О  П  Р  Е  Д   Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                               Гр.Кюстендил 4.02.2011 г.

               

                            В    и м е т о   н а   н а р о д а

 

        Кюстендилският окръжен съд в закрито заседание ан четвърти февруари две хиляди и единадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                            СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: ВАСИЛКА ЦЕКОВА

                                                                                 ЗДРАВКО СТОИЧКОВ

като разгледа докладваното от съдия Цекова ЧНД № 49 по описа за 2011 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

 

        Производството по делото е по реда на чл.61 ал.3 НПК.Образувано е по жалба на К.К., обв.по ДП № 911/2010 г. по описа на РУП-Кюстендил, подадена чрез защитника му адв.Вася Пешева срещу Постановлението на разследващ полицай Г.Бучева от 27.01.2011 г., с което е взета МН по отношение на К. ”парична гаранция” в размер на 5000 лв. и е определен срок за внасянето й 7.02.2011 г. Релевирани са оплаквания за завишеност размера на така определената парична гаранция и несъответствието му на имущественото положение на обвиняемия, като са представени и писмени доказателства с жалбата.  Моли се за намаляване размера на определената парична гаранция. 

          КОС, след запознаване с възраженията в жалбата и приложените към нея доказателства и с материалите от досъдебното производство и в рамките на визираните му с разпоредбата на чл.61 ал.3 НПК, намери следното:

         Жалбата е подадена в определения срок за представяне на гаранцията от легитимирана страна-упълномощеният защитник на обвиняемия и в този смисъл е допустима, поради което съдът ще я разгледа по същество.

         К.П.К. е привлечен като обвиняем с Постановления на разследващия орган от 27.01.2011 г. за престъпления по чл.283 а т.1 във вр. с чл.282 ал.3 във вр. с ал.2 вр. с ал.1 НК, във вр. с чл.26 ал.1 НК, извършени в периода м. ноември 2003г.-м. септември 2004 г. и по чл. 282 ал.2 във вр. с ал.1 НК и във вр. с чл.26 ал.1 НК, извършени в периода 30-07.2008 г. – 3.02.2009 г./вж л.231-34 от ДП/. Обвиняемият е привлечен и за двете престъпления в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - кмет на община Кочериново.

        Със същото постановление е взета по отношение на него МН”парична гаранция” и е определен срок за внасянето й 7.02.2011 г.

         Предмет на проверка в настоящото съдебно производство е именно определената с това постановление МН „парична гаранция” като вид мярка за процесуална принуда. Целта на съдебния контрол върху мерките за неотклонение в досъдебното производство е проверка на законносттта им, т.е. спазени ли са конкретните норми - чл.56 и сл.НПК при определянето им.

         Съгласно разпоредбата на чл.56 ал.1 НПК мярка за неотклонение се взема при кумулативното наличие на 2 предпоставки: когато от доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен  и е налице основание по чл.57 НПК. Последната норма регламентира целите на мерките за неотклонени - да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извърши престъпление или да осуети изпълнение на влязла в сила присъда.

        Съдът прие, че от събраните в ДП до настоящия момент доказателствени средства за възпроизвеждане на писмени и гласни доказателства – свидетелски показания; договори за провеждане на търг с тайно наддаване; експертни оценки на общински имоти; лицензи за оценка на недвижими имоти;протоколи за провеждането на търгове; експертни заключения-съдебно-оценителни, счетоводни, графологични експертизи; поименно щатно разписание на длъжностите в община Кочериново в инкриминирания с постановлението за привличане период;  позволителни за сеч, издадени от община Кочериново; удостоверения за транспортиране на дървесина може да се направи обосновано предположение, че К. е извършил престъпленията, за които е привлечен като обвиняем.  Налице е следователно първата предпоставка по чл.56 ал.1 НПК за вземане на мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия.

        Безспорно е, че обвиняемият е с чисто съдебно минало и заема отговорно служебно положение. Въпреки това обаче, предвид тежестта на санкциите, предвидени за престъпленията, за които по отношение на К. е повдигнатото обвинение, се обосновава наличие на целите по чл.57 НПК.            

        Изложеното мотивира съда да приеме, че са налице двете кумулативни предпоставки по чл.56 ал.1 НПК за вземане на мярка за неотклонение по отношение на К.. На този етап най-съобразена с разпоредбата на чл.56 ал.3 НПК е мярката за неотклонение ”парична гаранция”. Престъпленията, за които е привлечен като обвиняем К., са с висока степен на обществена опасност. Доколкото той е с чисто съдебно минало, обществената опасност на дееца е сравнително невисока. Не се налага вземане на най-тежката мярка за неотклонение ”задържане под стража”. Освен това К. притежава постоянен адрес, има семейство и се грижи за непълнолетната си дъщеря, установено с представеното с жалбата доказателство - удостоверение за раждане. Същият работи към момента като кмет на община Кочериново.  Съдът счита, че деянията, за които К. е привлечен като обвиняем - квалифицирани състави на престъпление по служба и то при условията ан продължавано престъпление -са общественоопасни в достатъчна степен, обосноваваща налагането на мярка, свързана с ограничение материалната сфера на обвиняемия. Ето защо за изпълнение на целите по чл.57 НПК най-адекватна за конкретния обвиняем се явява именно МН ”парична гаранция”. Тя е определена в размер на 5 000 лв. при наличие на изброените по-горе обстоятелства.

       От представеното с жалбата  в заверено ксерокопие Удостоверение № 9/31.01.2011 г. е видно, че брутният месечен доход за м.декември 2010 г. на К. възлиза на 1472 лв. При това положение съдът намира така определения размер на гаранцията за напълно съобразен с изискването на чл.61 ал.2 НПК. Този размер е съобразен освен с всичко гореизброено и с имущественото положение на обвиняемия. Той работи, семеен е и съпругата му се намира в чужбина, както е посочено в жалбата. Освен това, гаранцията съгласно чл. 61 ал.4 НПК може да се представи не само от обвиняемия, а и от друго лице. Предвид семейното му положение той би могъл да  потърси финансова помощ от пълнолетните членове на семейството си в определения му срок за внасянето й. Грижата към живеещата с него непълнолетна дъщеря не е основание за съда да намали определения размер на паричната гаранция.  В крайна сметка мерките за неотклонение са мерки за процесуална принуда, които се отразяват в неблагоприятно засягане на лични и социални права на лицата, на които ес налага и така косвено се въздейства и върху техни близки.

       По изложените съображения съдът намери за неоснователна жалбата на К. за намаляване размера на определената му като МН”парична гаранция” от 5000 лв.  Определената МН по вид и размер съответства на изискванията на чл.56 ал.1 и чл.57 НПК и е определена при спазване на чл.56 ал.3 НПК  и чл.61 ал.2 и 4 НПК. Постановлението съдържа всички изискващи се от разпоредбата на чл. 58 НПК реквизити. Предвид всичко изложено съдът не намери основания за намаляване на така определения размер на паричната гаранция, поради което обжалваното постановление ще се потвърди.

       Водим от гореизложеното и на осн.чл.63 ал.1 НПК, Кюстендилският окръжен съд

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Постановлението на разследващ полицай Г.Бучева от 27.01.2011 г., с което по отношение на К.П.К., ЕГН **********, обвиняем по ДП № 911/2010 г. по описа на РУП-Кюстендил за престъпления по чл.283 а т.1 във вр. с чл.282 ал.3 във вр. с ал.2 вр. с ал.1 НК, във вр. с чл.26 ал.1 НК, извършени в периода м. ноември 2003г.-м. септември 2004 г. и по чл. 282 ал.2 във вр. с ал.1 НК и във вр. с чл.26 ал.1 НК, извършени в периода 30-07.2008 г. – 3.02.2009 г., е взета МН ”парична гаранция” в размер на 5000 лв. и е определен срок за внасянето й 7.02.2011 г.

        Определението е окончателно.

         Препис от определението да се приложи в досъдебното произовдство ДП№           

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        

                                                         СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                      

                                                                                                 2.