Р   Е   Ш   Е    Н   И   Е

 

 гр. Кюстендил, 23.12.2010 г.

 

 

   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

   Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в открито заседание на четиринадесети декември през две хиляди и десета година в състав:

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР БАМБОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:     СОНЯ КОЧОВА

                                НАДЯ ГЕОРГИЕВА

              

 

      при участието на секретаря Л.Н. разгледа докладваното от СОНЯ КОЧОВА В.гр. дело № 784/2010 г. И за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е въззивно, бързо, образувано по реда на чл. 258 и сл. от ГПК, по жалбата на ответника по гр. д. № 1817 по описа на Кюстендилския РС за 2010г. Ц.С.Е. против съдебното решение в частта, в която е осъден за заплаща месечна  издръжка за размера над 80 лв. до 120 лв. В жалбата са изложени доводи за неправилност на съдебното решение, постановяващо посоченото по-горе увеличение. Въззивникът счита, че съдът незаконосъобразно  и неправилно в разрез със събраните доказателства е определил размер на издръжката 120 лв, като неправилно е приел, че доходите на майката са в размер на 93.34 лв. Моли решението да се измени, като се намали размера на издръжката от 120 лв на 80 лв. Не сочи нови доказателства.

        Въззиваемата- ищца в първоинстанционното производство не е представила писмен отговор, в съдебно заседание изразява становище чрез адвокат Д.за неоснователност на жалбата.

        Решението на КРС е валидно, допустимо и правилно.

        При разглеждането на делото по същество, съобразно с представените доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

        Искът е с правно основание чл. 150 от СК.

        Претенцията за изменение на издръжката от детето К. С., действащо чрез законния си представител майката Р.В. е била подадена на 07.06.2010г., като се е искало увеличението й от 30 лв. на 150 лв. Изтъкнато е било, че от определянето на настоящия размер на издръжката, с решение по гр. д. № 389/03г. на КРС е изминал дълъг период от време, в който детето е пораснало, поради което са се увеличили и нуждите му от средства за задоволяване на ежедневните потребности. К. е на 15 г към момента на подаване на исковата молба. Майката реализира доходи в размер на 93.34 лв, а бащата- 420 лв.  Ответникът не е подал писмен отговор, нито се е явил в съдебно заседание. Съдът е приел, че доходите му са в размер на 420 лв.- сумата върху която се самоосигурява. Съобразявайки установената по спора фактическа обстановка, КРС е постановил увеличение на издръжката на 120лв., като   е отхвърлил претенцията за разликата до 150 лв. месечно. За да определи такъв размер на издръжка съдът е приел, че за детето, което е на 15 г са нужни средства от 200 лв месечно, от които майката ще осигурява 80 лв, а бащата 120 лв.

        Окръжният съд счита, че съдът правилно е преценил събраните доказателства относно възможностите на родителите да участват в издръжката на детето и нуждите му. От определената с решение от 2003 г размер на издръжка – 30 лв. до подаването на исковата молба са минали повече от 7 г. Детето е пораснало  и вече е на 15 г. Съобразно тази възраст и ангажираността им в учебния процес, децата имат нужда от повишени средства за посрещане на разходите си за храна, облекло, учебни помагала и пособия, за отглеждането и възпитанието им като цяло. Същевременно от посочения предходен момент досега са настъпили големи промени и в икономическите условия, засягащи битуването на цялото население в страната, в посока увеличаване на средствата за поддържане на едно домакинство дори на минимално равнище, а също и за посрещане на основните лични нужди на всеки човек. Възможностите на родителите не са големи. Майката разполага с минимален доход  от 93 лв, но тя се грижи ежедневно за детето, като има и пълнолетен син, който живее с нея. Бащата е значително по-стабилен във финансово отношение, като съдът е приел за доход сумата върху която се самоосигурява- 420 лв, няма  други задължения.  При така изяснените обстоятелства и с оглед принципа за определяне на нужния и възможен за изплащане от родителите размер на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца, включително предвид нормативно възприетия минимум за такава - 60 лв. при минимална работна заплата от 240 лв. /съобразно чл. 142 и 143 от СК/, КОС съобразява, че правилно районният съд е приел, че за отглеждането и възпитанието на детето К. е необходима обща сума от около 200 лв., от които бащата би могъл да заплаща 120 лв., а останалите- 80 лв се поемат от майката, която полага непосредствени грижи за отглеждането и поддържането на домакинството. Правилно районният съд е отхвърлил иска за размера на издръжката в частта от 120 до 150 лв., доколкото този размер е прекомерно завишен.

      Предвид изложеното дотук решението, което се атакува ще бъде потвърдено като правилно и постановено в съответствие със събраните доказателства.

      Поради изложеното и на основание чл. 271 ГПК, Кюстендилският окръжен съд

 

 

 

Р    Е     Ш     И

 

 

 

 

       ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ от 27.09.2010 г. постановено по гр. дело № 1817/2010г. на КРС,  с което е изменен размера на издръжката, която Ц.С.Е. заплаща на дъщеря си К.Ц.С.от 30 на 120 лв. месечно, считано от 07.06.2010г до настъпване на основание за изменението или прекратяването.

        РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните  в едномесечен срок от обявяването му на 23.12.2010г пред ВКС.

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                 ЧЛЕНОВЕ: 1.             2.