Р    Е     Ш     Е     Н     И    Е   №65

                                                    гр.Кюстендил, 16.10.2018г.

                            В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Кюстендилският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА

При секретаря:

след като разгледа докладваното от съдия Веселина Джонева т.д.№53/2017г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил и, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Част Четвърта „Несъстоятелност“, Глава 45 „Обявяване в несъстоятелност“, чл.632 ал.4 от Търговския закон /ТЗ/.

 

Делото е било образувано по молба на „******“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление в ********************, представлявано от управителя Г. С. СТ, със съдебен адресат: адв. аАТ.Б., с адрес: гр.*****************************, съдържаща твърдения в посока, че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност с начална дата месец август 2016г., както и – евентуално - че се намира в състояние на свръхзадлъжнялост, като се прави искане да бъде открито производство по несъстоятелност на търговеца.

С влязло в сила решение №52/30.08.2017г. съдът е обявил неплатежоспособността на  „******“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление в ********************, представлявано от управителя Г. С.СТ.; определил е началната дата на неплатежоспособността, а именно - датата 31.12.2016г.; открил е производство по несъстоятелност на дружеството; наложил е общи възбрана и запор върху имуществото на „******“ ЕООД; постановил е прекратяване на дейността на предприятието на дружеството; обявил е същото в несъстоятелност, на основание чл.632 ал.1 от ТЗ; спрял е производството по несъстоятелност по т.д.№53/2017г. по описа на Окръжен съд-Кюстендил, като е указал на „******“ ЕООД и на кредиторите му, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок една година от вписването на решението за откриване на производство по несъстоятелност в ТР, ако в рамките на този срок по делото се удостовери наличие на достатъчно имущество или ако се депозира по сметка на ОС-Кюстендил необходимата сума за предплащане на началните разноски по смисъла на чл.629б от ТЗ в размер на 3 000 (три хиляди) лева, както и в тази връзка е предупредил „******“ ЕООД и кредиторите му, че ако в 1-годишен срок от вписването на решението за откриване на производство по несъстоятелност в ТР, не бъде поискано възобновяване на производството по несъстоятелност, съдът ще прекрати същото и ще постанови заличаване на длъжника от търговския регистър.

Решението е вписано в търговския регистър на 01.09.2017г.

В едногодишния срок по чл.632 ал.2 от ТЗ, изтекъл на 03.09.2018г. и към настоящия момент, пред съда по несъстоятелността не е постъпила молба от длъжника или от негов кредитор за възобновяване на производството.

С оглед горното, съдът по несъстоятелността намира, че са налице основанията на чл.632 ал.4 от ТЗ, поради което производството по несъстоятелност следва да бъде прекратено и да бъде постановено заличаване на дружеството от Търговския регистър.

Воден от горното и на основание чл.632 ал.4 от ТЗ, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на „******“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление в ********************, представлявано от управителя Г. С.СТ..

 

ПОСТАНОВЯВА заличаване на „******“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление в ********************, представлявано от управителя Г. С.СТ. от Търговския регистър.

 

Решението на съда ДА СЕ ВПИШЕ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на „******“ ЕООД, с ЕИК ******.

 

Решението ДА СЕ ВПИШЕ и в книгата по чл.634в ал.1 от ТЗ.

 

Препис от решението да се изпрати на Агенцията по вписванията.

 

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията пред Софийски апелативен съд.

 

 

                                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: