. срещу решението на съда по исковете с правно основание чл.224 ал.1 и чл.222 КТ въззивна жалба, като
ВРЪЩА жалбата на ДРС за по нататъшното и администриране в частта и касаеща решението на ДРС по гр.д.№1024/08г. по предявените срещу Община Кочериново искове с правно основание чл.224, ал.1 и чл.222 КТ.
ПОТВЪРЖДАВА постановеното на 10.02.2009г. от Районен съд гр.Дупница по гр.д.№1024/08г. по описа на същия съд определение в частта му в която на основание чл.262, ал.2 т.1 ГПК като просрочена на ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО е върната подадената от същата на 09.02.2009г. въззивна жалба срещу постановеното по същото дело решение относно предявените срещу Община Кочериново от М.С.В. *** искове по чл.344, ал.1 т.1 КТ, по чл.344, ал.1 т.2 КТ и по чл.344, ал.1 т.3 вр. с чл.225, ал.1 КТ.
Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщение за същото.

 

38

Гражданско дело (В) No 263/2009, III състав

Жалби

И.И.С.

М.Т.Н.

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 12.05.2009г., в законна сила от 15.06.2009г.
 

39

Гражданско дело (В) No 272/2009, III състав

Частни жалби

И.Г.П.

БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 14.04.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
 

40

Гражданско дело (В) No 290/2009, I състав

Жалби

ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР,
Б.М.В.

 

Докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 15.05.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
ВРЪЩА като недопустима подадената от адв. В
. И., АК-Кюстендил, в качеството му на процесуален представител по пълномощие на Общински драматичен театър гр. Кюстендил, въззивна жалба вх№4132/06.03.2009 г. против решението на КРС от 18.02.2009 г., постановено по гр.дело№1536/2008 г. по описа на същия съд и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №290/2009 г. по описа на КОС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.
 

41

Гражданско дело (В) No 295/2009, IV състав

Жалби

А.С.А.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
 

42

Гражданско дело (В) No 303/2009, III състав

Жалби

Г.В.Г.

П.К.С.,
А.К.А.,
Д.В.Г.

Докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 27.05.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
 

43

Гражданско дело (В) No 329/2009, IV състав

Частни жалби

Р.С.И.

ОБЩИНСКИ ФК ВЕЛБЪЖД

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 16.05.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
 

44

Гражданско дело (В) No 335/2009, IV състав

Частни жалби

ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП АД

 

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 19.05.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
 

45

Гражданско дело (В) No 348/2009, IV състав

Частни жалби

КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД

И.Д.Й.

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 21.05.2009г., в законна сила от 03.06.2009г.
 

46

Гражданско дело (В) No 353/2009, IV състав

Жалби

С.З.Д.

ЕТ КРАСИМИР ИЛИЕВ САТЕЛИТ 90

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
 

47

Гражданско дело (В) No 354/2009, IV състав

Частни жалби

С.Д.Л.

ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 05.06.2009г., в законна сила от 18.06.2009г.
 

48

Гражданско дело (В) No 367/2009, IV състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 04.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
 

49

Гражданско дело (В) No 368/2009, IV състав

Жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

А.З.А.

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
 

50

Гражданско дело (В) No 369/2009, IV състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

А.Г.С.

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
 

51

Гражданско дело (В) No 371/2009, III състав

Частни жалби

К.Н.П.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 05.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
 

52

Гражданско дело (В) No 382/2009, I състав

Жалби

РЕСУРС КОМЕРС ЕООД,
Д.С.Х.

 

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 10.06.2009г., в законна сила от 10.06.2009г.
 

53

Гражданско дело (В) No 404/2009, IV състав

Частни жалби

В.Д.Т.

С.Б.Й.,
А.С.Й.

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 11.06.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
 

54

Гражданско дело (В) No 430/2009, IV състав

Жалби

ТОРГОТЕРМ АД-КЮСТЕНДИЛ

С.Й.М.

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
 

55

Гражданско дело No 436/2009, IV състав

Допускане на обезпечение

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ

 

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
 

56

Гражданско дело No 437/2009, IV състав

Допускане на обезпечение

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ

 

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
 

57

НОХД No 141/2008, II състав

Гл.VI. Контрабанда на наркотични вещества - чл.242, ал.3 и 3 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Б.Н.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Присъда от 10.09.2008г., в законна сила от 22.06.2009г.
Б.Н.
Мотиви от 08.10.2008г.
 

58

НОХД No 198/2008, II състав

Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343, ал.1 "в"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Т.Д.С.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Присъда от 19.11.2008г., в законна сила от 26.06.2009г.
Т.Д.С.
Мотиви от 12.12.2008г.
 

59

ВЧНД No 539/2008, II състав

ВЧНД

С.З.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 19.02.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.
 

60

ВНОХД No 89/2009, II състав

ВНОХД

В.Д.Д.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
 

61

НОХД No 115/2009, II състав

Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343, ал.1 "в"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

И.А.М.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Споразумение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОДОБРЯВА ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съгласно което подсъдимият И.А.М. ***, женен, неосъждан, със средно образование, работещ като шофьор в "Т
. Г. Л." ЕАД - гр.Т., *** живущ ***, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 24.10.2008 г. около 10.10 часа на гл.път Е-79 при км 355+147 /разклона за с.Бараково/ при управление на МПС - товарен автомобил влекач "*" с ДК № *** с полуремарке м."*ф" с ДК № ***, собственост на *** е нарушил правилата за движение по чл.6, т.1 от ЗДП във вр. с чл.47, ал.3 от ППЗДП във вр. с чл.50, ал.1 от ППЗДП, като не е съобразил своето поведение с въведената с пътен знак В 26 забрана за движение със скорост, по-висока от означената 60 км/час; по чл.21, ал.2 във вр- с ал.1 от ЗДП, като при избиране скоростта на движение е превишил сигнализираната с пътен знак В 26 стойност на скоростта от 60 км/ч, движейки се със скорост 70 км/ч, както и по чл.20, ал.2, изр.2 от ЗДП, като не е намалил скоростта и не е спрял при възникналата опасност за движението, като по непредпазливост е причинил смъртта на Ш. Г. Р., ЕГН ********** ***, поради което и на основание чл.343, ал.1 б."в" във вр. с чл.342, ал.1 от НК във вр. с чл.55 ал.1 т.2 б."б" от НК му се налага наказание "ПРОБАЦИЯ" с пробационни мерки: "ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС"*** за срок от 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично, както и "ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ" за срок от 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г от НК подсъдимият И.А.М. се лишава от правото да управлява МПС за срок от 3/ТРИ/ МЕСЕЦА.
Подсъдимият И.А.М. следва да заплати направените по делото разноски, от които 250 лв. по сметка на РУ на МВР и 39 лв. по сметка на КОС.

ОТМЕНЯВА наложената по настоящето наказателно производство мярка за неотклонение на подсъдимият И.А.М. - "Подписка".

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 115/2009 г. по описа на КОС.
Определението не може да се обжалва или протестира.

И.А.М.
 

62

ВНОХД No 129/2009, V състав

ВНОХД

Р.В.Я.,
Б.В.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
 

63

ВНОХД No 160/2009, II състав

ВНОХД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
С.Г.С.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
 

64

ВЧНД No 183/2009, II състав

ВЧНД

А.С.П.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 18.06.2009г.
 

65

ВНЧХД No 197/2009, II състав

ВНЧХД

К.Г.А.

Е.Г.П.

Докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 17.06.2009г., в законна сила от 17.06.2009г.
Прекратява съдебното производство по ВНЧХД № 197/2009 г. по описа на КОС и ВРЪЩА ДЕЛОТО на КРС за изпълнение на процедурата по чл. 323 /1/, т.1 във връзка с чл. 320 /1/ НПК - да се даде 7-мо дневен срок на въззивника да уточни в коя част обжалва присъда /в наказателната, в гражданската или само в частта за разноските/, в какво се състои искането му и в какво се състоят пороците на присъдата. Определението не може да се обжалва.
 

66

ВЧНД No 198/2009, II състав

ВЧНД

К.Г.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 12.06.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
 

67

ЧНД No 204/2009, II състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

 

И.И.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Уважава
 

68

ЧНД No 205/2009, II състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

 

С.Й.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Уважава предложението за условно предсрочно освобождаване на С.Й.А..
 

69

ЧНД No 206/2009, II състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

 

К.В.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Уважава предложението за условно предсрочно освобождаване на К.В. А
..
 

70

ЧНД No 207/2009, II състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

 

И.К.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Уважава предложението за условно предсрочно освобождаване на И.К.А..
 

71

ЧНД No 208/2009, II състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

 

Х.И.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Уважава предложението за условно предсрочно освобождаване на Х.И.В..
 

72

ЧНД No 209/2009, II състав

Чл.70 и чл.71 НК - предсрочно освобождаване

 

А.И.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Уважава предложението за условно предсрочно освобождаване на А.И.К..
 

73

НОХД No 211/2009, II състав

Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343, ал.1 "в"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

И.К.К.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Споразумение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
И.К.К.
 

74

ВЧНД No 213/2009, II състав

ВЧНД

Д.С.А.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: М.М.Н. 

Определение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
 

75

ЧНД No 217/2009, III състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Е.М.

Докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 16.06.2009г., в законна сила от 16.06.2009г.
ОДОБРЯВА извършените следствени действия по претърсване и изземване на товарен автомобил марка "
***", модел АG 906 с регистрационен № *** управляван от лицето Е.М. *** и изземване на 1 бр. пистолет м."****", с надпис "***", черен на цвят с дължина на цевта около 13 см. и на ръкохватката около 8 см. и черен на цвят пълнител за пистолет с дължина около 10 см., широчина около 2 см. и дебелина около 0,6 см., подробно описан в протокола за изземване от 16.06.2009 г. Определението не подлежи на обжалване.
 

76

ЧНД No 218/2009, III състав

Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Е.М.

Председател и докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 18.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Е.М.
 

77

НОХД No 222/2009, II състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Е.М.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Споразумение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
Е.М.
 

78

ВЧНД No 228/2009, II състав

ВЧНД

Р.А.П.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
 

79

ВЧНД No 229/2009, II състав

ВЧНД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
В.Б.Г.,
В.Т.Т.

Докладчик: М.М.Н. 

Определение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
 

80

ЧНД No 230/2009, IV състав

Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Ч.А.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Определение от 25.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
Ч.А.
 

81

ЧНД No 235/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

82

ЧНД No 236/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

83

ЧНД No 237/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

84

ЧНД No 238/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

85

ЧНД No 239/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

86

ЧНД No 241/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

87

ЧНД No 242/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

88

ЧНД No 246/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

89

ЧНД No 247/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

90

ЧНД No 248/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

91

ЧНД No 250/2009, IV състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 27.06.2009г., в законна сила от 27.06.2009г.
ОДОБРЯВА
 

92

Търговско дело No 70/2008, III състав

Облигационни искове

ТЕР-М ЕООД

МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД

Докладчик: Р.Б.С. 

Определение от 14.05.2009г., в законна сила от 02.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.дело №70/2008 г. по писа на КОС и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Дупнишкия районен съд. Определението може да се обжалва при условията на чл.121 ГПК в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред Софийски апелативен съд.
 

93

Търговско дело No 14/2009, IV състав

Жалби по чл.25 ЗТР

МЕТАН ООД

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 11.06.2009г.