Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                        Гр. Кюстендил  25.02.2011 г. 

 

                                       В   и м е т о    н а   н а р о д а

 

 

       Кюстендилският окръжен съд в публичното заседание на трети февруари две хиляди и единадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДАНАИЛОВА

                                                                                     НАДЯ  ГЕОРГИЕВА

при секретаря М.С. и с участието на прокурора от КОП ВАЛЕРИ ПЕНКОВ, като разгледа докладваното от съдия Цекова ВНАХД № 596 по описа за 2010 год. и, за да се произнесе, взе предвид:

      Производството е по реда на глава ХХІ във вр. с глава ХХVІІІ НПК и е образувано по ПРОТЕСТ на РП-гр.Сандански  срещу  Решение на КРС от 28.09.2010 г.,  постановено по НАХД № 59/2009 г. по описа на този съд, с което подсъдимите  Ц.И.Т.  и  И.И.Т. са признати за невиновни в извършването при условия на съизвършителство на престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 във вр. с чл.20 ал.2 НК и на осн.чл.304 НПК са оправдани по повдигнатите им по посочения текст от НК обвинения. Релевират се в протеста бланкетни доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното решение. Претендира се за отмяна на   решението и за постановяване на ново осъдително решение. Доказателствени искания в протеста не са направени.

      Срещу протеста е постъпило възражение по чл.322 НПК защитника на подсъдимия И.Т. - адв. К.Д., с релевирани доводи за недопустимост на протеста поради подаването му извън срока по чл. 319 ал.1 НПК. Моли се за постановяване на определение, с което да ес върне протеста на РП-Сандански.

      В с.з. Окръжна прокуратура изрази становище за уважаване на протеста по релевираните в него съображения .

      Окръжният съд, след запознаване със събраните по делото доказателства и предвид доводите и възраженията на страните и в рамките на законовите му правомощия по чл.314 и сл. НПК, намери от фактическа и правна страна следното:

     Протестът действително е входиран в КРС с дата 25.10.2010 г. Но, доколкото  е съобщено с получено на 20.10.2010 г. от деловодителя в РП-Сандански съобщението за изготвеното решение, както е записано в съобщението, съдът прие за спазен 15-дневният срок и протеста - за допустим, заради което ще се произнесе по същество. 

    С Решение на КРС от 28.09.2010 г.,  постановено по НАХД № 59/2009 г. по описа на този съд, обвиняемите  Ц.И.Т.  и  И.И.Т. са признати за невиновни в извършването при условия на съизвършителство в това, че на 17.03.2009 г. около 8,30 часа на Главен път Е -79 ПП-1 на 395-ти км района на община Кресна  по хулигански подбуди са причинили на А.Я.М. от гр.Сандански лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, неопасно за живота, извън случаите по чл.128 и 129 НК и на осн.чл.304 НПК са оправдани по повдигнатите им обвинения по чл. 131 ал.1 т.12 във вр. с чл.20 ал.2 НК.

    Районният съд е изложил фактическата обстановка в рамките на фактическите положения, изложени в постановлението на прокурора и  същевременно е приел, че тя не е доказана по несъмнен начин от доказателствата по делото, като е изложил подробни съображения за това съгласно чл.305 ал.3 НПК. Въззивният съд не счита за нужно да преповтаря изложените фактически обстоятелства и правни съображения, които възприема, но само ще ги допълни в следната насока:

    Това, което е установено по несъмнен начин е, че на инкриминираната дата е имало пътен инцидент между обвиняемите Т. и пострадалият М.. Последният е управлявал автомобила си, без да спазва нужната дистанция след автомобила на обвиняемите и последните на правия участък, видно от снимката, на пътя Е 79 в Кресненското дефиле са намалили скоростта преди завоя, при което положение пострадалият М. е бил”засечен” и въпреки че е натиснал спирачка, при спирането си се е ударил в задната част на автомобила, в който пътували обвиняемите и св.Г.Д. и Е.Б.. Безспорно е доказано и наличие на мекотъканни телесни наранявания у пострадалия на инкриминираната дата от приложеното медицинско свидетелство № 142/2009 г. и съдебно-медицинската експертиза: кръвонасядане на лявата орбита, оток и кръвонасядане на лява ушна мида, кръвонасядане и разкъсно-контузна рана на дясната вежда, оток и драскотина по лявата буза на лицето и кръвонасядане и разкъсно-контузна рана на горната устна. Тези увреждания са причинени при директни тъпи удари с или върху тъпи твърди предмети , каквито са и пръстите на човешките ръце, в зависимост от силата на нанесения удар, вида, формата и размера на удрящия предмет и добре отговарят да са получени по начина, по който се съобщава от пострадалия. Периодът за пълното оздравяване е около 2 седмици, като описаните наранявания са причинили болки и страдания на пострадалия. Въз основа показанията на пострадалия, дадени пред съдия в досъдебното производство и подкрепящи се от описаните в медицинското свидетелство и в медицинската експертиза увреждания, може да се обоснове авторството на деянието от обвиняемите. Фактическата обстановка по постановлението на прокурора извън така установените факти остана недоказана, като същевременно и не се установява фактическа обстановка, различна от посочената от прокурора относно обективната характеристика на деянието, което да обосновава приложение на чл.378 ал.3 НПК.

      Не е установено съставомерност на деянието от субективната му  страна.  По никакъв начин не е установено обвиняемите да са действали по хулигански подбуди, респ. телесните увреждания у пострадалия да са причинени по хулигански подбуди. Това би било така, ако при срещата между обвиняемите и пострадалия те са искали при форма на вината пряк умисъл да му причинят описаните увреждания по хулигански подбуди-т.е. подбуди за нарушаване на обществения ред. В случая е безспорно установено, че преди причиняване на телесните увреждания на пострадалия той и обвиняемите са се оказали участници в пътен инцидент. Ето защо след инцидента и само и единствено по повод на него е възникнало стълкновение между пострадалия и обвиняемите, довело до влизане между тях във физически контакт и причиняване на посочените увреждания на пострадалия. Действията на обвиняемите обаче в никакъв случай не могат да бъдат възприети, както е записано в постановлението на РП да са израз на пренебрежителното им отношение към човешката личност и обществения ред и да се квалифицират от обективна страна като действия, грубо нарушаващи обществения ред и да са демонстрация на явно неуважение към обществото. Поради предшествалия пътен инцидент не може да се приеме, че мотивите за извършване на деянието от обвиняемите са били да изявят себе си, като погазят обществения ред. След като е имало някакво предшестващо отношение между обвиняем и пострадал – в случая настъпилия между тях пътен инцидент, не може да се приеме, че действията на обвиняемите , респ.- причиняването на телесната повреда на пострадалия, са били продиктувани от демонстрация на явно неуважение към обществото, а не именно пряко последствие от това предшестващо отношение.  В тази насока е налице и константна съдебна практика, вкл. такава със задължителен характер..

     Предвид изложеното не могат да бъдат споделени доводите в протеста за незаконосъобразност на протестираното решение. При служебната му проверка не се откриха други негови пороци извън соченото в протеста, които да обуславят неговата отмяна. Ето защо като правилно и законосъобразно решението по гореизложените съображения ще се потвърди.

    Водим от изложеното и на осн.чл.337 НПК, Кюстендилският окръжен съд

 

                                       Р   Е   Ш   И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА  Решение на КРС от 28.09.2010 г.,  постановено по НАХД № 59/2009 г. по описа на този съд, с което подсъдимите  Ц.И.Т.  и  И.И.Т. са признати за невиновни в извършването при условия на съизвършителство на престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 във вр. с чл.20 ал.2 НК и на осн.чл.304 НПК са оправдани по повдигнатите им по посочения текст от НК обвинения.

  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: