ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2009г. до 30.04.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело (В) No 165/2004, I състав

Жалби

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

Г.Л.Ш.,
С.Н.Ш.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 26.07.2007г., в законна сила от 06.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на КРС постановено по гр.д. № 1270/99 г. в обжалваните му части, в които са отхвърлени предявените искове от Мюсюлманското настоятелство гр.Кюстендил , заместено с МЮСЮЛМАНСКО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ В РБ срещу Г.Л.Ш. и С.Н.Ш. *** с правно основание чл.26 ЗЗД, чл.108 ЗС и чл.59 ЗЗД. В останалите си части решението на КРС е влязло в сила. Решението може да се обжалва от страните пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщението.
 

2

Гражданско дело No 927/2004, V състав

Дела от и срещу търговци

КАПРИМА МОДЕ ООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

П.С.П.,
С.П.П.,
СД ВУЧКО - 2 ВУЧКОВИ И С-ИЕ,
А.Б.В.,
В.Б.В.

Председател и докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 07.11.2007г., в законна сила от 13.04.2009г.
ПРЕДЯВЕНИТЕ от "Каприма- моде" ООД в несъстоятелност гр. Кюстендил, ул. "Бурин Дол" №3, представлявано от синдика И
. Д. ***, адв. К. П. Р. срещу: 1.П.С.П. ***, ЕГН **********, 2.С.П.П. ***, ЕГН **********, действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ "П.П.- СЕП Ю.- С.П."***, 3.СД "В.-2 В.и и с-ие" гр. Б., ул. *, обл. Перник, представлявано от съдружниците А.Б.В., ЕГН ********** и В.Б.В., ЕГН ********** и 4. А.Б.В., ЕГН ********** и В.Б.В., ЕГН ********** *** обл. Перник искове с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД за сумата 41 800 лв., представляваща парично обезщетение, поради частично неизпълнение за времето от 01.10.2002 г. до 24.01.2005 г. на договор за наем, сключен на 24.01.2000 г. между П.С.П., действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ "П.П.-*** и СД "В.-2 В. и с-ие" гр. Б.като наемодатели от една страна и "Каприма- моде" ООД като наемател от друга страна с предмет възмездно ползване на производствено хале за обработка и сушене на кожи, представляващо сграда на два етажа с РЗП от 1 250 кв.м., построена в УПИ ХVІІ-1125 в кв. 47 по ПУП на града, съставляваща част от бившия "Месокомбинат" гр. *, преустроено в шивашки цех, заедно със законната лихва, смятано от предявяването на иска до окончателното й изплащане и с правно основание чл.108 ЗС за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик на 16 бр. щендери на обща стойност 1 600 лв., две бутилки за газ на обща стойност 200 лв., 3 бр. маси с тръбни крака и плотове на обща стойност 600 лв., 2 бр. маси от поцинкована ламарина на обща стойност 700 лв. 5 бр. междуоперационни шевни маси с ел. инсталация на обща стойност 1 000 лв., 2 бр. дървени канцеларски бюра на обща стойност 100 лв. и метална цистерна за нафта с обем 8 куб.м. на стойност от 500 лв. и да бъдат осъдени солидарно да предадат на дружеството- ищец тяхното владение, както и претенцията за заплащане на тяхната равностойност при установяване на тяхната липса, заедно със законната лихва върху присъдената равностойност, смятано от деня на иска до окончателното изплащане на главницата ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани.
Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в 14- дневен срок от получаване на съобщенията, че е изготвено.

3

Гражданско дело (В) No 910/2005, IV състав

Жалби

К.В.Ч.,
Н.В.К.,
Л.Б.И.,
Л.С.И.,
Б.Л.И.

Н.Т.К.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 12.05.2008г., в законна сила от 14.04.2009г.
ДОПЪЛВА диспозитива на решението, постановено на 12.05.2006 г., като оставя в сила решението на КРС, постановено по гр.д. № 443/1997 г., в частта в която е отхвърлен като неоснователен и предявеният от Л.Б.И. и Л
. Б. И., срещу Н.Т.К. - иск с правно основание чл. 108 ЗС в осъдителната му част - да предадат владението на ищците върху първия, над партерен / етаж от жилищната сграда, находяща се в К.,  с обща застроена площ от 106.05 кв.м., състояща се от три стаи, хол, кухня, баня с тоалетна. Настоящото решение, което е неразделна част от решението постановено на 12.05.2006 г., подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

4

Гражданско дело (В) No 940/2005, IV състав

Жалби

ЕЛПРОМ-ТРАФО СН АД

Е.Г.Р.А.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 14.03.2006г., в законна сила от 15.04.2009г.
Оставя в сила решението на КРС постановено по гр.д. № 217/2005 г. като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок пред ВКС от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

5

Гражданско дело No 35/2006, I състав

Искове по чл.200 от КТ

Т.Т.П.,
А.Г.Б.,
Н.Г.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ" ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 17.05.2007г., в законна сила от 16.04.2009г.
ПРЕДЯВЕНИТЕ от Т.Т.П. *** и Б
. Г. *** дол, починала в хода на делото и конституирани правоприемниците й А.Г.
- 3 -Б. *** и Н.Г. *** против Областна дирекция "Полиция" гр. Кюстендил искове с правно основание чл. 49 във вр. с чл. 45 и чл. 52 от ЗЗД за сумите от по 30 000 лева за Т.Т.П. и Б
. Г. П., представляващи обезщетение за претърпени от тях като родители неимуществени вреди в резултат на настъпилата смърт на техния син и наследодател И. Т.П., починал на 04.09.1999 г. при изпълнение на служебните си задължения като командир на екип в Районна служба "Пожарна и аварийна безопасност" гр.Бобов дол при РДВР гр. Кюстендил, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 04.09.1999 г., ОТХВЪРЛЯ като неоснователни.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред САС в 14 дневен срок от получаване на съобщението досежно изготвянето му, до страните.

 

6

Гражданско дело (В) No 520/2006, IV състав

Жалби

В.С.Ш.

Н.С.А.,
Е.С.Ш.,
В.С.С.,
РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ - РИЛСКИ МАНАСТИР

Председател: Г.А.С.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 11.05.2007г., в законна сила от 21.04.2009г.
Обезсилва решението ОБЕЗСИЛВА решение № 527/06.07.2002г. по гр.д.№ 425/2003г. по описа на ДРС, с което е отхвърлен предявения от В.С.Ш., ЕГН ********** ***, Н.С.А., ЕГН ********** ***, обл.Кюстендил, В.С.С., ЕГН ********** ***, "Патриарх Евтимий" № 139, и Е.С.Ш., ЕГН ********** ***, иск с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ срещу Рилската Света обител-Рилски манастир, обл.Кюстендил, да бъде признато за установено по отношение на ответника, че наследодателката на ищците Н. Х
. Г., б.ж. на с.Самораново, общ.Дупница, починала на 21.12.1976г., към момента на образуване на ТКЗС през 1958г. е била собственик на земеделски имот, съставляващ нива от 20 дка в м. "Солището", или "Драговица", при съседи: Е. Г., Г. С., братя С. и път, като недопустимо.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 520/2006г. по описа на КОС.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщенията от страните за изготвянето му.

 

7

Гражданско дело (В) No 827/2006, I състав

Жалби

М.А.М.

Г.Д.Т.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 18.12.2007г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОТМЕНЯВА решение № 677 / 13.07.2006 г. на Дупнишкия районен съд, постановено по гр. д. № 1513 / 2005 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА МУ, в която М.А.М. *** е осъден да предаде на Г.Д.Т. *** като собственик владението върху следните имоти: нива с площ от 1, 001 дка, находяща се в м. "К
.", землището на с. П., Община К., представляваща имот № 017015 по картата на землището при съседи: № 000009 - пясък на Община К., № 000021 - Вътрешна река на Държавата-МОСВ, № 017019 - нива на наследници на Д. Т. А. и върху ливада с площ от 1, 520 дка, находяща се в м. "К.", землището на с. П., Община К., представляваща имот № 017014 по картата на землището, при граници: имот № 017013 - нива на наследници на М. Ал. Т., имот № 000009 - пясък на Община К., имот № 017015 -нива наследници на Д. Т. А. и № 017020 - нива земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както и да заплати на Г.Д.Т. разноски по водене на делото в размер на 83 лева И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДЯВЕНИЯТ от Г.Д.Т. *** против М.А.М. *** иск с правно основание чл. 108 от ЗС за отстъпване собствеността и предаване на владението върх
у следните недвижими имоти: : нива с площ от 1, 001 дка, находяща се в м. "К.", землището на с. П., Община К., представляваща имот № 017015 по картата на землището при съседи: № 000009 - пясък на Община К., № 000021 - Вътрешна река на Държавата-МОСВ, № 017019 - нива на наследници на Д. Т. А. и и имот № 017014 използв. ливада на н-ци на Д. Т. А., както и върху ливада с площ от 1, 520 дка, находяща се в м. "К.", землището на с. П., Община К., представляваща имот № 017014 по картата на землището, при граници: имот № 017013 - нива на наследници на М. Ал. Т., имот № 000009 - пясък на Община К., имот № 017015 -нива наследници на Д. Т. А. и № 017020 - нива земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен.
ОБЕЗСИЛВА решение № 677 / 13.07.2006 г. на Дупнишкия райронен съд, постановено по гр. д. № 1513 / 2005 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА МУ, в която М.А.М. *** е осъден да предаде на наследниците на Д
. Т. ***, починал на 22.01.1951 г. - Л. С.С., Й. С. С. Ш., Е. С. Т. като собственици владението върху следните имоти: нива с площ от 1, 001 дка, находяща се в м. "К.", землището на с. П., Община К., представляваща имот № 017015 по картата на землището при съседи: № 000009 - пясък на Община К., № 000021 - Вътрешна река на Държавата-МОСВ, № 017019 - нива на наследници на Д. Т. А. и върху ливада с площ от 1, 520 дка, находяща се в м. "К.", землището на с. П., Община К., представляваща имот № 017014 по картата на землището, при граници: имот № 017013 - нива на наследници на М. Ал. Т., имот № 000009 - пясък на Община К., имот № 017015 -нива наследници на Д. Т. А. и № 017020 - нива земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
ОСЪЖДА Г.Д.Т. *** да заплати на М.А.М. *** сумата от 227, 50 лева разноски по водене на делото пред настоящата инстанция.
Решенинето подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщенията, че е изготвено.

 

8

Гражданско дело (В) No 12/2007, I състав

Жалби

Я.С.Н.,
М.П.Н.

В.И.Т.,
Ю.Я.Н.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 09.05.2007г., в законна сила от 27.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО от 15.VІ.2006 г. по гр.д.№ 1733/2005 г. на Кюстендилския районен съд.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дн.срок от получаването на съобщенията,че е изготвено пред ВКС на РБ.


 

9

Гражданско дело No 359/2007, I състав

Облигационни искове

ПРОФИЛ ООД

И.Й.Ц.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 23.10.2007г., в законна сила от 14.04.2009г.
ОСЪЖДА И.Й.Ц. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на"ПРОФИЛ"ООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Пазарджишко шосе-шести километър" вписано в Регистъра на търговските дружества том ІХ,стр.50,
партида 25 с решение № 7040/19.VІІ.1994 г. по ф.д.№ 4582/1994 г. на Пловдивския окръжен съд ЕФН 1594045823 на правно основание чл.266,ал.1 ЗЗД сумата 10 220 лева, представляващи възнаграждението на ищцовото търговско дружество за изработването и монтирането на РVC и алуминиева дограма в жилището на ответника-мезонет,находящо се в гр.Кюстендил,
ул."Калоян" № 2а,както и на осн.чл.64,ал.1 ГПК ДА МУ ЗАПЛАТИ сумата 1508,8 лева- част от сторените разноски по водене на делото,изчислени съразмерно на по-горе уважената претенция и искът на "Профил"ООД заявен против И.Ц. на осн.чл.86,ал.1 ЗЗД за мораторна лихва 791 лева върху възнаграждението му периода от 25.Х.2007 г. до завеждането на делото 21.V.2007 г.,който като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.
Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дн.срок от получаването на съобщенията,че е изготвено пред САС.


 

10

Гражданско дело (В) No 391/2007, I състав

Жалби

М.В.М.

С.В.М.,
Д.В.М.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 28.02.2008г., в законна сила от 28.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на Кюстендилския районен съд от 18.07.2006 г., постановено по гр. д. № 354 / 2005 г. по описа на същия съд
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщенията, че е изготвено.

 

11

Гражданско дело (В) No 399/2007, IV състав

Жалби

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД С.ГОЛЯМО СЕЛО

С.А.Е.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 21.01.2008г., в законна сила от 06.04.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 274/10.04.2007г., постановено по гр.д.№ 782/2006г. по описа на ДРС, В ЧАСТТА, с която е уважен предявеният от С.А.Е., ЕГН ********** ***, против ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, със седалище и адрес на управление с.Големо село, общ.Бобов дол, иск по чл.344, ал.1, т.2, като е признато за незаконно уволнението на ищеца, отменена е заповед № 6/22.03.2006г. на Изпълнителния директор на ответното дружество, с която на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ е било прекратено трудовото правоотношение и го е възстановил на заеманата преди уволнението длъжност "контрольор по качеството на въглищата" към "Въглищна лаборатория".
В останалата му част решението е влязло в сила като необжалвано.
Решението подлежи на касационно обжалване обжалване пред САС в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

12

Гражданско дело (В) No 433/2007, IV състав

Жалби

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ДУПНИЦА

С.Д.Б.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 19.11.2007г., в законна сила от 14.04.2009г.
Оставя в сила решението на ДРС постановено по гр.д.№ 1230/2006 г. Решението подлежи на касационно обжалване в 30дневен срок от връчване на решението, че е изготвено.
 

13

Гражданско дело (В) No 447/2007, I състав

Жалби

Г.Л.П.

П.Г.М.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 04.02.2008г., в законна сила от 07.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО от 5.VІІІ.2005 г. по гр.д.№ 1339/2004 г. на Дупнишкия районен съд.
ОСЪЖДА Г.Л.П. ***,Кюстендилска област ДА ЗАПЛАТИ НА П.Г.М. ***. 64,70 лева- сторените му по делото пред всички инстанции разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване от страните в 30-дн.срок от получаването на съобщенията им,че е изготвено пред ВКС на РБ.

 

14

Гражданско дело (В) No 454/2007, IV състав

Жалби

Т.Ж.В.

Е.Л.Н.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 19.10.2007г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ от 11.04.2007г., постановено по гр. дело № 1247/2006г. по описа на ДРС, с което е допусната делба на съсобствен имот между Е.Н. и Т.В..
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред ВКС.

 

15

Гражданско дело (В) No 472/2007, IV състав

Частни жалби

З.И.В.,
Б.Д.В.

В.И.Б.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 20.11.2007г., в законна сила от 07.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решението от 28.05.2007г на ДРС по гр. дело № 1749/2006г.
ОСЪЖДА З. И Б. В
. да заплатят на В.И.Б. 100 лв. разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване само в частта по предявения иск с правно основание чл. 90 ЗЗД.

 

16

Гражданско дело (В) No 529/2007, I състав

Жалби

И.П.Д.

Х.С.Д.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 17.09.2007г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 481/29.VІ.2007 г.на Дупнишкия районен съд по гр.д.№ 1176/2006 г.
Решението подлежи на касационно обжалване от страните в 30-дн.срок от получаването на съобщенията,че е изготвено пред ВКС на РБ.


 

17

Гражданско дело (В) No 558/2007, IV състав

Жалби

А.С.С.

ОБЩИНА ДУПНИЦА,
Д.С.А.,
З.П.Я.,
Д.В.Я.,
И.В.Я.,
И.А.И.,
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

18

Гражданско дело No 620/2007, V състав

Други дела

И.К.И.

Р.К.И.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 06.04.2009г.
 

19

Гражданско дело (В) No 736/2007, I състав

Жалби

С.М.Ц.,
Л.П.И.,
В.С.И.

 

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 17.04.2009г.
 

20

Гражданско дело No 143/2008, III състав

Облигационни искове за непозволено увреждане

В.С.Д.

ЗПАД БЪЛГАРИЯ - ГР.СОФИЯ,
И.Й.М.

Председател и докладчик: Р.Б.С. 

Решение от 24.07.2008г., в законна сила от 27.04.2009г.
 

21

Гражданско дело (В) No 402/2008, III състав

Жалби

Ю.Н.М.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 07.10.2008г., в законна сила от 28.04.2009г.
 

22

Гражданско дело (В) No 473/2008, IV състав

Жалби

С.Д.М.,
С.Н.М.

Ж.К.С.,
Й.К.М.

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 26.03.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
Изменява решение от 09.02.2009г. по гр.д. №473/2008г. на КОС както следва: ОСЪЖДА С.Д.М. и С.Н.М. ***, да заплатят на Ж.К.С. и Й.К.М., сумата 100лв., представляваща сторени деловодни разноски пред въззивната инстанция- платено възнаграждение за един адвокат. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в 7 - дневен срок от получаване на съобщението , че е изготвено.
 

23

Гражданско дело (В) No 486/2008, I състав

Жалби

Д.Т.Д.

П.Т.П.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 17.04.2009г.
 

24

Гражданско дело (В) No 496/2008, V състав

Жалби

В.Н.Ш.,
Н.В.Ш.

 

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 30.04.2009г.
 

25

Гражданско дело (В) No 574/2008, IV състав

Жалби

Р.В.В.

И.В.В.,
О.Б.Р.,
Л.И.Р.,
А.Б.К.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 15.02.2009г., в законна сила от 10.04.2009г.
 

26

Гражданско дело (В) No 624/2008, IV състав

Частни жалби

ОСОГОВО 95 ЕООД

ТОКУДА БАНК - АД,
М.Р.Н.,
В.Д.Н.

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 12.11.2008г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

27

Гражданско дело (В) No 632/2008, I състав

Частни жалби

ЕТ ИЛИЯН ГЕРОВ - ИВ

ОБЩИНА БОБОШЕВО

Докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 25.03.2009г., в законна сила от 07.04.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 296 / 02.06.2006 г. на Дупнишкия районен съд, постановено по гр. д. № 1883 / 2006 г. по описа на същия съд, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на предявените искове.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в 7 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

28

Гражданско дело (В) No 678/2008, I състав

Жалби

ОБЩИНА - КЮСТЕНДИЛ

Й.С.К.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
 

29

Гражданско дело No 691/2008, V състав

Други дела

Й.К.З.

М.И.З.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
 

30

Гражданско дело (В) No 702/2008, IV състав

Жалби

МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО "

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 18.02.2009г., в законна сила от 05.04.2009г.
 

31

Гражданско дело No 704/2008, V състав

Други дела

Е.В.Г.

Д.П.П.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 10.04.2009г.
 

32

Гражданско дело (В) No 714/2008, IV състав

Частни жалби

ВИК ЕООД

ВИК-ООД

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 25.03.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
 

33

Гражданско дело (В) No 726/2008, IV състав

Жалби

Я.С.А.,
НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСРУКТУРА " -ЖП СЕКЦИЯ ДУПНИЦА

 

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 26.02.2009г., в законна сила от 12.04.2009г.
 

34

Гражданско дело (В) No 739/2008, IV състав

Жалби

МЕБЕЛНО СТУДИОБЪЛГАРИЯ-ЕООД

ГЛОБАЛ БИОМЕТ ООД

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 06.04.2009г.
 

35

Гражданско дело (В) No 3/2009, IV състав

Жалби

ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД

А.С.Б.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 14.03.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
 

36

Гражданско дело (В) No 31/2009, III състав

Жалби

И.К.М.

Т.К.М.

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
 

37

Гражданско дело (В) No 48/2009, IV състав

Жалби

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ -ВЕЛБЪЖД-КЮСТЕНДИЛ"

ПФК-БЕЛАСИЦА АД - ПЕТРИЧ

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 09.03.2009г., в законна сила от 19.04.2009г.
 

38

Гражданско дело (В) No 50/2009, I състав

Жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

О.Д.С.

Докладчик: Г.Д.М. 

Определение от 17.03.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
Прекратява ВГД № 50/2009 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд и ВРЪЩА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА вх.№ 10/05.01.2009 г. на жалбоподагеля "ЧЕЗ Електро България",район"Средец" ,ул."Г.С.Раковски" № 140. Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в 1 - седмичен срок от връването му на страните.
 

39

Гражданско дело (В) No 61/2009, I състав

Частни жалби

Б.С.Й.,
И.В.Й.

И.В.Г.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 24.03.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
 

40

Гражданско дело (В) No 67/2009, I състав

Жалби

ЗАД БУЛСТРАД

К.Й.П.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

41

Гражданско дело (В) No 79/2009, I състав

Жалби

Р.С.И.

Г.И.Г.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 25.03.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
 

42

Гражданско дело (В) No 116/2009, I състав

Частни жалби

Р.Г.К.

ПРОВЕСТ ЕООД

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 13.03.2009г., в законна сила от 07.04.2009г.
 

43

Гражданско дело (В) No 127/2009, IV състав

Жалби

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА -СОФИЯ- 1000

Е.В.Т.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 09.04.2009г., в законна сила от 09.04.2009г.
 

44

Гражданско дело (В) No 130/2009, I състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 13.03.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
 

45

Гражданско дело (В) No 133/2009, I състав

Частни жалби

С.М.К.

И.Л.Б.

Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 28.04.2009г., в законна сила от 28.04.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА действията на държавния съдебен изпълнител при РС -Дупница относно постановление за прекратяване на изпълнителното производство по изп. д. № 2037/2007 г. по описа на СИС при РС - Дупница на основание чл.330,ал.1б."а" ГПК(отм).
Решението на КОС на основание чл.334, ал.4 ГПК(отм) не подлежи на обжалване.

 

46

Гражданско дело (В) No 152/2009, III състав

Частни жалби

Ю.Б.Г.

А.Ю.Г.

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 07.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
 

47

Гражданско дело (В) No 158/2009, III състав

Частни жалби

П.С.Н.

В.В.С.

Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 07.04.2009г., в законна сила от 07.04.2009г.
 

48

Гражданско дело (В) No 159/2009, III състав

Частни жалби

В.Г.С.,
Г.П.С.,
Р.П.Ю.,
М.П.С.,
М.К.С.,
Е.Б.С.,
Б.Р.С.,
Т.С.С.,
Л.С.В.,
Г.Т.Х.,
Л.Й.С.,
В.Й.С.

Г.С.Г.

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 08.04.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
 

49

Гражданско дело (В) No 162/2009, I състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

В.Г.Н.

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 13.03.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
 

50

Гражданско дело (В) No 207/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 08.04.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
 

51

Гражданско дело (В) No 222/2009, III състав

Частни жалби

ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 01.04.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
 

52

Гражданско дело (В) No 225/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 08.04.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
 

53

Гражданско дело (В) No 228/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

54

Гражданско дело (В) No 247/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

55

Гражданско дело (В) No 258/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

56

Гражданско дело (В) No 259/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

57

Гражданско дело (В) No 260/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

58

Гражданско дело (В) No 284/2009, IV състав

Частни жалби

ОБЩИНА ГР.РИЛА,
ЕТ"ЕЛЕНА ГЯУРСКА"

 

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
 

59

Гражданско дело (В) No 285/2009, IV състав

Частни жалби

И.С.К.

Д.С.К.

Докладчик: М.П.А. 

Определение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
 

60

НОХД No 79/2008, II състав

Гл.II. Убийства довършени - чл.115-118 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Й.К.Т.

Председател: Д.З.Д.
Докладчик: Й.М.Ц. 

Присъда от 08.10.2008г., в законна сила от 06.04.2009г.
Й.К.Т.
Мотиви от 12.12.2008г.
М О Т И В И

КЪМ ПРИСЪДА №28 , ПОСТАНОВЕНА НА 08.10.2008Г. ПО НОХД №79/2008Г. ПО ОПИСА НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД


Производството е при усл. на чл.373,ал.2 и 3 във вр. с чл.371,т.2 и чл.372,ал.4 от НПК.
Окръжна прокуратура-гр.Кюстендил е предявила обвинение против Й.К.Т. *** за това, че "на 20/21.09.2004г. в гр.Кюстендил, кв."Изток", на ул."Медковец" № 35, умишлено е умъртвил Славчо А.Р., като убийството е извършено по особено мъчителен за убития начин и с особена жестокост - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, предл.2 и 3 от НК".
Като граждански ищци в съдебното производство са конституирани К.К.Р. /преживяла съпруга на убития Славчо А.Р./, К.С.А., Г.С.Р., М.С.Р., С.С.Р. и А.С.Р. /деца на Славчо Р./, както и А.Б.Р. /негов баща/- всички живущи в гр.Кюстендил. Същите са предявили против подсъдимия граждански искове за сумите от по 20000лв., претендирани като обезщетение за понесените от тях неимуществени вреди вследствие смъртта на техния респ. съпруг, баща и син Славчо А.Р., ведно със законната лихва, считано от 21.09.2004г. Претендират и да им бъдат присъдени и сторените от тях разноски по делото.
С присъда, постановена на 26.06.2007г. по НОХД №500/2005г. по описа на КОС, съдът е признал за виновен подс.Т. по повдигнатото против него от КОП обвинение за престъпление по чл.116,ал.1,т.6,предл.2-ро и 3-то НК и му е наложил наказание "лишаване от свобода" за срок от 18г., което да се изтърпи при първоначален режим "усилено строг". Със същата присъда са уважени изцяло предявените от гражданските ищци искове. По повод въззивна жалба на подсъдимия, с решение от 11.02.2008г., постановено по ВНОХД №1020/2007г., САС е отменил изцяло споменатата присъда на КОС и е върнал делото за ново разглеждане от стадия на съдебното производство.
При новото разглеждане на делото подс.Й.К.Т. признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и е съгласен да не се събират доказателства за тези факти при усл. на чл.371,т.2 НПК.Прокурорът счита, че Т. следва да се признае за виновен в извършването на престъпление по чл.116,ал.1,т.6,предл.2-ро и 3-то НК и му се наложи наказание "лишаване от свобода" в размер на 14г.- при усл. на чл.373,ал.2 НПК и чл.55,ал.1,т.1 НК.
Гражданските ищци молят да бъдат уважени изцяло предявените от тях искове, като им бъдат присъдени и сторените от тях разноски по делото.
Подсъдимият, макар да признава изцяло фактическата обстановка, визирана в обвинителния акт, счита, че деянието му следва да се квалифицира като престъпление по чл.124,ал.1,предл.2-ро НК и му се наложи съответното за това престъпление наказание при усл. на чл.55,ал.1,т.1 НК. Такова е и становището на неговия защитник. Гражданските искове следва да се уважат "в справедлив размер".
Окръжният съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:
Подсъдимият Й.К.Т. е роден на 12.04.1974г. в гр.Кюстендил, като със семейството си живее в същия град, на ул."Ропотамо"№5. Има завършено основно образование.На 26.06.2005г. е сключил граждански брак със свид.Любка Асенова, като имат две деца- едното родено през 1993г., а другото- през 2007г.Сезонно е работил в областта на строителството, като към настоящия момент е безработен. Със съдебно споразумение от 17.05.2006г. по НОХД №153/2006г. по описа на КОС е осъден за извършено на 01.12.2005г. престъпление по чл.354а,ал.1, изр.1-во, предл.1-во НК, за което при усл. на чл.55,ал.1,т.1 и ал.3 от НК му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 6м. Същото Т. е изтърпял ефективно до 01.06.2006г. Въпреки това му осъждане, характеристичните му данни по местоживеене са добри.

В обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът е приел за установена следната фактическа обстановка:
През 2004г. подс.Й.К.Т. и свид.Любка Траянова Асенова живяли на съпружески начала в къща, находяща се в гр.Кюстендил, кв."Изток", ул."Ропотамо" №5.Непосредствено до тях на същата улица - "Ропотамо" № 4, живял пострадалият Славчо А.Р. със семейството си - съпругата си К.Р. и петте си деца, като двата имота били разделени от телена ограда.
Свид.Васил Даринов Филипов е вуйчо на подс.Й.К.Т. - брат на майка му /свид.Траянка Даринова Филипова/ и син на свид.Данка Филипова.
До 21.09.2004г. отношенията между двете семейства - на Славчо Р. и Й.Т., били много добри. Подс.Т. имал заведение и Русеви ходели там. В последно време Славчо Р. и Й.Т. били често заедно, като подс.Т. го викал от дома му под предлог, че имат заедно работа или, че трябва да ходят някъде.
На 20.09.2004г. около 17,00 ч. цялото семейство Русеви, с изключение на свид.К.А.,***, за да изпратят сина на Славчо- М. С.Р., заминаващ за Австрия.След потеглянето на влака за София, на гаровия площад пристигнал със собствения си лек автомобил - м. "ВАЗ 2107", с ДКН - КН 83 70 АВ, бял на цвят, подс.Т.. С думите: "Айде Соколе, тръгваме ли?" се обърнал към Славчо Р. и го подканил да се качи в колата му.Р. се качил в лекия автомобил и двамата заедно с Й.Т. ***.Отивайки в дома си, Р. заварил сина си - свид.К.А., който по това време се бил прибрал от работа.По настояване на подс.Т., Славчо Р. започнал да си търси личната карта, но тъй като не я намерил, помолил сина си - свид.К.А., да му помогне. Синът му го попитал защо му е необходима и бащата обяснил, че имат малко работа с "Дани" (подс.Т.) и, че ще ходят някъде, без да уточни къде. Свид.А. му намерил личната карта и му я дал.
Към 18,10 ч. в дома на Русеви дошъл синът на подс.Т. - Васил, и задърпал Славчо Р. да тръгне с него, тъй като баща му го чакал.Свид.А. и свид.Рангелова (живуща на съпружески начала с М.Р. ***) видели, че колата на подс.Т. *** и двамата - Славчо и Й., заминали някъде.
По-късно вечерта вуйчото на подс.Т.- свид.Васил Филипов (употребяващ наркотични вещества), отишъл при племенника си, за да си направи инжекция.В стаята на Й. заварил него, Славчо Р. и свид.Любка Асенова. При влизането си установил, че се карат за някакъв пакет, който подс.Т. търсил от Р.. Последният седял на леглото, а подс.Т. бил клекнал до него, като с лявата си ръка го държал за реверите, а в дясната държал нож и го заплашвал.През това време свид.Асенова и свид.Траянка Филипова се опитвали да ги разтърват, като успокоят Т.. Свид.Филипов взел ножа от ръцете му и го оставил до телевизора, на масата. Останал без нож, подсъдимият нанесъл удар с ритник между гърдите на Славчо. След това го хванал и го ударил с дясното коляно 2-3 пъти по гърдите и след това с двете си ръце, нанасяйки шамари. Й. бил обут със сини маратонки.Свид.Филипов бутнал племенника си да не бие Славчо и тогава Й. започнал да се кара с Любка, казвайки й:"Ти си инициатора аз да дам пакета в Славчо". Свид.Асенова плачела, тъй като Т. започнал да бие и нея и обяснил на свид.Филипов, че тя е виновна той да се занимава със Славчо, тъй като го накарала да му даде "пакета". Тогава свид.Филипов си тръгнал.
След около 1 час отново се върнал в дома на племенника си, тъй като така го помолила сестра му - свид.Траянка Филипова.Заварил Й. със събут ляв крак, приготвящ се да си инжектира наркотично вещество. Свид.Любка Асенова му инжектирала разтвора между пръстите в левия крак.Славчо продължавал да седи в леглото и непрекъснато повтарял, че ще намери пакета. Докато подс.Т. го инжектирали, Славчо Р. извадил от джоба си малко шише с
 

61

ВНОХД No 541/2008, II състав

ВНОХД

И.Б.К.,
Г.Н.Ц.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 12.03.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
 

62

ЧНД No 14/2009, II състав

Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода

ОБЛАСТНО ЗВЕНО "ИН" СЕКТОР ПРОБАЦИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
Р.Д.С.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 25.03.2009г., в законна сила от 02.04.2009г.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Р.Д.С.
 

63

ВНАХД No 19/2009, II състав

ВНАХД

К.Г.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 28.04.2009г., в законна сила от 28.04.2009г.
 

64

ВНОХД No 24/2009, II състав

ВНОХД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
С.И.Й.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 03.04.2009г., в законна сила от 03.04.2009г.
 

65

ВНАХД No 32/2009, II състав

ВНАХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

А.Й.Г.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 10.04.2009г., в законна сила от 10.04.2009г.
 

66

ВЧНД No 48/2009, II състав

ВЧНД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
А.В.М.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 09.04.2009г., в законна сила от 09.04.2009г.
 

67

ВЧНД No 49/2009, II състав

ВЧНД

Б.С.Ж.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 17.03.2009г., в законна сила от 02.04.2009г.
 

68

ВНОХД No 52/2009, V състав

ВНОХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Й.Д.Б.

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: П.Н.Б. 

Присъда от 27.04.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
Й.Д.Б.
Мотиви от 11.05.2009г.
 

69

ВНЧХД No 59/2009, II състав

ВНЧХД

Б.А.Т.

Е.М.А.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 02.04.2009г., в законна сила от 02.04.2009г.
 

70

ВЧНД No 63/2009, V състав

ВЧНД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
И.Й.А.

Докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 01.04.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
 

71

ЧНД No 67/2009, II състав

Чл.23, 25 и 27 от НК - комулация

С.Н.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 16.03.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ
 

72

ВНЧХД No 77/2009, V състав

ВНЧХД

Й.Г.Д.

Г.Д.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: П.Н.Б. 

Присъда от 27.04.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
Г.Д.Н.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Мотиви от 07.05.2009г.
 

73

ВНАХД No 87/2009, II състав

ВНАХД

К.Г.Н.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 29.04.2009г., в законна сила от 29.04.2009г.
 

74

ВЧНД No 91/2009, II състав

ВЧНД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
М.И.В.

 

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 28.04.2009г., в законна сила от 28.04.2009г.
 

75

НОХД No 99/2009, II състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

И.В.С.,
Г.С.М.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Споразумение от 09.04.2009г., в законна сила от 09.04.2009г.
И.В.С.
Г.С.М.
 

76

НОХД No 100/2009, II състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

К.Г.Н.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Споразумение от 06.04.2009г., в законна сила от 06.04.2009г.
К.Г.Н.
 

77

НОХД No 101/2009, II състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Г.Й.К.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Споразумение от 09.04.2009г., в законна сила от 09.04.2009г.
Г.Й.К.
 

78

ЧНД No 106/2009, II състав

Чл.244 ал.5 НПК - обжалване спиране на НП

ТД НА НАП

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 06.04.2009г., в законна сила от 06.04.2009г.
 

79

ЧНД No 111/2009, II състав

Чл.23, 25 и 27 от НК - комулация

 

Т.И.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 14.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
Прекратява производството по НЧД № 111/2009 г. по описа на КОС.


Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.


 

80

ЧНД No 113/2009, I състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

В.Б.М.

Докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 03.04.2009г., в законна сила от 03.04.2009г.
РАЗРЕШАВА да се извърши претърсване и изземване в Затвора гр.Ббобов дол,в килията,в която изтърпява присъдата си В.Б.М.,ЕГН ********** във връзка с досъдебно производство № 15-Б/2009 г. по описа на ДПОТП-МВР гр.София.
 

81

ЧНД No 116/2009, II състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

 

С.Ч.

Докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 06.04.2009г., в законна сила от 06.04.2009г.
 

82

ЧНД No 117/2009, II състав

Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

С.Ч.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 07.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
 

83

ВЧНД No 130/2009, II състав

ВЧНД

Г.Д.Б.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
 

84

Търговско дело No 22/2008, I състав

Искове по ТЗ

АГРОМАХ ЕООД

ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД

Председател и докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 24.03.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.