ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Кюстендил, 04.01.2011г.

           

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на четвърти януари  две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:Галина Мухтийска

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: Ваня Богоева 

                                                                                                         Евгения Стамова

 

като разгледа докладваното от съдия Стамова ч. гр.дело №855 по описа на КОС за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 вр. с чл.418, ал.4 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Света София” №5, ЕИК Ю 000694959, против разпореждане на Районен съд – Кюстендил от 26.10.2010г., постановено по  ч.гр.д.№3747/2010г., с което е отхвърлено изцяло подаденото от дружеството заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу Н.Д.Д. *** и А.Ж.Т.,от гр.Кюстендил, ул.”Любимец”№67 за солидарно плащане на парично вземане в размер на 3382,92 лева представляващо неизплатена главница по договор за банков кредит, договорна лихва в размер на 231,98 лева, начислена през периода от 28.07.2009г. до 20.10.2010г., наказателна лихва в размер на 204,82 лева, начислена за периода 28.07.2009г. до 20.10.2010г.В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното разпореждане като се акцентира върху обстоятелството, че в заявлението са изложени достатъчно обстоятелства даващи възможност на съда да направи преценка за изискуемостта на вземането които пък са удостоверени с  представеното извлечение от сметка.Иска се отмяна на разпореждането и издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист  по чл.417 ГПК. Претендира се присъждане на сторени разноски по делото.

 

Ответниците по частната жалба на които са връчени от последната не са възразили срещу нея.

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, след като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните приема за установено следното:

 

Производството пред КРС е образувано по заявление с вх.№27282/21.10.2010г. подадено от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД чрез пълномощник адв.Крумова  за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК срещу длъжника Н.Д.Д. и лицето А.Ж.Т.( поръчител) за плащане на горепосочените суми. Към заявлението са приложени: извлечение от счетоводните книги, от което произтича вземането на банката, договор за предоставяне на потребителски кредит с обезпечение в който е обективиран и договор запоръчителство между банката и Тодорова,удостоверение на Агенция по вписванията за актуална регистрация,договор за правна защита и съдействие и адвокатско пълномощно.В графата относно документа от който произтича вземането като такъв е посочен извлечение от счетоводните книги на ОББ АД на основание чл.417, т.2 от ГПК и договора за предоставяне на потребителски кредит.В графата относно допълнителни изявления и информация е посочено, че на 15.12.2007г. длъжникът  Д. е получила кредит в размер на 4000 лева, усвоен изцяло който е следвало да бъде издължен на 96 месечни анюитетни вноски както и че от 28.07.2009г. плащанията по договора са преустановени.Уточнено е, че съгласно чл.21 от договора при пълно или частично неплащане на две погасителни вноски кредитът става автоматично предсрочно изискуем без да е необходимо кредитополучателят да бъде уведомяван.С този факт и разпоредбата на 60,ал.2 ЗКИ банката е обосновала искането си.

Районният съд с обжалваното разпореждане е отхвърлил заявлението  приемайки, че не е установена изискуемост на вземането доколкото кредиторът не бил обявил кредита за предсрочно изискуем в съответствие с изискването на чл.60, ал.2 ЗКИ.Прието е, че представеното по делото извлечение от счетоводните книги е редовно от външна страна и в този смисъл представлява документ по чл.417, т.2 ГПК, но не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, посочено като длъжник, както и неговата предсрочна изискуемост.

 

На 02.11.2010г. заявителят е уведомен за постановеното разпореждане а на 03.11.2010г. т.е в едноседмичен срок е подадена жалбата по която е образувано настоящото производство.

Окръжният съд в настоящия си съдебен състав намира жалбата за допустима като подадена  от надлежна страна в процеса, в срок и  насочена срещу подлежащ на обжалване по този ред съдебен акт.Преценена по същество жалбата е и основателна.

            С оглед разпоредбата на чл.418, ал.2 и ал.3 ГПК уважаването на подаденото заявление предполага документите на които то се основава да са сред изброените в чл.417 ГПК, да са редовни от външна страна и да удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане, като когато  изискуемостта на вземането е в зависимост от настъпването на друго обстоятелство то  удостоверяването му следва да бъде с официален или изходящ от длъжника документ.

В конкретния случай в заявлението по чл.417 ГПК е посочено, че вземането произтича от извлечение от счетоводни книги по кредитна сметка на длъжника издадено въз основа на договор за предоставяне на потребителски кредит.Уточнено е изрично, че на основание чл.21 от договора и доколкото след 28.07.2009г. вноските по кредита са преустановени от длъжника кредитът е станал автоматично предсрочно изискуем без да е необходимо уведомяване на длъжника.Следователно в заявлението се съдържат обстоятелства даващи възможност на съда да направи преценка за това удостоверява ли представения документ подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника както и за положителен отговор на този въпрос. Представеното извлечение от счетоводни книги от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД съдържа данни за договора за предоставяне на потребителски кредит- дата на сключване, размер, кредитополучател, както и данни за усвояването му, размерът на просроченото задължение по главницата, договорните и наказателните лихви за съответния период. То носи подписите на длъжностни лица на банката и е подпечатано с нейния печат. Т.е. документът е редовен от външна страна, като нито в ЗСч нито в МСС се съдържат специфични изисквания към съдържанието и реквизитите на извлечението.От представеното извлечение се установява, че кредитополучателят е преустановил плащанията за погасяване на отпуснатия кредит от 28.07.2009г. което предвид постигната между страните договорка в чл.21 от договора обуславя извода за настъпила предсрочна изискуемост на същия.Не може да бъде споделено разбирането на първоинстанционния съд за необходимост от друго изрично обявяване настъпилата предсрочна изискуемост на кредита извън установеното в цитираната клауза от договора.В разпоредбата на чл.60,ал.2 ЗКИ няма изисквания за начина и формата в която да стане обявяването на кредита за предсрочно изискуем поради което установения между страните начин се явява напълно допустим.

По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че представените от заявителя документи удостоверяват годно за принудително изпълнение вземане. Размерът и изискуемостта на същото са установени по надлежен начин и липсва основание за отхвърляне на искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение. С оглед на това следва да бъде допуснато издаването на заповед за незабавно изпълнение.Доколкото съставянето на самата заповед е от компетентността на първоинстанционния съд делото ще му бъде върнато за изотвянето и връчването и по съответния ред.

С оглед уважаване на заявлението основателно е искането на заявителя за снабдяването му със заповед за изпълнение и за стойността на сторените от него пред двете инстанции деловодни разноски възлизащи на сумата от  420,10 лева.

Водим  от горното съдът,

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯВА постановеното от  Районен съд – Кюстендил на  26.10.2010г., по ч.гр.д.№3747/2010г. по описа на същия съд разпореждане, като вместо него постановява:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417, т.2 ГПК на основание извлечение от сметка по договор за кредит LD 0734910634/15.12.2007г. за солидарно заплащане от Н.Д.Д.,ЕГН ********** и А.Ж.Т.,ЕГН **********  на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Света София” №5, ЕИК Ю 000694959, на парично вземане както следва:3 382,92 лв., неизплатена главница по цитирания договор за потребителски кредит, 231,98 лева -договорна лихва върху главницата за времето от  28.07.2009г. до 20.10.2010г , 204,82 лева -наказателна лихва за просрочени главници от 28.07.2009г. – 20.10.2010г., ведно със законна лихва за забава, считано от 21.10.2010г. до изплащане на вземането както и за сумата от 420,10 лева представляваща равностойност на  сторените от заявителя в хода на производството пред двете инстанции разноски.

ВРЪЩА делото на КРС за изготвяне и връчване на  заповедта за изпълнение.

 

Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.