Р Е Ш Е Н И Е

гр. Кюстендил,14.02.2011г.

Кюстендилски окръжен съд, в открито съдебно заседание на двадесети януари  две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:Росица Савова                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:ТатянаКостадинова                                                                                                                  Михаил Малчев

и при участието на съдебен секретар Г.А., като разгледа докладваното от съдия Савова  гр.д.№ 871 по описа на КОС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      „ВиК” ООД,гр.Кюстендил – в ликвидация, обжалва решение№557   от 15.10.2010г.,постановено по гр.дело № 1648/2010г.на Кюстендилския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от "В и К" ООД - в ликвидация със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.”Ц.О.” №15, против З.К.В.,*** иск с правно основание чл.422 от ГПК за признаване за установено, че вземането на ищеца спрямо ответника, обективирано в ч.гр.д.№485/2010г. по описа на КРС в размер на 635,72 лв. главница за доставка на питейна вода, пречистване и отвеждане на канални води за периода 11.03.2005г.-10.07.2008г., мораторна лихва 207,03 лв. за периода 10.02.2005г.-23.02.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.03.2010г. до окончателното плащане;респ."В и К" ООД - в ликвидация ,Кюстендил ,е осъдено  да заплати на З.К.В., с посочени данни разноски по делото в размер на сто и седемдесет лева.

     Излагат се доводи за неправилност на атакуваното решение вследствие нарушение на материалния закон – конкретно -наредба №4/2004г.,регулиращи отношенията между страните;респ.визира се и необоснованост на решението в тази връзка- с оглед събраните доказателства предвид довода,че е налице договор между страните,съответно  - ползване на водни количества ,както и предвид открити  партиди на името на ответника за процесния период.

      Иска се  решението на районния съд да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявеният от “ВиК” ООД установителен иск да бъде уважен.

     Въззиваемият  В. оспорва въззивната жалба.

     КОС намира жалбата за допустима-като подадена в срок от легитимирана страна в процеса ,срещу подлежащ на въззивна проверка първоинстанционен съдебен акт.Разгледана по същество-същата жалба е неоснователна,при следната фактическа обстановка:

     Видно от ч.гр.д.№485/2010г. по описа на КРС,срещу въззиваемия в полза на въззивника е издадена  заповед за изпълнение №500/30.03.2010г., като е разпоредено З.К.В. да заплати на "В и К" ООД - в ликвидация със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.Ц.О. №15 сумата от 635.72 лв. главница за доставка на питейна вода, пречистване и отвеждане на канални води за периода 11.01.2005г.-10.07.2008г., мораторна лихва 207.03 лв. за периода 10.02.2005г.-23.02.2010г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.03.2010г. до окончателното плащане.

     Въззивното дружество е предявило настоящия иск поради подадено от посочения длъжник възражение ,представяйки  извлечение №1550 от 23.02.2010г. и два броя
карнети.

     Въззиваемият е представил  фактури за платена такса за вода за периода 25.08.2008г. - 08.06.2010г. и заявление и ф-ра №6000001512/07.11.2008г. за откриване на партида,като последните две доказателства се отнасят за водомера в кухнята /процесната партида/.

     В първоинстанционното производство е прието заключение  №22755/07.09.2010г. на в.л. Малинка Никова, от което се установява, че на името на ответника във въззивното  дружество има открита партида №1104, на стр.285, с отразени отчитания по карнети за потребена вода за процесния период без водомер. В заключението се сочи,че размерът на главниците се равнява на общата сума от 635.72 лв., а на мораторната лихва - на 207.03лв.

     Видно от  заключение №24047/24.09.2010г. на в.л. Ж.Т. ,  на името на ответника В. има открити две партиди, които се водят в карнет №1104 на стр.285 и стр.453. Първата(т.е.процесната) се отнася за кухнята , а втората - за сервизното помещение, където е имало монтиран индивидуален водомер и по него са извършване отчитания за потребено количество вода. Вещото лице сочи, че апартамента на ответника се захранва с вода от два вертикални щранга на водопроводната инсталация на сградата. Първият вертикален щранг минава през сервизните помещения, има монтиран изправен водомор, чието показание към момента на огледа е 365 куб.м. Вторият вертикален щранг минава през помещения, разположени на всеки от етажите, представляващи общи части от сградата и захранва кухнята. Показанието на водомера към момента на огледа е 28 куб.м.

     В производството пред КРС са събрани и гласни доказателства,като от показанията на  свид.М.П. се установява,чеответникът В. е получил достъп до процесното помещение, представляващо обща част от сграда,през 2008г.

     При горната фактическа обстановка,предявеният иск по чл.422 от ГПК досежно съществуването на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК,е бил отхвърлен.

     Въззивният съд счита обжалваното решение за законосъобразно,като съображенията за това са следните:

     На база представените писмени доказателства - заявление и ф-ра №6000001512/07.11.2008г. за откриване на партидата в кухнята и съгласно чл.57, ал.1, т.2 от Общите условия,указващ,че потребителите се идентифицират като водния оператор открива партида с потребителски номер при подаване на заявление и представяне на документи, визирани в т.1 на разпоредбата,следва извод,че валидно облигационно отношение между страните се е породило след посочената дата 07.11.2008г.,когато е открита партидата за водомера в кухнята-следователно за този обект преди посочения момент не може категорично да се установи съществуване на такова отношение,което прави претенцията недоказана, още повече, че въззиваемият е имал монтиран индивидуален водомер в сервизното помещение, по който се е извършвало отчитане и заплащане на дължимата такса за вода.Горният извод се подкрепя и от гласните доказателства,при което отчитането "без водомер”не може да бъде обосновано от разпоредбите на Общите условия и Наредба №4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи- разпоредбата на чл. 39, ал. 5 и ал.6 на На­редба № 4/14.IX.2004 год.за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи касае потребител, който няма монтиран индивидуален водомерер на водопроводното отклонени),докато е установено,че в апартамента на ответника да е имало монтиран пломбиран водомер на водопроводното отклонение за сервизните помещения.

     Доколкото е неоснователен(недоказан) главният иск,то такава се явява и акцесорната претенция ,касаеща обезщетение за забава в размер на мораторната лихва върху търсеното вземане.     Наред с това,основателно се явява и възражението за изтекла погасителна давност за вземането за мораторна лихва за периода преди 09.03.2007г.(срвн.писмен отговор) -предвид датите на съставяне на фактурите съгласно извлечение №1550, респ. датата на депозиране на заявлението по чл.410 от ГПК пред КРС е 09.03.2010г.,при което е изтекла три годишната давност по чл.111, б,"в" от ЗЗД досежно тези вземания.

     Предвид неоснователността на въззивната жалба,на въззиваемия се следват и разноските за настоящото производство в размер на 100лв.

     Водим от гореизложеното,Кюстендилският окръжен съд

 

 

                        Р   Е   Ш   И   :

ПОТВЪРЖДАВА  решение№ 557 от 15.10.2010г.,постановено по гр.дело № 1648/2010г.на Кюстендилския районен съд .

ОСЪЖДА "В и К" ООД - в ликвидация със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул.Ц.О. №15, да заплати на З.К.В., ЕГН ********** *** Ц.О. №10, бл.42,сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща  разноски за настоящата инстанция.

 Решението на КОС не подлежи на обжалване.

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:    1.

                                                                                                    2.