О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №384

                                     гр.Кюстендил, 09.10.2018г.

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Окръжен съд-гр.Кюстендил, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                               Окръжен съдия: Веселина Джонева,

след като разгледа докладваното от съдия В.Джонева търг.д.№59/2018г. по описа на ОС-Кюстендил, и за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.25 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

 

Делото е образувано по жалбата на Сдружение „***“ –гр.***, с БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление в гр.*** срещу откази на длъжностно лице по регистрация към ТР при АВ с №20180613125312-2/05.07.2018г. и с №20180613131435/05.07.2018г.

Жалбата е оставена без движение с указание за доплащане на дължимата държавна такса за разглеждането й.

Междувременно, настоящият състав констатира, че пред Окръжен съд – Кюстендил е висящо търг.д.№58 по описа за 2018г., което също е образувано по жалба на Сдружение „***“ – гр.*** срещу двата отказа на длъжностно лице по регистрация към ТР при АВ, а именно - с №20180613125312-2/05.07.2018г. и с №20180613131435/05.07.2018г., която жалба – приложена по настоящото дело – е напълно идентична с жалбата, по която е образувано търг. Дело №59/2018г.

За съда се налага извод за наличие на хипотезата на чл.126 ал.1 от ГПК – в един и същ съд има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, която разпоредба предписва при осъществяване на тези предпоставки, по-късно заведеното дело да се прекрати служебно от съда. Разглежданото от настоящия състав търг.д.№59/2018г. е по-късно образувано от търг.д.№58/2018г., поради което първото следва да се прекрати.

Поради изложеното и на основание чл.126 ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по търг.д.№59/2018г. по описа на ОС-Кюстендил.

 

Определението може да се обжалва от Сдружение „***“ –гр.*** пред Апелативен съд - София с частна жалба в 1-седмичен срок, считано от датата на получаване на препис.

 

 

 

                                                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: