Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е        

                                               гр.Кюстендил, 22.11.2010 г.

 

 

                                               В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в публичното заседание на двадесети и осми октомври през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА САВОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                                                                           МИХАИЛ МАЛЧЕВ

 

при участието на секретаря:М.С.

след като разгледа докладваното от съдия:КОСТАДИНОВА

в.гр.д.№576/2010г. по описа на КОС и, за да се произнесе взе предвид:

 

 

 

            Ф.В.Й. ***, Л.В.К. и И.В. *** обжалват решението на Дупнишкия районен съд, постановено по гр.д. №1733/2006 г. по описа на същия съд,  в частта, в която в дял на Е.И.Й. е поставен  земеделски имот, представляващ полска култура от 0.902 дка, находяща се в землището на с. ***, общ. ***, м. "***", съставляваща имот № 033002 по картата на землището и в дял на А.Д.Й. е поставен земеделски имот, представляващ полска култура от 1.836 дка, находяща се в землището на с. ***, общ. ***, м. "***", съставляващ имот №02008 по картата на землището, като молят в тази част да се отмени и да се постанови друго решение, с което имотът разпределен в дял на Е.Й. се разпредели на Ф.Й., а имотът разпределен в дял на А.Й. се разпредели в дял на И.Й..

В жалбата се релевират доводи  за незаконосъобразност и необоснованост на атакуваното решение в посочените части.

Въззиваемият А.Й. чрез процесуалния си представител е изразил становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на решението на районен съд като правилно и законосъобразно.

            Настоящият съдебен състав на окръжен съд, като взе предвид доводите, наведени в жалбата, както и съобразно събраните по делото доказателства и след като ги преценени при условията на чл. 188 от ГПК /отм./ намира за установено следното:

            Атакуваният съдебен акт на Дупнишкия районен съд е валиден и допустим.

Въззивната жалба е процесуално допустима, като е подадена от легитимирани лица /надлежни страни/. Доколкото въззивната жалба, подадена от името на Ф.Й. и Л.К. е била извън срока в чл. 197, ал.1 от ГПК /отм./, то те при условията на чл.204 от ГПК /отм./ са се присъединили към жалбата на И.В.Й.. Разгледана по същество жалбата е  неоснователна. Съображения:

С влязло в сила решение, постановено по настоящото дело е допусната делба на 15 земеделски имота, находящи се в различни местности, в землището на с.***, общ. *** при права: за Ф.В.Й. - 5/30ид.ч., за И.В.Й. – 5/30ид.ч., за Л.В.К. – 5/30ид.ч., за С.С.Й. – 3/30ид.ч., за М.Д.Й. – 3/30ид.ч., за М.Д.Й. – 3/30 ид.ч., за А.Д.Й. – 3/30 ид.ч., за С.И.Й. – 1/30ид.ч., за Л.И.Й. – 1/30 ид.ч., за Е.И.Й. – 1/30 ид.ч.

            По делото е представен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №9, том І, рег.№ 233, дело 8/13.01.2009г., от който е видно, че съделителите С.С.Й., М.Д.Й. и Т.Д.Й. са  прехвърлили на съделителя А.Й. своите идеални части – всеки по 3/30ид.ч. от процесните имоти, с което квотата на последния се е увеличила и същият участва в делбения процес с права 12/30 ид.ч.

            В съдебно-техническа експертиза, изготвена от в.л.Е. Л., са посочени пазарните цени на имотите предмет на делбата, установено е, че те са неподеляеми, както е предложен вариант за делба, съобразен с квотите на съделителите. Това заключение е било оспорено от процесуалния представител на ищците относно начина, по който е извършено разпределението на имотите. Назначена е тройна-съдебно техническа експертиза, която е изпълнена от вещите лица инж. Л.В., инж. Б.Г. и инж. Д.М. Тази експертиза е приета като обективно и професионално изготвена и не е  оспорена от страните. В нея вещите лица са дали два варианта на извършване на делбата. Посочени са отделните дялове каква площ и стойност имат.

            С обжалваното решение на основание чл. 292 от ГПК /отм./ е извършено разпределение на имотите, като в  дял на А.Д.Й. е поставен дял първи, включващ: ливада от 2.343 дка, пета категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***” имот №010045 по картата на землището; полска култура от 1.794 дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***”, съставляваща имот №010156 по картата на землището; използв.ливада от 1.593дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***”, съставляваща имот №018017 по картата на землището; полска култура от 1.836дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***”, съставляваща имот №020008 по картата на землището;полска култура от 4.044дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***, съставляваща имот №030005 по картата на землището.В дял на Ф.В.Й.  е поставен дял втори, включващ полска култура от 0.941дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***”, съставляваща имот №009026 по картата на землището; полска култура от 2.999дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността  ***, съставляваща имот №030016 по картата на землището; полска култура от 0.598дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността  ***”, съставляваща имот №032011 по картата на землището; полска култура от 0.346дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността  ***”, съставляваща имот №032023 по картата на землището. В дял на И.В.Й. е поставен, дял трети, включващ:.полска култура от 1.484дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***, съставляваща имот №030003 по картата на землището;  полска култура от 4.768дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***”, съставляваща имот №034015 по картата на землището. В дял на Л.В.К. е разпределен дял четвърти, , който включва: използв. ливада от 5.238дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***, съставляваща имот № 010102 по картата на землището В дял на С.И.Й.  е разпрелен дял пети, който включва: полска култура от 1.000дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***, съставляваща имот №003075 по плана за земеразделяне. В дял на Л.И.Й.  е разпределен дял шести, който включва: полска култура от 1.258дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***, съставляваща имот №017107 по картата на землището. В дял на Е.И.Й.   е поставен дял седми, който включва: полска култура от 0.902дка, шеста категория, находяща се в землището на с.***, община ***, местността „***, съставляваща имот №033002 по картата на землището.

            С  оглед на така установената фактическа обстановка съдът счита, че решението на районен съд в обжалваната част  е законосъобразно, поради което следва да се остави в сила. Съображенията за това са следните:

            За да извърши разпределение по реда на чл. 292 от ГПК /отм./ на допуснатите до делба имоти,  районен съд е приел, че те са поделяеми според правата на страните, но квотите на съсобствениците  са различни, поради което е невъзможно  съставяне на разделителен протокол и теглене на жребий.

Окръжен съд  намира, че избраният  от районен съд способ  за ликвидиране на съсобствеността, а именно, чрез разпределение  на имотите по чл. 292 от ГПК /отм./ е законосъобразен.       

Основен принцип при извършване на делбата според 69, ал.2 ЗН е всеки съделител да получи своя дял в натура, доколкото това е възможно. Основният способ за извършването на делбата е теглене на жребий по реда на чл. 289 и 291 от ГПК /отм./, а когато съставянето на дялове и тегленето на жребие е невъзможно или много неудобно  съдът следва да разпредели имотите на основание чл. 292 от ГПК /отм./.  В случая  с влязлото в сила  решение от 03.08.2007г. по гр.д.№1733/2006г. по описа на ДРС са допуснати 15 съсобствени  земеделски имоти между 10 съделители, част от които са продали наследствените си права върху имотите на друг съделител.  От заключението на тройната съдебно- техническа експертиза, неоспорена от страните се установява, че е възможно обособяване на дялове според правата на съделителите. Следователно в случая  следва да се приложи способът по чл. 292 от ГПК /отм./.  В случая тегленето на жребие е невъзможно, тъй този способ за приключване на делбата не се прилага при едновременната даденост на съществени различия в цените на допуснатите до делба имоти и на разлики в размера на частите на съделителите. Твърдението във въззивната жалба е, че  земеделският имот, находящ се в м. "***", в землището на с. ***  след възстановяване на правото на собственост се обработва от въззивницата Ф.Й., но в тази връзка не са поискани и събрани никакви доказателства, както пред първата инстанция, така и пред въззивния съд. Следователно не е доказан факта, че е  налице неудобство, тъй като би могло да породят усложнения, свързани с  ползването на имота. От друга страна твърди се, че с поставянето в дял на А.Й. на земеделски имот, находящ се в м. "***", разпределен на И.Й. ще се постигне окрупняването на друг негов имот, находящ се в същата местност, но последният чрез процесуалния си представител е оспорил въззивната жалба и очевидно не е съгласен с исканата замяна.  

            С оглед на изложеното настоящият състав на окръжен съд счита, че решението в обжалваната част е законосъобразно, поради което следва да се остави в сила. В останалата част решението като необжалвано е влязло в сила.

            С оглед на изложеното съдът постанови решението си.           

            Воден от горното, окръжният  съд

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

            ОСТАВЯ В СИЛА  решението на Дупнишкия районен съд от 29.03.2010 г., постановено по гр.д. № 1733/2006 г. по описа на същия съд в частта, в която в дял на Е.И.Й., ЕГН ********** *** е поставен  земеделски имот, представляващ полска култура от 0.902 дка, находящ се в землището на с.***, общ. ***, м. "***", съставляваща имот № 033002 по картата на землището, при граници: имот №033001, полска култура на земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот №000026 вътрешна река на Държавата – ***, имот №033003 използв.ливада на насл.на Т.А.Й. и имот № жил.територия на с.*** и в дял на А.Д.Й., ЕГН ********** *** е поставен земеделски имот, представляващ полска култура от 1.836 дка, находяща се в землището на с. ***, общ. ***, м. "***", съставляващ имот №02008 по картата на землището. , при граници: имот №020116 използв.ливада на Ю.Б.В., имот №020009 полска култура на насл.на Н.С.Ш., имот №020111 полски път на Община *** и имот №020007 полска култура на В.А.К.

            В останалата част решението е влязло в сила.

            Решението  подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на  страните.

                  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                       2.