О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                        гр. Кюстендил, 23.01.2017 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, в закрито съдебно заседание, проведено на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                             Председател: РОСИЦА САВОВА

                                                                                     Членове: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                                                                                      МАРИЯ АНТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костадинова в.ч.гр.д. №600 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК във вр. с  чл. 407 от ГПК.

 

Адв. Е. А., в качеството на процесуален представител на К.Г.К., с адрес на упражняване на дейността: гр. *** обжалва разпореждане на Районен съд – Дупница по гр.д.№872 по описа на ДнРС за 2011 г., в частта, с която е отказано издаване на изпълнителен лист за сторените по делото разноски, възлизащи на 1015.32 лева.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалваното разпореждане, доколкото същото се приема за незаконосъобразно и немотивирано.  По същество се иска неговата отмяна с последица уважаване искането за издаване на изпълнителен лист и досежно сторените в производството разноски.

Насрещната страна по жалбата – В.И.К. не е депозирала писмен отговор.

Въззивният съд, след като взе предвид становищата на страните, съобрази обстоятелствата по делото и приложимия закон, намира за установено следното:

Подадената частна жалба е процесуално допустима. Същата изхожда от легитимирано лице, депозирана е в законоустановения срок за оспорване, насочена е срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт и е адресирана до компетентния съд.

Разгледана по същество, частната жалба се явява основателна. Аргументите на съда в тази насока са следните:

С решение от 21.12.2012 г., постановено по гр.д.№872/2011 г. по описа на РС-Дупница В.И.К. и К. М. С. са осъдени солидарно да заплатят на К.Г.К. сумата от 9 633.00 лева, представляваща изплатена от него сума за погасяване на задължението на В.К. към „***“ ЕАД по договор за кредит от 24.06.2005 г., ведно със законната лихва за забава върху сумата за периода от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на главницата, както и сумата от 1 015.32 лева, сторени в производството разноски.

С решение от 14.06.2013 г., постановено по гр.д.№174/2013 г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил е обезсилено решението на ДнРС от 21.12.2012 г., постановено по гр.д.№872/2011 г. по описа на същия съд в частта му, с която К.М. С. е осъден да заплати солидарно с В.И.К. сумата от 9633.00 лева, представляваща изплатена от К.Г.К. в качеството му на поръчител сума за погасяване на задължение на В.К. към „***“ ЕАД по договор за кредит за текущо потребление от 24.06.2005 г., ведно със законната лихва за забава върху сумата от 9633 лева, считано от 07.04.2011 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1015.32 лева разноски по водено на делото и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на ДнРС, като в останалата част, решението като необжалвано е влязло в сила.

С молба от 01.11.2016 г. К.К., чрез процесуалният си представител по пълномощие адв. Е. А., е поискал на осн. чл. 404, ал.1, т.1 в негова полза да бъде издаден изпълнителен лист за сумите, които ответника В.К. е осъдена да му заплати с решение от 21.12.2012 г., постановено по гр.д.№872/2011 г. по описа на РС-Дупница.

С разпореждане, постановено по гр.д.№872/2011 г. по описа на РС-Дупница е разпоредено да бъде издаден изпълнителен лист в полза на ищеца К.Г.К. за сумата от 9633 лева главница, законна лихва за забава и 5 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист, като е отказано издаване на изпълнителен лист за сторените по делото разноски, възлизащи на 1015.32 лева.

При така установеното от фактическа страна, настоящият състав на КОС намира от правна страна, следното:

Съгласно  чл. 407, ал.1 ГПК, разпореждането с което се уважава или отхвърля, изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчване на разпореждането, а за ответника от връчване на поканата за доброволно изпълнение.При постъпила частна жалба по реда на  чл. 407, ал.1 ГПК на преценка подлежат изводите на съответния съд относно изпълнение условията на чл. 406, ал.1 ГПК.

В производството безспорно е установено, че решение от 21.12.2012 г., постановено по гр.д.№872/2011 г. по описа на РС-Дупница в частта, с която В.И.К. е осъдена да заплати на К.Г.К. сумата от 9 633.00 лева, представляваща изплатена от него сума за погасяване на задължението й към „***“ ЕАД по договор за кредит от 24.06.2005 г., ведно със законната лихва за забава върху сумата за периода от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на главницата, както и сумата от 1 015.32 лева, сторени в производството разноски, е влязло в сила. Осъдителния диспозитив на постановеното от РС – Дупница решение обхваща и частта относно сторените в производството разноски. Решението от своя страна е редовно от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу жалбоподателя, което обстоятелство обуславя издаването на изпълнителен лист относно цялото присъдено вземане. Следователно подадената молба за снабдяване на кредитора на тези вземания с изпълнителен лист срещу длъжника е основателна. Атакуваното разпореждане в частта, с която искането за издаване на изпълнителен лист относно присъдените разноски в производството е оставено без уважение, се явява неправилно и постановено в противоречие с изискванията на чл. 406, ал.1 ГПК.

Изложеното обуславя необходимостта разпореждането в обжалваната да бъде отменено и делото върнато на Районен съд – Дупница за издаване на изпълнителен лист и за сумата от 1015.32 лева, представляваща сторени в производството разноски..

Определението на въззивния съд, с което е извършена проверка относно законосъобразността на разпореждането на първоинстанционния районен съд по чл. 407, ал. 1 ГПК, вр. чл. 404, т. 1 ГПК не подлежи на касационен контрол (срвн. Определение № 815 от 5.11.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4884/2014 г., IV г. о. и др.).

 

Мотивиран от горното, Кюстендилският окръжен съд

 

                                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане на  Районен съд - Дупница, постановено по гр.д.№872/2011 г. по описа на съда, в частта, в която е отказано да се издаде изпълнителен лист за сумата от 1015.32 лева, представляваща сторени в производството разноски.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Дупница за издаване на изпълнителен лист на К.Г.К. против В.И.К. за сумата от 1015.32 лева, представляваща сторени в производството разноски.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                  2.