О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                  Гр.Кюстендил,01.02.2011 г.

            Кюстендилският окръжен съд,       гражданска колегия в закрито заседание на първи февруари две хиляди и единадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЕНКА БРАТАНОВА                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:ТАТЯНА КОСТАДИНОВА                                                                                             ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

след като разгледа докладваното от съдия Костадинова ч.гр.д.№880/2010г. по описа на КОС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 „ФБХ.С.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев"№57  обжалва  разпореждане на Кюстендилския районен съд от 22.10.2010 г. по гр.д.№3405/10г., с което  е отхвърлено заявлението му за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК против "ПР.ПЛ.М."ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "Гюешевско шосе"10Б за периодично плащане в размер на 798.64 лв.-"неразплатени фактури за доставка на стоки". Релевират се доводи за неправилност на атакуваното разпореждане на КРС, като се изтъква, че в заявлението подробно са описани претенциите, на които се основава паричното вземане и се претендира отмяна на разпореждането и уважаване на подаденото заявление със следващите се от това законни последици.

Ответната страна по частната жалба не е представила в срок писмен отговор.

Съдът след като обсъди доводите на жалбоподателя и доказателствата по делото, приема за установено следното:

 Първоинстанционният съд е бил сезиран от  „ФБХ.С.” ЕООД гр. Пловдив  със заявление  за издаване на заповед за  изпълнение по  410 ГПК  срещу ПР.ПЛ.М."ЕООД  гр. Кюстендил за сумата 798.64 лв. неразплатени фактури за доставка на стоки. В  графата относно „обстоятелства от които произтича вземането” заявителят  сочи, че е  извършил доставки и е продал стоки на длъжника, за което е издадена данъчна фактура № 3600000302/10.02.2009 г. на стойност 998.64 лв., от които 200 лв. платени и 798-64 лв. неразплатени.

С обжалваното разпореждане Кюстендилския районен съд отхвърля заявлението, като неоснователно, приемайки, че същото не отговаря на изискването по чл.410, ал.2 ГПК, тъй като в него не са описани обстоятелствата, на които се основава претенцията на заявителя.

На 15.11.2010 г. заявителят е получил съобщение за атакувания съдебен акт, а  на 22.11.2010 г. е подадена жалбата, предмет на настоящото разглеждане.  Със същата е приложена данъчна фактура № 3600000302/10.02.2009 г.

Жалбата е допустима като насочена срещу подлежащ на обжалване с частна жалба съдебен акт, подадена в срок от надлежно упълномощено лице.

Преценена по същество жалбата е основателна.Съображения:

За да бъде уважено подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение с оглед разпоредбите  на чл.411 ГПК същото трябва да отговаря на следните изисквания: да е направено по образец, съгласно Наредба № 7/20.02.2008г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (в сила от 01.03.2008 г. ), да отговаря на изискванията, които чл. 127, ал. 1 и ал. 3 и чл. 128, т. 1 и т. 2 ГПК поставят към исковата молба (съгласно чл. 410, ал. 2 ГПК); 3. искането да не е в противоречие със закона или добрите нрави; 4. длъжникът да има обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България. Преценявайки подаденото в конкретния случай от „ФБХ.С.” ЕООД гр. Пловдив   заявление въззивният съд констатира, че същото е подадено в надлежна форма и отговаря на изискванията по чл.127, ал.1 т.4 ГПК, доколкото в същото е посочено изложение на обстоятелствата, от които произтича вземането на заявителя в размер на 798,64 лева, а именно, че заявителят е извършил доставка и продажба на стоки на длъжника, за което е издадена фактура, по която има частично неизпълнение, т.е. налице са обстоятелства относно правопораждащия вземането факт -  относно източника на вземането за неговото съществуване и изискуемостта му. Следователно заявлението отговаря на изискванията на  чл. 127, ал.1 и 3 от ГПК, съгласно чл. 410, ал.2 от ГПК и след като е отхвърлил заявлението, районния съд е постановил  незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

С оглед на това окръжният съд счита, че следва да бъде допуснато издаването на заповед за незабавно изпълнение, като съставянето на самата заповед е от компетентността на КРС.

Воден от горното , съдът

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА разпореждането на Кюстендилския районен съд от 22.10.2010 г., постановено по гр. №3405/2010 г. по описа на КРС и вместо него постановява:

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за  изпълнение по чл. 410 ГПК за заплащане от  "ПР.ПЛ.М."ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "Гюешевско шосе"10Б  в полза на  „ФБХ.С.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев"№57  на  сумата  798.64 лв. неразплатени фактури за доставка на стоки.

 ВРЪЩА делото на същия състав на Кюстендилския районен съд за изготвяне на заповед за изпълнение.  

            Определението не  подлежи на обжалване.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.                        

                                                                                                       2.