ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил, 06.12.2010г.

 

Кюстендилски окръжен съд, в закрито съдебно заседание на шести декември две хиляди и десета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА САВОВА

ЧЛЕНОВЕ:            ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                    МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

като разгледа докладваното от младши съдия Малчев гр.д. № 818 по описа на КОС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

Образувано е по жалба (озаглавена като молба) на „Дали 2000” ЕООД с ЕИК 109511050, с адрес за кореспонденция: с.Голямо село, общ. Бобов дол, обл.Кюстендил, представлявано от управителя Е.Т.К., с която обжалват действия по изп.д. № 446/2010г. по описа на частен съдебен изпълнител Е.Х.с район на действие ОС-Кюстендил, като се иска спиране на цитираното изпълнително дело. В жалбата се сочи, че за образуване на изпълнителното производство срещу „Дали 2000” ЕООД управителят му е разбрал чрез изпратени запорни съобщения от ЧСИ Х. до „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД и нотариус Л. С., които са изпратени във връзка със сключени от дружеството договори за наем. Заявява се, че отдадените под наем помещеия са собственост на „Дали 2000” ЕООД и не са ипотекирани в полза на ОББ АД – взискател по изпълнителното дело. Твърди се, че до момента на депозиране на разглежданата жалба (27.10.2010г.) дружеството не е уведомено по надлежния ред за образуваното изпълнително производство. Посочва се, че ЧСИ е нарушил закона като не е уведомил „Дали 2000” ЕООД, не му е предоставил срок за доброволно изпълнение и е насочил принудителното изпълнение към имоти, които не са ипотекирани в полза на ОББ АД.

От името на ответната страна по жалбата взискател в изпълнителното производство, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД на основание чл.436, ал.2 ГПК е подадено писмено възражение. С него се излагат съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата.  

Не са постъпили писмени обяснения от частния съдебен изпълнител.

Кюстендилски окръжен съд, при извършената проверка за допустимост на жалбата, намира следното:

Обжалват се действия, извършени по изп.д.№ 446/2010г. по описа на частен съдебен изпълнител Е.Х.с район на действие ОС-Кюстендил. Процесното изпълнителното дело е било образувано срещу „Дали 2000” ЕООД (сега жалбоподател) по молба на процесуалния представител на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД. В жалбата си дружеството излага доводи за незаконосъобразност на действия на ЧСИ Х., като иска спиране на изпълнителното производство. От това следва, че жалбоподателят в настоящото производство „Дали 2000” ЕООД като страна в изпълнителното дело има качеството на длъжник.

За разлика от отменения ГПК, разпоредбата на чл.435, ал.2 от действащия ГПК ограничава кръга на действията по изпълнението, които длъжникът може да обжалва, до изрично изброени действия  - постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което се смята от длъжника за несеквестируемо; отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Посочените от жалбоподателя действия – че ЧСИ не е уведомил  и предоставил срок за доброволно изпълнение на „Дали 2000” ЕООД, и е насочил принудителното изпълнение към имоти, които не са ипотекирани в полза на взискателя,  не могат  да бъдат отнесени към нито едно от изброените в чл.435, ал.2 ГПК обжалваеми от длъжника действия, т.е. те не са сред действията на съдебния изпълнител, за които се предвижда възможност да бъдат обжалвани.

Предвид установената недопустимост на жалба следва да бъде оставено без разглеждане искането с правно основание чл.438 ГПК за спиране на изпълнението по делото.

По изложените съображения Кюстендилски окръжен съд намира, че е сезиран с недопустима жалба и

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената молба-жалба от „Дали 2000” ЕООД с ЕИК 109511050, с адрес за кореспонденция: с.Голямо село, общ. Бобов дол, обл.Кюстендил, представлявано от управителя Е.Т.К., с която се обжалват действия, извършени по изп.д.№ 446/2010г. по описа на частен съдебен изпълнител Е.Х.с район на действие ОС-Кюстендил и се иска спиране на изпълнителното производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 818/2010г. по описа на Кюстендилски окръжен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд с частна жалба в 1 - седмичен срок от връчване на препис от него.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                    2.