Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   

                                                гр.Кюстендил, 27.11.2009г.

 

                                             В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и осми октомври  две хиляди и девета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА САВОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                                                                            СВЕТЛАНА БЪЧЕВА

 

при участието на секретаря:Л.Н.

след като разгледа докладваното от съдия:Костадинова

в.гр.д.№623/2009г. по описа на КОС и, за да се произнесе взе предвид:

 

 

            "В и К" ООД- в ликвидация със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "***" №***, представлявано от инж. Т. С. чрез процесуалния си представител  адв. Е. Д. от АК гр. Кюстендил обжалва решението на Дупнишкия районен съд от 21.07.2009 г., постановено по гр.д. №1554/2008 г. по описа на същия съд, с което е отхвърлен предявеният от дружеството срещу М.В.Я. *** иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за сумата 1003.97 лв., представляваща обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди за периода 28.06.2006 г. до 28.06.2007 г. в резултат на неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, заедно със законната лихва.

 

            Във възивната жалба се релевират съображения за недопустимост на обжалваното решение, за постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения, за неправилност и незаконосъобразност на същото. Счита, че решението следва да бъде обезсилено, като постановено по непредявен иск и делото да се върне на друг състав на районен съд, или да се отмени и вместо него се постанови друго, с което да се уважи изцяло предявения иск. Претендира и разноски.

            В срока по чл. 263, ал.1 от ГПК  е постъпил писмен отговор от въззиваемата страна, в който се оспорва въззивната жалба, изразява становище, че същата е неоснователна и недоказана и моли да се постанови решение, с което да се остави без уважение.  Претендира разноски.

 

            В съдебно заседание пред окръжен съд, процесуалният представител на въззиваемата страна счита, че следва да се остави в сила решението на районен съд.

 

            Настоящият съдебен състав на окръжен съд, като взе предвид доводите, наведени в жалбата, както и съобразно събраните по делото доказателства и след като ги преценени при условията на чл. 12 от ГПК намира за установено следното:

 

            Въззивната жалба е процесуално допустима, като са подадена от легитимирано лице /надлежна страна/ при спазване на разпоредбите на чл. 259 и сл. от ГПК , а разгледана по същество е основателна.Съображения:

            Във връзка с направеното в жалбата оплакване за недопустимост на атакувания съдебен акт и след извършване на служебна проверка за допустимостта на първоинстанционното решение, която предхожда произнасянето по правилността на решението, въззивната инстанция констатира, че ДРС се е произнесъл по непредявен иск. Решението се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено, а делото да се върне на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.        

            Районен съд е бил сезиран с иск с правно основание  чл. 45 от ЗЗД  за сумата 846.72 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди за периода 25.07.2007 г. до 25.07.2007 г. С   обжалваното  решение съдът се е произнесъл, като е отхвърлил искът за сумата 1003.97 лв., представляваща обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди за периода 28.06.2006 г. до 28.06.2007 г.   Видно и от исковата молба, подадена пред районния съд,  предмет на иска, е  претенция за сумата 846.72 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди за периода 25.07.2007 г. до 25.07.2007 г, а не тази, за която се произнесъл първоинстанционният съд. Следователно районен съд се е произнесъл по непредявен иск, тъй като  е  обосновал решението си на факти, които не се твърдят в исковата молба, поради което решението е недопустимо и като такова, следва да бъде обезсилено изцяло. Делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на същия съд от друг състав. При новото разглеждане на делото съдът следва да се произнесе по предявения иск  съгласно заявените  в исковата молба сума и период, като следва да прецени допустимостта и на направеното искане за изменение на размера на сумата по предявения иск.

 

            С оглед на изложеното съдът постанови решението си.     

            Воден от горното, окръжният  съд

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

           

            ОБЕЗСИЛВА  решението на Дупнишкия районен съд от 21.07.2009 г., постановено по гр.д. №1554/2008г., по описа на същия съд и ВРЪЩА делото на районен съд за разглеждане от друг състав.

            Решението  подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                             2.