Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

   Гр. Кюстендил, 28.01.2011 г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в открито заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година, в състав :

 

                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

 

при секретаря Г.А.,  с участието на прокурора Валери Пенков, като разгледа докладваното от  съдия Костадинова  гр. д. № 624 по описа за 2010г. на КОС и  за да се произнесе взе предвид :

 

 

 

            А.Г.Р., ЕГН ********** *** е предявила против Б.  Г.Г. ***, ЕГН ********** иск с правно основание чл. 5, ал.1 от ЗЛС за поставяне  на последния под пълно запрещение .

            Ответникът не изразява становище по иска.

            Окръжна прокуратура гр. Кюстендил  чрез представителя си изразява становище за основателност на иска.

            Кюстендилският окръжен съд след като прецени становището на страните, събраните по делото доказателства и при условията на чл. 12 от ГПК, прие за установено следното:

 

            Видно от удостоверение за наследници №16/22.05.1998 г. и №27/12.05.2005 г. е, че страните по делото са брат и сестра, деца на починалите си родители М.Й.Г., починала на 15.02.1996 г. и Г. С. Г., поч. на 30.04.2005 г.

            Видно от съдържащото се в делото експертно решение №857/01.08.1984 г. ответникът е с диагноза “разстройство на личността- психопатия- волево неустойчив кръг с надстроена алкохолна злоупотреба". От епикриза, издадена на името на ответника се установява, че същият е с диагноза "персистиращо налудно разстройство".

            От съдебно- психиатричната експертиза, изпълнена от вещото лице д-р В.Р. се установява, че ответникът страда от "персистиращо налудно разстройство", като болестта е свързана с трайно нарушение на емоционално- волевите, мисловните и когнитивни функции, като в хода й се регистрира непрекъснато протичане с хронифициране на симптомите и трайно влошена трудова и социална дезадаптация  и невъзможност за самоконтрол и организиране на ежедневието. Според вещото лице, независимо от проведеното лечение при ответника остават да персистират мисловни разстройства, емоционално- волева неустойчивост и постоянен риск от поведение, свързано и подчинено на систематизираната налудна система  за притежавани парични средства, както и невъзможност да прецени последствията си. Заболяването е довело до невъзможност освидетелствания да възприема правилно действителността, да взима правилни решения, да защитава интересите си, да извършва сделки и да сключва правни договори, да разбира свойството и значението на постъпките си, както и да преценява последствията от извършените такива от самия него. Предложението на вещото лице е да бъде поставен под пълно запрещение с оглед защита на правните му интереси.

            От показанията на разпитаните  свидетели В.Р. и В. С. се установява, че ответникът има нереално отношение към действителността, не може да се грижи изцяло за себе си, както и за имуществото си, няма контрол над парите, често взима заеми,  които не може след това да връща.

            При проведения разпит по реда на чл. 337, ал. 1 от ГПК се установи, че ответникът има нереално отношение към действителността и към парите.

            Горната фактическа обстановка се установява от събраните и описани по-горе доказателства.

            Предвид изложените факти, съдът намира предявеният иск с правно основание чл. 5,ал.1 ЗЛС за основателен.

            Ответникът страда от заболяване, което не му позволява сам да се грижи за личните си имуществени интереси, да ръководи адекватно действията и постъпките си. Касае се за нелечимо  заболяване, което го прави непригоден за какъвто и да било труд и социално общуване. При това положение следва да се приеме, че ответникът е напълно граждански недееспособен и искът за поставянето му под пълно запрещение е основателен. В случая са налице всички предпоставки на фактическия състав на чл. 5 от ЗЛС, чието едновременно наличие е необходимо, задължително и достатъчно, за да бъде допуснато запрещение на същия.

            След влизане на решението в сила, препис от него следва да бъде изпратен на Органа по настойничество  при Община гр. Кюстендил за определяне на настойнически съвет  съобразно разпоредбите на чл.153, ал.1 от СК във вр. с чл. 338, ал. 3 от ГПК .

            Водим от горното, окръжен съд

 

 

Р       Е       Ш       И  :

 

 

            ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Б.  Г.Г. ***, ЕГН ********** , поради заболяването му с диагноза "персистиращо налудно разстройство".

            Решението може да се обжалва  пред САС в 2-седмичен срок, от връчването му.

            След влизане в сила на решението , препис от същото да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство към Община Кюстендил за определяне на настойнически съвет.

 

 

 

 

                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :