Р    Е    Ш   Е    Н     И     Е

 

                                          гр.Кюстендил,27.12.2010г.

 

 

                                    В      И М Е Т О       Н А       Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилски окръжен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември  две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Росица Савова                                                                                                                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:ТатянаКостадинова                                                                                                                                                                                                       Михаил Малчев

при участие на секретаря В.Б., като разгледа докладваното от съдия Савова  гр.д.№ 606 по описа на КОС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

В.К.С. и Е.Ц.С. ***,чрез процесуалния си представител адв.Е.А. от АК-Кюстендил, обжалват решение № 317постановено на 16.06.2010г.по гр.дело № 1072/2008г.на Кюстендилския районен съд, с което е допусната съдебна делба между С.Й.И.-***,и въззивниците В.К.С. и Е.Ц.С. , на следния недвижим имот: УПИ IV, имот пл.№85, в кв.4 по плана на с.Б., целия с площ от 885 кв.м-празно и застроено място, ведно с построената в имота масивна двуетажна жилищна сграда, при граници и съседи на УПИ: улица, Л.К.П., Г.С.Х.,при права за страните: за С.Й.И.-8/24 ид.части;   за В.К.С.-3/24 ид.части и  Е.Ц.С.-13/24 ид.части.Излагат се доводи за неправилност на атакуваното решение в частта,в която са допуснати до делба югозападната ½ ид.част от УПИ ІV,имот пл.№ 85,кв.4 по плана на с.Б...(откъм съседа Л.К.П.),ведно със застроената в нея самостоятелна масивна двуетажна жилищна сграда - вследствие нарушение на  материалния закон (ЗС,в частите му , засягащи правния спор)-предвид доводите за наличие на надлежно учредено и реализирано право на строеж върху посочената сграда от страна на съделителя Е.С.,поради което същият е изключителен собственик на посочената сграда; респ.неправилното приложение на института на давността,като се поддържа,че не е налице придобиване по реда на кратката придобивна давност по чл.70-ЗС на сочения обект от страна на другите съделители ; като освен това е нарушен и ГПК –по отношение диспозитивното начало и включването на обектите в делбената маса,тъй като в жалбата се сочи,че при уточняване на претенцията си ищцата не е насочила претенцията си  за делба и на тези обекти,по отношение които се обжалва първоинстанционното решение.

Въззивниците молят решението на районния съд да бъде отменено в указаната му част и вместо него да бъде постановено друго, с което се изключат от делба горепосочените терен и сграда.

Въззиваемата  изразява становище в с.з.,че атакуваното решение е правилно и законосъобразно.

Окръжният съд,след преценка на събраните по делото доказателства,на направените доводи и възражения,намира , че жалбата е основателна ,като съображенията  за това са следните:

Въззиваемата е наследник по закон (преживяла съпруга) на Г.Ц.С. ,починал на 05.12.2001г.,(видно от у-ние за наследници №000216 от 06.02.2008г.) ;чиито наследници са и родителите  му - въззивницата В.С. и Ц.С.-последният-починал в хода на съдебното производство пред първоинстанционния съд и заместен от преживялата си съпруга и другия си син – въззивника Е.С..

Бракът между Г.С. и  въззиваемата С.И.-С. е бил сключен на 07.11.1988г. –т.е. към момента на откриване на наследството са били навършени повече от 10 години

С договор за дарение и делба, във формата на нотариален акт №29, т.5, д.№2602/1997г.   от  01.07.1997г.   ЦС.С.  и  В.К.С. са дарили на сина си Г. следния недвижим имот:1/2  ид.част от парцел    IV, пл.№85, в кв.4 по регулационния план на с.Б. (като в нотариалния акт е отразен и начин на ползването на тази част „ реално от към съседа Г.С.Х........"), ведно с 1/2 ид.част от построената в този парцел жилищна масивна сграда (" с реално ползване на източната половина и стаи с вход от към съседа Г.С.Х., ведно с половината от сутеренните помещения, състоящи се от входно антре, зимна стая, мазета с вход от към улицата-шосе и сервизното помещение -баня под стълбищната площадка).

В същия нотариален акт е обективирано и дарението от страна на родителите Ц.С. С. и В.К.С. на другата 1/2 ид.част от масивната жилищна сграда, находяща се в същия парцел IV , пл.№85, кв.4 по регулационния план на с.Б. („с посочване на реално разпределение - за ползване тази част от към западната страна съседа Л.К.П., стаята с кухнята) ,както и с право след построяване на започнатата пристройка откъм този съсед, за свръзка на тези помещения с новия строеж и затваряне откъм източния вход.

Преди посочените сделки ,с договор за дарение, е прехвърлена на въззивника другата ½ ид.част от терена на същия парцел,като е  учредено и право на строеж от възходящите на низходящия Е.С.-срвн.нотариален акт №45, т.3, д.№1339/1997г. от 31.03.1997г. Недвижимият  имот е описан като 1/2 ид.част от парцел IV, пл.№85, кв.4 по регулационния план на с.Б. " и то тази част, която е откъм съседа Л.К.П., която се пада югозападната страна, целия парцел състоящ се от празно и застроено място от урегулирано пространство от 885 кв.м., без да влиза в тази част намиращата се полумасивна жилищна сграда, а правото на строеж е за „ долепена до съществуващата полумасивна жилищна сграда жилищна пристройка, масивна, съгласно съответните строителни книжа".

От приетите по делото експертизи, виза за проектиране и приложен утвърден апхитектурен проект следва извод, че Е.Ц.С. е построил двуетажна, долепена до съществуващата сграда, с отделен вход от югозападната страна на имота, като на първия етаж има кухня, баня-тоалетна, складово помещение и вътрешна стълба за втория етаж, на който има две спални.

Видно от заключение,депозирано на 11.05.2010г.от в.л.Л.В., изградената пристройка представлява самостоятелен обект;за същата се отнася приложената на л.38 от делото на КРС виза, въз основа на което е утвърден и арх.проект ;като същата няма връзка със старата жилищна сграда.Новото строителство е отразено с червен цвят на скица,      находяща се на л.74 от гр.дело № 1072/2008г.на КРС, към заключение № 26455 от 02.12.2009г.на в.л.Л.В..

            От събраните в първоинстанционното производство гласни доказателства е установено,че след смъртта на сина си Г.С. неговите родители Ц. и В. са продължили и живеят в този имот, респ. в показанията на св.Й., П. и В. се съдържат данни, че след смъртта на съпруга си Г.С. не е ходила в имота, като всички подобрения и ремонти са правени от Ц., В. и сина им Е..

            При горната фактическа обстановка ,искът за делба е основателен,предвид установяване на съсобствен характер на делбените обекти между страните по делото,но такава следва да бъде допусната съобразно предявения иск,касаещ съществуващата сграда,която е била предмет на прехвърлителните сделки от родителите-в единия от цитираните нотариални актове сочена като масивна(този,по силата на който наследодателя на въззвиаемата е придобил право на собственост),а в другия - полумасивна  ,но не и новопростроената такава (въз основа на учредено право на строеж).Същата е самостоятелен обект на право на собственост(евентуално съсобственост),и не е била заявена(включена в делбената маса) нито с исковата молба,нито по реда на чл.341,ал.2 от ГПК-в първото по делото заседание.

            Въззивният съд споделя извода на първоинстанционния,че не е налице придобиване по давност ,изключващо делба на посочения обект,тъй като родителите на наследодателя на въззиваемата  са владеели наследената от сина им Г. идеална част, като за идеалната част на въззиваемата С. С. са имали качеството на държатели,тъй като не са налице  доказателства, че същите са променили намерението си относно своенето на недвижимия имот и са манифестирали явно това ,довеждайки го до знанието на въззиваемата , че ще владеят притежаваните от нея идеални части и ще ги считат за свои;отделно от това не са налице и основания за прилагане на института на кратката придобивна давност ,а от смъртта на наследодателя Г.С. до предявяване на иска не е и изтекъл срокът на давността по чл.79,ал.1-ЗС.

            Предвид обстоятелството,че са налице отделни сгради в терена,една от които не е предмет на делба между страните,по отношение на терена въззивният съд счита,че следва да бъде допусната делба в рамките на квотата на наследодателя Г. С. – ½ ид.част ,за което няма пречка (срвн.ППВС № 2 от 04.05.1982г.,т.1,б.”е”).

Въз основа  на чл.9, ал.2 ЗН въззиваемата  С.Й.И.-С. е наследила 2/3 (равняващи се на 8/12  ид.ч.)от наследството на починалия Г. С., а родителите Ц.С. и В.С. са получили общо 1/3(т.е.4/12) ,а при прекратяване на брака им със смъртта на съделителя Ц.С. неговата 1/6 ид.част се наследява поравно(по 1/12 ид.ч.) от преживялата го съпруга (която на собствено основание притежава още 2/12 ид.ч.)и сина му –въззивникът Е.С..Следователно от идеалната част от терена – ½ ид.ч.,придобита по силата на наследствено правоприемство от съделителите  ,правата им са ,както следва:8/12 ид.ч. за въззиваемата,3/12 ид.части за въззивницата В.С. и 1/12 ид.ч. за въззивника Е.С..

Аналогични са и изводите досежно квотите в съсобствеността по отношение на съществуващата преди сделките сграда,която е предмет и следва да бъде допусната до делба между страните -  досежно съделителите С. С. и В.С.,чиито права са съответно 8/24 ид.части от цялата тази сграда( 8/12 ид.части,наследени от  притежаваната от съпруга й Г. 1/2ид.ч.от жилищната сграда) за първата и 3/24 ид.части за втората(т.е.3/12 ид.ч.от притежаваната ½ ид.част от сина й Г.) ,а за съделителя Е.С.,придобил въз основа дарение от родителите си другата ½ ид.част от сградата(т.е.12/24 ид.ч.) –правата са в размер на 13/24 ид.части (предвид посоченото наследяване от починалия в хода на производството негов баща Ц.С.) .

   Водим от гореизложеното,Кюстендилският окръжен съд

 

 

                                                  Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 317постановено на 16.06.2010г.по гр.дело № 1072/2008г.на Кюстендилския районен съд,с което е допусната съдебна делба на ½ ид.ч. от недвижим имот: УПИ IV, имот пл.№85, в кв.4 по плана на с.Б., целия с площ от 885 кв.м-празно и застроено място, ведно с построената в имота масивна двуетажна жилищна сграда, при граници и съседи на УПИ: улица, Л.К.П., Г.С.Х.,при права за страните: за С.Й.И.-8/24 ид.части;   за В.К.С.-3/24 ид.части и  Е.Ц.С.-13/24 ид.части,и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:

            ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.Й.И.-***, ЕГН **********, В.К.С. с ЕГН ********** и Е.Ц.С. с ЕГН ********** *** на следния недвижим имот:

            ½ (една втора) ид.част от УПИ IV, имот пл.№85, в кв.4 по плана на с.Б., целия с площ от 885 кв.м.-празно и застроено място, при граници и съседи на УПИ: улица, Л.К.П., Г.С.Х.,както и на старата жилищна сграда,построена в същия,означена като ПМЖ и неоцветена на скица,находяща се на л.74 от гр.дело № 1072/2008г.на КРС, към заключение № 26455 от 02.12.2009г.на в.л.Л.В. (приподписана от съда и представляваща неразделна част от решението),при права за страните :

по отношение на посочената ½ ид.част от терена:

1. за С.Й.И.-8/12 ид.части

2.   за В.К.С.-3/12 ид.части.

3. Е.Ц.С.-1/12 ид.части

по отношение на посочената сграда:

1. за С.Й.И.-8/24 ид.части

2.   за В.К.С.-3/24 ид.части.

3. Е.Ц.С.-13/24 ид.части.

НЕ ДОПУСКА съдебна делба между посочените страни на ½ ид.част от описания по-горе УПИ ІV,имот пл.№85,в кв.4 по плана на с.Б..

Настоящото решение може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщенията до страните ведно с връчването му.

 

 

   Председател:

 

 

                                                                 Членове:1.

 

 

                                                                                2.