О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                гр. Кюстендил, 24.02.2011 г.

 

                                     В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

            Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и четвърти  февруари две хиляди и единадесета година, в състав :

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА САВОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                                                                   МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия Костадинова  ч.гр.д. №64 по описа за 2011 г.на КОС  и за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

 

            Постъпила е частна жалба от  адв. Е.Й., действащ като пълномощник на В.М.Н. *** срещу определение на Кюстендилския  районен съд от 14.12.2010 г., постановено по гр.д. №3360/2010 г. на КРС, с което  е прекратено производството по делото.

В частната жалба се излагат съображения за  незаконосъобразност на атакуваното определение и се иска отмяната му.

В предвидения в закона срок не е постъпил писмен отговор.

            Кюстендилският окръжен съд, след като разгледа  частната жалба  и след като обсъди  наведените в нея доводи,  намира  за установено следното:

Въззивната жалба е процесуално допустима, като са подадена от надлежна страна при спазване на разпоредбите на чл. 275 и сл. от ГПК, а разгледана по същество  е неоснователна.

            Жалбоподателят в настоящото производство е предявил пред първоинстанционния съд  отрицателен установителен иск срещу "В и К"ООД- в ликвидация гр. Кюстендил  с правно основание 124, ал.1 от ГПК, а именно да се признае по отношение на ответника, че не дължи на ответното дружество сумата от 678.86 лв., от които 477.20 лв. главница за консумирана вода за периода от 21.04.2005 г. до 21.05.2007 г.  и лихва за забава в размер на 201.66 лв..

            С обжалваното определение е прекратено производството по делото като недопустимо. Съдът е  приел, че  за посочените в исковата молба суми е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК в полза на ответното дружество, че срещу същата не е възразено, поради което заповедта за изпълнение е стабилизирана и е недопустимо оспорване на вземането по общия исков ред с отрицателен установителен иск по чл. 124, ал.1 от ГПК.

Обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено. Предявяването на недопустим иск препятства възможността за разглеждане на делото и същото подлежи на прекратяване.

При осъществяване на принудително изпълнение, основано на влязла в сила заповед за изпълнение, изпълняемото право е облечено в изпълнителна сила, която възниква в момента на изтичане на срока за възражение. От този момент насетне възниква възможността за издаване на изпълнителен лист. Тъй като искането за издаване на изпълнителен лист се подава едновременно с подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, изпълнителният лист следва да бъде издаден служебно от съда незабавно след изтичане на срока за възражение. Същевременно съществуването на вземането не е установено със сила на пресъдено нещо. С изтичане на преклузивните срокове по чл. 424 ГПК обаче се получава ефект, аналогичен на силата на пресъдено нещо. След изтичането на този срок, длъжникът не би могъл да релевира възраженията си срещу съществуването на дълга по исков ред, тъй като те ще бъдат преклудирани. С преклудиране възможността в посочените кратки срокове, се получава именно ефект на окончателно разрешен правен спор относно съществуването на вземането след изтичането на този срок.

Предвид изложеното, определението на КРС, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на предявения иск е правилно и следва да бъде потвърдено.

Съдът счита, че на следва да се обсъждат наведените във  частната жалба възражения, а именно, че са налице новооткрити обстоятелства по смисъла на чл. 424 от ГПК, тъй като такива доводи не са направени в исковата молба и е недопустимо обсъждането им във настоящото производство.

Воден от горното , съдът

             

 

                                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Кюстендилския районен съд от 14.12.2010 г. постановено по гр. № 3360/2010 г. на КРС.

Определението   не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               

                                                            ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                    2.