О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Кюстендил, 27.01.2017 г.

 

          Кюстендилският окръжен съд, наказателно отделение, в разпоредително заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: НАДЯ ГЕОРГИЕВА

                                                                          КАЛИН БАТАЛСКИ

                                                                                        

като разгледа докладваното от съдия Баталски ВЧНД № 30 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.249, ал.3 НПК.

С разпореждане от 03.01.2017 г. съдията докладчик по НОХД № 2188/2016 г. по описа на Районен съд гр. Кюстендил, на основание чл.249, ал.2, вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, е прекратил съдебното производство по посоченото дело и е върнал производството на Районна прокуратура гр. Кюстендил за отстраняване на констатираните съществени нарушения на процесуални правила.

Против така постановеното разпореждане е постъпил протест от районна прокуратура гр. Кюстендил. Сочи се по същество, че постановеното разпореждане е незаконосъобразно и неправилно поради което се моли неговата отмяна след което да се разпореди разглеждане на делото в съдебно заседание.

Против протеста не са постъпили възражение от обвиняемите Я. К. и З. З..

След преценка на материалите по делото и развитите в протеста съображения, въззивният съд намери, че обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Правилно и законосъобразно районния съд е приел, че е налице противоречие в обвинителния акт, тъй като при описанието на фактическата обстановка в обстоятелствената част на обвинителния акт се твърди, че обвиняемите, след като са получили владението върху трактора не са се върнали в гр. Кюстендил, за да бъде извършена покупко-продажба с нотариална заверка на подписите на страните /каквато е изискуемата от закона форма за продажба на МПС /, а същевременно в постановленията за привличане на обвиняемите и в диспозитива на обвинителния акт е посочено, че същите са възбудили заблуждение у пострадалия, като са закупили от него верижен трактор.

Правилни и законосъобразни са и останалите доводи на районния съд по отношение на констатираните процесуални нарушения досежно противоречията, отнасящи се до мястото на довършване на деянието и стойността на причинената на пострадалия имотна вреда като елемент от състава на престъплението по чл.209, ал.1 от НК, поради което не се налага тяхното преповтаряне.

Поясненията, дадени от прокурора в протеста му срещу атакуваното разпореждане не биха могли да отстранят обективно наличните в обвинителния акт и в постановленията за привличане на обвиняемите противоречия, които водят до съществено накърняване на правото им на защита, тъй като ги поставят в невъзможност да разберат същността и точните параметри на обвинението.

Ето защо, настоящата съдебна инстанция намира, че атакуваното разпореждане е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното, въззивният съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Потвърждава разпореждане от 03.01.2017 г., с което съдията докладчик по НОХД № 2188/2016 г. по описа на Районен съд гр. Кюстендил, на основание чл.249, ал.2, вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК, е прекратил съдебното производство по посоченото дело и е върнал производството на Районна прокуратура гр. Кюстендил за отстраняване на констатираните съществени нарушения на процесуални правила.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

           ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                 2.