ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил,29.12.2016 г.

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание, на двадесет и девети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСИЦА САВОВА

          ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                               МАРИЯ АНТОВА

като разгледа докладваното от съдия Савова в.ч.гр.дело № 579 по описа на КОС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Е.Г.Р., ЕГН**********, чрез адв. С.В. ***, против определение №1034 от 16.11.2016 г., постановено от Районен съд – Дупница по гр.д.№1386/2016 г. по описа на съда, с което производството по делото е прекратено на основание чл.129, ал.3 ГПК, поради неизпълнение на дадени от съда указания за вписване на подадената искова молба по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Частният жалбоподател намира обжалваното определение за неправилно. Иска неговата отмяна и връщане делото на пъвоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Релевираните доводи са в насока, че иска с правно основание чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ не подлежи на вписване, доколкото е установителен. Приема се, че невписването на исковата молба не може да обоснове отказ от правосъдие. Счита се, че е право на ищеца да реши към кой момент ще се възползва от вписването на исковата молба, респ. на постановеното решение- при невписана искова молба.

Подадената частна жалба е постъпила в законоустановения срок, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е депозирана от легитимирано лице, лице, поради което същата е процесуално допустима.

Кюстендилският окръжен съд, за да се произнесе по основателността й, след като прецени изложените в жалбата доводи и материалите по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството по гр.д.№ 1386/2016 г. пред Районен съд – Дупница  е образувано по искова молба от Е.Г.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на наследник на Г.С.П., б.ж. на с. *** срещу наследници на И. А. Л., М. А. Л., и Й. Т. Л. и тримата б.ж. на с. ***, с правно основание чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ. 

С разпореждане от 06.10.2016 г. съдът е оставил исковата молба без движение, давайки конкретни указания за отстраняване на констатираните пороци, към които се причислява и представянето на доказателства за вписване на исковата молба.

По делото е постъпила поправена искова молба вх.№12154/25.10.2016г. съобразно дадените указания, като относно указанието за вписване е депозирана молба вх.№12957/10.11.2016 г. от пълномощника адв. С.В., с която се сочи, че исковата молба не може да бъде вписана, доколкото не попада в обхвата на изброените в чл.11 от Правилника за вписванията актове.

ДРС с определение №1034, постановено на 16.11.2016 г. по гр.д.№1386/2016 г. е прекратил на основание чл.129, ал.3 ГПК производството по делото, доколкото е приел, че исковата молба по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ подлежи на вписване, съгласно разпоредбата на чл.114, б. „в“ вр. чл.112, б. „а“ и б. „з“ от ЗС и дадените в т.3 от ТР №3 от 19.07.2010 г. на ВКС указания.

При така установените обстоятелства, Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:

След преценка на представените по делото доказателства, настоящият съдебен състав намира по отношение на констатираните от първостепенния съд нередовности на исковата молба, че такива са били налице.

За да е законосъобразно връщането на същата, поради неотстраняване в срок на нередовността й съобразно дадените указания, е необходимо едновременно да са налице следните предпоставки: да са налице нередовности на исковата молба; съдът да е дал на ищцата правилни и ясни указания в какво се състоят нередовностите и как да бъдат отстранени. Наред с това, същата следва надлежно да е уведомена за дадените указания, които да изпълни в указания срок и да й са разяснят последиците от неизпълнение.

С разпореждането на ДРС от 06.10.2016 г. това е сторено. Разпореждането е надлежно връчено на ищцата при условията на чл.39, ал.2 ГПК на процесуалният й представител, с оглед на което първоинстанционният съд правилно е процедирал при изпълнение на дадените му правомощия по проверка правилността на исковата молба, съгласно разпоредбата на чл.129, ал.2 ГПК. 

Правилно също така ДРС е установил, че исковата молба по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ подлежи на вписване. По силата на допълнението на Закона за собствеността /Обн., ДВ, бр.34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г./ разпоредбата на чл. 112 ЗС придобива нова редакция, като в б. "а" е предвидено вписване и на всички актове, с които се признават вещни права върху недвижими имоти. В същия смисъл е допълнен и чл. 4, б. "а" от Правилника за вписванията. На това основание и с оглед разпоредбата на чл. 112, б. "з" ЗС, следва да се приеме, че на вписване подлежат и съдебните решения по исковете за собственост, с които със сила на пресъдено нещо се признава или отрича съществуването на това вещно право и в този смисъл заместват актовете по чл. 112, б. "а" ЗС. В същото време, доколкото съгласно чл. 11, б. "в" във връзка с чл. 4, б. б. "з" и "а" от ПВ на вписване подлежат исковите молби за постановяване на решения, заместващи актовете, с които се признават вещни права върху недвижими имоти, на вписване следва да подлежат и исковите молби за собственост, каквато именно е исковата молба с правно основание чл.14, ал.4 ЗС.

От друга страна с ТР № 3 от 19.07.2010 г. на ОСГК на ВКС е прието, че изискването за вписване на исковата молба на основание чл. 114, б. "в" във вр. с чл. 112, б. "з" ЗС не е изискване за редовност и съдържание на исковата молба по смисъла на чл. 127 ГПК, но неизпълнението на изричното указание на съда за нейното вписване, е основание за връщането й на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, в какъвто смисъл е и даденото от районния съд разрешение /срвн. Определение № 556 от 30.10.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 370/2012 г., I г. о., ГК/.

По изложените съображения, въззивната инстанция приема обжалваното определение за правилно и като такова, същото ще бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, Кюстендилският окръжен съд

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №1034 от 16.11.2016 г., постановено от Районен съд – Дупница по гр.д.№1386 по описа за 2016 г.

Настоящото определение подлежи на обжалване с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му  пред Върховния касационен съд..

                                                                   Председател:                                             

                                                                        Членове:1.

                                                                                         2.