П Р О Т О К О Л

гр.Кюстендил, 03.02.2011 г.

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, в открито съдебно заседание на трети февруари две хиляди и единадесета година  в състав:

           

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЯ ГЕОРГИЕВА

                                          ЧЛЕНОВЕ:  ДИАНА ДАНАИЛОВА

                                                                                 ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

 

при участието на секретар: М.С.

и прокурора: ВАЛЕРИ  ПЕНКОВ

сложи за разглеждане: ВЧНД № 42/2011 г.

докладвано от: съдия ГЕОРГИЕВА

            На именното повикване в 10.27  часа  :

 

                        За КОП се явява прокурор Пенков.

                        Обвиняемият Н.,*** от следствен арест -гр.Кюстендил  се явява заедно със служебния му защитник от дос.п-во адв.Н. Л. Н..

                        Страните /общо/: - Да се даде ход на делото. Нямаме искания за отводи, за доказателства и възражения.

                        СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА СЪЩОТО.

                        Прокурорът – Поддържам частния протест на ДРП. Искания за доказателства няма.

Адв.Н. – Противопоставям на частния протест относно взетата мярка. Същата е неоснователна. Искания за доказателства няма.

Обв.Н. – Нямам какво да кажа.

Съдът счита, че следва да приеме като доказателства искане за сл.защитник, постановление за определяне  и назначаване на служебен защитник на обвиняемия на досъдебно производство, доколкото такива не са приложени по досъдебното производство и

 О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства  постановление за определяне на адвокат за правна помощ, уведомително писмо и постановление за назначаване на защитник, както и  досъдебното производство.

 СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна

 ОБЯВЯВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ  ЗА ПРИКЛЮЧИЛО И ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам частния протест на ДРП, с който се иска отмяна на определението по ЧНД 84/2011, с което е отказана да бъде взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” на обв.П. *** и е взета такава „домашен арест”. Да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно, по съображенията изложени в депозирания протест. Изцяло се придържам към същия.  Налице са предпоставки по чл. 63, ал.1 НПК, за да бъде взета по отношение на Н. исканата мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Налице са безспорни доказателства за обосновано предположение, че той е автор на деянието, за което е привлечен да отговаря, а предишните му осъждания сочат, че има опасност да се укрие. С оглед на което, предлагам  настоящият състав на КОС да отмени определението на първоинстанционния съд  и  да постанови друго такова, с което да вземе по отношение на обв.Н. мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

АДВ.Н. -  Моля уважаемия съд да потвърди решението  на ДРС, тъй като същото е законосъобразно и правилно. Основанията са следните: Единствения който работи в семейството е доверителят ми.  Същият е баща на 3 деца. Изменението на мярката за неотклонение от „домашен арест” в „задържане под стража” не би променило по никакъв начин неговата отговорност спрямо, това което е извършен. Наложената мярка е тежка, както и мярката задържане под стража, но ще дадем възможност на единия член от семейството да работи за да може да се издържат останалите. Също така съда да вземе предвид  и това, че бихме дали възможност за  по- добър доход на 5-членно семейство. Моля съда да потвърди решението на ДРС.

Обв. Н.-  Няма  какво да добавя  към казаното от адвоката.

Последна дума на обв. Н. - Моля да ми бъде наложена по -лека мярка.

Съдът се оттегля на тайно съвещание

                         СЪДЪТ, след като обсъди доводите в частния протест и ги прецени във връзка със събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Производството е по реда на чл.64, ал.7 НПК.

Образувано е по частен протест от Дупнишка районна прокуратура срещу протоколно определение от 26.01.2011 г. постановено по ЧНД № 84/2011 г. по описа на съда, с което не е уважено искането на ДРП за вземане по отношение на обвиняемия П.Н.Н. на мярка за неотклонение „задържане под стража” по ДП № 2781/2010 г., ДП № 1107/2010 г. по описа на ДРП и е определена мярка за неотклонение „домашен арест”. С частния протест се прави оплакване за неправилност на определението,  навеждат се доводи в тази насока. Иска се отмяна  на обжалваното определение и постановяване на друго, с което се вземе мярка за неотклонение «Задържане под стража»

КОС намира за основателен частния протест по следните съображения:

С атакуваното протоколно определение е оставено без уважение искането за вземане на МН „ЗС” по отношение на обв.Н., като му е определена МН „Домашен арест”

За да постанови този си акт ДРС е приел, че „  не са налице предпоставките на чл.63, ал.1 НПК, а именно от материалите на ДП, събрани в хода наразследването проведено досега не може да се направи обосновано предположение, че обв.Н. е извършител на престъплението, за което е привлечен в това си качество”.  За да определи по-лека МН от „ЗС”, каквато е МН „Домашен арест”   съдът е имал предвид, че с нея    ще бъдат постигнати целите на наказателната превенция  и гарантирано довършването на предварителното производство  

Преди да пристъпи към разглеждане на ч.протест  и на атакувания съдебен акт по същество, настоящият въззивен състав намира за необходимо да отбележи следното:

На първо място, мярка за неотклонение, каквато и да е от посочените видове в чл.58 НПК може да бъде взета, ако от доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият по дело от общ характер  е извършил престъплението и е налице основание по чл.57 НПК. Или ако от доказателствата по делото не  следва извод за наличие на обосновано предположение за съпричастност на  обвиняемия към престъплението, за което е обвинен и което е от категорията на тези, за които е допустимо вземане на МН, то такава никога не следва да бъде взета. Едва след положителен отговор на въпроса за наличие на обосновано предположение за извършване на престъпление се преценява, дали  е налице реална опасност обв.да се укрие и да извърши др.престъпление.

На второ място, следва да се има предвид, че с оглед спецификата на производството, доказателствената стойност на съответните доказателствени средства не следва да се преценява по начин, идентичен с този в последващите фази на наказателното производство и най-вече в същинската фаза на процеса. В настоящето производство е достатъчно наличие на доказателства, обуславящи висока степен на вероятност за съпричастие на обвиняемия към твърдяната от обвинението престъпна дейност. В тази връзка КОС счита, че събраните доказателства на настоящия етап,  се явяват достатъчни, за да се формира извод за съпричастност на обвиняемия  Н. към инкриминираната престъпна дейност.

Видно е от доказателствата по делото, че с  Постановление за привличане на обвиняем от 24.01.2011 година на П.Н.Н. с ЕГН ********** е повдигнато и предявено обвинение за престъпление по чл.196, ал.1, т.2, предл.първо във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. първо във вр. с чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 29, ал.1, б.”Б”, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за това, че на 17.11.2010 г. в с.***, общ. Дупница от къща, намираща се на ул.”***” № * при условията на опасен рецидив в съучастие като съизвършител с Б.Й.Я., Н. М.Д. и А.Я. всички от гр.*** е отнел моторна резачка „Хускварна” от владението на Х.Е.Г. от същото село, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като за извършване на деянието е използвано МПС.

На настоящия етап от разследването  обяснения са дали  ответника по протеста и обвиняем Н. и обвиняемите   Н. Д. и Б.Я. Тримата са направили самопризнания, според които на 17.11.2010 г.  са взели предмета на престъпление от двора на една къща в   село ***, в което тръгнали да събират стари акумулатори с кола, управлявана от обв.Я. Установено е и, че обвиняемите   били забелязани от св.Г. и св.Г., като по надлежния ред св.Г. е  разпознала обв.Д., а св.Г. е разпознала обв. Я.. Очевидно предстои и провеждане на следственото действие разпознаване  и по отношение и на обв.Н..

Видно е от протокол за доброволно предаване от 01.12.2010 г., че предметът на престъплението е предаден доброволно от св.А.Г., живуща с обв. Я. при усл.на съпружеско съжителство, намерен от същата у обв.Д. по указание на обв.Я. 

 Горепосочените доказателства, преценени в съвкупност уличават обвиняемия Н. в извършване на престъплението, като изясняват времето, мястото и начина на извършване на престъплението.

Предвид на изложеното  КОС не споделя  извода на ДРС за липса на обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия Н. към престъплението, за което е обвинен, тъй като такова към настоящия етап съществува.

 

 КОС счита, че е налице е и втората предпоставка по чл. 63, ал.1 от НПК, а именно наличие на реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Извод в тази насока настоящият състав на КОС формира след преценка на обстоятелствата, при които е извършено престъплението-няколко лица, повече от едно, предварително организирали се под предлог да събират желязо, а очевидно с   намерение за извършване на престъпление, при разпределение на ролите. Тези обстоятелства съпоставени и с обремененото съдебно минало на обвиняемия, който е осъждан многократно   – 12 пъти  за престъпления против собствеността, сочат, че е налице реална опасност  той да извърши друго престъпление, с оглед на което и следва да бъде изолиран от естествената му среда.

По изложените съображения КОС счита, че   следва  да отмени обжалваното определение и вместо него постанови друго, с което да уважи искането за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на обвиняемия Н..

 С оглед на горното и на основание чл.64, ал.8 във вр. чл.63, с ал.1 НПК

 

                              О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение  № 40/26.01.2011 г. постановено по ЧНД № 84/2011 г.  по описа на ДРС и вместо него постановява:

 ВЗЕМА  мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по отношение на   П.Н.Н.  с ЕГН **********, привлечен като  обвиняем по ДП № 992/2010 г. по описа на РУП на МВР Дупница, ДП № 1107/2010 г. по описа на РП – Дупница.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не може да се обжалва, а подлежи на незабавно изпълнение.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:1/

 

                                                                                               2/

 

 

 

Да се издаде на служебния защитник препис от протокола от с.з.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в  10.42 часа.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      

                                                                                        СЕКРЕТАР: