О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

              гр.Кюстендил, 30.01.2017 г.

           

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито заседание от тридесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА С.

  ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                       МАРИЯ АНТОВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Антова в. гр. дело 11 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по въззивна жалба, подадена от Л.А.С. чрез нейния процесуален представител адв. К.Р. – надлежно упълномощен, срещу Решение № 549 от 18.11.2016г., постановено по гр.д.№ 557/2013г. по описа на РС –  Дупница, трети състав, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 194 от 20.04.2016г., постановено по същото гражданско дело по описа на РС –  Дупница.

При извършената служебна проверка настоящият състав счита, че не е налице обжалване по реда на 247, ал.4 ГПК от страна на жалбоподателката и по което произнасяне дължи въззивният съд, доколкото последният следва да прецени дали е трябвало да бъде допусната, или не поправка на очевидна фактическа грешка. В настоящия случай страната е сезирала съда с искане за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка на решение, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка. Съображенията на настоящия състав в тази насока са следните:

Съгласно молба с вх. № 4541 от 17.04.2015г. /находяща се на л. 124 от първоинстанционното дело/ под т. 2 в молбата ищцата Л.А.С. е предявила претенция срещу ответницата Р.Л.Т. за заплащане на сумата от 20 000 лева за предоставяне на финансови средства за строежа на сградата в гр. Сапарева баня в периода от 25.12.2008г. до 01.10.2009г. В т.1 от същата молба ищцата е предявила срещу същата ответница и претенция в размер на 1500 лв., представляващи сторени подобрения в имота, находящ се в гр. Сапарева баня. В т.4 от същата молба е предявена претенция в размер на 750 лв. за сторени подобрения от страна на ищцата по отношение на имота, находящ се в гр. Дупница, извършени през лятото на 2010г. В проведеното на 16.04.2015г. открито съдебно заседание по делото цитираната молба е била докладвана, като съдът с протоколно определение е приел всички въведени с нея искания за подобрения и сметки на допуснатите до делба имоти съгласно молбата, тоест за сумата в общ размер от 22 250 лв.

В мотивната част на първоинстанционното решение съдът е изложил мотиви относно претенциите за предоставени суми за строеж на сградата в гр. Сапарева баня, за подобрения на същата, както и за сторени подобрения на сградата в гр. Дупница от страна на ищцата. Доколкото в диспозитива на решението съдът се е произнесъл само за претенциите за подобрения за двата имота, възлизащи общо на 2250 лв., същият не се е произнесъл по предявения иск относно претенциите за предоставени суми за строеж на сградата в гр. Сапарева баня, възлизащи на 20 000 лв. Съгласно последователната съдебна практика, липсата на произнасяне по дадена претенция, по която съдът е изложил мотиви в решението си, следва да се преодолее по реда на чл. 247 ГПК. Първоинстанционният съд се е произнесъл с Решение № 549 от 18.11.2016г., с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка на диспозитива на Решение № 194 от 20.04.2016г., като е постановил, че следва да се чете, че е отхвърлена като неоснователна претенцията за подобрения от страна Л.А.С., предявена срещу ответницата Р.Л.Т. в общ размер на 20 000 лв. Доколкото искането по сметки на ищцата е в общ размер на 22 250 лв., в диспозитива на Решение № 549 от 18.11.2016г. липсва произнасяне за сумата в размер на 2250 лв.

Наред с това, видно от диспозитива на Решение № 549 от 18.11.2016г., с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 194, като дата на постановяване на последното е посочена 17.03.2016г. Видно от текста на първоинстанционното решение, то е постановено на 20.04.2016г.

 Преценката относно наличието на предпоставки за допускане поправка на фактическа грешка в решението и извършването на производството по чл. 247 ГПК е от компетентността на първоинстанционния съд.

 

Предвид гореизложеното, производството по въззивното дело следва да бъде прекратено и делото следва да бъде изпратено по компетентност на РС – Дупница, трети състав, за преценка относно провеждането на производство по чл. 247 ГПК.

Настоящото определение, като непреграждащо хода на делото, не подлежи на обжалване.

Предвид изложените съображения, съдът

                               

      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 11/2017г. по описа на ОС – Кюстендил.

ВРЪЩА делото на РС – Дупница за преценка относно провеждането на производство по чл. 247 ГПК съгласно мотивите на настоящото определение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                      

                                                                                                                                                                                                                                           2.