ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.01.2009г. до 31.01.2009г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 899/2001, I състав

Искове по чл.200 от КТ

Д.Т.П.,
К.Р.Я.,
М.Р.С.

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ АД

Председател и докладчик: Г.М. 

Решение от 05.02.2004г., в законна сила от 13.01.2009г.
Д.Т.П. ЕГН ********** ***,
Кюстендилски община и област,К.Р.Я. ЕГН ********** ***. и М.Р.С. ЕГН ********** *** област са предявили с молба вх.№ 1874/23.ХІ.2001 г.искове на правно основание чл.200,ал.1 КТ против работодателя "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"АД-гр.Кюстендил,със седалище и адрес на управление с.град,ул."Оборище" № 7 за обезщетение на претърпените им неимуществени вреди от смъртта на съпруга на първата ищца и баща на вторите двама Р
. Я. П., настъпила вследствие"инфаркт на миокарда" на 29.ХІ.1998 г. по време изпълнение служебните му задължения към ответното дружество, шофирайки поверения му товарен автомобил с ремарка м."Шкода" с рег.№ Кн 37-29 ТВ и на ремаркето Кн 36-12 Е на ГКПП "Ново село" РМакедония.Заявените размери на претендираните обезщетения са съответно за първата 15 000 лева, а за вторите двама по 10 000 лева,ведно с лихвите от деня на смъртта на наследодателя им-29.ХІ.1998 г. до изплащането им и разноските по делото

 

2

Гражданско дело No 435/2002, I състав

Други дела

СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА - ЕООД

ЛЕОПАРД ТРЕЙДИНГ ООД,
В.Д.Н.

Председател и докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 25.01.2008г., в законна сила от 10.01.2009г.
ПРЕДЯВЕНИЯТ от "Пауталия" ЕООД, седалище и адрес на управление с. Копиловци, Община Кюстендил, преобразувано в хода на делото и на основание чл. 120 от ГПК като ищец конституиран правоприемника му "СТРОИТЕЛНА ФИРМА РИЛА" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 98, ет. 1 против "ЛЕОПАРД ТРЕЙДИНГ " ООД, седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 118, вх. "Д", ап. 123 иск с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД частично за сумата от 20 000 лева от общ размер 79 898, 51 лева, представляваща обезщетение за неоснователно обогатяване, изразяващо се в получени и държани без основание от ответника тротоарни плочки, както следва : 39 500 бр. обикновени с размери 40/40 см. на стойност 46 728, 50 лева.; 8 560 бр. цветни с размери 40/40 см. на стойност 12 248, 40 лева; 3 300 бр. обикновени с размери 30/40 см. на стойност 3 036 лева;1100 бр. цветни с размери 30/40 см. на стойност 1 328, 80 лева; 3790 бр. обикновени с размери 30/30 см. на стойност 2808, 39 лева; 480 бр. цветни с размери 30/30 см. на стойност 432 лева / без ДДС /, ведно със законната лихва върху сумата от 20 000 лева, считано от 30.05.2002 г. до окончателното й заплащане, ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен;
ПРЕДЯВЕНИЯТ от от "Пауталия" ЕООД, седалище и адрес на управление с. Копиловци, Община Кюстендил, преобразувано в хода на делото и на основание чл. 120 от ГПК като ищец конституиран правоприемника му "СТРОИТЕЛНА ФИРМА РИЛА" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 98, ет. 1 против В.Д.Н. *** иск с правно основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД частично за сумата от 20 000 лева от общ размер от 79 898, 51 лева, представляваща сбор от цените на продадени за времето от 31.07.2001 г. до 04.09.2001 г. и незаплатени от ответника тротоарни плочки, както следва: 39 500 бр. обикновени с размери 40/40 см. на стойност 46 728, 50 лева.; 8 560 бр. цветни с размери 40/40 см. на стойност 12 248, 40 лева; 3 300 бр. обикновени с размери 30/40 см. на стойност 3 036 лева;1100 бр. цветни с размери 30/40 см. на стойност 1 328, 80 лева; 3790 бр. обикновени с размери 30/30 см. на стойност 2808, 39 лева; 480 бр. цветни с размери 30/30 см. на стойност 432 лева, ведно със законната лихва върху сумата от 20 000 лева, считано от 30.052002 г. до окончателното й заплащане, ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен.
ОСЪЖДА "СТРОИТЕЛНА ФИРМА РИЛА" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 98, ет. 1 да заплати на "ЛЕОПАРД ТРЕЙДИНГ " ООД, седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 118, вх. "Д", ап. 123 сумата от 720 лева разноски по водене на делото.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 14 дневен срок от получаване на съобщенията, че е изготвено.

 

3

Гражданско дело No 24/2003, IV състав

Дела от и срещу търговци

АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ПРИВАТ ООД

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 21.03.2005г., в законна сила от 06.01.2009г.
ОСЪЖДА "ПРИВАТ" -ООД - Кюстендил да заплати на "Агенция за следприватизационен контрол" - София, законната лихва върху сумата 373152.42 лева от датата на предявяване на иска - 01.01.2003 г. до окончателното й заплащане. Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено пред САС.
 

4

Гражданско дело No 551/2003, I състав

Дела от и срещу търговци

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ АД

СТРУМА ЛЕС ЕАД В ЛИКВИДАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
 

5

Гражданско дело (В) No 227/2004, IV състав

Жалби

ДУПНИЦА КОМЕРС ООД,
В.И.Д.,
И.Г.Д.,
А.И.А.,
Д.А.Д.,
Н.Д.Д.,
С.Д.Д.,
Н.Г.Я.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТОЙ,
ГИТКОМ АД

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 20.02.2007г., в законна сила от 13.01.2009г.
 

6

Гражданско дело (В) No 908/2004, I състав

Жалби

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Н.Ц.Г.,
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ С. ПРЕКОЛ

Председател: Г.М.
Докладчик: Р.С. 

Решение от 27.04.2005г., в законна сила от 22.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното на 22.03.2002г.решение по гр.дело №1029/2001г.на Кюстендилския районен съд,в частта,в която са уважени предявените от Н.Ц.Г. ***,ЕГН **********, против Общинска служба за социално подпомагане -Кюстендил ,искове по чл.344,т.1,т.2и т.3 от КТ - като е отменена Заповед №49/27.02.2001 г.на Директора на Дом за възрастни с умствена изостаналост-с.Преколница,Община-Кюстендил за прекратяване на трудовите правоотношения между страните на осн.чл.328,ал.1,т.2 от КТ; Г. е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност "възпитател " с място на работа ДВУИ -с.Преколница към структурата на ООСП-Кюстендил и ОССП-Кюстендил е осъдена да заплати на Н.Ц.Г.(с посочени адрес и ЕГН) на осн.чл.225,ал.1 от КТ -сумата 1550,94лв.,представляваща обезщетение за времето,през което Г. е останала без работа вследствие признатото за незаконно уволнение,ведно със законната лихва,считано от 22.06.2001г. , както и разноски в размер на 75лв.,а по сметка на КРС-разноски за вещо лице в размер на 36лв.
Горепосоченото решение на КРС в останалата му част е влязло в сила като необжалвано.
Решението на КОС може да се обжалва с касационна жалба в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния касационен съд. 

7

Гражданско дело (В) No 315/2005, I състав

Жалби

КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД,
Б.Т.А.

 

Председател: Г.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 09.01.2009г., в законна сила от 09.01.2009г.
 

8

Гражданско дело (В) No 901/2005, IV състав

Жалби

Д.М.А.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ПЕРНИК

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 02.05.2006г., в законна сила от 05.01.2009г.
Оставя в сила решението на КРС, постановено по гр. дело № 598/2005 година, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 30 дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.
 

9

Гражданско дело (В) No 388/2006, IV състав

Жалби

А.К.А.

В И К ООД - КЮСТЕНДИЛ

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 23.10.2006г., в законна сила от 05.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 05.04.2006 г. по гр.д. № 315/2006 г. на КРС. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 

10

Гражданско дело (В) No 566/2006, I състав

Жалби

С.С.М.,
Ж.С.Т.

И.Т.П.,
Й.Т.Ж.,
Г.И.М.,
И.Г.И.,
Д.Г.И.

Председател: Г.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 22.02.2008г., в законна сила от 06.01.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 32/09.01.2006 г на ДРС постановено по гр.д. 548/03 г по описа на същия съд и ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради недопустимост на предявения от С.С.М. и Ж.С.Т. иск по реда на чл.14 ал.4 ЗСПЗЗ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС в 30 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 

11

Гражданско дело No 714/2006, IV състав

Искове по чл.74 от ТЗ

РОЕЛ 98 ООД

БЕТА ООД

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Решение от 04.01.2008г., в законна сила от 10.01.2009г.
Предявените от Роел - 98 ООД - София с адрес за призоваване ул."Екзарх Йосиф" № 29 ет.4 адв.Е
. Н. - Искове против Бета ООД - Дупница искове с правно основание чл.74 ТЗ - за отмяна на взетите от ОС на дружеството проведено на 14.09.2006 г. решения, поради противоречието им със закона и дружествения договор евентуално нищожността им - отхвърля като неоснователни. Осъжда Роел - 98 ООД София да заплати на Бета ООД - Дупница сумата от 700 лева разноски за тази инстанция. Решението подлежи на въззивно обжалване в 14 дневен срок от връчване на съобщението че е изготвено пред САС.
 

12

Гражданско дело (В) No 762/2006, IV състав

Жалби

РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ "РИЛСКИ МАНАСТИР"

И.Д.С.,
Л.Д.Д.,
С.С.Ч.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 29.09.2008г., в законна сила от 16.01.2009г.
 

13

Гражданско дело (В) No 198/2007, IV състав

Жалби

Х.А.Й.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ -КОЧЕРИНОВО

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 21.06.2007г., в законна сила от 27.01.2009г.
Обезсилва решението ОБЕЗСИЛВА решение № 821/12.10.2006г., постановено по гр.д.№ 453/2006г. по описа на ДРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му от страните.

 

14

Гражданско дело (В) No 269/2007, I състав

Жалби

И.Г.В.

К.И.Д.

Председател: Г.М.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 04.07.2007г., в законна сила от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯВА постановеното на 02.02.2007 г. решение на ДРС по гр.д. № 898/2006 г. в обжалваната му част в която, като неоснователен е отхвърлен предявения от И.Г.В., ЕГН ********** *** срещу К.И.Д., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 45 ал. 1 ЗЗД за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди - болки и страдания от причинена му открита фрактура на лява глезенна става с усложнение / белодробна емболия/ при ТПТ настъпило на 05.03.2003 г. в гр. Дупница по вина на ответника, за сумата над 500 лева до 4000 лева, ведно със законната лихва върху нея считано от датата на увреждането - 05.03.2003 г. до окончателното й изплащане, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:
ОСЪЖДА К.И.Д., ЕГН ********** *** на осн. чл. 45 ал. 1 ЗЗД да заплати на И.Г.В., ЕГН ********** *** сумата над 500 лева до 4000 лева /3500 лева/, представляваща обезщетение за претърпените от последния болки и страдания следствие на причинените му по вина на ответника при ПТП станало на 05.03.2003 г. в гр. Дупница телесни увреждания: открита фрактура на лява глезенна става с последвало усложнение / белодробна емболия/, ведно със законната лихва върху сумата представляваща разликата над 500 лева до 4000 лева, считано от датата на увреждането - 05.03.2003 г. до окончателното погасяване на задължението.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното на 02.02.2007 г. решение на ДРС по гр.д. № 898/2006 г. в обжалваната му част в която, като неоснователен е отхвърлен предявения от И.Г.В., ЕГН ********** *** срещу К.И.Д., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 45 ал. 1 ЗЗД за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди - болки и страдания от настъпило телесно увреждане : открита фрактура на лява глезенна става с усложнение / белодробна емболия/, причинени виновно от ответника на ищеца при ТПТ, станало на 05.03.2003 г. в гр. Дупница, за сумата над 4000 лева до 10000 лева, ведно със законната лихва върху посочената разлика, считано от датата на увреждането - 05.03.2003 г. до окончателното й изплащане.
В останалата си част решението на ДРС, като не обжалвано е влязло в сила.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в 30-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено от страните.
 

15

Гражданско дело (В) No 277/2007, IV състав

Жалби

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ"ПОЛИЦИЯ" -ГР.КЮСТЕНДИЛ

И.И.К.

Председател и докладчик: Е.Н.М. 

Определение от 14.03.2008г., в законна сила от 28.01.2009г.
ОСЪЖДА И.И.К.,***, ЕГН - ********** да заплати на РДВР - Кюстендил сумата 200 лева разноски за тази инстанция. Определението
подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено пред САС.
 

16

Гражданско дело (В) No 291/2007, IV състав

Жалби

Д.Г.С.,
Т.Г.С.

Е.А.Х.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 16.07.2007г., в законна сила от 22.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА ИЗЦЯЛО Решение № 97 от 02.02.2007г. на ДРС по гр. дело № 150/2006г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 30 дневен срок от съобщаването му пред ВКС.
 

17

Гражданско дело (В) No 517/2007, IV състав

Жалби

Л.П.Т.

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 13.02.2008г., в законна сила от 22.01.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение от 26.06.2007г., постановено по гр.д.№ 2545/2006г. по описа на КРС.
Решението подлежи на касационно обжалване обжалване пред САС в 30-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

18

Гражданско дело (В) No 606/2007, I състав

Жалби

Р.К.Д.

СД СТОИМИРОВИ И СИЕ ГЕРМАНЕЯ,
А.Н.С.,
О.М.С.,
Й.Ц.С.

Председател: В.Д.Б.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 10.01.2009г., в законна сила от 10.01.2009г.
 

19

Гражданско дело (В) No 2/2008, IV състав

Жалби

Й.С.Б.

М.Н.Б.,
С.Х.Б.,
Й.Х.А.

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: С.Г.К. 

Решение от 08.05.2008г., в законна сила от 23.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152/08.02.2006г. по гр. дело № 1720/2004г. на ДРС.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 30 дневен срок от съобщаването му до страните.
 

20

Гражданско дело (В) No 161/2008, III състав

Частни жалби

С.С.Х.

ЕТ СИМЕОН МАНОВ ВЕЗНИ,
АНИСИМО ЕООД

Председател: С.Г.К.
Докладчик: С.Й.Б. 

Определение от 19.11.2008г., в законна сила от 14.01.2009г.
 

21

Гражданско дело (В) No 169/2008, III състав

Жалби

Г.Д.З.

Д.И.Н.

Председател: Р.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 20.11.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
 

22

Гражданско дело (В) No 212/2008, IV състав

Жалби

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ - АД-СОФИЯ

Й.К.,
Д.Н.М.,
М.Г.Н.,
Г.А.В.,
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА АДФИ

Председател: Е.Н.М.
Докладчик: Ю.Х.М. 

Решение от 28.07.2008г., в законна сила от 27.01.2009г.
 

23

Гражданско дело (В) No 280/2008, I състав

Жалби

К.Д.К.

М.В.К.

Председател: С.Г.К.
Докладчик: Е.Х.С. 

Решение от 11.12.2008г., в законна сила от 23.01.2009г.
 

24

Гражданско дело (В) No 370/2008, I състав

Жалби

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЕТ ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА-ИВАЙЛО

Председател: Г.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 09.01.2009г., в законна сила от 09.01.2009г.
 

25

Гражданско дело No 417/2008, I състав

Допускане на обезпечение

МАГ ЕООД

 

Докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 18.07.2008г., в законна сила от 14.01.2009г.
 

26

Гражданско дело (В) No 428/2008, IV състав

Жалби

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ПЕРНИК

А.И.Д.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
 

27

Гражданско дело (В) No 456/2008, III състав

Жалби

ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - С.НЕВЕСТИНО

Г.С.И.

Председател и докладчик: Р.С. 

Решение от 24.11.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
 

28

Гражданско дело (В) No 457/2008, III състав

Жалби

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-ДУПНИЦА ЕООД

ЕТ СТРАХИЛ СКОКЛЬОВ-ПРЕДВИДЛИВОСТ

Председател и докладчик: Р.С. 

Решение от 02.12.2008г., в законна сила от 12.01.2009г.
 

29

Гражданско дело (В) No 474/2008, III състав

Жалби

ОБЩИНА - КЮСТЕНДИЛ,
Д.Г.П.

 

Председател и докладчик: Р.С. 

Решение от 25.11.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
 

30

Гражданско дело (В) No 532/2008, III състав

Жалби

РЕМ И ТЕХ ООД

ШИПКА ЛЕС ЕАД

Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 10.10.2008г., в законна сила от 20.01.2009г.
 

31

Гражданско дело (В) No 553/2008, V състав

Жалби

В.М.Х.

К.А.Х.,
Д.А.Х.

Председател: К.Л.Б.
Докладчик: Н.С.М. 

Решение от 05.01.2009г., в законна сила от 05.01.2009г.
 

32

Гражданско дело (В) No 554/2008, III състав

Жалби

К.С.С.,
В.С.С.,
В.С.П.

В.Л.С.

Председател: Р.С.
Докладчик: Т.Х.К. 

Решение от 12.12.2008г., в законна сила от 22.01.2009г.
 

33

Гражданско дело (В) No 563/2008, III състав

Жалби

А.Т.С.

Л.С.В.

Председател: Р.С.
Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 23.01.2009г.
 

34

Гражданско дело (В) No 573/2008, III състав

Жалби

К.Г.А.,
ОБЩИНА - КЮСТЕНДИЛ

 

Председател и докладчик: Р.С. 

Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 16.01.2009г.
 

35

Гражданско дело (В) No 605/2008, I състав

Частни жалби

Л.Й.Г.,
Д.И.Г.,
М.И.Г.,
Ц.К.К.,
Т.К.К.,
Б.Н.М.,
С.Н.М.,
А.Н.М.

Х.А.В.,
П.Б.В.,
М.П.Й.,
Е.П.Т.,
В.П.Г.А.

Докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 05.01.2009г., в законна сила от 05.01.2009г.
 

36

Гражданско дело (В) No 608/2008, IV състав

Жалби

Г.Б.Г.

Ц.П.Ф.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 04.12.2008г., в законна сила от 20.01.2009г.
 

37

Гражданско дело (В) No 613/2008, IV състав

Жалби

ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ

П.И.Я.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 08.12.2008г., в законна сила от 22.01.2009г.
 

38

Гражданско дело (В) No 614/2008, III състав

Жалби

Г.С.Т.,
Ц.И.К.

 

Председател: Р.С.
Докладчик: С.Й.Б. 

Решение от 02.12.2008г., в законна сила от 10.01.2009г.
 

39

Гражданско дело No 644/2008, V състав

Други дела

Т.И.З.

И.Й.И.

Председател и докладчик: К.Л.Б. 

Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 13.01.2009г.
 

40

Гражданско дело (В) No 688/2008, I състав

Жалби

Л.М.Р.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР КЮСТЕНДИЛ

Председател: Г.М.
Докладчик: В.Д.Б. 

Решение от 14.01.2009г., в законна сила от 14.01.2009г.
 

41

Гражданско дело (В) No 692/2008, IV състав

Жалби

Ф.К.С.

П.К.К.,
Б.К.П.

Председател и докладчик: С.Г.К. 

Решение от 30.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
 

42

Гражданско дело (В) No 741/2008, III състав

Частни жалби

С.Д.Х.

Г.И.Т.

Докладчик: Р.С. 

Определение от 22.01.2009г., в законна сила от 22.01.2009г.
 

43

Гражданско дело No 742/2008, III състав

Допускане на обезпечение

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ

ТИЗКОМ ООД

Докладчик: Т.Х.К. 

Определение от 23.12.2008г., в законна сила от 13.01.2009г.
 

44

Гражданско дело (В) No 744/2008, I състав

Частни жалби

Ц.Г.Г.

С.Г.М.,
С.И.М.,
С.В.

Докладчик: В.Д.Б. 

Определение от 07.01.2009г., в законна сила от 07.01.2009г.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК от внасяне на д. т. в размер на 15 лева по сметка на КОС жалбоподателката Ц.Г.Г. *** по подадена от нея ч. ж. вх. № 3054 / 02.09.2008 г. против определение № 2148 / 14.08.2008 г. на Кюстендилския районен съд, постановено по гр. д. № 1042 / 2008 г. по описа на същия съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща същото на КРС за осъществяване на процедурата по чл. 275 и сл. от ГПК по подадената ч. ж.

 

45

Гражданско дело (В) No 746/2008, IV състав

Частни жалби

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

М.Т.К.,
С.Д.К.,
И.Б.С.,
К.Д.Я.

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 13.01.2009г., в законна сила от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯВА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2464 от 23.07.2008 г. по ч.гр. дело № 1080/2008 г. по описа на КРС, с което е отхвърлено заявлението за направени разноски, като вместо него постанови:
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ в полза на "Уникредит Булбанк" АД гр. София, площад "Св.Неделя" № 7 солидарно срещу С.Д.К., ЕГН **********,*** в качеството й на кредитополучател и К.Д.Я., ЕГН **********,***, общ Кюстендил, И.Б.С., ЕГН **********,*** и Магдалена Т.К., ЕГН **********,***, последните поръчители по договора № 797/21.04.2005г. за сумата от 45 лв.
Заповедта за изпълнение в тази част да се издаде от Районен съд след връщане на делото в този съд.
Определението не подлежи на обжалване.
 

46

Гражданско дело (В) No 2/2009, IV състав

Частни жалби

Б.С.Й.

 

Докладчик: С.Г.К. 

Определение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
 

47

Гражданско дело (В) No 39/2009, III състав

Жалби

С.Й.И.

Б.Й.Д.

Докладчик: Р.С. 

Определение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
Прекратява производството по гр.дело №39/2009 г. на Кюстендилски окръжен съд и ВРЪЩА делото на дупнишки районен съд за отстраняване на констатираните пороци в жалбата на С.Й.И. ***, подадена чрез пълномощника си адв. И
. от АК-Кюстендил, против постановено решение по гр.д. №579/2006 г. на Дупнишкия районен съд, респ. за изпълнение на процедурата по чл.200 от ГПК. Определението не подлежи на обжалване.
 

48

ВНЧХД No 254/2008, II състав

ВНЧХД

П.Л.П.,
П.А.Д.

 

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Решение от 10.01.2009г., в законна сила от 10.01.2009г.
 

49

ЧНД No 432/2008, II състав

Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода

ОБЛАСТНО ЗВЕНО"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

М.С.Я.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 13.01.2009г., в законна сила от 21.01.2009г.
М.С.Я.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ
 

50

ВНОХД No 448/2008, II състав

ВНОХД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
С.П.П.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
 

51

ВНОХД No 451/2008, II състав

ВНОХД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ,
Ф.Б.Г.,
К.С.Б.

Докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 30.12.2008г., в законна сила от 28.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО срещу тях за посочените престъпления поради изтичане на абсолютната давност.
Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

 

52

ВНОХД No 452/2008, V състав

ВНОХД

Ю.Г.К.,
Л.Н.К.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: П.Б. 

Решение от 26.01.2009г., в законна сила от 26.01.2009г.
 

53

ВНОХД No 463/2008, II състав

ВНОХД

СЖ ЕКСПЕРСБАНК АД -ВАРНА,
Н.А.Х.

А.А.К.,
Г.Т.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 06.01.2009г., в законна сила от 06.01.2009г.
 

54

ВНОХД No 464/2008, V състав

ВНОХД

А.Г.К.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: П.Б. 

Решение от 26.01.2009г., в законна сила от 26.01.2009г.
 

55

ВЧНД No 477/2008, II състав

ВЧНД

Ю.Б.Т.

 

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Решение от 29.01.2009г., в законна сила от 29.01.2009г.
 

56

ВНЧХД No 500/2008, II състав

ВНЧХД

Е.С.С.

С.Г.П.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 26.01.2009г., в законна сила от 26.01.2009г.
 

57

ЧНД No 501/2008, II състав

Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода

ОБЛАСТНО ЗВЕНО "ИН" СЕКТОР ПРОБАЦИЯ

А.О.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Определение от 15.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
Уважава ЗАМЕНЯ неизтърпяната част от наказанието "Пробация",наложено на А.О.Г., ЕГН **********,*** 28, с определение на КРС чнд 1577/2008г. с наказание "лишаване от свобода" за срок от 1 година, чието изпълнение на основание чл. 66 от НК отлага за изпитателен срок от 3 години,считано от влизане на определението в сила.
Определението може да се обжалва пред САС в 7-дневен срок, считано от днес.

А.О.Г.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ
 

58

ВНЧХД No 507/2008, II състав

ВНЧХД

Л.С.В.

Г.С.П.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 26.01.2009г., в законна сила от 26.01.2009г.
 

59

ВНОХД No 519/2008, II състав

ВНОХД

В.С.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

Д.Ц.С.

Председател и докладчик: Й.М.Ц. 

Решение от 19.01.2009г., в законна сила от 19.01.2009г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 119/29.10.2008 г. на КРС, постановена по НОХД № 826/2007 г. по описа на съда.
Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

60

ЧНД No 520/2008, II състав

Чл.243, ал.4 НПК - прекратяване на НП

Л.Й.М.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

Докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 18.12.2008г., в законна сила от 14.01.2009г.
 

61

НОХД No 546/2008, II състав

Гл.VІ.Престъпления против паричната и кредитна система - чл.243-252 от НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Г.Т.В.

Председател и докладчик: Д.З.Д. 

Споразумение от 13.01.2009г., в законна сила от 13.01.2009г.
Г.Т.В.
 

62

ЧНД No 8/2009, II състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

Р.К.Х.

Докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 21.01.2009г., в законна сила от 21.01.2009г.
ОДОБРЯВА протокол за извършено на 20.01.2009 г. претърсване на имота,обитаван от Р.к.Х.,***. Определението не може да се обжалва. Препис да се изпрати на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил
 

63

ЧНД No 9/2009, II състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

 

Б.П.К.

Докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 21.01.2009г., в законна сила от 21.01.2009г.
ОДОБРЯВА протокол за извършено на 20.01.2009 г претърсване и изземване на имота, обитаван от Б.п.К.,***. Определението не може да се обжалва. Препис да се изпрати на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
 

64

НОХД No 10/2009, II състав

Споразумение за прекратяване на НП - чл.414 З НПК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ

О.А.Б.

Председател и докладчик: М.М.Н. 

Споразумение от 30.01.2009г., в законна сила от 30.01.2009г.
О.А.Б.
 

65

ВЧНД No 20/2009, II състав

ВЧНД

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ,
Б.М.С.

Докладчик: М.М.Н. 

Определение от 28.01.2009г., в законна сила от 28.01.2009г.
Oтменя ОТМЕНЯ определение на ДРС от 25.11.2008г. по нчд 1626/2008г. и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА постановление на ДРП от 10.11.2008г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство 316/08 по описа на РУ МВР Дупница,водено срещу М
. Н.. К, А П., К. И. и Д. Д..
Определението не може да бъде обжалвано или протестирано.

 

66

ЧНД No 21/2009, II състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

 

А.С.К.

Докладчик: Д.З.Д. 

Определение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
РАЗРЕШАВА да бъде извършено претърсване и изземване в жилището, обитавано от А.С.К. ЕГН ********** - двуетажна къща, ведно с прилежащите помещения,. Определението не може да се обжалва. Препис да се изпрати на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
 

67

ЧНД No 35/2009, II състав

Чл.161 НПК - претърсване, изземване

 

В.Г.Б.

Докладчик: Й.М.Ц. 

Определение от 27.01.2009г., в законна сила от 27.01.2009г.
РАЗРЕШАВА извършването на претърсване и изземване от органите на РУ на МВР гр. Кюстендил в жилището, представляващо къща, ведно с прилежащите й помещения
. Определението не подлежи на обжалване.