О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

          гр. Кюстендил, 23.12.2010 г.

 

          В   И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в ЗАКРИТОТО съдебно заседание на двадесет и трети декември през две хиляди и десета година в състав :

 

         Председател: СОНЯ КОЧОВА

         Членове:     ЙОЛАНДА ЦЕКОВА

                       МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Кочова ВГРД № 833 по описа от 2010г. на КОС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

     В срока по чл. 248, ал.1 ГПК адв. Р.А., пълномощник на въззивникът Р.С. е подала молба за присъждане на разноски пред въззивната инстанция в размер на 200 лв.

Насрещната страна “ВиК” ООД гр. Кюстендил не е подала възражение.

Окръжният съд намира молбата за присъждане на разноски за допустима и основателна. Съгласно чл. 80 ГПК  страната, която е поискала разноски представя на съда списък на разноските най- късно до последното заседание по делото. Пред настоящата инстанция са направени разноски в размер на 200 лв.- адв. възнаграждение, като в последното с.з. е  поискано присъждане на разноските, без да е представен списък, доколкото е представено адвокатско пълномощно с вписана сума – 200 лв. Ако не е представен списък за разноските съдът присъжда такива по свое усмотрение и страната няма право да обжалва решението в тази му част. В случая е безспорно, че разноските са в размер на 200 лв, които съдът е пропуснал да присъди. Следва да се постанови допълнително решение в този смисъл, като се присъди заплащането им от “ВиК” ООД гр. Кюстендил – в ликвидация.

     Водим от горното и на основание чл.248, ал.3 ГПК  КОС:

 

         О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСЪЖДА “ВиК” ООД гр. Кюстендил в ликвидация да заплати на Р.В.С. *** дол, ЕГН ********** *** лв. разноски.

      Определението подлежи на  касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му пред ВКС.

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

              ЧЛЕНОВЕ :  1.