О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                        гр.Кюстендил,03. 02.2011 година

 

 

 

                  Кюстендилският окръжен съд,гражданска колегия в закрито  съдебно заседание, проведено     на трети февруари две хиляди и единадесета година от първи състав с

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА МУХТИЙСКА

                                              и

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ВАНЯ БОГОЕВА

                                                                   ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

 

по доклад на председателя Г.Мухтийска на гр.д.№ 82/2011 година,за да се произнесе взе предвид следното:

 

                Производството по делото е по реда на чл.274-чл.278 ГПК.

                То е образувано по частна жалба вх.№ 17357/23.ХІІ. 2011 г. на  ГАРАНЦИОНЕН ФОНД-гр.София,депозирана чрез процесуалния му пълномощник адв. Р.И. от гр.Благоевград,ул.”Тодор Александров”№ 41,офис 114 ,която е и съдебен адресат, срещу определението от 23.ХІ.2010 г. по гр.д.№ 300/20010 г. на Дупнишкия  районен съд,  прекратяващо производството по него  ,образувано  за исковете им   против Е.Д.Б. ЕГН ********** и малолетния му син Д.Е.Д. ЕГН **********, представляван от него в качеството му на законен представител и двамата от гр.***,ул.”***”№ *,същата община ,област Кюстендилска  за  осъждането им да му заплатят на правно осн. чл.55, ал.1 ЗЗД изплатените им обезщетения без основание от фонда: 10 000 лева на първия и 20 000 лева на втория за неимуществени вреди, причинени им от водач на  МПС при ПТП,от което е последвала      смъртта на Р.Е.Б. съпруга на  първия   и майка на втория,както   и на осн.чл.86,ал.1 ЗЗД  за обезщетения за  забава в плащането на тези суми, аналогозирани с мораторните лихви върху тях за периода от 27.ХІ.2009 г. до завеждането на исковата молба,съответно от Е.Б. 701,57 лева и 1403,14 лева от Д.Д..  С нея частният  въззивник иска отмяната му,поради неправилност,сочейки,че неправилно с разпоредбата на чл.*0 ГПК Дупнишкият районен съд е прекратил производството по   исковете му с необосновани съображения за липса на ответниците на пасивна процесуална легитимация  

                    Въззиваемите не са взели становище по частната жалба.

                     Кюстендилският окръжен съд,преценявайки служебно  при условията на чл.269 ГПК,приложим на осн.чл.278,ал.4 ГПК и за производствата по частните жалби валидността на атакуваното прекратително определение и допустимостта му с оглед цялостното му обжалване, а правилността му съобразно посоченото от въззивниците в частната им жалба, счете,че то е неправилно и го отмени,връщайки делото на ДРС за продължаване на по-натъшните процесуални действия,със следните съображения:

                     Дупнишкият районен съд е бил сезиран от Гаранционен фонд-гр.София с редовна съгласно изискванията на чл.127,ал.1 и чл.128 ГПК искова молба заявена срещу ответниците за осъждането им да му заплатят на правно осн.чл.55,ал.1 ЗЗД първият 10 000 лева и втория 20 000 лева,както и на осн.чл.86,ал.1 ЗЗД обезщетения за забава в плащането им за периода от 27.ХІ.2009 г. до завеждането й  съответно:   Е.Б. 701,57 лева и 1403,14 лева  Д.Д..Фактическите му твърдения,с които ищецът   основава обективно и комулативно    съединените си искове   е невъзста-новяването от ответниците,  доброволно след изтича-нето на 1-месечния срок  от получаването на писмените им покани , на платените им  от фонда    на осн.чл.88,т.1,б.”б” ЗЗ / отм. /   обезщетения  :    10 000 лева на първия и 20 000 лева на втория,  за неимуществените им вреди от смъртта на Р.Е.Б. съпруга на  първия   и майка на втория,   причинена  при ПТП по вина на водача  К.Д. на  МПС,което на основание декларацията на водача, е приел,че е без  застраховка „ГО” , за които  след основателния отказ  на поканата    му да ги  възстановят   от наследниците   на Димов  ,  установил от представения от тях договор, че към датата на ПТП-то увреждащото  МПС   е  със застраховка”ГО”,  сключена с ДЗИ ОЗ-АД гр.София , поради което   моли съдът  да  аганжира отговорността на  ответниците  да му  ги заплатят на осн.чл.55, ал.1 ЗЗД,тъй като  са  получени от  тях без  основание. При тези фактически твърдения районният съд  неправилно приемайки ,че ищецът няма  право на иск срещу тях, тъй като е изпълнил   задължението на ДЗИ ОЗ-АД гр.София за плащане на обезщенията им , да   прекратил производството по делото, поради липса на пасивна процесуалноправна легитимация за ответниците.  Той е смесил двете правни категории-процесуална  и материална правна легитимации. Само при липсата на някоя от абсолютните процесуални предпоставки,съгласно     чл. * ГПК   съдът се произнася служебно за допустимост на иска : подведомственост, интерес, правоспособност, процесуална легитимация, вид на спора, подсъдност, дееспособност, представителна власт, редовност на исковата молба. В случая не се касае до липса на предпоставка за предявяването на иска от категорията на абсолютните. Страните в исковия процес не трябва да се смесват със субектите на материалното правоотношение. Щом като процесуалната легитимация се обуславя от принадлежността на накърненото материално право, тя се определя от правното твърдение на ищеца, заявено в иска. Правният спор се индивидуализира чрез претендираното от ищеца спорно право. Материалноправната легитимация предпоставя съществуващо правоотношение, а процесуално правната следва от правното твърдение на ищеца. Ако обаче бъде констатирано, че липсва материалноправна легитимация, предявеният иск следва да се отхвърли като неоснователен с решение.

 

 

             Водим от гореизложените съображения и на осн. чл.271,ал.1 ГПК във вр. чл.278 ,ал.4 ГПК   Кюстендилският окръжен съд

           

                О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

          ОТМЕНЯВА определението от 23.ХІ.2010 г. по гр.д.№ 300/20010 г. на Дупнишкия  районен съд  ,с което е прекратил производството по делото и му връща делото  за продължаване на по-натъшните процесуални действия.

          Определението не подлежи на касационно обжалване. 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: