ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил,14.02.2011г.

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСИЦА САВОВА

          ЧЛЕНОВЕ:   ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                   МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Малчев ч.в.гр.дело № 91 по описа на КОС за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по подадено от П.Б.В. с ЕГН **********,***, О.П. В., възражение по чл.423, ал.1 ГПК във връзка с издадена против него заповед за изпълнение на 09.06.2010г. по реда на чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 1835/2010г. по описа на КРС, съгласно която е осъден да плати на „В и К” ООД – в ликвидация сумата от 244,82 лева, представляваща неплатена такса за консумирана и отведена вода за периода от 14.03.2007г. до 15.07.2008г., мораторна лихва в размер на 68,28 лева за периода от 13.04.2007г. до 01.06.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението (07.06.2010г.) до изплащане на вземането, както и деловодни разноски в размер на 25 лева.

Във възражението си П.В. твърди, че на 14.12.2010г. е получил чрез сина си Огнян В. покана за доброволно изпълнение от ЧСИ В. А. по изп. дело № 20107420400981, което е образувано въз основа на издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист от 11.10.2010г. по ч.гр.д.№ 1835/2010г. по описа на КРС. Посочва, че в издадения срещу него изпълнителен лист е отразен като негов адрес - гр.Кюстендил, ул.”Траянова” №11. Изтъква, че не е получавал издадената заповед за изпълнение срещу него по ч.гр.д.№ 1835/2010г. Заявява, че от 2000г. е променил адресната си регистрация, като за постоянен и настоящ адрес е посочил гр.Кюстендил, ул.”Траянова” №11А. Поддържа, че №11 на същата улица е адреса на собствениците на другата част от сградата и представлява съвсем отделен вход. Посочва, че видно от уведомлението по ч.гр.д.№ 1835/2010г., същото е залепено на входната врата на адрес: гр.Кюстендил, ул.”Траянова” №11. По същество моли да бъде уважено възражението по чл.423 ГПК като основателно.

Ответната страна „В и К” ООД – в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №15, ЕИК 819364762, представлявано от инж. Тодор Стоименов, не е взела становище по разглежданото възражение на П.В. в установения от закона едноседмичен срок.

Кюстендилски окръжен съд, въз основа на събраните в съдебното производство доказателства, намира от фактическа страна следното:

Със заповед за изпълнение на парично задължение от 09.06.2010г. по ч.гр.д.№ 1835/2010г., издадена въз основа на подадено заявление по реда на чл.410 и сл. ГПК от „В и К” ООД – в ликвидация, КРС е разпоредил П.В. да заплати на кредитора „В и К” ООД – в ликвидация сумата от 244,82 лева, представляваща неплатена такса за консумирана и отведена вода за периода от 14.03.2007г. до 15.07.2008г., мораторна лихва в размер на 68,28 лева за периода от 13.04.2007г. до 01.06.2010г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението (07.06.2010г.) до изплащане на вземането, както и деловодни разноски в размер на 25 лева. Съобщение с приложен препис от посочената заповед за изпълнение е било изпратено до П.В. ***, което съобщение е върнато със заявление от длъжностното лице по призоваването, че при многократните посещения на адреса лицето не е открито. Видно от уведомление адресирано до П.В. е, че на 30.08.2010г. длъжностното лице по призоваване е залепило уведомление по чл.47 ГПК на входната врата на адрес: гр.Кюстендил, ул.”Траянова” №11. На 20.09.2010г. КРС е разпоредил да се укаже на заявителя да представи справка за адресна регистрация на длъжника.

Видно е от представеното удостоверение за постоянен и настоящ адрес на П.Б.В., че в регистрите на населението като такъв е вписан гр.Кюстендил, ул.”Траянова” №11А по актуални данни от дата 11.12.2000г. В тази връзка на 28.12.2009г. районният съд е разпоредил да се издаде изпълнителен лист.

С възражение от 20.12.2010г., въз основа на което е образувано настоящото производство с правно основание чл.423 ГПК, П.В. е оспорила надлежното връчване на заповедта за изпълнение.

При така установените обстоятелства, Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:

Съгласно чл. 423, ал.1 ГПК, в едномесечен срок от узнаването за заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможност да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд, когато: заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно; заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България; длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;  длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Следва да се приеме, че предвиденият в чл. 423, ал.1 ГПК едномесечен срок за подаване на възражение по този ред е спазен, доколкото П.В. е узнал за издадената против него заповед за изпълнение след връчването на сина му на поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ Валентина А. на 14.12.2010г., а възражението е подадено на 20.12.2010г.

От разпоредбите на чл.423, ал.4 във връзка с ал.3 ГПК следва, че при основателност на подадено от длъжника възражение по чл.423, ал.1 ГПК, благоприятният за него резултат е продължаване на заповедното производство пред първоинстанционния съд с указания по чл. 415, ал.1 ГПК – до заявителя, че може да предяви иск относно вземането си. Тъй като тази процесуална последица е  предвидена като непосредствена цел при упражняване правото на възражение по чл. 423, ал.1 ГПК, съдът намира, че направеното с възражението изявление /заповедта за изпълнение да бъде отменена поради това, че длъжникът е бил лишен от възможността да оспори вземането, за което е издадена/ следва да бъде подложено на тълкуване и действителната воля на длъжника е чрез доказване на обстоятелствата, поради които не е могъл да упражни правото си на възражение по чл. 414, ал.1 ГПК, да постигне процесуалната последица от подаване на това възражение, а именно – разглеждане на заявеното за изпълнение от „В и К” ООД – в ликвидация вземане по общия исков ред.

 От установените по делото обстоятелства става ясно, че процесната заповед за изпълнение не е била надлежно връчена на П.В. и е налице хипотезата на чл.423, ал.1, т.1 ГПК. Доказа се по делото, че постоянният адрес на лицето от 11.12.2000г. не  е гр.Кюстендил, ул.”Траянова” №11, на който е била извършена процедура по чл.47, ал.1 ГПК. Установи се, че неговият постоянен адрес след  11.12.2000г. е гр.Кюстендил, ул.”Траянова” №11А, на който адрес нито е било изпращано съобщение с приложен препис от процесната заповед за изпълнение, нито е

било осъществено т.н. връчване чрез залепване на уведомление, каквото изискване в предвидено в чл.47, ал.3 ГПК, тъй като посоченият в заявлението адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на лицето. От гореизложеното може да се направи извод, че не е следвало районният съд да разпорежда издаване на изпълнителен лист, при положение, че не са изпълнени изискванията за връчване, визирани в чл.47, ал.1 -3  ГПК.

С оглед на изложеното подаденото възражение от П.В. се явява основателно (по делото е установено наличието на предпоставката на чл.423, ал.1, т.1 ГПК) и като такова то следва да бъде прието от съда. В тази връзка изпълнението на издадената заповед по чл.410 ГПК следва да бъде спряно, а делото следва да се изпрати на КРС за изпълнение на процедурата по чл.415, ал.1 ГПК.

По тези съображения, Кюстендилски окръжен съд на основание чл.423, ал.3 и ал.4 ГПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА депозираното от П.Б.В. с ЕГН **********,***, О.П. В.,, възражение по чл. 423, ал. 1 ГПК като основателно.

 

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО по заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 и сл. ГПК от 09.06.2010г., постановена по ч.гр.д.№ 1835/2010г. по описа на Районен съд – Кюстендил.

 

ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Кюстендил за приложение на чл.415 ГПК - като на заявителя се укаже, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок като довнесе дължимата държавна такса. На заявителя следва да се укаже също, че ако не изпълни указанията в срок ще се приложи разпоредбата на чл.415,ал.2 ГПК и издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист ще бъдат обезсилени.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                          2.