Р     Е     Ш    Е   Н     И      Е

                 гр.Кюстендил,24.07.2017 година

 

               Кюстендилският окръжен съд,гражданска колегия в открито  съдебно заседание проведено на  седемнадесети юли две хиляди и седемнадесета година от І-ви съдебен състав с

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА МУХТИЙСКА

                                           

                                                                        

при участието на секретаря  ЛЮБКА Н.    по доклад от председателя Г.МУХТИЙСКА на т.д.№ 120/2016 г. по описа на съда, за да  се произнесе ,взе предвид следното:

 

                  Производството по делото е по реда на глава ХХХІІ-ра ГПК,в сила от 01.03.2008 г.То е образувано по исковата молба вх.№ 2450/08.12.2016 г. на Специализирана болница за рехабилитация-Баня”АД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление: община Панагюрище,с.Баня 4523,ул.”Минерални извори”№ 3, представлявано от ИД д-р И.А.М.  против бившият му изпълнителен директор ответникът В.К. К.с ЕГН ********** ***,същата община,Кюстендилска област, ул.”Димитър Чучуганов”№ 11,с която ищцовото АД  претендира  на осн.чл.240, ал.2 ТЗ  от ответника  да му заплати  сумата в размер на 61 259,74 лева,ведно със законната лихва от  датата на предявяването му -08.12.2016 г.  до изплащането й, представляваща обезщетение за причинената му имуществена вреда от ответника,в качеството  на ИД ,представляваща липси в касата на дружеството в този размер  ,установена с акт  за касова наличност ,съставен на 27.05. 2017 г. от комисията за инвентаризация на активите му.

               На осн.чл.78,ал.1 ГПК ищецът претендира и за присъждане на сторените му съдебни и деловодни разноски ,за които е представил списък на он.чл.80 ГПК в общ размер от 7 060 лева.

               В отговора си с вх.№ 1104/13.02.2017 г. на исковата молба ответникът е релевирал две възражения -срещу допустимостта и срещу основателността на иска. Възражението си срещу допустимостта му  е основал от липсващо решение от ОС на акционерите на осн.чл.240а ТЗ за   реализиране отговорността му за причинени вреди на АД, неприложимост за спора на    реда  за разглеждането му по глава ХХХІІ-ра ГПК, а  общият исков ред ,и  за нередовност  на исковата молба  , поради непредставяне на справка по чл.366 ГПК.

                    Срещу основателността на иска  е възразил,че ищцото ТД не  е претърпяло имуществена вреда в размер на исковата сума  от негово виновно поведение,която на 29.05.2015 г. е      изтеглил от банковата сметка на ищеца и предал в банковия клон на С.Д. негов главен   счетоводител  ,в изпълнение на нареждането му  от И.Г.-К. -ИД на главния му акционер”СБР-Баня Инв.” АД.

                   

                     В хода по съществото на спора  е заявил  претенции  за отхвърляне на иска и  присъждане на сторените му съдебни и деловодни разноски,за които на осн.чл.80 ГПК е представил списък с общ размер от 2 980 лева.Депозирал е и възражение  на осн.чл.78, ал.5 ГПК,поради прекомерност за намаляване на адвокатското възнаграждение на ищеца.

                     Кюстендилският окръжен съд преценявайки доводите и възраженията на страните,въз основа на събраните доказателства по делото и закона, при условията на чл.235,ал.2 ГПК прие  за установено следното:

                     Предявеният иск е с правна квалификация по чл.240,ал.2 ГПК за присъждане на ищцовото АД от ответника-негов бивш изпълнителен директор обезщетение за имуществени вреди от липси в размер на 61 259,74 лева   в касата на дружеството за причинени   в резултат на неизпълнението на задълженията му да управлява дейността   на дружеството с грижата на добрия търговец и да пази грижливо повереното му имущество, поради  което  съдът,счета за неоснователни възраженията му за недопустимостта му,поради липса  на  решение от ОС на акционерите на осн.чл.240а ТЗ за предявяването му  , неприложимост  за разглеждането му на глава ХХХІІ-ра ГПК и поради непредставяне на справка по чл.366 ГПК нередовност  на исковата молба , за неоснователни.

                     Разгледан по същество искът по чл.240,ал.2 ТЗ бе отхвърлен,поради неоснователността му,със следните  съображения:

 

         Безспорни са и съдът в т.4-та на доклада си по делото ги е обявил за ненуждаещи се от доказване  следните релевантни за правилността на решението му  обстоятелства  и факти: ,че ответникът В.К.К. с ЕГН ********** ***,същата община,Кюстендилска област, ул.”Димитър Чучуганов”№ 11 е бил избран за член  на СД на ищцовото АД и  изпълнителен директор със сключен договор за възлагане на управлението ,както и,че    на 29.05.2015 година   акционерът ”СБР-Баня Инв.”АД провел  по сметка на ищеца сумата в размер на 63 500 лева за цената на записаните от него поименни акции след взето решение на ОС за увеличение на капитала,  които на същата дата В.К., в качеството си на изпълнителен директор на дружеството, е изтеглил   от банковата сметка на дружеството.

 

                    Ищецът „Специализирана болница за рехабилитация-Баня”АД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление: община Панагюрище,с.Баня 4523,ул.”Минерални извори”№ 3, представлявано от ИД д-р И.А.М.   в обстоятелствената част на исковата си молба твърди , а това се установява и от приетите писмени доказателства   ,че с решението си по т.16 от дневния ред на ОС на акционерите му,проведено на 03. 09.2011 г. ответникът В.К.   е бил избран за член  на СД на това АД и с решение на СД от същата дата и за изпълнителен директор ,като двете обстоятелства са вписани в ТР на АПв на 13.09.2011 г.С ответника   на 03.09.2011 г. е сключен договор за възлагане на управлението и с чл.2,т.1 и т.5 от него са уговорени задълженията му да управлява дейността на дружеството с грижата на добрия търговец и да пази грижливо повереното му имущество.След взето решение от проведеното на 30.03.2013 г. ОС за увеличение на капитала на ТД чрез издаване на нови 120 000 поименни акции с право на глас,с номинал  от 1 лева, правото  си на записване на 85 400 акции упражнил само  акционера ”СБР-Баня Инв.”АД,който внесъл 25% от стойността им в размер а 21 350 лева.Във връзка с указания в решение на ОС на акционерите, проведено на 30.03.2103 г. в 2-годишен срок да внесе пълната им стойност  на 29.05.2015 година  ”СБР-Баня Инв.”АД провел  по сметка на ищеца сумата в размер на 63 500 лева. На същата дата В.К., в качеството си на изпълнителен директор на дружеството, е изтеглил сумата в размер на 63 500 (шестдесет и три хиляди и петстотин) лева от банковата сметка на дружеството.По искане на ответника  В.К.  на извънредното общо събрание на акционерите на СБР Баня АД, проведено на 16.04.2016 г.,  е освободен като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, без да бъде освободен от отговорност.      Новоизбраният  СД взел решение на 19.05.2016 г. за  извършване на инвентаризация на активите и пасивите на дружеството   и на същата дата  изпълнителният директор на ищцовото АД назначил комисия.Тя      извършила инвентаризация на активите и пасивите на АД  и  с акт за касова наличност на 27.05.2016 г., установила, че в касата на дружеството са налични общо 61,05 (шестдесет и един лева и пет стотинки) лева в брой , а със сравнителната ведомост от 30.05.20176 г.,че по счетоводни данни в касата на дружеството е следвало да има налични общо 61 320,79 (шестдесет и една хиляди триста и двадесет лева и седемдесет и девет стотинки) лева ,от които липсват   61 259,74 (шестдесет и една хиляди двеста петдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки) лева. Поради това,че комисията не открила разходооправдателни документи за   липсващите парични средства в размер 61 259,74  лева,  новоизбраният съвет на директорите на ищцовото АД на проведеното  си заседание на 01.06.2016 г.  взел решение да бъде потърсена отговорност от ответника К. за установените липси при инвентаризацията. На 05.06.2016 г. съветът на директорите на ”СБР-Баня Инв.”АД,което  притежава   повече от 10 на сто от капитала на  ищцовото дружество   провел заседание,на  което взел също решение  да бъде потърсена отговорност от ответника К. за установените липси при инвентаризацията.

                      От приетото без възражения от страните заключение вх. 5401/26.06.2017 г. на извършената СЧЕ на в.л.А.Т. се установи, че  в счетоводството на ищеца  са отразени  касовата  наличност към 27.05.2015 г.  в размер на  886,29 лева ,постъпването на 29.05.2015 г. по банковата сметка на ищцовото АД в  ТБ”Алианц Банка България”АД на паричен превод от акционерът „СБР-Баня Инв.”АД  в размер на 64 500 лева с основание закупуването на 64 500 бр.акции, изплащането в брой на същата дата в 14,37 часа  на ответника  В.К. на  сумата 63 500 лева.  От заключението е видно движението  по сметка № 501-каса в левове,в която заедно с наличните към 27.05.2015 г. 886,29 лева, са постъпили  на 29.05.2015 г.   изплатените  на тази дата в банковия клон    на К. и несъмнено предадени него  и заприходени   63 500 лева,  общата сума към 29.05.2015 г. е 64 386,29 лева , а   заедно с постъпилата на 11.01.2016 г.   сума в размер на 2000 лева в касата    са постъпили 66 386,29 лева,от които  са  разходвани 5 065,50 лева,които са били изплатени от С.С. за заплащане на телефони в размер на 562,40 лева ,за работна заплата 4 497,10 лева и за издаване на удостоверение -6 лева  и наличността на касата към 19.05.2016 г. е била  в размер на 61 320,79 лева.

                        Предвид гореизложените обстоятелства съдът прие ,че ищцовото  дружеството комуто е доказателствената тежест  не доказа, че липсата  в касата  му на сума в размер на 61 259,74 лева ,  установена от комисията за извършената инвентаризация на активите му в периода 19.05.2016 г.-30.05.2016 г. е  от противоправно деяние на ответника, извършено в качеството му  изпълнителен директор,поради което отхвърли  неоснователно  предявеният      срещу него иск  за  осъждането да   му  заплати на осн.чл.240, ал.2 ТЗ   обезщетение  за  вреди  от липсата на тази сума.

         Искът по чл. 240, ал. 2 от ТЗ представлява една разновидност на иска за непозволено увреждане по чл. 45 от ЗЗД. За да бъде уважен един такъв иск, необходимо е да бъдат доказани пет задължителни елемента от фактическия състав на деликта: извършено деяние (действие или бездействие); противоправност на деянието; настъпване на вредоносен резултат; причинна връзка между деянието и вредата и вина на деликвента.Ищцовото АД не доказа нито един елемент от обективната и субективна страна на фактическия състав по чл.240,ал.2 ТЗ за аганжиране на отговорността на ответника     в качеството му на изпълнителен директор  на АД за обезщетяване на вредата му от липсата на паричните му средства в касата на дружеството, за която твърди,че е в резултат на нарушение на задълженията му произтичащи от чл.237,ал.2 ТЗ и чл.2,т.1 и 5 от сключения му договор за възлагане на управлението на дружеството. В допълнителната  си искова молба, пояснява,че ответникът след  получаването на 29.05.2015 г.  в брой от обслужващата го банка на сумата 63 500 лева не я  внесъл в касата на АД.  Твърдението за това  конкретно  неизпълнение на ответника на общо установеното задължение по чл.237, ал.2 ТЗ да изпълнява  функциите си  на изпълнителен директор с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери,което почти в същия вид е отразено в чл.2,т.1 и т.5 от договора за възлагане на управлението на АД , не се доказа от ищеца. С приетото заключение на  извършената от в.л.А.Т. СЧЕ се опроверга твърдението в допълнителната му искова молба,че ответникът след  получаването на 29.05.2015 г.  в брой от обслужващата го банка на сумата 63 500 лева не я  внесъл в касата на АД,с което му причинил вреда  и то не  в  нейния размер  , а с този на   исковата сума-61 259,74 лева. 

 

       Предвид отхвърлянето на иска ищецът бе осъден на осн.чл.78,ал.2 ГПК  да заплати на ответника сторените му по делото съдебни и деловодни разноски в размер на сумата 2 980 лева.

       Водим от гореизложените съображения, КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

 

             Р   Е   Ш  И:

 

      ОТХВЪРЛЯ    предявеният на осн.чл.240,ал.2 ТЗ  иск  от „Специализирана болница за рехабилитация-Баня”АД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление: община Панагюрище,с.Баня 4523,ул.”Минерални извори”№ 3, представлявано от ИД д-р И.А.М.  против  В.К.К. с ЕГН ********** ***,същата община,Кюстендилска област, ул.***за осъждането да  му заплати сумата 61 259,74 лева /шестдесет и една хиляди двеста петдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки/, ведно със законната лихва от  датата на предявяването му -08.12.2016 г.  до изплащането й,  за обезщетение на причинената му  имуществена вреда от ответника в качеството  на ИД ,представляваща    липса в този размер  в касата на дружеството, установена с акт от 27.05. 2017 г. на комисията за инвентаризация на активите му.

     ОСЪЖДА „Специализирана болница за рехабилитация-Баня”АД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление: община Панагюрище,с.Баня 4523,ул.”Минерални извори”№ 3, представлявано от ИД д-р И.А.М.  да заплати на В.К.К. с ЕГН ********** ***,същата община,Кюстендилска област, ул.”Димитър Чучуганов”№ 11 сторените му по делото съдебни и деловодни разноски в размер на сумата  2 980 лева.

     Решението подлежи на въззивно обжалване пред САС в 2-седмичен срок от връчването на съобщението на страната,че е изготвено,придружено на осн.чл.7,ал.2 ГПК с препис от него.

 

                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: