ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил, 20.01.2011г.

 

Кюстендилски окръжен съд, в закрито съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА САВОВА

ЧЛЕНОВЕ:            ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                    МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

като разгледа докладваното от младши съдия Малчев гр.д. № 882 по описа на КОС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

Образувано е по жалба на „Д.***” ЕООД с ЕИК 109511050, с адрес за кореспонденция: с.Голямо село, общ. Бобов дол, обл.Кюстендил, представлявано от управителя Е.Т.К., с която обжалват действия по изп.д. № 446/2010г. по описа на частен съдебен изпълнител Елица Христова с район на действие ОС-Кюстендил, като се иска спиране на цитираното изпълнително дело. В жалбата се сочи, че за образуване на изпълнителното производство срещу „Д.***” ЕООД управителят му е разбрал чрез изпратени запорни съобщения от ЧСИ Христова до „Р***” ЕАД и нотариус Л. Стоева, които са изпратени във връзка със сключени от дружеството договори за наем. Заявява се, че отдадените под наем помещеия са собственост на „Д.***” ЕООД и не са ипотекирани в полза на ОББ АД – взискател по изпълнителното дело. Твърди се, че до момента на депозиране на разглежданата жалба (02.12.2010г.) дружеството не е уведомено по надлежния ред за образуваното изпълнително производство. Посочва се, че ЧСИ е нарушил закона като не е уведомил „Д.***” ЕООД, не му е предоставил срок за доброволно изпълнение и е насочил принудителното изпълнение към имоти, които не са ипотекирани в полза на ОББ АД. В допълнение към жалбата от 11.12.2010г. се заявява, че твърдението на жалбоподателя, че не уведомен надлежно от ЧСИ за образуваното изп.д. № 446/2010г. и не му е предоставен срок за доброволно изпълнение, се подкрепя от фактите, че съобщенията по изп. дело са изпращани по седалището и адреса на управление на фирмата (гр.Перник, ул.”Райко Даскалов” №4, ет.1, ап.1), а не са изпращани на изрично вписания в ТР адрес за кореспонденция: с.Големо село, общ. Бобов дол. В тази връзка изтъква, че е бил лишен от възможността да реагира срещу дължимостта на сумата, претендирана от „О. Б.Б.АД и да заяви възраженията си по неизпълнението от страна на банката по сключения с нея кредит за закупуване на технологична линия за производство на стиропорни елементи.

От името на ответната страна по жалбата взискател в изпълнителното производство, „О. Б.Б.АД на основание чл.436, ал.2 ГПК е подадено писмено възражение. С него се излагат съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата.  

В постъпили писмени обяснения от частния съдебен изпълнител се изтъкват доводи за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Кюстендилски окръжен съд, при извършената проверка за допустимост на жалбата, намира следното:

Обжалват се действия, извършени по изп.д.№ 446/2010г. по описа на частен съдебен изпълнител Елица Христова с район на действие ОС-Кюстендил. Процесното изпълнителното дело е било образувано срещу „Д.***” ЕООД (сега жалбоподател) по молба на процесуалния представител на „О. Б.Б.АД. В жалбата си дружеството излага доводи за незаконосъобразност на действия на ЧСИ Христова, като иска спиране на изпълнителното производство. От това следва, че жалбоподателят в настоящото производство „Д.***” ЕООД като страна в изпълнителното дело има качеството на длъжник.

За разлика от отменения ГПК, разпоредбата на чл.435, ал.2 от действащия ГПК ограничава кръга на действията по изпълнението, които длъжникът може да обжалва, до изрично изброени действия  - постановлението за глоба; насочването на изпълнението върху имущество, което се смята от длъжника за несеквестируемо; отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението и постановлението за разноските. Посочените от жалбоподателя действия – че ЧСИ не е уведомил и предоставил срок за доброволно изпълнение на „Д.***” ЕООД, и е насочил принудителното изпълнение към имоти, които не са ипотекирани в полза на взискателя,  не могат  да бъдат отнесени към нито едно от изброените в чл.435, ал.2 ГПК обжалваеми от длъжника действия, т.е. те не са сред действията на съдебния изпълнител, за които се предвижда възможност да бъдат обжалвани.

В случай, че жалбоподателят счита, че е бил лишен от възможността да оспори вземането на „О. Б.Б.АД, същият разполага с възможността да подаде възражение по реда на чл.423 ГПК като иницийра специално производство. В настоящото производство по обжалване действията на съдебен изпълнител е недопустимо разглеждането по същество на изложените от „Д.***” ЕООД в жалбата си твърдения.

Предвид установената недопустимост на жалба следва да бъде оставено без разглеждане искането с правно основание чл.438 ГПК за спиране на изпълнението по делото.

По изложените съображения Кюстендилски окръжен съд намира, че е сезиран с недопустима жалба и

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „Д.***” ЕООД с ЕИК 109511050, с адрес за кореспонденция: с.Голямо село, общ. Бобов дол, обл.Кюстендил, представлявано от управителя Е.Т.К., с която обжалват действия по изп.д. № 446/2010г. по описа на частен съдебен изпълнител Елица Христова с район на действие ОС-Кюстендил, като се иска спиране на цитираното изпълнително дело.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 882/2010г. по описа на Кюстендилски окръжен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд с частна жалба в 1 - седмичен срок от връчване на препис от него.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                    2.