П Р О Т О К О Л   

 

  гр. Кюстендил, 16.02.2011 г.

 

Кюстендилският окръжен съд в открито съдебно заседание

на шестнадесети февруари   две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА БРАТАНОВА

 

при участието на секретар: В. С.

и прокурора: Бисер Любенов

сложи за разглеждане: ЧНД № 58/2011 г.

докладвано от: съдия Братанова

На именното повикване в 09.42 часа се явиха:

 

Производството е по реда на глава ХХХV от НПК, чл.437 и следващите от същия закон.

ЗА ВНОСИТЕЛЯ се явява председателят на Комисията по изпълнение на наказанията и Началник на Затвора гр. Бобов дол комисар З.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Любенов

ОСЪДЕНИЯТ М.Ю.Д. се явява лично.

КОМИСАР З. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВ – Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се предложението на Началника на Затвора гр. Бобов дол.

КОМИСАР З. – Уважаема г-жо председател, поддържам предложението на Комисията на изпълнение на наказанията. Представям и моля да приемете Справка за лишения от свобода М.Ю.Д. и остатъка от наказанието към днешна дата.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВ  - Други доказателства няма да соча. Да се приемат представените в днешно съдебно заседание и приложените към предложението такива.

ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ Д. - Признавам вината си. Осъзнавам това, което съм направил. Изплатил съм гражданския иск. Разходите по делото също.  Относно присъдата, осем месеца съм работил на външен обект. През останалото време съм полагал доброволен труд в района на затворническото общежитие. С добро поведение съм бил, награждаван съм нееднократно. Режимът ми беше сменен от „общ” на „лек”. Считам, че съм поправил и съм дал доказателства за това ми поведение.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА към доказателствата по делото копие от Протокол № 1 от  27.01.2011 г. на Комисията по чл.73 от ЗИНЗС, Справка Изх. № 52/15.02.2011 г. от Затвора гр. Бобов дол. Прилага и затворническото досие на осъдения.

Намира делото за изяснено от фактическа и правна страна,

ОБЯВЯВА съдебното следствие за приключено и

ДАВА ХОД на съдебните прения.

ПРОКУРОР ЛЮБЕНОВ  - Поддържам становището, че са налице фактическите и правни предпоставки за да бъде уважено предложението на Комисията за изпълнение на наказанията по чл. 73 от ЗИНЗС. Считам, че би могло да бъде предсрочно освободен от изтърпяване на останалата част от наказанието „Лишаване от свобода” Д..

КОМИСАР З. – Уважаема г-жо председател, осъденият М.Ю.Д. е постъпил в затвора на 09.02.2010 г. Настанен е в затворническо общежитие с. Самораново, тъй като е категория „открит тип”. През време на престоя в общежитието същият показва добро поведение, изпълнява правилника за вътрешния ред, полагал е трудова дейност и в общежитието и извън общежитието, поради което с оглед цялостния му престой  Комисията счита, че по-нататъшното му престояване в затвора не е наложително и може да излезе по-рано от Затвора, за да се реализира в обществото. Д. не е осъждан, няма друго осъждане.  Считам, че е основателно предложението на Комисията.

ОСЪДЕНИЯТ М.Д. -  Присъединявам се към становището на Комисията. Поправил съм се и искам да бъда предсрочно освободен.

СЪДЪТ ДАДЕ

ПОСЛЕДНА  ДУМА НА ОСЪДЕНИЯ М.Ю.Д. - Моля да бъда предсрочно освободен.

СЪДЪТ се оттегля на съвещание.

 

След тайно съвещание съдът обяви определението си.

Производството е по чл. 437 и следващите от НПК във връзка с чл. 70 от НК. Образувано е по предложение на Комисията по изпълнение на наказанията по чл. 73 от ЗИНЗС при затвора гр. Бобов дол за условно предсрочно освобождаване на М.Ю.Д., с остатък за изтърпяване на наложеното наказание „Лишаване от свобода” от 4  месеца  и  14  дни.

Прокурорът изразява становище за уважаване на предложението.

Председателят на комисията по чл. 73 от ЗИНЗС изразява становище за основателност на предложението.

Осъденото лице е съгласно с предложението.

Съдът, след преценяване на доводите на страните заедно с доказателствата по делото, прие следното от фактическа и правна страна:

  Осъденото лице М.Ю.Д. изтърпява наказание, постановено с решение № 140 от 30.04.2009г. по  НОХД № 858/2008г. на Окръжен съд Благоевград, с което е осъден на ЛС за срок от 1 година и 8 месеца ефективно, като неизтърпеният остатък към настоящия момент възлиза на 4 месеца и 14 дни от наложеното наказание. За времето на пребиваване в пенитенциарното заведение не е наказван, награждаван е многократно за добросъвестно отношение към труда и за положително отношение към възпитателните дейности там. Поддържа добър самоконтрол и самодисциплина, критичен към миналото си, изразява готовност за позитивна промяна. Притежава нагласи за спазване на правила и изисквания и има утвърдени трудови навици и умения. Стреми се към самостоятелност и независимост, упоритост при постигане на целите си. Мотивиран е за позитивна промяна, декларирана чрез готовност за участие  в предлаганите мероприятия и липса на нагласи, подкрепящи криминалното му поведение. Бил е ангажиран с трудова дейност, като не са констатирани нарушения. Включва се активно в полагане на доброволен труд. Видно от затворническото досие е, че за времето на пребиваване в затвора многократно е бил награждаван с домашен отпуск.

 От така установеното фактически се налага извода, че по отношение на Д. са налице материално-правните предпоставки на чл. 70, ал.1  НК  за условното му предсрочно освобождаване: добросъвестно и честно отношение към труда, с което е дал доказателства за своето поправяне  и е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание ”Лишаване от свобода”.

По тези съображения съдът намира, че предложението е основателно и следва да постанови условното му предсрочно освобождаване от  изтърпяване на останалата част от наказанието „Лишаване от свобода” – именно 4 месеца и 14 дни. На основание чл. 70, ал.6 НК следва да се определи изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието в размер на неизтърпяния остатък, но не по-малко от 6 месеца.

                 Водим от гореизложеното, СЪДЪТ на основание чл.440, ал. 1 от НПК, във връзка с чл. 70, ал.1 и 6 от НК

О П Р Е Д Е Л И:

                   ПОСТАНОВЯВА  предсрочно условно освобождаване на лишения от свобода   М.Ю.Д.  с ЕГН **********,  роден на ***г*** Д.****, живущ ***,  Благоевградска област, от  ОСТАТЪКА  от наказанието  ЛС, наложено по  НОХД № 858/2008г. на Благоевградски районен съд, изменено  с решение № 140 от 30.04.2009 г. по ВНОХД № 26/2009г. на Благоевградския окръжен съд,  като ОПРЕДЕЛЯ изпитателен срок в размер на ШЕСТ  месеца.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се протестира в 7 - дневен срок, считано от днес пред САС.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на Затвора гр. Бобов дол, както и на Районния съд по месторождение на лишения от свобода за отметка по бюлетина за съдимост.

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО по делото приключи в 09.47 ч.

ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание.                                      

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                                                                          

     СЕКРЕТАР: