РЕШЕНИЕ

гр. Кюстендил, 22.02.2011г.

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСИЦА САВОВА

          ЧЛЕНОВЕ:   ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                  МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

като разгледа докладваното от младши съдия Малчев гр.дело №105 по описа на КОС за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.435, ал.1 вр. с чл.436 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на К.Г.С. с ЕГН **********,***, против постановление за прекратяване на изп. дело № II-199/2005г. по описа  на ДСИ с район на действие ДРС на основание чл.433, ал.1, т.8 ГПК. Жалбоподателят твърди, че липсва основание за прекратяване на изпълнителното производство. По същество моли съда за отмяна на постановлението на ДСИ за прекратяване на изпълнителното производство като незаконосъобразно и за изплащане на дължимите суми.

Ответникът по жалбата „Г** ООД, не е представил писмени възражения срещу жалбата в предвидения в чл.436, ал.3 ГПК срок.

Държавният съдебен изпълнител не е представил писмени обяснения относно обжалваното постановление за прекратяване.

Кюстендилски окръжен съд въз основа на данните в изпълнителното дело и представените от страните документи намира от фактическа страна следното:

Изпълнително дело № II-199/2005г. по описа на СИС при ДРС е било образувано на 25.05.2005г. въз основа на изпълнителен лист, издаден на 19.05.2005г. от ДРС, съгласно който „Г** ООД е осъден да заплати на К.Г.С. сумата в размер на 2506.14 лева, представляваща сбор от неизплатени трудови възнаграждения, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 20.04.2005г. до окончателното  й заплащане.

Видно от данните по изпълнителното дело е, че взискателят С. след получаване на поканата за доброволно изпълнение с дата 25.05.2005г. от длъжника „Г** ООД не е поискала извършването на изпълнителни действия.

С влязло в сила решение на 13.01.2010г. по т.д. №362/27.08.2006г. по описа на ОС-Пловдив е прекратено производството по несъстоятелност, образувано срещу „Г** ООД – в несъстоятелност, като същото дружество е заличено.

С постановление от 13.01.2011г. ДСИ В. Начева при ДРС е установил, че взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на повече от две години и е прекратил изпълнителното производство на основание чл.433, ал.1, т.8 ГПК, за което е изпратено съобщение до К.С.. С жалба с вх. №30/21.01.2011г. по описа на СИС при ДРС взискателят е обжалвал прекратяването на изпълнителното производство.

При така установените обстоятелства, Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:

Приложима към настоящия спор е разпоредбата на чл.435, ал.1 ГПК, съгласно която „взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение”. Предвид цитираната разпоредба и установеното по делото депозираната жалба е допустима – подадена е в срок, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на ДСИ.

В разпоредбата на чл.433, ал.1 ГПК са посочени случаите, при които изпълнителното производство се прекратява. Прекратяването на изпълнението става по силата на закона, а актът на СИ единствено го обективира. В обжалваното постановление за прекратяване на изпълнителното производство е посочено като основание чл.433, ал.1, т.8 ГПК. Съгласно цитираната разпоредба изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.  По делото по категоричен начин се установява, че е налице точно тази хипотеза.

Последното изпълнително действие по делото е било поискано с молбата за неговото образуване от 25.05.2005г. Периодът, който е изтекъл от депозиране на молбата на 25.05.2005г. до 13.01.2011г., е значително по-продължителен от две години. В тази връзка законосъобразно ДСИ на 13.01.2011г. е установил, че взискателят в продължение на повече от 2 години не е искал извършването на изпълнителни действия по делото. Поради изпожените съображения прекратяването на производството по изп. дело № II-199/2005г. по описа на държавен съдебен изпълнител към РС-Дупница е основателно и следва да бъде потвърдено.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 435, ал.1 ГПК Кюстендилски окръжен съд:

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на К.Г.С. с ЕГН **********,***, против постановление за прекратяване на изп. дело № II-199/2005г. по описа  на ДСИ с район на действие ДРС на основание чл.433, ал.1, т.8 ГПК.

 

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.437, ал.4 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                          2.