Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                     гр. Кюстендил, 25.01.2017 г.

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                  

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    РОСИЦА САВОВА

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:    ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                                                                                      МАРИЯ АНТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костадинова в. гр. дело № 551 по описа на КОС за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

 

Образувано е по жалба на Р.П.Н., взискател по изпълнително дело №2013745040031313, с адрес: гр. *, чрез пълномощника адв. Н.С., с адрес на упражняване на дейността: гр. *, насочена срещу постановление от 16.09.2016 г., издадено от ЧСИ Николай Славов рег.№745, с район на действие – Окръжен съд Кюстендил, по силата на което на осн. чл.433, ал.1, т.7 ГПК е прекратено изпълнително дело №2013745040031313 по описа на ЧСИ Славов за 2013 г. 

Жалбоподателят навежда доводи за неправилност на обжалваното постановление. Счита, че длъжникът –Община Рила продължава да дължи на взискателя Р.Н. лично и като наследник на брат й – Ц.М. законна лихва върху главницата от по 5 000 лева (общо 10 000 лева) за времето от 04.04.1996 г. до 18.12.2009 г., които суми се дължат въз основа на влязло в сила решение на Софийски апелативен съд по гр.дело №1430/2007 г., по което е издаден дубликат на изпълнителен лист от 16.09.2013 г., послужил като основание за образуване на изпълнителното дело. По същество се иска отмяна на атакуваното постановление и връщане делото на ЧСИ Славов за продължаване на действията по принудително изпълнение. Претендира присъждане на сторените в производството разноски.

По делото не са постъпили по реда на чл.436, ал.3 ГПК писмени възражения по жалбата от длъжника Община Рила.

Не са постъпили и мотиви от ЧСИ Славов по реда на  чл. 436, ал. 3 ГПК.

На осн. чл. 437, ал.3 ГПК КнОС разгледа жалбата въз основа на данните в изпълнителното дело и представените доказателства и приема за установено следното:

Изпълнително дело №2013745040031313 по описа на ЧСИ Николай Славов за 2013 г., е образувано по молба, депозирана от Р.П.Н., лично и като пълномощник на Ц.П.М., към която е приложен дубликат на изпълнителен лист от 16.09.2013 г., по силата на който длъжникът Община Рила е осъдена да заплати на Р.П.Н. и Ц.П.М. на всеки един от тях сумите от по 5 000 лева обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тях, считано от 04.04.1996 г. до окончателонто им изплащане. 

По силата на искова молба, депозирана от длъжника по изпълнението Община Рила, на основание чл.439 ГПК пред Софийски районен съд е образувано гр.д.№31461/2014 г. по описа на СРС с искане да се признае за установено, че Община Рила в качеството си на длъжник по изп.дело №2013745040031313 по описа на ЧСИ Николай Славов не дължи на взискателите Р.Н. и Ц.М. сумата от по 5 000 лева главница по изпълнителен лист, издаден по гр.д.№1430/2007 г. на Софийски апелативен съд, както и законната лихва върху главницата в размер на 4779.48 лв. за периода от 23.10.2009 г. до 13.06.2014 г.

Въз основа на издадена обезпечителна заповед от 06.07.2014 г. по гр.д.№31461/2014 г. на Софийския районен съд е спряно образуваното изпълнително дело №2013745040031313 по описа на ЧСИ Николай Славов, по което към този момент не са постъпили суми за удовлетворяване везмането на визскателите.

С влязло в сила решение по гр.д.№31461/2014 г. на СРС е признато за установено по искове с правно основание чл.439 ГПК, предявени от Община Рила – длъжник по изпълнителното дело, че същата не дължи на Р.П.Н. и Ц.П.М. сумата от по 5 000 лева – главница, представляваща обезщетение за неимуществени вреди по решение на Софийски апелативен съд, постановено по гр.д.№1430/2007 г. и че не дължи сумата от по 2387,25 лева – обезщетение за забава за периода 18.12.2009 г. до 11.06.2014 г., като СРС е отхвърлил иска за установяване недължимост на обзщетение за забавено изпълнение за периода от 23.10.2009 г. до 18.12.2009 г.

С молба вх.№03094 длъжникът Община Рила е поискала прекратяване на изпълнително дело №2013745040031313 по описа на ЧСИ Николай Славов за 2013 г., с оглед влязлото в сила решение на СРС.

На 16.09.2016 г. ЧСИ Славов, съобразявайки изложените в молбата на Община Рила обстоятелства, на основание чл.433, ал.1, т.7 ГПК е прекратил образуваното пред него изпълнително дело.

Със заявление, депозирано от процесулания пердставител по пълномощие на взискателя Р.Н. адв. Н.С., е поискано до бъде възобновено изпълнителното дело и да се събере от Община Рила дължимата законна лихва върху главницата за времето от 04.04.1996 г. до 18.12.2009 г., съгласно педставен дубликат на изпълнител лист, издаден оп гр.д.№1430/2007 г. по описа на САС. Към заявлението е приложено удостоверение за наследници  изх.№481 от 06.11.2015 г., от което е видно, че взискателят Ц.П.М. е починал и е оставил за свой законен наследник неговата сестра – Р.П.Н.. С оглед представеното удостоверение за наследници е поискано на мястото на починалия взискател да бъде конституирана единствената му законна наследница – неговата сестра Р.Н..

 ЧСИ Славов с постановление от 26.09.2016 г. е конституирал Р.Н. като взискател по изпълнителното дело на мястото на починалия взискател Ц.М..

При така установената фактическа обстановка, настоящият състав на КОС намира от правна страна следното:

            Подадената жалба са процесуално допустима, доколкото е депозирана в преклузивния срок и от надлежно легитимирана страна – взискател в изпълнителното производство, срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител с оглед разпоредбата на чл. 435, ал.1, предл. последно ГПК – постановление за прекратяване на изпълнителното дело.

Разгледана по същество жалбата се приема за основателна по следните съображения:

С влязло в сила решение на Софийски районен съд, постановено по гр.д.№31461/2014г. по описа на СРС, съдът се е произнесъл по въпроса за дължимостта на законната лихва върху главницата от по 5 000 лева, дължаща се от Община Рила на Р.Н. и Ц.М. за периода от 23.10.2009 г. до 13.06.2014 г. В диспозитива на така постановеното решение не е обхванат периода от 04.04.1996 г. до 23.10.2009 г. , за който период е приета дължимост на сумите въз основа на влязло в сила решение на Софийски апелативен съд по гр.д. №1430/2007 г. и издаден дубликат на изпълнителен лист по същото дело, по силата на който е образувано изпълнително дело №2013745040031313 по описа на ЧСИ Николай Славов за 2013 г. Доколкото предявеният от Община Рила иск с правно основание чл.439 ГПК е уважен за сумата от по 5 000 лева – главница, представляваща обезщетение за неимуществени вреди по решение на Софийски апелативен съд, постановено по гр.д.№1430/2007 г., както и за сумата от по 2387,25 лева – обезщетение за забава за периода 18.12.2009 г. до 11.06.2014 г., то законната лихва върху главницата от по 5 000 лева (общо 10 000 лева) за времето от 04.04.1996 г. до 18.12.2009 г. продължава да се дължи от Община Рила на взискателя Р.Н. лично и като наследник на брат си – Ц.М. по силата на решението на Софийски апелативен съд постановено по гр.д.№1430/2007 г.

Горното обуславя извода за незаконосъобразност на обжалваното постановление, с оглед на което същото следва да бъде отменено, а именно  25 лева държавна такса за разглеждане на жалбата, 48 лева такса, дължима по ТТРЗЧСИ и 300 лева адвокатско възнаграждение.

 

 

С оглед основателността на жалбата на Р.П.Н. се дължат направените в настоящото производство разноски.

         Мотивиран от горното, Кюстендилският окръжен съд

 

                                                                 Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ постановление от 16.09.2016 г., издадено от ЧСИ Николай Славов рег.№745, с район на действие – Окръжен съд Кюстендил, по силата на което на основание  чл.433, ал.1, т.7 ГПК е прекратено изпълнително дело №2013745040031313 по описа на ЧСИ Славов за 2013 г. 

ВРЪЩА делото на  частен съдебен изпълнител Николай Славов, рег.№745, с район на действие – Окръжен съд Кюстендил за продължаване на съдопроизводствените действия по изп. дело №2013745040031313 по описа за 2013 г.

ОСЪЖДА Община Рила, град Рила, пл. „Възраждане“ №1, да заплати на Р.П.Н., ЕГН **********, с адрес: *** сумата 373 (триста седемдесет и три лева) деловодни разноски.

 

       Решението не подлежи на обжалване (съгл. чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК).

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: