Р    Е     Ш     Е     Н     И    Е   №3

                                                    гр.Кюстендил, 09.01.2018г.

                                В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд, четвърти състав, в публично заседание на  двадесет и втори декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА

с участието на прокурора при ОП-Кюстендил: Бисер Любенов

и секретаря: Галина Кирилова,

след като разгледа докладваното от съдия Веселина Джонева т.д.№92/2017г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил и, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава Двадесет и втора – „Производство по търговски спорове“, чл.365 и сл. от ГПК.

 

Делото е образувано по исковата молба на прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил, в лицето на Бисер Любенов, против „Синди - 2012“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.„Руен“ №5, ет.1.

Предявен е иск с правно основание чл.155 т.3 във вр. с чл.157ал.1 във вр. с чл.154 ал.1 т.5 от Търговския закон /ТЗ/ за прекратяване на ответното дружество, поради липса на вписан управител за срок повече от три месеца.

Твърди се, че едноличният собственик на капитала и управител на дружеството – В.С.П, е починал 06.04.2017г. Сочи се, че от този момент насетне, за време повече от три месеца дружеството няма реално вписан управител, а наследниците на П. – Д.С.В., с ЕГН **********, И.С.П., с ЕГН ********** и А.Т.А., с ЕГН **********, не са подавали декларации, че желаят дружеството да продължи дейността си.

В срока по чл.367 ал.1 от ГПК ответникът, чрез назначения му в хипотезата на чл.29 ал.2 от ГПК особен представител адв.Н.Ш. ***, е подал писмен отговор на исковата молба, в който се изразява становище за допустимост и частична неоснователност на предявения иск, с довод, че по делото липсвали доказателства, от които да се установява, че на наследниците на починалия управител и едноличен собственик на капитала е станало известно за съществуването на ответното дружество, тъй като ако биха знаели, биха могли да поискат продължаване на дейността му.

В дадения от съда срок ищецът не е депозирал допълнителна искова молба.

Окръжен съд-Кюстендил, след като се запозна със събраните по делото доказателства и прецени същите поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

„Синди - 2012“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.„Руен“ №5, ет.1 е дружество, вписано в Търговския регистър. Негов управител и едноличен собственик на капитала е било лицето В.С.П, с ЕГН **********, който на 06.04.2017г. е починал. Оставил е за наследници свои братя – Д.С.В., с ЕГН **********, И.С.П., с ЕГН ********** и А.Т.А., с ЕГН **********.

На 01.09.2017г. ТД на НАП-София е подало уведомление до Окръжна прокуратура-Кюстендил относно факта на смъртта на управителя и липсата на вписан нов такъв.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства, в това число: извлечение от Агенцията по вписванията, Търговски регистър, уведомление с изх.№11-00-997/28.08.2017г., изходящо от ТД на НАП-София, извлечение от НБД „Население“, справки от ТД на НАП.

При така установените по делото факти, съдът намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл.155 т.3 от ТЗ, търговско дружество може да бъде прекратено с решение на окръжния съд по седалището на дружеството, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител. Този иск се предявява от прокурора. В регламентираната от посочената норма хипотеза попада и настоящия случай, тъй като управителят на търговското дружество е починал на 06.04.2017г., а тримесечният срок е изтекъл на 06.07.2017г.

Наследниците на починалия управител и едноличен собственик на капитала, не са предприели действия за вписване на нов управител. Няма данни и в изпълнение на чл.157 ал.1 от ТЗ да са поискали вписване за прекратяване на дружеството или да са поискали продължаване на дейността му.

Не може да се споделят възраженията на особения представител на ответника, които са в посока, че по делото нямало данни наследниците да са известени и да са знаели за съществуването на ответното дружество. Търговският регистър е публичен – чл.11 ал.1 от ЗТР и всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър. Няма законова опора разбирането, че до наследниците на едноличния собственик на капитала се е следвало отправяне на някакво известие или уведомление от конкретен държавен орган, с цел приканване към упражняване на нормативно установени права и/или задължения.

С факта на смъртта на едноличния собственик на капитала на ЕООД, който същевременно е и управител на дружеството, последното остава без управление, без възможност да взема решения, да изразява и да приема волеизявления, при все, че търговското предприятие на ЕООД продължава да съществува. Нормата на чл.157 ал.1 от ТЗ не въвежда изрично срок, в рамките на който наследниците могат да заявят желаят ли или не да продължат дейността на дружеството. В практиката се извежда становище, че по аналогия и в този случай е приложим срокът по чл.155 т.3 от ТЗ – тримесечен от датата на смъртта на собственика на капитала, но в разрез със застъпваната в отговора на исковата молба позиция, както вече се посочи – никой орган, институция или учреждение не дължи отправяне на уведомление или покана до наследниците да заявят желаят ли или не продължаване на дейността. При положение, че в тримесечния срок наследниците не са заявили продължаване на дейността на дружеството – какъвто е разглежданият случай - същото следва да бъде прекратено, а дейността му - преустановена. В подобна хипотеза наследниците ще могат да реализират имуществените си права в хода на производството по ликвидация на прекратеното дружество, а придобитите по наследство права върху дружествен дял ще се трансформират в права върху ликвидационен дял.

С оглед горното, налага се извод за осъществяване, както на хипотезата на чл.155 т.3 от ТЗ, така и на тази по чл.157 ал.1 от ТЗ - едноличният собственик на капитала е починал, и наследниците му по закон не са предприели действия за продължаване дейността на дружеството, което повече от три месеца няма вписан управител. Продължаването на дейността на търговското дружество противоречи на законовите разпоредби.

Ответното дружество подлежи на прекратяване по реда на чл.154 ал.1 т.5 от Търговския закон, т.е. с решението на съда. Прекратяването следва да се впише в ТР.

След прекратяване на дружеството, по отношение на същото следва да се извърши ликвидация, на основание чл.156 ал.1 и ал.4 и чл.266 ал.2 изр.2 от ТЗ.

На основание чл.78 ал.6 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОС-Кюстендил държавна такса по чл.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата, в размер на 50.00 лева, както и сумата от 300.00 лева, изплатена като възнаграждение за особен представител..

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

П Р Е К Р А Т Я В А „Синди - 2012“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.„Руен“ №5, ет.1, с управител и едноличен собственик на капитала В.С.П, с ЕГН **********, починал на 06.04.2017г.

 

О С Ъ Ж Д А „Синди - 2012“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.„Руен“ №5, ет.1, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Окръжен съд-Кюстендил, държавна такса в размер на 50.00 лева (петдесет лева) и разноски за особен представител в размер на 300.00 лева (триста лева).

 

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с цел служебно вписване на прекратяването на „Синди - 2012“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Кюстендил, ул.„Руен“ №5, ет.1.

 

След влизане в сила на решението да се извърши ликвидация на дружеството.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд-София в 2-седмичен срок от датата на връчване на препис на страните.

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: