О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Кюстендил, 23.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на двадесет и трети февруари

през двехиляди и единадесета година, в състав :

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Мухтийска

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: Ваня Богоева

                                                                                                  Евгения Стамова

 

като разгледа докладваното от съдия Ваня Богоева                гр. д. № 47

по описа за 2011 г. на КОС и, за да се произнесе взе предвид :

 

 

            Адв. И.И., АК гр. Кюстендил в качеството си на процесуален представител по пълномощие на Д.С.А., А.С.А. и Л.Д.З. е обжалвала с ч. ж. определението на Дупнишкия районен съд от 25.11.2010 г., постановено по гр. д. № 2 / 2010 г. по описа на същия съд, с което производството по делото, образувано по и. м. подадена от жалбоподателите против  И.А.Т. ***, Л.В.Г. *** и Л.В. ***, с която е предявен иск с правно основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР за признаване на установено по отношение на ответниците, че е допусната грешка в действащия ПУП на гр. Бобов дол, одобрен със заповед  № 1232 / 11.03.1975 г., изразяваща се в незаснемане на придаваемо място по регулация от 35 кв. м. от УПИ VІІ – 728 към УПИ VІІІ – 729, кв. 39 в съответствие с дворищно-регулационния план от 1937 г. е прекратено, поради недопустимост на иска. Изложени са съображения за незаконосъобразност на определението, иска се отмяна и връщане на делото на ДРС за разглеждане.

            Ответниците И.А.Т. ***, Л.В.Г. *** и Л.В. *** не изразяват становище по ч. ж.

            КОС след като прецени становищата на страните, събраните по делото доказателства и след преценка на обжалвания съдебен акт, приема определението на ДРС за неправилно и го отменя, като връща делото на същия съд за разглеждане. съображенията за това са следните:

            Първоинстанционното производство е образувано по и. м. подадена от Д.С.А., А.С.А. и Л.Д.З. против  И.А.Т. ***, Л.В.Г. *** и Л.В. ***, с която е предявен иск с правно основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР за признаване на установено по отношение на ответниците, че е допусната грешка в действащия ПУП на гр. Бобов дол, одобрен със заповед  № 1232 / 11.03.1975 г., изразяваща се в незаснемане на придаваемо място по регулация от 35 кв. м. от УПИ VІІ – 728 – собственост на ответниците към УПИ VІІІ – 729, кв. 39 – собственост на ищците,  в съответствие с дворищно-регулационния план от 1937 г.

            В и. м. са изложени твърдения относно това, че спорната площ  е била надлежно заплатена от наследодателя на ищците С.А.З. през 1960 г., но не е отразена като прилежаща по утвърдения през 1963 г. план на гр. Бобов дол, съответно придаваемото място не е било отразено и при одобряването на сега действащия план , одобрен през 1975 г. В и.м. е посочено, че ищците са инициирали изготвяне на проект за изменение на ПУП, но ответниците отказали да подпишат документите. Поради това ищците предявили претенция по исков ред за разрешаване на спор за материално право относно тази спорна площ.

            Както в и. м., така и в последствие обстоятелствата свързани с предприетата процедура за изменение на ПУП, респективно какви документи са отказали да подпишат ответниците са останали неизяснени. Съдът не е указал нито чрез уточняване обстоятелствената част на и. м., нито при разрешаването на предварителни въпроси в о. с. з. да бъдат уточнени тези обстоятелства. Този въпрос не е поставен и при изготвяне на доклада по чл. 146 от ГПК. По делото са събирани доказателства и след приключване на устните състезания и обявяване на делото за решаване   производството е прекратено поради недопустимост на предявения иск с правно основание чл. 53, ал. 2, пр. 2 от ЗКИР, тъй като не е налице правен интерес.

            ДРС е приел, че до провеждане на процедурата по чл. 53, ал. 3 от ЗКИР исковата защита е недопустима. Според първоинстанционния съд липсвали доказателства установяващи  компетентните органи да са сезирани и по реда на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР да е последвал отказ от административния орган за отстраняване на грешки или непълноти по административен ред. 

            Предвид изложеното настоящата инстанция приема обжалваното определение за неправилно и го отменя, като връща делото за разглеждане на ДРС.

            Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър, с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. В чл. 54, ал. 1 от ЗКИР е предвидено, че измененията в кадастралната карта по чл. 53 се одобряват със заповед от изпълнителния директор на АГКК или овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър, а § 1 т. 13 от ДР на ЗКИР определя като заинтересувани лица по чл. 54, ал. 1 собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имоти, чиито права се засягат от изменението. Отказът на някое от заинтересованите лица да подпише акта предпоставя постановяване на отказ от административния орган за изменение на КК и отстраняване на грешки или непълноти, поради спор за материално право. Невъзможността въпросът да бъде решен по административен ред и наличието на спор за материално право изискват  този спор да бъде решен по съдебен ред и едва тогава грешките или непълнотите да бъдат отстранени.

            Поставените въпроси са свързани с допустимостта на иска, поради което е следвало да бъдат повдигнати служебно от съда. На ищците е следвало да бъде указано да конкретизират твърденията изложени в обстоятелствената част на и. м.  за това каква процедура и по кой ред е била инициирана от тях, конкретно да посочат осъществена ли е процедурата по чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, т.е. в тази процедура ли ответниците като заинтересовани лица ли са отказали да подпишат документи и какви документи, да бъдат представени доказателства за тези обстоятелства, както и налице ли е отказ. В

 

                                                                                - 2 -

случай, че се касае до предприета процедура по попълване на ПУП, ищците да конкретизират твърденията и представят съответно доказателства.

            Едва след изясняване на тези въпроси може да се прецени съществуват ли доказателства или не и съдът да направи своите фактически и правни изводи касаещи допустимостта на предявения иск на този етап.

            Предвид изложеното обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато за разглеждане на ДРС.

            Водим от горното, КОС

 

О   П   Р    Е    Д   Е   Л   И  :

 

            ОТМЕНЯВА определението на Дупнишкия районен съд от 25.11.2010 г., постановено по гр. д. № 2 / 2010 г. по описа на същия съд И ВРЪЩА делото на ДРС за разглеждане.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: