О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Кюстендил 12 април 2017 година

 

 

         Кюстендилски окръжен съд, търговска колегия, в закрито съдебно заседание проведено на 28 февруари 2016 година в състав:

                                                         Окръжен съдия: Красимир Бамбов

при участието на секрета: Р.С., като подложи на разглеждане търговско дело № 134/2016 година и за да се произнесе, взе в предвид следното:

         Производството е по реда на член 692 от ТЗ.

         С решение № 38/13,10,2016 година Кюстендилски окръжен съд е обявил неплатежоспособността на „Ойл БГ“ ЕООД, открил е производство по несъстоятелност и е определил за начална дата на неплатежоспособността 01,09,2016 година.

         На 08,12,2016 година е проведено първо събрание на кредиторите на дружеството. На него за синдик е избрана А.М..

         В срокът по чл. 685 ал. 1 от ТЗ „Шипинг Навигейшън Лтд“ е предявило свое вземане към дружеството длъжник. Сочи, че приемането произтича от договор за прехвърляне на вземане от 01,11,2016 година, сключен между Цедента – „Първа инвестиционна банка „ АД и цесионера - „Шипинг Навигейшън Лтд“. С цитирания договор цесионерът е прехвърлил на цедента свое ликвидно и изискуемо вземане от дружеството длъжник „Ойл БГ“ ЕООД. Сочи, че вземането произтича от комисионна за управление, начислявана  съгласно Раздел VI т. 13 от Договор за банков кредит № 000CL-L-000020/26.01.2009 г. изменен и допълнен с анекси от 27,07,2011 г., 21,09,2012 г., 13,06,2013 г. и 29,12,2015 г. сключен с дружество „ДАНС Енерджи“ ООД. Вземанията на цедента към „ДАНС Енерджи“ ООД се обезпечават от договор за поръчителство от 19,01,2012 година. Застъпва се тезата, че вследствие на сключения възмезден договор, по него дружеството длъжник  ценна в размер на прехвърленото вземане, като същата се дължи в шестмесечен срок от сключване на договора. За така сключеният договор е уведомено дружеството длъжник.

         Моли съдът, след като приеме направеното възражение за основателно,  да постанови определение, с което да бъде изключено вземането от списъка с предявени и неприети вземания и бъде включено вземането в списъка с приети такива.

         В съдебно заседание представителят на „Шипинг Навигейшън Лтд“, моли да се уважи направеното възражение.

         Дружеството длъжник „Ойл БГ“ ЕООД не изразява становище.

Синдикът на дружеството А.М.  е депозирала писмено становище с вх. № 1567/28,02,2016 г. С него застъпва тезата, че възражението е неоснователно и като такова моли да се остави без уважение. Счита, че от представените доказателства може и следва да се направи извод, че решението на синдика да постави вземането в списъка с неприети вземания е правилно и обосновано.

В съдебно заседание поддържа изразеното от нея писмено становище.

Кюстендилският окръжен съд, в настоящия си съдебен състав, като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в съвкупност с доводите на страните, а така също и становището на синдика на дружеството прие, че възражението е неоснователно. Това дава основание на съда да го остави без уважение. Съображенията на съда в тази насока са следните:

В срокът по чл. 685 ал. 1 от ТЗ с молба входирана в Кюстендилски окръжен съд „Шипинг Навигейшън Лтд“ е предявило свое вземане към дружеството длъжник „Ойл БГ“ ЕООД. Твърди, че вземането е част от вземане на „Първа инвестиционна банка“ АД към дружеството длъжник, цидирано му с договор за прехвърляне на вземане сключен на 01,11,2011 година. С него е цедирана част от комисионна за управление по Договор за банков кредит  № 000CL-L-000020/26.01.2009 г. и четири анекса към него, сключен между кредитодателя „Първа инвестиционна банка“ АД и „ДАНС Енерджи“ ООД. Дружеството длъжник „Ойл БГ“ ЕООД сключило на 19,01,2012 година договор за поръчителство с „Първа инвестиционна банка“ АД. Съгласно Раздел II т. 2 от сключения договор, дружеството отговаря солидарно с кредитополучателя за всички последици от неизпълнение на главното задължение, включително за лихвите, комисионните, таксите и разноските. „Първа инвестиционна банка“ АД предявила вземането си към „Ойл БГ“ ЕООД. Синдикът на дружеството включил предявеното вземане в списъка с неприети вземания.

Съдът счита, че следва да се възприеме тезата изразена от синдика на дружеството длъжник. Следва да се приеме, че сключеният между „Първа инвестиционна банка“ АД и „Ойл БГ“ ЕООД Договор за поръчителство има за предмет възникнали задължения на „ДАНС Енерджи“ ООД, от Договора за банков кредит и анекси към него, относими към датата неговото сключване - 19,01,2012 година. Не би могло да се направи извод, че „Ойл БГ“ ЕООД е приело да поръчителства да невъзникнали задължения към датата на сключване на договора за поръчителство. Имайки предвид характера на производството по чл. 692 от ТЗ съдът счита, че с оглед представените му доказателства синдика на дружеството правилно е включил предявеното вземане в списък с неприети вземания.

Водим от горното и на осн. чл. 692 от ТЗ съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на  „Шипинг Навигейшън Лтд“  дружество регистрирано в съответствие със законодателството на Република Сейшели рег. № 157192, със седалище и адрес на управление Саунд & Вижън Хаус, ет. 2 офис 1, ул. „Франсис Рачел“ Виктория, Мае, Сейшели, представлявано от Директора Госпожица Моли Рита Розели, против списък с предявени в срока по чл. 685 ал. 1 от ТЗ и неприети вземания на „Ойл БГ“ ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62, обявен на 09,12,2016 година под № 20170206144147, в частта, в която е не прието вземане на „Шипинг Навигейшън Лтд“  дружество регистрирано в съответствие със законодателството на Република Сейшели рег. № 157192, със седалище и адрес на управление Саунд & Вижън Хаус, ет. 2 офис 1, ул. „Франсис Рачел“ Виктория, Мае, Сейшели в общ размер на 79 052,95 лева.

Определението на съда следва да са обяви в Търговски регистър на Агенцията по вписвания по партидата „Ойл БГ“ ЕООД ЕИК 175410181 със седалище и адрес на управление област Кюстендил община Кюстендил град Кюстендил 2500 ул. „Цар Борис I“ № 62.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

        

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: