ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.02.2009г. до 28.02.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Административно дело No 120/2006, II състав

Дела от административен характер

М.П.С.

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ,
Г.Ч.А.,
Н.К.А.,
С.К.В.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 27.02.2009г.
 

2

Административно дело No 62/2007, III състав

Дела от административен характер

Г.С.А.

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 04.04.2008г., в законна сила от 09.02.2009г.
 

3

Гражданско дело No 528/1995, V състав

Дела от и срещу търговци

РКС КЮСТЕНДИЛ

РАЙОННА МИТНИЦА

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 01.02.1999г., в законна сила от 09.02.2009г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ГУ"МИТНИЦИ" гр.София че РКС гр.Кюстендил е собственик на парцел V-6995 в кв.94 а по плана на северна индустриална зона на гр.Кюстендил с площ от 2020 кв.м. при граници : от север ,запад и юг"Тизком" ЕООД,ОТ ИЗТОК -път,като за разликата до 2047 кв.м. отхвърля иска.ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта по предявения от РКС гр.Кюстендил против ГУ"ВИТНИЦИ" гр.София иск за предаване на владението на изградените в парцела от ГУ"Митници" гр.София-"Административна сграда"и обект "Складова база" за нуждите на Районна митница гр.Кюстендил.ПРЕДЯВЕНИТЕ искове от РКС гр.Кюстендил против ГУ"Митници"гр.София за заплащане на сумата от 4 591 400 лв. сума представляваща равностойността съборените сгради, както и за сумата от 680 000 лв. представляваща обезщетение равна на месечния наем за периода 01.07.1991г. до 07.06.1995г. , както и за заплащане на законната лихва, ОТХВЪРЛЯ.Решението може да се обжалва пред САС в 7-дневен срок от получаване на съобщението че е изготвено.
 

4

Гражданско дело No 798/1995, III състав

Други дела

Р.В.Ч.,
Т.К.П.,
С.В.С.,
С.Г.П.,
Р.В.Ч.,
И.Г.П.,
Ц.С.П.,
Ц.Д.П.

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: А.К.Б. 

Решение от 22.11.2005г., в законна сила от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като недоказан иска на С.Г.П. ***.
 

5

Гражданско дело No 90/2004, IV състав

Искове то ТЗ

ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002 ЕАД

РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 19.01.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
 

6

Гражданско дело No 239/2005, IV състав

Други дела

ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД

РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ - РИЛСКИ МАНАСТИР

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 19.01.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
 

7

Гражданско дело (В) No 543/2005, IV състав

Жалби

А.Н.М.,
С.Б.М.,
Б.С.М.,
Л.Ж.В.,
Л.М.В.

 

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 15.05.2006г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решението на КРС, постановено по гр.д. 0 1130/2002 г. в следните части: Е признато за установено по отношение на Б.М., Л.В. и Л.В., това че А.М. и С.М. - са притежатели на правото на ползване и обитаване на 1/2 ид.част от недвижим имот - 176/326 ид.части от терена на парцел ІІ-2560, в кв. 179 по плана на Кюстендил, целият от 326 кв.м.; Е отхвърлен като неоснователен предявеният от Л.В. иск срещу А. и С.М. за предаване владението върху описания по-горе имот за разликата над 1/2 идеална част; Са осъдени Б.М., Л.В. и Л.В. - да заплатят на А. и С.М. - сумата 113.70лв разноски, както и 62.89 лева държавна такса и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: Предявеният иск аз признаване за установено по отношение на Б.С.М., л.Ж.В. и Л.М.В., това че А.Н.М. и С.Б.М. - са притежатели на правото на ползуване и обитаване на 1/2 идеална част от недвижим имот - 176/326 ид. части от терена на парцел ІІ-2560, в кв. 179 по плана на Кюстендил, целият 326 кв.м. - ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН ОСЪЖДА А.Н.М. и С.Б.М. да предадат на Л.Ж.В. - владението на 1/2 идеална част от недвижим имот - 176/326 ид. части от терена на парцел ІІ-2560, в кв. 179 по плана наКюстендил, целият от 326 кв м; ОСЪЖДА А.н.М. и С.Б.М. да заплатят на Л.Ж.в. и Л.М.В. сумата - 252 лева - доплащане на разноските за първата инстанция и тези за настоящата такава; както и да доплатят държавна такса по сметка на КОС в размер на 62.89 лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалите му части. Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

8

Гражданско дело (В) No 763/2005, I състав

Жалби

А.Д.А.

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 02.01.2008г., в законна сила от 17.02.2009г.
 

9

Гражданско дело No 55/2006, I състав

Облигационни искове

В.К.С.,
Д.А.С.,
М.А.С.

А.К.С.

Председател и докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 16.01.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
 

10

Гражданско дело (В) No 320/2006, IV състав

Жалби

И.С.Л.

СОНИТА ЕООД

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 17.07.2006г., в законна сила от 09.02.2009г.
Оставя в сила решението на КРС, постановено по гр.д. № 58/2006 година. Решението подлежи накасационно обжалване в 30 дневен срок отвръчване насъобщението, че е изготвено.
 

11

Гражданско дело (В) No 451/2006, IV състав

Жалби

Р.К.З.

С.Р.Л.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 01.02.2007г., в законна сила от 17.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА като правилно и законосъобразно решение на КРС, постановено по гр.д. № 252/2002 г. на КРС. Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено пред ВКС на РБ.
 

12

Гражданско дело (В) No 659/2006, I състав

Жалби

М.К.Г.

И.С.К.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 19.02.2007г., в законна сила от 13.02.2009г.
ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕ № 625/30.VІ.2006 г.по гр.д.№ 1360/2005 г.на Дупнишкия районен съд, В ЧАСТТА му за присъждането на сумата 135,12 лева,представляващи мораторната лихва върху сумата 3000 лева за периода от 7.Х.2005 г. до 20.ІІ.2006 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част,поради недопустимост на иска.
ОТМЕНЯВА ГО В ЧАСТТА за присъждането на 6 736,89 лева, представляващи мораторната лихва върху сумата 3000 лева за периода от 31.VІІІ.1996 г. до 6.Х.2002 г. и ОТХВЪРЛЯ иска предявен на правно основание чл.86,ал.1 ЗЗД във вр. с чл.84,ал.3 ЗЗД от И.С.К. ЕГН ********** ***,Кюстендилска област,ул
*** против
М.К.Г. ЕГН ********** ***,Кюстендилска област,ул
*** за сумата 6 736,89 лева, представляващи мораторна лихва за периода 31.VІІІ.1996 г. -6.Х.2002 г.върху присъденото му обезщетение за неимуществени вреди 3000 лева,поради погасяването му по давност.
ОСТАВЯ ГО В СИЛА за сумата 1 074 лева, представляващи мораторната лихва върху сумата 3000 лева за периода от 6.Х.2002 г. до 6.Х.2005 г.
ОСЪЖДА И.С.К. ЕГН *************,
Кюстендилска област,ул."Герена"№ 8 ДА ЗАПЛАТИ на М.К.Г. ЕГН ********** ***,Кюстендилска област,ул.*,част от разноските му по водене на делото 143,11 лева,изчислени съразмерно на уважената част на иска и по компенсация със сторените от ищеца.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дн.срок от получаването на съобщенията,че е изготвено пред ВКС на РБ.

Изменя отчасти решението
 

13

Гражданско дело (В) No 66/2007, I състав

Жалби

ЕТ СТОЯН ИВАНОВ НАДЕЖДА СН

З.М.Х.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 07.04.2007г., в законна сила от 09.02.2009г.
Оставя в сила постановеното на 27.05.2003 г. решение погр.д. № 1231/2002 г. накРС в обжалваната му част в която: са уважени предявените от З.М.Х. *** С.И.Н.-С." гр. Кюстендил искове по чл. 344 ал. 1, т.1,2 и 3 от КТ, като е признато за незаконно уволнението й и отменена заповед № 10/01.10.2002 г. за прекратяване на трудовите правоотношения между страните на осн. чл. 325 ал. 1 т.1 - КТ, Х. е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност "търговски работник", с място на работа "магазин за хранителни стоки гр. Кюстендил, кв. "Колуша
и ЕТ" С.И.Н.-С." гр. Кюстендил е осъдена да заплати на ищцата сумата 636 лв., ведно със законната лихва от предявяване на иска - 14.11.2002 г. до окончателното й изплащане, представляваща обезщетение по чл. 225 ал. 1 - КТ за претърпените вреди за времето от 01.10.2002 г. до 01.04.2003 г. през което Х. е останала без работа вследствие на незаконното й уволнение, както и в частта , в която ЕТ" С.И.Н.-С." гр. Кюстендил е осъден да заплати по сметка на КРС държавна такса в размер на 56.64 лева и сумата от 24.00 лева, представляваща разноски за вещо лице. В останалите си части решението на КРС е влязло в сила. Решението на КОС може да се обжалва с касационна жалба в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред ВКС.
 

14

Гражданско дело (В) No 161/2007, IV състав

Жалби

С.А.Ц.

Р.Д.Ц.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 28.05.2007г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ ОТ 26.10.2004, постановено по гр. дело № 467/2004г. по описа на КРС.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред ВКС.
 

15

Гражданско дело (В) No 343/2007, I състав

Жалби

К.И.Л.,
Д.Г.Л.

Б.И.С.,
Т.В.С.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 31.07.2007г., в законна сила от 10.02.2009г.
Оставя в сила изцяло постановеното на 24.01.2005 г.решение на КРС по гр.д. № 1669/2004 г. ОБЕЗСИЛВА изцяло постановеното допълнително решение на 23.03.2007 г. на КРС по гр.д. № 1669/2004 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим предявения от К.И.Л. и Д.Г.Л.,*** срещу З
. С. К. от гр.Кюстендил иск с правно основание чл.189 ал.1 ЗЗД за сумата от 3933 лв., претендирана като стойност на намаляване на получената от ответницата на основание продажна цена по договор за покупко продажба на недвижим имот и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението може да се обжалва от страните пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 

16

Гражданско дело (В) No 371/2007, I състав

Жалби

С.И.С.

К.С.С.,
Ц.С.С.,
Т.С.Х.,
М.Н.Х.,
Д.С.В.,
С.В.В.

Председател: Г.Д.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 19.07.2007г., в законна сила от 09.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното на 19.10.2006 г. решение на Кюстендилски рай
онен съд по гр.д. № 800/2006 г. в ОБЖАЛВАНАТА МУ ЧАСТ в която по предявен от К.С.С. и Ц.С.С.,*** срещу С.И.С. *** иск с правно основание чл.97, ал.1 ГПК съдът е признал за установено, че ищците са собственици на основание чр.92 ЗС на 1/2 ид.част от гаража и стопанската постройка, находящи се в УПИ VІ-124 в кв.17 по плана на с.Ябълково както и в частта му относно присъдените в тежест на С.С. деловодни разноски. В останалите си части решението на КРС по гр.д. № 800/2006 г. е влязло в сила, като необжалвано. Решението на КОС може да се обжалва от страните пред ВКС в 30-дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.
 

17

Гражданско дело (В) No 519/2007, V състав

Жалби

К.С.С.

ОБЩИНА-КЮСТЕНДИЛ,
Л.С.С.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Н.С.М. 

Решение от 27.11.2008г., в законна сила от 12.02.2009г.
 

18

Гражданско дело (В) No 752/2007, IV състав

Жалби

ЕТ МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ-МИРКОМ-ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА

ЕТ БОГОМИЛ КОЛЕВ-ЯВОР-СТ-91

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 21.04.2008г., в законна сила от 19.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение на КРС, постановено по гр.д. № 1267/2004 г. като правилно и законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване в 30-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

19

Гражданско дело (В) No 37/2008, IV състав

Частни жалби

К.Й.А.,
Р.Д.Н.

Г.Л.Г.,
ЗЕМСТРОЙ 90 ООД

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 30.09.2008г., в законна сила от 13.02.2009г.
 

20

Гражданско дело (В) No 247/2008, III състав

Жалби

А.М.С.,
Р.М.В.

С.Д.В.

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 17.02.2009г.
 

21

Гражданско дело (В) No 262/2008, III състав

Жалби

А.С.П.

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ-БОБОШЕВО,
ОБЩИНА БОБОШЕВО

Председател и докладчик: Р.Б.С. 

Решение от 12.12.2008г., в законна сила от 04.02.2009г.
 

22

Гражданско дело (В) No 281/2008, IV състав

Частни жалби

В.В.В.,
В.В.Г.,
С.В.Л.,
А.В.С.,
К.В.М.

Ц.С.Т.

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 15.10.2008г., в законна сила от 12.02.2009г.
 

23

Гражданско дело (В) No 311/2008, III състав

Жалби

Г.В.Т.

В.П.Т.

Председател и докладчик: Р.Б.С. 

Решение от 16.01.2009г., в законна сила от 27.02.2009г.
 

24

Гражданско дело (В) No 333/2008, IV състав

Частни жалби

Й.Г.Д.

С.Д.С.

Докладчик: Ю.Х.М. 

Определение от 26.08.2008г., в законна сила от 12.02.2009г.
 

25

Гражданско дело No 373/2008, III състав

Други дела

Д.З.Н.

К.С.С.

Докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 04.02.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
 

26

Гражданско дело (В) No 394/2008, IV състав

Жалби

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ

Й.Ф.М.

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 10.01.2009г., в законна сила от 27.02.2009г.
 

27

Гражданско дело (В) No 444/2008, IV състав

Жалби

З.С.М.

В.Х.К.,
Д.С.М.,
Х.С.К.,
В.С.Ц.,
Л.С.П.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 10.01.2009г., в законна сила от 25.02.2009г.
 

28

Гражданско дело (В) No 459/2008, I състав

Жалби

Ц.С.С.,
В.К.С.

С.Й.И.

Председател: П.Н.Б.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 13.01.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
 

29

Гражданско дело (В) No 498/2008, I състав

Жалби

МИНИ БОБОВ ДОЛ АД

П.С.В.

Председател: В.Д.Б.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 23.12.2008г., в законна сила от 13.02.2009г.
 

30

Гражданско дело (В) No 499/2008, I състав

Жалби

Е.Н.Д.

Т.Н.Б.,
В.И.Д.

Председател: В.Д.Б.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 16.02.2009г.
 

31

Гражданско дело (В) No 510/2008, III състав

Жалби

Б.Г.Д.

ВИК-ООД

Председател: Р.Б.С.
Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 03.11.2008г., в законна сила от 09.02.2009г.
 

32

Гражданско дело (В) No 525/2008, IV състав

Жалби

Л.В.Д.

А.Е.Б.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 08.02.2009г.
 

33

Гражданско дело (В) No 529/2008, I състав

Жалби

С.Г.С.

Г.К.Д.,
С.Г.Г.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 20.11.2008г., в законна сила от 16.02.2009г.
 

34

Гражданско дело (В) No 550/2008, III състав

Жалби

Г.Д.Т.

Е.С.Ш.,
Г.Й.Н.

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: Н.С.М. 

Решение от 24.11.2008г., в законна сила от 27.02.2009г.
 

35

Гражданско дело No 571/2008, I състав

Други дела

М.Б.Д.

М.Д.П.

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Решение от 16.01.2009г., в законна сила от 09.02.2009г.
 

36

Гражданско дело (В) No 577/2008, III състав

Жалби

МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД,
Й.И.К.

 

Председател и докладчик: Р.Б.С. 

Решение от 09.01.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
 

37

Гражданско дело (В) No 601/2008, III състав

Жалби

П.Т.Л.,
К.А.Ш.,
И.Т.Ш.

П.Р.Л.

Председател и докладчик: Р.Б.С. 

Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
 

38

Гражданско дело (В) No 642/2008, IV състав

Жалби

М.З.В.,
В.Д.В.,
Г.Д.В.

Б.Г.В.,
Е.Г.Р.,
И.Г.В.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 10.12.2008г., в законна сила от 24.02.2009г.
 

39

Гражданско дело (В) No 645/2008, IV състав

Частни жалби

С.К.В.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕИ И ГОРИ ГР.РИЛА

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 12.01.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
 

40

Гражданско дело No 649/2008, I състав

Други дела

Г.Н.Б.,
Л.А.С.

А.В.Б.,
Ж.В.Б.,
Т.В.Б.

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 19.01.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
 

41

Гражданско дело No 659/2008, V състав

Други дела

Р.Н.А.

Ц.И.А.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 26.01.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№659 по описа за 2008 г. на КОС.Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок.
 

42

Гражданско дело (В) No 666/2008, IV състав

Жалби

Р.Й.Й.,
А.Д.Ц.,
Г.Б.П.

 

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 22.12.2008г., в законна сила от 07.02.2009г.
 

43

Гражданско дело (В) No 680/2008, IV състав

Жалби

Н.Р.Й.,
Л.Т.Й.

Т.Г.Г.

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 06.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
Прекратява производството по гр. д. № 680/2008г.по описа на КОС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването пред ВКС.
 

44

Гражданско дело (В) No 690/2008, V състав

Жалби

Е.И.М.

И.Е.М.

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: Н.С.М. 

Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 06.02.2009г.
 

45

Гражданско дело No 703/2008, V състав

Други дела

Р.Д.К.

М.В.К.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Определение от 26.01.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№703 по описа за 2008г. на КОС.Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок.
 

46

Гражданско дело (В) No 727/2008, IV състав

Жалби

В.И.Х.

В.Т.Х.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 02.02.2009г., в законна сила от 02.02.2009г.
 

47

Гражданско дело (В) No 731/2008, IV състав

Жалби

ЮПЕКО ООД

Р.Д.Ц.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 09.02.2009г., в законна сила от 09.02.2009г.
 

48

Гражданско дело (В) No 732/2008, IV състав

Жалби

ОБЩИНА - КЮСТЕНДИЛ

В.С.Н.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 27.02.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
 

49

Гражданско дело (В) No 748/2008, IV състав

Жалби

МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД

Ц.П.Н.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 16.02.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
 

50

Гражданско дело (В) No 17/2009, I състав

Жалби

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД

СИБИП ЕООД

Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 09.02.2009г., в законна сила от 09.02.2009г.
 

51

Гражданско дело (В) No 21/2009, I състав

Частни жалби

В.Б.К.

А.Б.Т.

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 16.02.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
 

52

Гражданско дело (В) No 27/2009, III състав

Частни жалби

М.Н.Й.

В.Н.А.

Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
 

53

Гражданско дело (В) No 33/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 09.02.2009г., в законна сила от 26.02.2009г.
 

54

Гражданско дело (В) No 35/2009, III състав

Частни жалби

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД КЮСТЕНДИЛ

 

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 09.02.2009г., в законна сила от 26.02.2009г.
 

55

Гражданско дело (В) No 38/2009, III състав

Частни жалби

Ц.Г.Г.

С.Г.М.,
С.И.М.,
С.В.

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 05.02.2009г., в законна сила от 25.02.2009г.
 

56

Гражданско дело (В) No 49/2009, I състав

Частни жалби

В.М.Ф.

А.Т.А.,
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС АД

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 11.02.2009г., в законна сила от 11.02.2009г.
 

57

Гражданско дело (В) No 52/2009, I състав

Частни жалби

А.П.М.,
А.Е.К.,
Е.А.К.

Д.Л.К.,
Н.Я.К.

Докладчик: Е.Х.С. 

Определение от 10.02.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
 

58

Гражданско дело (В) No 75/2009, III състав

Частни жалби

Е.И.Х.

С.А.Х.

Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
 

59

Гражданско дело (В) No 78/2009, III състав

Жалби

Г.К.Т.

И.И.Б.,
М.К.Б.

Докладчик: Р.Б.С. 

Определение от 04.02.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
Прекратява производството по гр.дело №78/2009 г. на Кюстендилски окръжен съд и ВРЪЩА делото на Дупнишки районен съд за отстраняване на констатираните пороци в жалбата на Г.К.Т. ***, против постановеното решение по гр.дело №1422/2004 г. на ДРС, респ. за изпълнение на процедурата по чл.200 от ГПК (отм.). Определението не подлежи на обжалване.
 

60

Гражданско дело (В) No 119/2009, III състав

Жалби

Р.Н.П.

Д.Й.С.,
К.Б.Х.

Докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 24.02.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
Прекратява производството по гр.дело №119/2009 г. на Кюстендилски окръжен съд и връща делото на Кюстендилски районен съд за отстраняване на констатираните пороци в жалбата на Р.Н. ***, против решението на КРС от 10.11.2008 г., постановено по гр.дело №1991/2007 г. по описа на същия съд, респ. за изпълнение на процедурата по чл.200 от ГПК. Определението не подлежи на обжалване.
 

61

НОХД No 238/2005, IV състав

Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343, ал.1 "в"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-КЮСТЕНДИЛ

В.К.В.

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Присъда от 14.10.2005г., в законна сила от 18.02.2009г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.В. ЗА ВИНОВЕН по чл. 343 ал.1 б "в" вр. с чл. 342 ал.1 и вр. с чл. 36,37 и 54 НК и ГО ОСЪЖДА на "лишаване от свобода" за срок от 12 месеца, като ГО ОПРАВДАВА на осн чл. 302 НПК по повдигнатото обвинение за допуснато нарушение по чл. 20 изр. 4 от ЗДвП /ред. ДВ бр. 20/99 г./
На осн. чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
На осн. чл. 343г НК постановява "лишаване от управление на МПС" за срок от 1/ една/ година.
ОСЪЖДА В.К.В., със снета самоличност, да заплати на А.И.В. *** Делчево, Благоевградска област, сумата от 10 000 лв., претендирани като обезщетение за претърпените от последния неимуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2000 г., както исумата от 1 000 лв, претендирани като обезщетение за претърпените от В. имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2000 г. до окончателното изплащане на сумите, като предявените граждански искове до пълните предявени размери съответно до 20 000 лв и до 5 000 лв. ОТХВЪРЛЯ като неосноватални.
ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира пред САС в 15 дневен срок, считано от днес.

В.К.В.
Мотиви от 26.10.2005г.

 

62

НОХД No 297/2008, II състав

Гл.XI. Причиняване на смърт в транспортта - чл.343, ал.1 "в"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Е.П.П.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Присъда от 30.01.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
Е.П.П.
Мотиви от 06.02.2009г.
 

63

НОХД No 446/2008, II състав

Гл.V. Грабеж - чл.199

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

С.Н.С.,
Т.И.Н.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Присъда от 15.01.2009г., в законна сила от 02.02.2009г.
С.Н.С.
Т.И.Н.
Мотиви от 05.02.2009г.
 

64

ВНОХД No 447/2008, II състав

ВНОХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

П.Т.Ф.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 04.02.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
 

65

ВНЧХД No 489/2008, II състав

ВНЧХД

С.П.М.

В.А.С.,
А.С.Д.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 22.01.2009г., в законна сила от 09.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ВНЧХД № 489/2008 г. поради оттегляне на жалбата
Определението подлежи на обжалване с касационна жалба в 15-дневен срок, считано от днес пред ВКС.

 

66

ВНЧХД No 491/2008, V състав

ВНЧХД

В.Г.В.

С.Б.В.

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: П.Н.Б. 

Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
 

67

ВНОХД No 495/2008, II състав

ВНОХД

Й.А.П.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
 

68

ВНАХД No 496/2008, II състав

ВНАХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
М.А.А.

 

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
 

69

ВНЧХД No 511/2008, II състав

ВНЧХД

М.И.З.

В.М.К.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 19.02.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
 

70

ВНАХД No 518/2008, II състав

ВНАХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

И.П.Д.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
 

71

ВНОХД No 523/2008, II състав

ВНОХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

В.Й.Н.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 26.02.2009г., в законна сила от 26.02.2009г.
 

72

ВНАХД No 531/2008, II състав

ВНАХД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Х.С.В.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
 

73

ВЧНД No 3/2009, V състав

ВЧНД

Р.В.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: П.Н.Б. 

Решение от 26.02.2009г., в законна сила от 26.02.2009г.
 

74

ВНЧХД No 4/2009, V състав

ВНЧХД

В.Д.Й.

М.С.Й.

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: П.Н.Б. 

Решение от 26.02.2009г., в законна сила от 26.02.2009г.
 

75

КНАХД No 5/2009, V състав

Касационни производства

А.П.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: П.Н.Б. 

Решение от 26.02.2009г., в законна сила от 26.02.2009г.
 

76

НОХД No 11/2009, II състав

ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

К.И.А.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Споразумение от 03.02.2009г., в законна сила от 03.02.2009г.
К.И.А.
 

77

ВЧНД No 36/2009, V състав

ВЧНД

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Д.К.Я.

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Определение от 04.02.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
 

78

ВЧНД No 38/2009, IV състав

ВЧНД

К.М.К.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 02.02.2009г., в законна сила от 02.02.2009г.
 

79

НОХД No 39/2009, II състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

М.В.К.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Споразумение от 10.02.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
М.В.К.
 

80

ВНОХД No 40/2009, II състав

ВНОХД

В.Д.Н.,
К.Г.К.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 04.02.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
Прекратява съдебното производство по ВНОХД № 40/2009 г. по описа на КОС и ВРЪЩА делото на КРС за изпълнение на процедурата по чл. 323 /1/, т.1 НПК - да се съобщи на въззивника, че мотивите на присъдата са изготвени и да му се даде 7-мо дневен срок, в който да уточни: в какво се изразяват пороците на атакуванат присъда, има ли неизяснени обстоятелства и доказателства, които желае да се съберат в хода на въззивното производство. Освен това следва да се връчат на останалите страни преписи от доп. писмени съображения към молбата на ч.обвинител К.К.. Определението не може да се обжалва.
 

81

ВНЧХД No 45/2009, II състав

ВНЧХД

Й.В.Н.

И.П.И.

Докладчик: М.М.Н. 

Определение от 10.02.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 12.01.2009г. на Председателя на КРС по нчхд 2/09,с което е отказано образуване на наказателно частен характер дело и връща същото на КРС за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.

 

82

ВЧНД No 46/2009, I състав

ВЧНД

Ц.Г.И.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: Г.Д.М. 

Определение от 13.02.2009г., в законна сила от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯВА определението от 06.02.2009 г. по НЧД № 137/2009 г., с което ДРС е взел мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на обвиняемия по досъдебно производство № 277/2009 г. на ДРП Ц.Г.И., ЕГН ********** и я ЗАМЕНЯВА с парична гаранция в размер на 500 лв. ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок за внасяне на същата и ако за задържания Ц.Г. Ц
. не съществуват други основания за задържането му, след представяне на същата, да бъде освободен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 

83

ВЧНД No 47/2009, IV състав

ВЧНД

К.М.К.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 17.02.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
 

84

ВЧНД No 53/2009, V състав

ВЧНД

С.К.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Определение от 18.02.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
О П Р Е Д Е Л И
ОТМЕНЯВА определението на ДРС от 13.02.2009 година по ЧНД № 195 от 2009 година на ДРС, с което по отношение на обвиняемия С.К.С. *** е взета мярка за неотклонение "Домашен арест" и вместо нея ПОСТАНОВЯВА:
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ПОДПИСКА" по отношение на обвиняемия по дознание 553 от 2008 година по описа на РПУ гр.Дупница С.К.С. ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от определението незабавно да се изпрати на РПУ гр.Дупница и Районна прокуратура Дупница за сведение.

85

ВЧНД No 54/2009, V състав

ВЧНД

М.Й.С.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Определение от 18.02.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
О П Р Е Д Е Л И
ОТМЕНЯВА определението на ДРС от 13.02.2009 година по ЧНД № 194 от 2009 година на ДРС, с което по отношение на обвиняемия М.Й. *** е взета мярка за неотклонение "Домашен арест" и вместо нея ПОСТАНОВЯВА:
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ПОДПИСКА" по отношение на обвиняемия по дознание 553 от 2008 година по описа на РПУ гр.Дупница М.Й. Стойчев ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от определението незабавно да се изпрати на РПУ гр.Дупница и Районна прокуратура Дупница за сведение.

 

86

ВЧНД No 55/2009, V състав

ВЧНД

Д.И.Я.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Определение от 18.02.2009г., в законна сила от 18.02.2009г.
О П Р Е Д Е Л И
ОТМЕНЯВА определението на ДРС от 13.02.2009 година по ЧНД № 193 от 2009 година на ДРС, с което по отношение на обвиняемия Д.И.Я. *** е взета мярка за неотклонение "Домашен арест" и вместо нея ПОСТАНОВЯВА:
ВЗЕМА мярка за неотклонение "ПОДПИСКА" по отношение на обвиняемия по дознание 553 от 2008 година по описа на РПУ гр.Дупница Д.И.Я. ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от определението незабавно да се изпрати на РПУ гр.Дупница и Районна прокуратура Дупница за сведение.

 

87

НОХД No 58/2009, V състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

П.А.И.

Председател и докладчик: П.Н.Б. 

Споразумение от 26.02.2009г., в законна сила от 26.02.2009г.
П.А.И.
 

88

Търговско дело No 62/2008, I състав

Искове по ТЗ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛСКИ ПЛОД АД - КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 15.01.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
 

89

Търговско дело No 74/2008, V състав

Допускане на обезпечение

КРИПСИ ЕООД

 

Докладчик: П.Н.Б. 

Определение от 23.12.2008г., в законна сила от 03.02.2009г.