М  О  Т  И  В  И 

 

                        към присъдата на КОС по внчхд 415/2016г. :

 

 

            Х.К.Г. *** обжалва присъда № 20 от 21.03.2016г. по нчхд 139/2015г. на КРС, с която подсъдимата Д.Г.Й. *** е призната за невинна в извършване на престъпление от частен характер по чл.130 ал.2 НК, като Г. е осъдена да заплати на Й. сторени деловодни разноски в размер на *** лв. Изразява становище за неправилност на присъдата, като се иска отменянето й и постановяване на нова такава, с която подсъдимата бъде призната за виновна в извършване на престъплението с налагане на съответно наказание.

             В съдебно заседание адв.В.П. – повереник на Г., поддържа жалбата. Пледира за отмяна на присъдата поради допуснато на съдебното следствие пред първоинстанционния съд отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, алтернативно – постановяване на нова осъдителна присъда с присъждане на сторени деловодни разноски.

             Адв.И., защитник на подсъдимата, изразява становище за неоснователност на жалбата с искане за потвърждаване на обжалвания съдебен акт.  

             Кюстендилският окръжен съд, след цялостна проверка на събрания доказателствен материал, след неговото обсъждане поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:  

              Подсъдимата Д.Г.Й. е 29г., неосъждана, живее в гр.***. Със св.Х. – брат на частния тъжител Х.Г., са бивши съпрузи и от брака си имат малолетно дете. С решението за развод бил определен режим на лични контакти между детето и бащата, който живеел в гр.**. Взаимоотношения между бившите съпрузи били влошени, като по повод на едно от взиманията на детето от дома на майката – гр.***, ул.”***” *, подсъдимата Й. *** за упражнено срещу нея насилие. Заради влошените отношения, Х. предпочитал да бъде придружаван от близки и познати при идванията му до гр.***.

               На 17.08.2014г. в 10.00ч. сутринта Х. отишъл да вземе дъщеря си от дома на подсъдимата. Бил придружаван от сестра си, която управлявала лек автомобил „***” с две врати. Взели детето и прекарали с него времето до обяд. Около 11.50ч. се върнали обратно, като частния тъжител управлявала автомобила, Х. седял на задната седалка, а детето спяло до него. Г. спряла пред

къщата и излязла от автомобила, като преместила седалката напред  за да излезе Х.. Подсъдимата чакала на улицата заедно със св.Б. Н. – живеещ на семейни начала с майка й А. А.. Й. започнала да вика, Х. решил да не излиза и й подал детето през вратата. Подсъдимата поела детето, а Г. се върнала в автомобила. В този момент подсъдимата се пресегнала през сваленото стъкло на предната врата и със свободната си ръка започнала да скубе и удря частния тъжител. Н. започнал да рита автомобила и да сипе закани. Виковете накарали св.С. – живеещ на първия етаж в къщата на Й., да погледне през прозореца. Забелязал  ритниците по автомобила и чул заканите на Н..  

             Г. успяла да запали автомобила и да потегли, като уведомили на спешен номер 112 за възникналия скандал. Спрели близо до Спортното училище и изчакали пристигането на полицейски служители. След известно време на място пристигнали св.А.и Ф., които провели разговор с Г. и Х. Забелязали че частния тъжител има зачервяване по ръката, а по автомобила – драскотини и отпечатък от маратонка. Посетили и дома на подсъдимата, като провели разговор с нея и Н..

               Тъй като Г. не се чувствала добре, в 13.40ч. посетила Спешен център гр.Кюстендил, където била прегледана. След няколко дни, на 20.08.2014г. била прегледана от съдебен лекар в гр.***, който издал съдебномедицинско удостоверение № 217/2014г. за констатираните от него телесни увреждания.

                Видно от експертно заключение на в.л. Н., според издаденото съдебномедицинско удостоверение при извършения преглед у Г. е била налице контузия / натъртване на меки тъкани/ с кръвонасядане по лява предмишница. Това увреждане е причинило болка и страдание и подлежи на пълно възстановяване за срок между 7 и 10 дни.  

             Горната фактическа обстановка се установява по безспорен и несъмнен начин от събраните по делото доказателства - показанията на св. Х., С., А., Ф., от заключението на в.л., от приложените документи – медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост и др., отчасти от показанията на св.Н. и А..

             Окръжният съд не дава вяра на показанията на тези двама свидетели, в частта им, в която твърдят че подсъдимата не е скубала и удряла Г., Н. не е отправял закани и ритал автомобила, съответно закани и удари са отправяни от Г. и

Х.а. Тези твърдения са плод на желанието им Й.  да бъде оневинена и се опровергават по категоричен начин както от показанията на св.Х., така и от тези на С. и двамата полицаи, от издаденото съдебномедицинско удостоверение.

                Деянието на подсъдимата Д.Г.Й. представлява от обективна и субективна страна престъпление от частен характер по чл.130 ал.1 НК. От обективна страна е налице причиняване другиму на разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 НК. Доколкото обаче в частната тъжба изрично се претендира извършване на такова по чл.130 ал.2 НК, съдът е обвързан да приеме, че в случая извършеното от подсъдимата представлява лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание. От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл – подсъдимата е съзнавала общественоопасния характер на своето деяние, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и го е искала. Съзнавала е много добре, че нанасяйки удари по тялото на Г. й причинява телесни увреждания, болка и страдание и такава именно е била целта й.

             Предвид гореизложеното, Окръжният съд намери подадената жалба за основателна и я уважи, като отмени присъдата на КРС и  постанови нова такава. С оглед извършване на престъпление по чл.130 ал.2 НК от страна на Й., съдът я призна за виновна и  освободи от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК с налагане на административно наказание “глоба” от 1 000 лв. Осъди я да заплати на частния тъжител сторени деловодни разноски в размер общо на 903 лв.

             По тези съображения Окръжния съд постанови присъдата си.

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                       

                                                              

                                                                                   2.