РЕШЕНИЕ

                                          гр. Кюстендил, 26.01.2018 г.

 

Кюстендилският окръжен съд, търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

 

            разгледа докладваното от съдия Костадинова т.д.5 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър /ЗТР/.

Постъпила е частна жалба от ***“ ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. ***,  действащ чрез адв. А.С., със съдебен адрес: гр. ***, насочена срещу отказ №20180104105410-3/10.01.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, постановен по заявление с вх.№20180104105410/04.01.2018 г., за прехвърляне на дружествен дял, обстоятелство възникнало на 03.01.2018 г.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на постановения отказ. Сочи се, че длъжностното лице е мотивирало отказа си със съображения, че към депозираното заявление А4 не е представена декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР от представляващия дружеството А. С., а такава е била представена от адв. С. Приело е също така, че доколкото към момента на постановяване на отказа, установения тридневен срок по чл.19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ е изтекъл, то било невъзможно да бъде саниран с допълнителни указания. Този извод на длъжностното лице се приема за незаконосъобразен. Счита се, че съгласно разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ, когато към заявлението на търговеца не са приложени всички документи, които се изискват по закон, длъжностното лице по регистрация следва да даде указания на заявителя за отстраняване на нередовността, като длъжностното лице постановява отказ, само при условие, че тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл.19, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ. Сочи се, че в проведеното регистърно производство е допуснато съществено процесуално нарушение спрямо правата на заявителя, доколкото въпреки, че длъжностното лице е констатирало нередовност на депозираните към заявлението документи, то не е пристъпило към отстраняването им по реда на чл.22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ, а е постановило директен отказ. Твърди се, че обстоятелствата стоящи в самия организационен процес на работата на АВ, а именно допускането на забави между момента на формалното постъпване на заявлението пред АВ и разпределянето му за произнасяне на конкретно длъжностно лице по регистрацията, не биха могли да елиминират възможността длъжностното лице да упражни правомощието си да даде указания на заявителя, доколкото подобно разбиране напълно обезсмисляло процедурата по чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ. С оглед изложените доводи се иска отмяна на обжалвания отказ със задължителни указания за извършване на исканото вписване. 

Кюстендилският окръжен съд, с оглед наведените оплаквания и представените при регистрацията на заявлението доказателства и въз основа на справка чрез публичния достъп до данните на електронния сайт на Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

В правомощията на длъжностното лице по регистрацията, съгласно чл. 21, т. т. 4 и 5 от ЗТР и чл. 91, т. т. 5 и 6 от Наредба № 1/2007 г., е да провери дали към заявлението са приложени всички изискуеми документи, редовни ли са от външна страна и от тях следва ли извод, че исканото вписване трябва да бъде осъществено.

В настоящия случай, длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, е постановило обжалвания отказ за вписване на посочените със заявлението обстоятелства, като е приело, че не са изпълнени изискванията на закона, а именно не е представена декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ от представляващия дружеството Александър Самоковлийски.

В производството по проверка законосъобразността на обжалвания отказ по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ, върху съда се пренася правомощието да направи преценка за спазване на всички, предвидени в чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ изисквания за извършване на исканото вписване. Дължимата преценка за спазване на законовите изисквания е формална. Това означава, че тя трябва да бъде ограничена до следното - представени ли са пред регистъра всички изискуеми по закон  документи, те редовни ли са от външна страна и от тях следва ли извод за осъществяване в правния мир на обстоятелствата, чието вписване се претендира.

След справка в ТР се установи, че заявление с искане за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на дружеството „***“ ЕООД, регистрирано с вх.№ 20180104105410/04.01.2018 г. е било подадено във форма на надлежен образец А4. Към заявлението са представени следните документи: учредителен акт, декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ от адв. Самоковлийска; протокол от общо събрание; договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите; молба за приемане на нов съдружник; протокол от общо събрание.

С указания от 08.01.2018 г. за отстраняване на нередовностите на заявление вх. № 20180104105410/04.01.2018 г. длъжностното лице по регистрация /ДЛР/ е дало указания за отстраняване на констатирани нередовност, като в срок същите са били отстранени.

При така установените факти, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е представена в заверено копие, придружено с възпроизведени копия от заявление и приложени към него книжа, и постановен отказ по него, съобразно изискванията на чл. 25, ал.3 ЗТРРЮЛНЦ. Регистрираната жалба е депозирана преди изтичане на срока по чл. 25, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ. Жалбата е подадена от лицето, действало като заявител, чрез упълномощения му представител. По изложените съображения същата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна, а постановения отказ незаконосъобразен. Съображенията на съда в тази насока са следните:

В регистърното производство е допуснато съществено процесуално нарушение. С оглед разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ, ДЛР след като е констатирало нередовност по депозираното заявление, е следвало да пристъпи към процедура по отстраняване на тази нередовност посредством даване на указания, както е сторило на два пъти към този момент във връзка с заявление вх.№ 20180104105410/04.01.2018 г. Изложените от ДЛР доводи, че към момента нормативно установения тридневен срок по чл.19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ е изтекъл и не е възможно констатирания порок да бъде отстранен чрез изпълнение на указания, са изцяло неоснователни, доколкото подобни разбирания обезсмислят приложението на процедурата по чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ. Въпреки изтеклия срок ДЛР е следвало да отправи указания към заявителя за отстраняване на констатираната нередовност и едва след осъществяването на тази процедура, при неотстраняването на нередовността в указания в чл.19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ срок да постанови отказ. Неосигурявайки тази процесуална възможност на заявителя, ДЛР е нарушил законови права на заявителя, представлявайки съществено по своя характер нарушение, което обуславя отмяната на обжалвания отказ.

По тези съображения и на осн. чл. 25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ, Кюстендилският окръжен съд

 

                                                  Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ отказ №20180104105410-3/10.01.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, постановен по заявление с вх.№20180104105410/04.01.2018 г.

 

УКАЗВА на Агенция по вписванията – Търговски регистър да впише заявените по подадено заявление вх.№20180104105410/04.01.2018 г. обстоятелства.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

            Заверен препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията за изпълнение.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: