Р   Е  Ш Е  Н  И  Е         

                       

                            Гр.К., 01.02.2011г.

 

            К.ският окръжен съд, гражданска колегия в открито заседание проведено на двадесети януари през две хиляди и единадесета година  в състав:

 

                                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

 

 

при участието на секретаря: Г.А. и в присъствието на прокурора Валери Пенков  като разгледа докладваното от съдия Костадинова т.д.№50/2010г. по описа на КОС и за да се произнесе взе предвид:

 

 

            Производството е по реда на глава ХХХІІ ГПК-търговски спорове.

Делото е образувано по искова молба подадена от ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.К. срещу „К. 92”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.К., ул.”Р.”№42, ет.3, ап.11, с която съдът е сезиран за произнасяне по иск с правно основание чл. 155, ал.1, т.3 от ТЗ, като със същата се иска постановяване на съдебно решение, с което ответното дружество да бъде прекратено, тъй като след смъртта на управителя и след изтичане на повече от три месеца дружеството не е имало вписан управител.

Ответникът призован при условията чл. 50, ал.1 от ГПК не е изпратил представител в съдебно заседание.

Съдът, като прецени събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложената справка ответното дружество е регистрирано в Агенцията по вписванията  като еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр.К., ул.”Р.”№42, ет.3, ап.11, с ЕИК 109594968 и с едноличен собственик на капитала и управител Д.С.Т., която е и управител на дружеството.

От представеното препис- извлечение от акт за смърт №383/13.07.2010 г. се установява, че управителя на дружеството  Д.Т. е починала, а от удостоверение за наследници №822/14.07.2010 г. е видно, че неин наследник е К.В.Т.. С нотариално заверена декларация рег. № 2433/08.10.10 г. последната е декларирала, че не желае да продължи дейността на дружеството.

С оглед на така установената фактическа обстановка съдът намира предявения иск за основателен и го уважава.Съображения:

Предявения иск е допустим, като изхождащ от разполагащ с право на иск правен субект, предявен е в надлежния съд, исковата молба отговаря на изискванията на закона и не са налице процесуални пречки за предявяването му.

Искът е и основателен по следните съображения:

Съгласно  чл.155, ал.1, т.3 ТЗ, по решение на окръжния съд по седалището на дружеството, то може да бъде прекратено: по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.В случая видно от представеното удостоверение за актуално състояние по партидата на дружеството издадено от Агенция по вписванията е, че след смъртта на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството не е вписван нов управител. Следователно осъществен е фактическия състав на чл.155, ал.1, т.3 ТЗ. Впрочем факта на смъртта на Т.. представлява и самостоятелно основание за прекратяване на дружеството, доколкото съгласно чл.157, ал.1 ТЗ дружество,  в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или ако наследниците не поискат да продължат дейността. В случая  видно от представената декларация наследникът на собственика на едноличното дружество с ограничена отговорност не е пожелал да продължи дейността на дружеството.

След влизането на решението в сила препис от него следва да се изпрати на  Агенция по вписванията с оглед предприемане на следващите се след прекратяването на дружеството съгласно ТЗ действия.

Предвид уважаването на иска и доколкото ищецът е  освободен от заплащане на държавна такса ответника следва да бъде осъден да внесе по сметка на КОС д.т. в размер на 50 лева.

Воден от горното, съдът

Р     Е      Ш     И:

По предявения от Окръжна прокуратура К. срещу  „К. 92”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.К., ул.”Р.”№42, ет.3, ап.11 иск по чл.155, ал.,1, т.3 ТЗ 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 155, ал.1, т.3 ТЗ  „К. 92”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.К., ул.”Р.”№42, ет.3, ап.11, ЕИК109594968 с едноличен собственик на капитала и управител Д.С.Т., б.ж. на гр.К., починала на 12.07.2010г.

ОСЪЖДА „К. 92”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.К., ул.”Р.”№42, ет.3, ап.11 да заплати по сметка на КОС държавна такса в размер на 50 лева (тридесет лева).

След влизането на решението в сила, препис от него да се изпрати за сведение на   Агенция по вписвания-К..

Да се впише служебно прекратяването на „К. 92"ЕООД  гр. К. в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

След влизане на решението в сила да се извърши ликвидация на дружеството.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок пред АС - София от връчването му на страните.

 

                                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: