- .

1.1.2015. 31.1.2015.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 811/2006, I ... :
.
22.1.2015.
19.2.2015.
2 No 168/2012, IV ... ...,
...
:
.
23.1.2015.
3 () No 624/2013, IV / - ... :
.
:
.
15.1.2015.
15.1.2015.
4 No 51/2014, IV ... :
.
12.1.2015.

:
5 No 151/2014, IV ... ,
:
.
12.1.2015.
6 No 308/2014, III ... ... :
.
28.1.2015.
4.2.2015.
7 () No 331/2014, I ... ... :
.
:
.
12.1.2015.
20.2.2015.
8 () No 353/2014, III ... ... :
.
29.1.2015.

:
10.7.2015
1827/2015
9 () No 372/2014, III - ... :
.
26.1.2015.
26.1.2015.
10 () No 380/2014, I , ... ... :
.
:
.
14.1.2015.
14.1.2015.
11 No 449/2014, I ... :
.
30.1.2015.

:
31.3.2015
1152/2015
12 () No 463/2014, III ... . . :
.
21.1.2015.
13 No 467/2014, III - :
.
22.1.2015.

:
16.3.2015
935/2015
14 () No 480/2014, III ...,
...
...,
...
:
.
:
.
26.1.2015.
6.3.2015.
15 () No 505/2014, III ...,
...
:
.
9.1.2015.
27.1.2015.
16 () No 554/2014, III ... ... :
.
6.1.2015.
6.1.2015.
17 No 562/2014, III .. ... :
.
16.1.2015.
9.2.2015.
18 () No 585/2014, I , ...,
...
  :
.
:
.
13.1.2015.

:
9.7.2015
3122/2015
9.7.2015.
19 () No 588/2014, III XXXVII () ...   :
.
8.1.2015.
20 () No 596/2014, IV ... ...,
...,
...
:
.
:
.
12.1.2015.
23.2.2015.
21 () No 601/2014, III .... :
.
19.1.2015.
19.1.2015.
22 () No 621/2014, IV ... :
.
:
.
20.1.2015.
23 () No 636/2014, I XXXVII () ... :
.
9.1.2015.
24 () No 670/2014, III / - ...   :
.
15.1.2015.
15.1.2015.
25 () No 676/2014, III XXXVII () ...,
...,
...
,
-
:
.
14.1.2015.
14.1.2015.
26 () No 695/2014, III ...,
...
  :
.
:
.
9.1.2015.

:
17.7.2015
2521/2015
17.7.2015.
27 () No 722/2014, III XXXVII () ... ,
...
:
.
28.1.2015.
4.3.2015.
28 No 729/2014, IV ... :
.
12.1.2015.
9.2.2015.
29 No 736/2014, I ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
  :
.
21.1.2015.

:

:
29.4.2015
1633/2015
20.5.2015.
30 () No 749/2014, IV ...,
...
:
.
:
.
12.1.2015.
12.1.2015.
31 () No 756/2014, IV XXXVII () ... :
.
:
.
5.1.2015.
5.1.2015.
32 () No 759/2014, III - - :
.
:
.
28.1.2015.
28.1.2015.
33 () No 760/2014, I ... :
.
:
.
14.1.2015.
34 () No 765/2014, I -- :
.
:
.
16.1.2015.
16.1.2015.
35 () No 768/2014, III ...,
...,
...,
...,
...
... :
.
:
.
14.1.2015.
14.1.2015.
36 () No 769/2014, IV ...,
...
... :
.
:
.
19.1.2015.
19.1.2015.
37 () No 778/2014, IV / - ...   :
.
:
.
14.1.2015.
3.2.2015.
38 () No 786/2014, III / - . .. :
.
:
.
22.1.2015.
22.1.2015.
39 () No 2/2015, IV   :
.
14.1.2015.
14.1.2015.
40 () No 6/2015, I / - .   :
.
:
.
16.1.2015.
16.1.2015.
41 () No 7/2015, III :
.
30.1.2015.
30.1.2015.
42 No 13/2015, I   :
.
9.1.2015.
4.2.2015.
43 () No 16/2015, IV XXXVII ()   :
.
:
.
26.1.2015.
26.1.2015.
44 () No 18/2015, I / - ... - :
.
15.1.2015.
30.1.2015.
45 () No 23/2015, III ...   :
.
:
.
20.1.2015.
20.1.2015.
46 () No 24/2015, I ...   :
.
:
.
15.1.2015.
15.1.2015.
47 () No 26/2015, III XXXVII ()   :
.
:
.
29.1.2015.
29.1.2015.
48 () No 27/2015, III ... ... :
.
20.1.2015.
20.1.2015.
49 () No 28/2015, III ... ...,
...,
...
:
.
:
.
15.1.2015.
15.1.2015.
50 () No 34/2015, I , ...,
...
  :
.
21.1.2015.
21.1.2015.
51 () No 38/2015, III / -   :
.
:
.
22.1.2015.
5.2.2015.
52 () No 40/2015, III / - ...   :
.
:
.
29.1.2015.
17.2.2015.
53 () No 48/2015, IV ... :
.
26.1.2015.
26.1.2015.
54 () No 49/2015, III ...   :
.
:
.
22.1.2015.
27.2.2015.
55 () No 61/2015, I ...,
...
  :
.
30.1.2015.
56 () No 69/2015, III ... :
.
:
.
29.1.2015.
26.2.2015.