О    П    Р    Е   Д    Е    Л    Е    Н   И    Е

гр. Кюстендил,  01.06.2015 г.

 

              КЮСТЕНДИЛСКИ  ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание проведено на двадесет и   осми май  през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: СОНЯ КОЧОВА

при участието на секретаря Р.С.. като разгледа докладваното от съдията т.д. № 12/2015 г., по описа на КОС, за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на  чл. 692, ал.3 във вр. с ал.4 ТЗ. С решение от 16.12.2013 на САС по т. дело несъстоятелност № 3797/2013г е обявена неплатежоспособността и е открито производство по несъстоятелност на ЕТ “***************” , със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “К. П.” бл. **, вх.*, ет.*, ап.**,  ЕИК *********, представлявано от С. К. Д., ЕГН **********, с начална дата 21.02.2011г. Решението е  обявено в ТР при АВ на 02.01.2014г. Служебният синдик Б.  М. е  съставил списък на приети и неприети  предявени вземания, който е публикувани в ТР, воден от АВ по партидата на длъжника на 19.02.2015 г.

            В  седемдневния срок по  чл. 690 ТЗ е депозирано възражение вх. № 1429/26.02.2015 г. от “Уникредит Булбанк” АД, ЕИК *********, представлявано от адв. М.А., с изрично пълномощно  срещу списъка на приетите предявени  вземания, като се твърди, че неправилно вземането на кредитора “Булукрайн- ММ” ООД, ЕИК *********, възлизащо на обща стойност ******* лв., основано на три изпълнителни листа от съответно 18.02.2013г, 19.03.2013 и 29.01.2013г, всички издадени от Пернишки районен съд в заповедно производство по реда на чл. 417 ГПК, въз основа на издадени записи на заповед от съответно 10.11.2012г за сумата ****** лв,  и два от 11.11.2012г.- за сумата от ****** лв. и******* лв. е включено в списъка  на приетите вземания.  Кредиторът счита, че вземането на посочения кредитор не е доказано  предвид представените доказателства към молбата, която от друга страна е и нередовна с оглед на противоречията- представени са изпълнителни листове за суми, дължими по записи на заповед, а се представят като  основание за каузалните сделки договори за поръчки. Иска се изменение на списъка на приетите вземания, като вземането на посочения кредитор бъде изключено.

             Длъжникът ЕТ “***************”, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “К. П.” бл.***, вх.*, ет.*, ап.**,  ЕИК *********, представлявано от С. К. Д., не изразява становище по възражението.

               Синдикът е представил писмено становище  от 15.04.2015г. без категорично становище за основателност или не на възражението. Излага доводи, че вземането е прието, като липсват доказателства за издадените записи на  заповед, въз основа на които са издадени изпълнителните листове, както и че липсва връзка  между представените от кредитора договори за поръчка и записите на заповед.

            Производство по възражението е допустимо, тъй като същото е постъпило в срока по  чл. 690 ТЗ  от легитимирано лице.

              Като съобрази доводите на страните и приложените при предявяване на вземанията писмени доказателства, находящи се в кориците на т. дело по несъстоятелност № 60/2014 по  описа на КОС, съдът намира следното:

             Производството по чл. 692, ал.3 ТЗ не е същинско исково производство за установяване със сила на присъдено нещо на вземанията на кредиторите. Целта му е да се осигури облекчен и бърз ред за установяване на безспорни и убедителни вземания, за които не се налага същинско съдебно установяване в спорно производство. При наличие на съществени съмнения относно съществуването на предявеното вземане, с оглед специфичния предварителен характер на производството по разглеждане на възражения, ограничен до лесно установими въз основа на търговски книжа и писмени доказателства вземания към неплатежоспособен длъжник, съдът следва да откаже да приеме спорно вземане.

              Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника, поради което в него се вземат предвид както техните, така и интересите на работниците на последния. За да бъдат удовлетворени кредиторите, обаче, те трябва да предявят писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността, в предвидените в закона срокове, като това изискване се отнася и за кредиторите свързани с търговската дейност на длъжника.

           Съдът установи, че  вземането на кредитора “Булукрайн- ММ” ООД, ЕИК *********, възлизащо на обща стойност ******* лв е предявено по реда на ТЗ и в срок от един месец от вписване в ТР на решението за откриване на производството по несъстоятелност  по чл. 685 ТЗ /02.01.2014г /. В настоящият случай молбата за предявяване на вземането на кредитора  е депозирана на 23.01.2014г с вх. № 547 в деловодството на Пернишкия окръжен съд / л. 132-150 от т. д. № 891/2012г на ПОС/. Към молбата са приложени три броя изпълнителни листа, издадени от Пернишкия районен съд в производство по чл. 417 ГПК- от 19.03.2013г по ч. гр. дело № 1605/2013  за сумата от ****** лв. по запис на заповед от 10.11.2012г, изп. лист от 18.02.2013г по ч. гр. дело № 691/2013г за сумата от ****** лв. по издаден запис на заповед от 11.11.2012г  и изп. лист от 29.01.2013 по ч. гр. дело № 510/2013 за сумата ****** лв. по издаден запис на заповед от 11.11.2012г. Освен тези изпълнителни листа са приложени и договори за поръчка от 05.01.2007г. и от 21.12.2006г,  сключени между длъжника  ЕТ “***************” и кредитора  “Булукрайн- ММ” ООД. Липсва в съдържанието на договорите клауза относно издаване на запис на заповед  относно задължението на някоя от страните. Представени са и покана за плащане  от 25.01.2007 за сумата от ****** евро, неустойка по договора от 21.12.2006г, както и покана за плащане от 14.02.2007г за сумата от ****** евро, неустойка по договора от 05.01.2007г.  В молбата за предявяване на вземане се твърди, че вземането произтича от договорите за поръчка от 05.01.2007 и от 21.12.2006г.

             Настоящият състав на съда намира, че молбата за предявяване на вземане е нередовна, доколкото представителя на кредитора – **** ****. М.Д. не е изложил точно и ясно основанията,  от които  произхождат  вземанията. От една  страна представят се изпълнителни листове, издадени по реда на чл. 417 ГПК въз основата на записи на заповед / съдебната практика е константна, че решенията  в заповедното производство не се ползват със сила на пресъдено нещо/ , от друга страна се навеждат доводи за неизпълнение на договори за поръчка, в които липсват клаузи за издаване на записи на заповед. В договорите за поръчка са уговорени възнаграждения на “Булукрайн- ММ” ООД в размер на ****** евро и съответно ****** евро- суми като цифрово изражение нямащи покритие със сумите по изп. листове- ****** лв. и ****** лв. От приложените счетоводни баланси за едноличния търговец за периода 2007-2012г, находящи се като доказателства в т.д.н. № 60/2014г на КОС не се установява счетоводно записване на вземанията  на кредитора “Булукрайн- ММ” ООД. Липсват и издадени фактури за маркетинговите проучвания, предмет на договорите за поръчки. Съобразявайки изложеното съдът намира, че липсват убедителни доказателства за вземанията  на кредитора “Булукрайн- ММ” ООД за посочената сума от ******* лв., поради което и вземането неправилно е включено от Синдика в списъка на предявени и приети вземания. В този смисъл възражението се явява основателно и следва да бъде изменен списъка на приетите вземания .

              Мотивиран от изложеното, на основание   чл. 692, ал.4, изр. 2 ТЗ, съдът

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

              ДОПУСКА ПРОМЯНА в обявения на 19.02.2015 г. под № 20150219111723  списък № 1 на приетите от синдика Б.М.  вземания от кредитори на  ЕТ “***************”, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “К. П.” бл. **, вх.*, ет.*, ап.**,  ЕИК *********, представлявано от С. К. Д., ЕГН **********, длъжник по т.д.№ 60/2014 г. по описа на ОС- гр. Кюстендил както следва:

             ИЗКЛЮЧВА вземане на “Булукрайн- ММ” ООД, ЕИК *********, представлявано от М.Д. Д., гр. С., ж.к. “Г. Д.”, бл. , вх. , ет., ап.   възлизащо на обща стойност  лв., основано на три  броя изпълнителни листа, издадени от Пернишкия районен съд в производство по чл. 417 ГПК- от 19.03.2013г по ч. гр. дело № 1605/2013  за сумата от  лв. по запис на заповед от 10.11.2012г,  изп. лист от 18.02.2013г по ч. гр. дело № 691/2013г за сумата от  лв. по издаден запис на заповед от 11.11.2012г  и изп. лист от 29.01.2013 по ч. гр. дело № 510/2013 за сумата  лв. по издаден запис на заповед от 11.11.2012г, описани в молба от 23.01.2014г с вх. № 547 по описа на деловодството на Пернишкия окръжен съд.

             ОДОБРЯВА на основание  чл. 692, ал.4 ТЗ списъка на приетите от синдика вземания, предявени в срока по  чл. 686, ал.1 ТЗ на кредиторите на ЕТ “***************” със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “К. П.” бл. , вх., ет., ап.*  ЕИК *********, представлявано от С. К. Д., ЕГН ********** в производството по несъстоятелност по т.д.н. № 60/2014 година на Кюстендилски Ловешкия окръжен съд, съставен по реда на чл. 688, ал.1 ТЗ  и обявен в Търговския регистър на осн. 689 от ТЗ под № 20150219111723 на 19.02.2015 г. с промените от съда съгласно настоящето определение.

               Определението подлежи на вписване и на обявяване в Търговския регистър.

               Определението не подлежи на обжалване.

               Определението да се впише в книгата по  чл. 634в, ал.1 ТЗ и да се съобщи на синдика и длъжника.

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: