О   П   Р  Е   Д  Е   Л   Е  Н   И  Е

 

гр.Кюстендил, 20. 01.2017 г.

 

                  Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание,проведено на двадесети януари  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛИНА МУХТИЙСКА

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ БОГОЕВА

                                                                                    ЕВГЕНИЯ СТАМОВА 

                                                                                      

 

след   като разгледа, докладваното от председателя  Г.Мухтийска в.ч.гр.д.№607/2016 г. по описа на КОС     за да се произнесе   ,взе предвид следното:

 

                      Производството пред въззивния съд е образувано  по  депозираната на осн.чл.396,ал.1 ГПК   частна  жалба вх.№ 15162 /22. 12. 2016 г. на ищеца „ПЛАНЕТА ОФИС” ООД с ЕИК ********** със седалище и адрес на управление:гр.*,ул.”*”№ *,представлявано от управителя Й.С.В., действуващ чрез пълномощника си адв.И.А.,със служебен адрес:гр.*,ул.”*”№*,ет.* против постановеното ОПРЕДЕЛЕНИЕ  на 21.12.2016 година по гр.д.№ 2006/2016 г. от Дупнишкия районен съд,с което е оставено без уважение  инкорпорираното в исковата му молба искане за обезпечение на  предявеният му на основание по чл.92,ал.1 ЗЗД иск против „СТРОЙ ТОНЕВИ”ЕООД с ЕИК ********** ,чрез налагане на запор на банковата сметка на ответното ТД в „ЦКБ”-АД-гр.Кюстендил.Частният въззивник   иска   от въззивния съд да  отмени   първоинстанционното определение с доводи за неправилност  ,необоснованост  и нарушение на процесуалните правила,поради постановяването му преди привеждане  в  редовност на исковата му молба.

                      Кюстендилският окръжен съд преценявайки при условията на чл.269 ГПК,приложим на осн.чл.278,ал.4 ГПК и за  производствата по частните жалби,служебно валидността и допустимостта на първоинстанционото определение,а правилността му съобразно доводите на въззивника,за да го потвърди,взе предвид следното:

                      Определението от 21.12.2016 година по гр.д.№ 2006/2016 г. от Дупнишкия районен съд    предмет  на частната жалба на ищеца   „ПЛАНЕТА ОФИС” ООД с ЕИК ********** със седалище и адрес на управление:гр.*, ул.”*”№ *,представлявано от управителя Й.С.В., действуващ чрез пълномощника си адв.И.А. е валиден и допустим съдебен акт, постановен от първоинстанционния съд на осн.чл.389,ал.1 ГПК, по искането на частният въззивник за обезпечаване на  предявения му иск на правно осн.чл.92,ал.1 ЗЗД против „СТРОЙ ТОНЕВИ”ЕООД с ЕИК *********** за осъждането на ответника да му заплати   сумата *** лева,представляващи неустойка по сключения им на 02.10.2015 г. договор за строителство-груб строеж.От обстоятелствената част на исковата молба е видно,че ищецът основава претенцията си по чл.92,ал.1 ЗЗД за присъждане на договорна неустойка по чл.26 от Договор от 02.10.2015 г.  за строителство-груб строеж, с цена на строителните работи *** лева, съгласно Приложение № 1 към него  от забавата в изпълнението му  от 184 календарни дни,в която признава неизгодния за себе си факт ,установен от приложените му към нея писмени доказателства,че  с   отправеното си едностранно  предизвестие до изпълнителя е  развалил  по негова вина договора  , поради тази забава.  С уточнителната си  молба вх.№ 19161/22.12. 2016 г. депозирана от   процесуалният представител на ищеца след оставянето на исковата му молба без движение изрично се сочи,че претендираната сума неустойка  е за пълно неизпълнение на процесния договор на осн.чл.26 от същия договор.   

 

 

 

 

 

 

 

 

          От приложените към нея писмени доказателства : договор от 02.10.2015 г.  за строителство-груб строеж,приложение № 1 към него,с което е определено възнаграждението в размер на  *****  лева, предизвестие за едностранно прекратяване на договора изх.№ 01/08.04.2016 г. и протокол от 08.04.2016 г. е видно,че ищцовото ТД е  било възложител,а ответното-изпълнител  на строителен обект”Сграда на основното застрояване с обществено-обслужващо  предназначение-за търговски дейностти и офиси с местонахождение: гр. Дупница ,ул.”Пазарна” с краен срок на изпълнение 01.10.2016 г. С чл.26 от договора   е  предвидена   неустойка,дължима на възложителя от    изпълнителя при неизпълнение,или забавено изпълнение в размер на 5% за всеки просрочен ден върху стойността

на неизпълнените по договора работи,но не повече от 10% от стойността на договора.С предизвестие изх.№ 01/08.04.2016 г.,получено от  управителя на „СТРОЙ ТОНЕВИ”ЕООД с ЕИК **********   на 08.04.2016 г.възложителят уведомил изпълнителя,че поради виновното му поведение- забавено изпълнение на договора за строеж към дата 08.04.2016 г. от 184  календарни дни  се ползува от правото  си по чл.23,ал.1  и след изтичането на 1-седмично предизвестие ,счита договорните им правоотношения за прекратени.В чл.22 на договора  е уговорена възможност за прекратяването му  по взаимно съгласие чрез подписването на двустранно споразумение на страните. Такова  ищецът не твърди ,че е постигнато и следователно договорът е развален по реда на чл.23,ал.1   от   ищеца по вина на длъжника. Несъмнено е,че договорът не е  за продължително или периодични изпълнение и е бил развален от възложителя,поради виновно неизпълнение от длъжника, а  предявеният  му иск по чл.92,ал.1 ЗЗД   е  за договорната неустойка  по чл.26 от същия,която съгласно задължителните указания по прилагането на чл.92,ал.1 ЗЗД в Тълкувателно решение № 7 от 13.11.2014 г. на ВКС по д. № 7/2013 г., ОСГТК, докладчик Е.М., не е дължима.В договора не е уговорена неустойка за развалянето му  , а и такава не се  търси,видно от   исковата и уточнителната й молба .Следователно от писмените доказателства  не се установява, че искът е  вероятно основателен, а това е първата от трите комулативно необходими законови предпоставки  по чл.391,ал.1 ГПК за   обезпечаването му и  въззивната инстанция, счита,че правилно районният съд с определението си от 21. 12. 2016 г.  не е уважил искането  на ищеца  за обезпечаването му,поради което го потвърди.

                    Водим от гореизложените съображения,Кюстендилският окръжен съд

 

                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л И:

 

                  ПОТВЪРЖДАВА Определението от 21.12. 2016 година по гр.д.№ 2006/2016 г. от Дупнишкия районен съд.

                    Определението е окончателно.

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: