ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил, 13.01.2011г.

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на тринадесети януари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСИЦА САВОВА

  ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                           МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Костадинова ч.в.гр.дело № 732 по описа на КОС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба на „В и К” ООД – в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №15, подадена чрез процесуалния представител на дружеството адв. К.С., против разпореждане на Районен съд – Кюстендил от 18.10.2010г. по гр.д.№ 1787/2010г., с което съдът е оставил без уважение искането за издаване на удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди от Община Кюстендил с удостоверение за наследници на длъжника по цитираното частно гражданско дело. 

За да се произнесе, Кюстендилски окръжен съд взе предвид следното:

Ч. гр. д. № 117872010г. по описа на КРС е било образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК от „В и К” ООД – в ликвидация срещу Д.СТ.Т.от с. Рашка Гращица, общ. Невестоно за конкретно посочени суми. Районният съд е установил, че към датата на подаване на заявлението длъжникът Д.Т.е бил починал и поради това е прекратил производството по делото с определение от 07.09.2010г. На 15.10.2010г. процесуалният представител на „В и К” ООД – в ликвидация е депозирал молба до КРС, с която иска издаване на съдебно удостоверение, с помощта на което да се снабди от Община Кюстендил с удостоверение за наследници на длъжника.

С оглед на  наведените в частната жалба обстоятелства, настоящият състав на окръжен съд счита, че същата е подадена срещу разпореждане, под формата на резолюция, с което първоинстанционният съд е отхвърлил направеното от жалбоподателя искане за издаване на съдебно удостоверение от 18.10.2010 г.

Окръжен съд намира, че частната жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като е насочена срещу разпореждане, което не подлежи на обжалване. Съгласно чл.274, ал.1 вр. с чл.279 ГПК, срещу разпорежданията на съда могат да бъдат подавани частни жалби,  когато те прегражда по-нататъшното развитие на делото, и в случаите, изрично посочени в закона. Законосъобразността на останалите видове определения или разпореждания (извън обхванатите от чл.274, ал.1 ГПК), може да бъде проверена само по повод на въззивна жалба срещу съдебния акт, приключващо съответното производство, в хода на което е било постановено засягащото интересите на страната определение или разпореждане. В разглеждания случай производството по делото е било прекратено с влязло в сила определение, след което е постъпила молбата с доказателствени искания. Предвид изложеното КРС законосъобразно не е уважил молбата с обжалваното сега разпореждане, а депозираната срещу него частна жалба е недопустима.

С оглед изложеното частната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

По тези съображения, Кюстендилски окръжен съд

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от „В и К” ООД – в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №15, чрез процесуалния представител на дружеството адв. К.С., частна жалба против разпореждане на Районен съд – Кюстендил от 18.10.2010г. по гр.д.№ 1787/2010г., с което съдът е отказал издаване на удостоверение, по силата на което жалбоподателят да се снабди от Община Кюстендил с удостоверение за наследници на длъжника по цитираното частно гражданско дело.

 Прекратява производството по делото.

Настоящото определение може да бъде обжалвано пред ВКС с частна жалба в 1 - седмичен срок от връчването на препис.

 

 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

 

                                ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                        2.