- .

01.12.2009. 31.12.2009.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 110/2009, V ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
 
2 No 227/2009, II ... ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
 
3 No 267/2009, II ...,
...
: .   01.12.2009., 01.12.2009.
 
4 No 272/2009, II ... : .   30.12.2009.
 
5 No 300/2009, V ...,
...
: .   04.12.2009., 04.12.2009.
 
6 No 305/2009, II ... : .   08.12.2009., 08.12.2009.
 
7 No 316/2009, II ... ...,
: .   01.12.2009., 01.12.2009.
 
8 No 318/2009, V ... ... : .
: .  
14.12.2009., 14.12.2009.
 
9 No 321/2009, II ... : .   02.12.2009.
 
10 No 339/2009, V ... : .
: .  
09.12.2009., 09.12.2009.
 
11 No 341/2009, II ... ...,
: .   21.12.2009., 21.12.2009.
 
12 No 363/2009, II ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
 
13 No 374/2009, II ... ... : .   28.12.2009.
 
14 No 381/2009, V ... ... : .   03.12.2009.
 
15 No 397/2009, V ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
 
16 No 420/2009, V ... ... : .
: .  
21.12.2009., 21.12.2009.
 
17 No 422/2009, II ...   : .   14.12.2009., 14.12.2009.
 
18 No 426/2009, V ... ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
 
19 No 427/2009, V ... ... : .   14.12.2009., 14.12.2009.
 
20 No 429/2009, II   : .   07.12.2009.
429/2009. . .
 
21 No 430/2009, II .XI. - .343, .1 "" ... : .   09.12.2009., 09.12.2009.
...
 
22 No 432/2009, V ... ... : .   15.12.2009., 15.12.2009.
 
23 No 435/2009, V ... : .   21.12.2009., 21.12.2009.
 
24 No 436/2009, II .243, .4 - ...,
...
  : .   11.12.2009.
 
25 No 439/2009, V ... : .
: .  
14.12.2009., 14.12.2009.
 
26 No 449/2009, V .65 - " "   ...,
: .   03.12.2009., 08.12.2009.
...

 
27 No 452/2009, II ...,
...,
..,
...
: .   09.12.2009., 09.12.2009.
 
28 No 465/2009, II .70 .71 - . ...,
-
: .   16.12.2009.
 
29 No 466/2009, II .70 .71 - . ...,
-
: .   16.12.2009., 23.12.2009.
 
30 No 467/2009, II .70 .71 -   ... : .   16.12.2009., 23.12.2009.
 
31 No 471/2009, II .65 - " " ...,
  : .   10.12.2009., 10.12.2009.
 
32 No 474/2009, II .70 .71 - - ...,
-
: .   18.12.2009.
 
33 No 475/2009, II .65 - " " ...,
  : .   18.12.2009., 21.12.2009.
 
34 No 480/2009, II .65 - " " -,
...
  : .   28.12.2009.
 
35 No 483/2009, III .65 - " " ...,
...,
...,
-
  : .   28.12.2009.