О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Кюстендил, 03.01.2017 г.

 

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на първи декември

през двехиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Мухтийска

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Ваня Богоева

                                                                                                         Евгения Стамова

при секретаря Г.К.

като разгледа докладваното от съдия Ваня Богоева                 гр. д. № 465

по описа за 2016 г. на КОС и, за да се произнесе взе предвид:

                       

 

            Производство е по реда на чл. 423, ал.1 и ал.2 от ГПК.

            Образувано е по подадено възражение по чл.423, ал.1, т.1 ГПК от  адв. Е.Й. в качеството му на процесуален представител по пълномощие на М.Й.Г. със съдебен адрес *** против заповед № 1173/30.11.2015 г. за изпълнение на парично задължение  по чл. 410 от ГПК , постановена по ч. гр. д. № 1991/2015 г. по описа на Районен съд – Кюстендил.

Като излага твърдения, че заповедта за изпълнение не й е била връчена надлежно, доколкото същата не е получила книжа по ч. гр. д. № 1991/2015 г. по описа на Районен съд – Кюстендил, длъжницата обосновава наличие на предпоставките, визирани в чл. 423, ал.1, т.1 от ГПК и моли възражението да бъде прието като допустимо от въззивния съд. Заявено е и искане за спиране на изпълнението по заповедта за изпълнение, както и обезсилване на издадената заповед и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

Постъпил е отговор по депозираното възражение от „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ****, , в който се излагат подробни съображения относно недопустимост, евентуално неоснователност на депозираното възражение.

            Съдът, след като съобрази доводите на страните и приложимия закон, приема за установено следното:

            1. По допустимостта на производството.

Видно от приложеното ч. гр. д. № 1991/2015 г. на КРС по заявление на кредитора „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ******  е била издадена заповед № 1173/30.11.2015 г. за изпълнение на парично задължение  по чл. 410 от ГПК срещу М.Й.Г. за сумата от **** лева, от които **** лева главница; ***** лева неустойка и **** лева лихва за забава изтекла за периода от 15.07.2015 г. до 06.10. 2015 г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.11.2015 г. – датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумата , както и сторените  в заповедното производство разноски – ** лева д. т. и **** лева – юрисконсултско възнаграждение.

До длъжника е изпратен съобщение с приложена за връчване  издадената заповед за изпълнение, което съобщение е върнато в цялост с отбелязване от призовкаря, че е посетил адреса на три дати, последната от които 10.01.2016 г.,  но адресата не е открит на адреса. същевременно е отразено, че достъпът до апартамента е труден, тъй като входната врата на блока е заключена.

Приложено е и уведомление, в което с ръкописен текст от връчителя е вписана дата на поставяне 10.01.2016 г., с отбелязване, че е поставено на входната врата на блока. С разпореждане от 31.05.2016 г. съдът е приел, че с оглед представената от заявителя справка за адресна регистрация на длъжника, съобщението следва да се счете за редовно връчено и да се издаде изпълнителен лист.

Издаден е изпълнителен лист, въз основа на който е образувано горепосоченото изпълнително дело.      

Твърди се от длъжника М.Й.Г., че за издадената срещу нея заповед за изпълнение узнала с получаването на поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ Б.Б., с район на действие – Софийски градски съд на 12.08.2016 г., което обстоятелство е видно от приложеното към делото ксерокопие на покана за доброволно изпълнение , изпратена на 10.08.2016 г. до длъжника.  

            От страна на кредитора „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. *****  в депозирания отговор по възражението се излагат твърдения за надлежно връчване на заповедта за изпълнение по реда на чл. 47 от ГПК и съответно за преклудиране на правото за възразяване срещу същата. 

            При така установените обстоятелства и при липсата на други данни за по-ранно узнаване от страна на длъжника за издадената спрямо нея заповед за изпълнение съдът намира, че настоящото възражение от 17.08.2016 г. е подадено в срока по чл.423, ал.1 от ГПК. Възражението е подадено от лице, сочено като длъжник в издадената по ч. гр. д. № 1991/2015 г. на КРС заповед за изпълнение. Сезиран е надлежен родово и местно компетентен съд, с оглед на което съдът приема, че производството по чл. 423 от ГПК е допустимо.

2. По същество на искането за приемане на възражението в хипотезата на чл.423, ал.1, т.1 от ГПК.

Оспорваната заповед за изпълнение е издадена в хипотезата на чл. 410 от ГПК, с оглед на което връчването й на длъжника се дължи от съда - чл. 411, ал.3 от ГПК.    Начините на връчване на съобщения и други книжа в рамките на съдебното производство са посочени в чл. 43 от ГПК.

Видно от данните по ч .гр. д. № 1991/2015 г. по описа на ДРС, заповедта за изпълнение е била изпратена за връчване на посочения от кредитора адрес на длъжника М.Й.Г...От събраните по делото доказателства е установено, че това е постоянният и настоящ адрес на длъжника, както и, че същият не е напускал този адрс.

От разпитаната в настоящото производство св. к. се установява, че с Г. е нейна дъщеря и живеят в едно домакинство на посочения адрес. Св. К. рядко отсъства от дома си на горепосочения адрес, а в периода, в който се сочи да е поставено уведомление  не е напускала адреса за продължително време. Не е видяла поставено на входната врата на входа уведомление, такова не е било оставено и в пощенската кутия, която е разположена на входната врата на входа и всички пратки, предназначени за живеещите в апартаментите от този вход се поставят в нея. От около 4-5 години входната врата на входа се заключва, а външните звънци са повредени. По този начин няма свободен достъп и до етажите, респективно входните врати на жилищата. Жилището им не е посещавано на посочените дати  от призовкаря.   

                                                                     - 2 -

При тези данни съдът намира, че е налице нередовност на връчването.

Изпратеното до длъжника съобщение и пролижоне към него заповед за изпълнение не са връчени, съответно оформени надлежно. Съответно, независимо от формалното посочване на три дати, служителят на съда не е имал достъп до жилището на посочения адрес и отбелязването, че лицето не е открито е неправилно, тъй като  служителят не е имал достъп до входната врата на жилището, за да направи подобна констатация. При положение, че не е намерен достъп до входната врата на жилищетои при липса на друг начин за ивестяване на лицето / повредени външни звънци на входа/ не е известно дали  Г. е била в дома си или не, както и ако не е било възможно връчването да бъде извършено по реда на 45 от ГПК, при наличие на предпоставките за това, да се предприеме връчване по реда на чл. 46 от ГПК.  лице от кръга на посочените .

При изричното отбелязване от страна на призовкаря  за липса на достъп до апартамента не би могло да се приеме, че е налице и невъзможност лицето да бъде открито на посочения адрес.

При така установеното съставът на въззивния съд намира, че не може в конкретния случай да се приеме, че е осъществено редовно връчване по реда на чл. 47, ал.1 ГПК, съответно нормата на чл. 47, ал.7, във вр. с ал.5 от ГПК е неприложима. При така оформено първоначално съобщение и върнато в цялост, не са били налице предпоставки за предприемане на връчване по реда на чл. 47 от ГПК.

Отделно от това и при така оформено и приложено по делото обявление , ррайонният съд не е имал основания да зачете връчването за редовно, както и да приеме, че  заповедта за изпълнение е влязла в сила. Така и не става ясно кога и къде точно е поставено обявлението, предвид събраните по делото гласни доказателства..   

По изложените съображения съдът приема, че е налице хипотезата на чл. 423, ал.1, т.1 от ГПК и подаденото от длъжника възражение следва да се приеме като основателно и годно да породи правните последици, предвидени в чл. 415, ал.1 от ГПК.

Като обусловено от това и в съответствие с разпоредбата на чл. 423, ал.3, изр.2 от ГПК, следва да се постанови спиране на изпълнението на заповедта за изпълнение чрез спиране на изпълнителното производство по изп. дело №  20168560402294 по описа на ЧСИ Б.Б., с район на действие – Софийски градски съд.

             Делото следва да се върне на заповедния съд за разглеждане с указания по чл.415, ал.1 ГПК.

            Длъжника в производството не е претендирал присъждане на разноски. 

             Водим от горното и на основание чл. 423, ал.1 и ал.2 от ГПК,  КОС

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

           

           ПРИЕМА възражение на длъжника М.Й.Г. със съдебен адрес ***, адв. Е.Й. против заповед № 1173/30.11.2015 г. за изпълнение на парично задължение  по чл. 410 от ГПК , издадена по ч. гр. д. № 1991/2015 г. по описа на Районен съд – Кюстендил.

           СПИРА изпълнението на издадената заповед № 1173/30.11.2015 г. за изпълнение на парично задължение  по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 1991/2015 г. по описа на Районен съд – Кюстендил чрез спиране на изпълнителното производство по изп. дело №  20168560402294 по описа на ЧСИ Б.Б., с район на действие – Софийски градски съд, на основание чл. 423, ал.3, изр.2 от ГПК.

           ОБЕЗСИЛВА издадения въз основа на издадената заповед № 1173/30.11.2015 г. за изпълнение на парично задължение  по чл. 410 от ГПК  по ч. гр. д. № 1991/2015 г. по описа на Районен съд – Кюстендил изпълнителен лист в полза на ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ******* срещу длъжника М.Й.Г..

Препис от настоящото определение ДА СЕ ИЗПРАТИ на  ЧСИ Б.Б., с район на действие – Софийски градски съд за сведение.

Делото ДА СЕ ВЪРНЕ на Районен съд - Кюстендил за извършване на следващите се действия по чл. 415, ал.1 от ГПК.

             Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: