О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Кюстендил, 27.01.2017г.

 

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в закрито заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    КРАСИМИР БАМБОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   МИЛЕНА БОГДАНОВА

                                                                                                          ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА                                                                                                        

     

 

разгледа докладваното от съдия М.Богданова  в.чгр.д.№609/2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 от ГПК.

Делото е образувано по частната жалба на М.И.Н. с ЕГН **********, с адрес ***, подадена чрез пълномощника му адв,ИВ.АТ., против определение №1359/08.11.2016г., постановено по гр.д.№307/2016г. по описа на Районен съд-Кюстендил, с което е било прекратено производството по същото дело и е била върната, като недопустима, подадената от М.Н. искова молба с вх.№4564/24.02.2016г.

В частната жалба се излагат съображения за недопустимост, неправилност и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, като се сочи, че застъпените от съда разбирания не следва да бъдат споделяни. Релевират се доводи за допустимост на исковото производство, което е било висящо пред КРС, като се прави искане за отмяна на преграждащия развитието на делото съдебен акт и връщане на същото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Настоящият състав, като взе предвид наведените от въззивника доводи, приложените доказателства и по свое вътрешно убеждение, прие за установено следното.

Частната жалба е допустима, като подадена в срок, от страна, която има право на жалба и срещу подлежащ на атакуване съдебен акт, в хипотезата на чл.274 ал.1 т.1 от ГПК.

Разгледана по същество е  основателна по следните съображения.

Производството пред районен съд Кюстендил е било образувано по искова молба, подадена от М.И.Н., в която не е бил посочен ответник, но се е искало прогласяване неистинността на протокол за ПТП с пострадали лица, с рег.№1075/10.03.2014г. на Пътна полиция-КАТ, ОДП-МВР гр.Кюстендил, в частта досежно констатациите на контролните органи, че вина за настъпилото ПТП носи водачът на МПС лек автомобил „Хюндай“ модел „Гетц“ с ДКН КН 5593 ВВ – М.Н., за това, че е нарушил правилата за движение, като не е пропуснал движещия се по ул.„Цар Освободител“ автомобил марка „БМВ“с рег.№Н8ЕКN.  Н. е посочил, че издаденото наказателно постановление във връзка с въпросното ПТП, с което е бил санкциониран, е било отменено при съдебно оспорване в производство по НАХД №749/2014г. по описа на КРС, а образуваното досъдебно производство №200/2014г. по описа на РУ „Полиция“-гр.Кюстендил, е било прекратено. Към исковата молба е бил приложен документ – писмо от началника на Сектор „ПП“, видно от което прекратяването на досъдебното производство е било извършено в хипотезата на чл.343 ал.2 от НК /по искане на пострадалия/.

Районният съд е оставил исковата молба без движение с конкретни указания до ищеца, които са били изпълнени, били са разменени книжа по реда на чл.131 ГПК, след което производството е било прекратено поради недопустимост на същото.

Определението за прекратяване и връщане на исковата молба с №488/04.04.2016г. на РС-Кюстендил е било обжалвано пред ОС Кюстендил като е било отменено и върнато с указания.

Същите са били изпълнени, след което състав на КРС отново е прекратил производството по предявения иск по чл.124 ал.4 от ГПК и върнал исковата молба на ищеца М.Н., като е изложил идентични мотиви за недопустимост на предявения иск с първоначалните такива.

При така установените факти се налагат следните изводи.

Съгласно нормата на чл.7 ГПК съдът следи за надлежното извършване на процесуалните действия от страните. Задължението на съда е да прецени редовността на подадената искова молба във всеки един момент и когато констатира нередовности, то да укаже същите да бъдат надлежно отстранени.

Настоящият съдебен състав намира, че исковата молба на Н. е била върната преждевременно, без да са били дадени всички относими указания за отстраняване на нередовностите на същата и едва след това да пристъпи към разглеждане на нейната допустимост. Независимо, че е била оставяна няколко пъти без движение исковата молба, не е бил указан за отстраняване един съществен порок на същата, а именно – несъответствие на петитум с обстоятелствена част. Недопустимо е ищецът да иска да се признае за установено по отношение на ищеца, че процесният протокол за ПТП е неистински в цитираната от него част. Установяването на конкретните отношения се претендира винаги спрямо насрещната страна, за която се претендира, че накърнява правната сфера на другата.  

В случая е налице неясен петитум, неясна обстоятелствена част, противоречаща на същия и прибързани изводи за недопустимост на предявения иск.

Обжалваното Определение 08.11.2016г., постановено по гр.д.№307/2016г. на Районен съд Кюстендил ще бъде отменено и делото ще бъде върнато за отстраняване на посочените нередовности на исковата молба.

 

   Мотивиран от гореизложеното, Окръжен съд Кюстендил.

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

   ОТМЕНЯ Определение №1359/08.11.2016г., постановено по гр.д.№307/2016г. по описа на Районен съд-Кюстендил, с което е било прекратено производството по същото дело и е била върната, като недопустима, подадената от М.Н. искова молба с вх.№4564/24.02.2016г.    

   ВРЪЩА делото на Районен съд Кюстендил за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно мотивната част на настоящото определение.

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.