ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Кюстендил, 30.12.2016..

Кюстендилският окръжен съд в закрито заседание на тридесети  декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:   Росица Савова

като разгледа докладваното от съдия Р.Савова гр.дело №567  по описа за 2016 година на КОС,за да се произнесе,взе предвид:  

 

Производството е образувано по молба на Й.Б.П. *** , против Прокуратурата на Р България , като касае претенция за обезщетение по ЗОДОВ поради неправомерното задържане на ищеца по сл.дело № 267/1999г.на РСлС-София  и е било изпратено по подсъдност от Административен съд – Кюстендил. По делото П. е поискал и предоставяне на правна помощ.

Същевременно, съдът констатира, че между същите страни и на същото основание , в Кюстендилския окръжен съд вече е било образувано и гр.дело №469/2016г., което към момента на постановяване на настоящото определение е висящо, респ.по което вече е било заявено искане за предоставяне на правна помощ на ищеца.

При тези обстоятелства е налице хипотезата на чл.126,ал.1 от ГПК, норма,недопускаща  висящност на две съдебни дела между едни и същи страни на едно и също основание и при едно и също искане.Констатира се наличие на  висящо производство в КнОС по вече предявена идентична претенция,между същите страни, поради което по-късно заведеното дело следва да бъде прекратено служебно от съда.Не се дължи и произнасяне по молбата за правна помощ , доколкото такава вече е била заявена и в производството по посоченото гр.дело № 469/2016г.на КнОС, по което производството продължава.

Воден от горното, Кюстендилският окръжен съд

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.126,ал.1 от ГПК производството по гр.дело №567/2016г..и оставя без разглеждане искането за предоставяне на правна помощ на ищеца Й.Б.П..

Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред Софийския апелативен съд в 1-седмичен срок от съобщаването му .

                                                                     Окръжен съдия: