Р    Е     Ш     Е     Н     И    Е   №43

                                                    гр.Кюстендил, 17.07.2017г.

                               В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданско отделение, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на  седемнадесети юли, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА

след като разгледа докладваното от съдия Веселина Джонева т.д.№65/2017г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил и, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР).

Делото е образувано по жалбата на „****“ ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр.******************, представлявано от управителя Г.Б., чрез пълномощника адв.С.Б., против постановен от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията (АВ) отказ 20170607152121/09.06.2017г. за вписване на промени по партидата на „****“ ООД, изразяващи се във вписване на нови съдружници, в следствие наследяване на дружествени дялове на починалия съдружник В.П.Б.и приемане на пълнолетните наследници за съдружници.

В жалбата се релевират доводи за неправилност на постановения отказ, като се аргументира разбиране, че застъпената от длъжностното лице по регистрацията теза за необходимостта разпореждането с дружествения дял на ненавършилия пълнолетие наследник на починалия съдружник да се предшества от дадено от съда разрешение по реда на чл.130 от СК, не намира законова опора. Анализира се естеството на дружествения дял, забраната на чл.65 ал.1 от ТЗ и неприложимостта на разрешителния режим, като се прави искане за отмяна на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВ за извършване на заявеното вписване.  

ОС-Кюстендил, след като се запозна с материалите по делото и след като прецени представените документи поотделно и в тяхната съвкупност, включително, намиращите се в електронното досие на дружеството такива, намери за установено следното:

В Търговския регистър е вписано търговско дружество „****“ ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр.******************, с управител Георги Емилов Бакалски, капитал 5 000 лева и съдружници: КР.Б.С.– 2 500 лева и В.П.Б.– 2 500 лева.

Видно от препис-извлечеие от акт за смърт, издаден на 10.01.2017г. от Столична община, район Триадица, на 05.01.2017г. съдружникът В.П.Б.е починал.

От удостоверение за наследници с №46/10.01.2017г., издадено от Столична община, район Триадица, наследници по закон на починалия съдружник са съпругата му М.ИВ.Б.с ЕГН ********** и двамата му сина – Н.В.Б.с ЕГН ********** и В.В.Б.с ЕГН **********, последният непълнолетен.

М.Б.и Н.Б.са адресирали до дружеството заявления, с които са оповестили желанието си да бъдат приети като съдружници в „ЮРО 1914“ ООД и са поискали свикване на общо събрание за разглеждане на въпроса.

С решение на ОС на дружеството, проведено на 10.04.2017г., двете лица са били приети за съдружници, починалият съдружник е бил заличен, а неговите дялове от капитала са били разпределени, както следва: 17 дяла, всеки по 100 лева на М.Борисова и 8 дяла, всеки по 100 лева на Н.Борисов. Бил е приет нов дружествен договор.

Със заявление с вх.№20170607152121/07.06.2017г., съгласно приложение Образец А4, от Наредба № 1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, дружеството е отправило искане към АВ, ТР за вписване на промени в обстоятелствата, свързани с наследяване на дружествените дялове на починалия съдружник – вписване на нови съдружници и заличаване на Васил Борисов, като такъв.

Към заявлението, освен документи, удостоверяващи горните обстоятелства,  е било приложено и споразумение от 10.04.2017г., според което непълнолетният наследник В.В.Б., действащ лично и със съгласието на своята майка, се е съгласил дружествените дялове, получени по наследство от неговия баща, да бъдат поети от майка му М.ИВ.Б., като същият е заявил, че е получил паричната равностойност на своя наследствен дял от капитала на дружеството, съобразно баланса към 31.01.2017г. Със същото споразумение другите двама наследници са разпределили помежду си дяловете, както следва 17 дяла по 100 лева – на М.Борисова и 8 дяла по 100 лева - на Н.Борисов.

На 09.06.2017г. е постановен обжалваният отказ с №20170607152121. Длъжностното лице по регистрацията е приело, излагайки подробни съображения, че непълнолетните лица извършват правни действия от свое име със съгласието на родителите си, но при разпореждане с имущество, както било в конкретния случай, уреждането на имуществените отношения следва да стане при спазване на чл.130 от СК, ал.1 на който предвижда извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи, чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето (респ. дружествен дял) да се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. Отчитайки липсата на представени документи, удостоверяващи спазване а реда на чл.130 от СК, длъжностното лице е отказало извършване на поисканото вписване.

Окръжният съд, след като взе предвид гореизложеното, намира от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срока по чл.25 ал.1 от ЗТР и от лице, което има право на жалба - заявител в регистърното производство, имащ право и интерес от обжалването, с оглед неуважаване на заявени и подлежащи на вписване в търговския регистър променени в обстоятелства, относно дружество с ограничена отговорност.

Преценена по същество, жалбата е основателна, поради следното:

Правните аргументи, послужили като основание за постановяване на обжалвания отказ, не намират законова опора.

Режимът на разпоредителните действия с имуществото на детето, въведен с СК от 2009г. е балансиран на самостоятелни и контролирани от съда разпореждания. Въведен е критерий за ограничаване на самостоятелните разпореждания, като това е видът на имущественото право. Имуществените права, за които е въведен разрешителен режим, са посочите в чл.130 ал.3 от СК. Според тази разпоредба забранени за самостоятелно извършване са разпоредителните сделки с недвижими вещи на детето, формалните сделки с движими вещи, с влоговете и сделките с ценните книжа. Сделките с тези права на детето трябва да бъдат извършвани само след получаване на разрешение от районния съд за всяко конкретно разпореждане. Анализът на съдържанието на чл.130 ал.3 от СК показва, че имуществените права, за разпореждане с които се изисква разрешение от районния съд са изчерпателно изброени. Там дружественият дял на детето не е посочен. След като това имуществено право не е изрично предвидено и изброяването е изчерпателно, то следва да се приеме, че за разпореждането с него не се изисква разрешение от районният съд. Изброяването е изчерпателно и нормата на закона не може да се тълкува разширително, тъй като това противоречи на разпоредба на закона. В посочения смисъл е ориентирана съдебната практика, в това число и Определение №302 от 11.06.2010г. на ВКС по ч.гр.д.№310/2010г., III г. о., ГК, в което се приема още, че правото на наследяване на дружествен дял възниква при настъпване на юридическо събитие- смърт на съдружник, и притежаването на дялове по наследство обуславя единствено правото на наследника да получи равностойността на дяловете, т. е. право на вземане от имуществото на дружеството, като за разпореждането с това имуществено право законодателят не е въвел ограничителен режим.

Предвид горното, явно е, че водещият мотив за постановяване на обжалвания отказ, е несъстоятелен. В допълнение може да се посочи, че по силата и по аргумент от чл.65 ал.1 от ТЗ, както учредителите на дружеството, така и последващите съдружници трябва да са дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица. Наследяването на дружествения дял не означава наследяване на членствените права, тъй като последните са по-широко понятие и включват освен дял от имуществото на дружеството, още и лични имуществени и неимуществени права - чл.123 от ТЗ, които не се наследяват. Непълнолетният наследява стойността на дружествения дял на наследодателя си, но не и членственото право, като притежаването на дялове по наследство обуславя единствено правото на наследника да получи равностойността на дяловете, т. е. право на вземане от имуществото на дружеството.

Атакуваният отказ следва да бъде отменен, като неправилен и незаконосъобразен. Предвид наличието на валидно встъпване в членственото правоотношение, поемането на дялове и подялбата им по надлежния ред, липсват пречки в конкретния случай да бъдат вписани поисканите промени.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ отказ №20170607152121/09.06.2017г. за вписване на промени по партидата на „****“ ООД, с ЕИК ****, заявени със заявление с вх.№20170607152121/07.06.2017г.

 

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише обстоятелствата, чието вписване е заявено със заявление с вх.№20170607152121/07.06.2017г.

 

След влизане в сила на решението заверен препис от същото да се изпрати на АВ за изпълнение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София, в седмодневен срок от съобщаването му, чрез връчване на препис.

 

 

                                                                  Окръжен съдия: