Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 2

гр.Кюстендил, 08.01.2018 г.

 

 

 

 

Кюстендилският окръжен съд, в публичното заседание на девети ноември  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Окръжен съдия :Росица Савова

 

 

 

при участието на секретаря:Галина Кирилова

след като разгледа докладваното от съдия: Савова

т.д.№ 106/2016 г. по описа на КОС и за да се произнесе взе предвид:

 

 

 

Корпоративна търговска банка" АД - в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Граф Игнатиев" №10, ЕИК 831184677, представлявано от А.К.Д. и К.Х.Д.- в качеството им на синдици, е предявило срещу „Финансово консултиране" АД, ЕИК ***, гр. София и .”Евробилд 2003" ЕООД, ЕИК ***, гр. Кюстендил- представлявано от управителя З.К.и синдика Б.А.М. , иск за признаване за установено, че вземанията на „Финансово консултиране" АД към „Евробилд 2003" ЕООД,. включени в Списъка на приетите предявени вземания по т.д.№76/2014 г. по описа на КнОС  и одобрени с определение от 10.11.2016 г., постановено по т.д.№26/201б г. по описа на КнОС, в общ размер на 2839059,92 лв.. от които 2 794 000лв., основаващи се на Договор за заем от 23.12.2014 г., и 45 059,92лв., основаващи се на  Договор за заем от 04.03.2015 г., са несъществуващи.

Ответникът   „Евробилд  2003"  ЕООД  е изразил становище, че по т.д.№26/2016г.на КнОС са събрани съответните доказателства и се иска прилагането му, като се поддържа, че съдът се е произнесъл със съответния акт.

 С отговора си „Финансово консултиране” АД по същество твърди, че в друго производство- а именно т.д.№26/2016г.- за разглеждане на възраженията, вече е доказано, че цялото претендирано вземане на „Финансово консултиране” АД е реално съществуващо и в това производство са били представени всички необходими документи,съпътстващи договорите за заем от 23.12.2014г. и от 04.03.2015г., в т.ч. и документи, касаещи реалното предаване на заемната сума.

Становището на синдика на „Евробилд 2003” Б.М. , изразено в открито съдебно заседание, е,че искът следва да бъде отхвърлен предвид установяване на обстоятелството, че посочената в списъка на приетите вземания по т.4 сума – 2 794 000лв. ведно с лихва е била предоставена на длъжника.

Кюстендилският окръжен съд, след преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

 

От  партидата на „Eвробилд 2003”ЕООД в Търговския регистър се установява , че с решение от 25.02.2016 г. по т.д.№76/2014 г. по описа на ОС-Кюстендил ,обявено в търговския регистър на 25.02.2016г., е открито производство по несъстоятелност по отношение на това дружество .

С молба вх. № 2373/28.03.2016 г. „Финансово консултиране”АД на основание чл. 685, ал.1 от ТЗ  е предявило  пред синдика на „Евробилд 2003”ЕООД вземане в общ размер на 3 085 804.41 лв.- главници по договори за заеми от 23.12.2014 г. и от 04.03.2015 г. Видно от приложения по делото списък на приетите предявени вземания в производството по несъстоятелност на „Евробилд 2003”ЕООД, синдикът е приел  вземане в размер на 2 794 000 по договора за заем от 23.12.2014 г. и  в размер на 45 059.92 лв. по договора за заем от 04.03.2015 г. Тези вземания в така посочения им размер  именно са предмет на установяване в настоящото производство.

Видно от представения по делото списък на приетите предявени вземания в производството по несъстоятелност на „Евробилд 2003”ЕООД, „Корпоративна търговска банка”АД- в несъстоятелност е  кредитор на дружеството с приети в производството по несъстоятелност вземания. Същата на основание чл.690, ал.1 от ТЗ е оспорила приетите вземания на „Финансово консултиране”АД по договорите за заем от 23.12.2014 г. и от 04.03.2015 г. в общ размер на 2 839 059.92 лв. С определение от 10.11.2016 г., постановено по ч.т.д. № 26/2016 г. по описа на КнОС, съдът  е оставил без уважение  възражението на банката.

Част от вземанията по посочените  договори за заем в общ размер на 308 912.85 лв. (300 000 лв. по договора за заем от 23.12.2014 г. и 8 912.85 лв. по договора от 04.03.2015 г.) не е била приета  и е включена в списък №1 на неприетите предявени вземания. „Финансово консултиране”АД на основание чл. 690, ал.1 от ТЗ е възразило срещу този списък. С определение от 29.11.2016 г., постановено по ч.т.д. №42/2016 г. по описа на КнОС,  съдът е извършил промяна в списък № 1 с предявени в срока по чл. 685 от ТЗ, но неприети вземания на „ЕВРОБИЛД 2003”, като е изключил от този списък вземането на „Финансово консултиране“ и е включил вземането на дружество в списъка на предявени в срока по чл. 685 от ТЗ и приети вземания. Същите са били предмет на производството по т.д.№119/2016г.по описа на ОС-Кюстендил , както съдът е указал в с.з.на 09.11.2017г.,че му е служебно известно наличие на това производство по иск с правно основание чл.694,ал.3,т.2 от ТЗ .

В договор за заем от 23.12.2014 г.(л.13-14 от настоящото дело) е посочено, че „Финансово консултиране”АД в качеството си на заемодател е предоставило на „Евробилд 2003” ЕООД в качеството на заемател парична сума в размер на 3 094 000 лв. за срок до 31.12.2015 г., считано от датата на получаване на същата по банковата сметка на заемателя при възнаграждение- 9.5% годишно върху стойността на даденото. По делото са представени мемориални ордери с дати 23.12.2014 г. и 29.12.2014 г.(л.15 от настоящото дело) , като с първия се установява, че „Финансово консултиране”АД е превело на „Евробилд 2003” ЕООД сумата 1 438 000 лв., а с втория- 1 356 000 лв.(общо 2 794 000лв.).

 С втория от посочените  договори- този от 04.03.2015 г.(л.16-17 от делото)  първият ответник „Финансово консултиране” се е задължил да предаде в собственост на втория ответник „Евробилд 2003”сума в размер на 60 000 лв., като сумата се предоставя по банков път.

Приложени са платежни нареждания, от които се установява, че „Финансово консултиране” АД е превеждало суми за заплати, данъци, осигурителни вноски дължими от „Евробилд 2003” на служители на дружеството, НАП и НОИ  .

Както се установява от заключението на съдебно- счетоводната експертиза, изготвена от вещото лице М.В., сумата,преведена на 23.12.2014 г. на „Евробилд 2003" ЕООД в размер на 1 438 000 лв. от „Финансово консултиране" АД през Инвестбанк, е осчетоводена в сметка 225 - Предоставени краткосрочни кредити, съответно сумата, преведена на 29.12.2014 г. - 1 356 000 лв. през Инвестбанк, е осчетоводена по същата сметка;респ. преводите са получени по сметката на „Евробилд 2003" ЕООД и са осчетоводени от „Евробилд 2003" ЕООД по сметка 499 -Други кредитори., т.е. средства в размер на 2 794 000 лв. по договор за заем от 23.12.2014 г. са предоставени на заемателя с два транша през банка Инвестбанк, като освен това се констатира още и нареден превод от 300 000лв., отразен по същата сметка от „Финансово консултиране”, в полза на „Евробилд”(срвн.дневник на сметка 225/1), която сума не е предмет на установяване в настоящото производство.

От заключението се установява също, че е налице прихващане на сума от   328 071,47лв. , за която  вещото лице пояснява, че се касае за друг ( извън процесните)  договор,– от 31.10.2014г., по който също „Евробилд”дължи заемна сума на „Финансово консултиране”и тази сума е посочена като прихващане, т..е. по същество е отразено  като възстановено вземане, което „Финансово консултиране” има по този друг договор ( от 31.10.2014г.)  – и това .не се отразява на размера на процесното задължение -  2 794 000лв.

Същевременно, вещото лице констатира, че  задължението по първия договор от 23.12.2014г.е намалено с оглед договор за цесия по който  „Финансово консултиране” е прехвърлило на друго дружество - „Аквафинанс" ЕООД гр. София  (неучастващо в това производство) вземане за 5000лв., за което е налице уведомяване на страните по договора. Сумата е отразена в намаление на задълженията и от „Финансово консултиране" АД, и от „Евробилд 2003" ЕООД.

 По договора от 04.03.2015 г., с който двете дружества са се договорили за заем в размер на 60 000 лв., са били изплатени от „Финансово консултиране" АД възнаграждения и дължимите върху тях осигурителни плащания и данъци на служители на „Евробилд 2003" ЕООД, като в платежните нареждания като задължено лице е посочено „Евробилд 2003" ЕООД.Приложените платежни нареждания са за средства в размер на 45 059,92 лв. и са осчетоводени отново по сметка 225 от „Финансово консултиране" АД и по сметка 499 от „Евробилд 2003" ЕООД.

            Вещото лице сочи, че няма данни за сторниране на сумите, тоест за сторно на банковите операции, като сторно на партидата на „Евробилд 2003" ЕООД е извършена само от „Финансово консултиране" АД, с цел да се обобщят данните по предоставените заеми на отделна партида.

От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Съдът счита, че предявеният иск е допустим. Срещу приетите от синдика вземания по посочените два процесни договора  кредитор, какъвто се явява ищецът, „КТБ” АД е подало в срок възражение по чл. 690 ал. 1 ТЗ. Това възражение с  определение от 10.11.2016 г., постановено по т.д. №26/2016 г. по описа на КнОС  е оставено без уважение.  Следователно ищецът е активно легитимиран да предяви отрицателния установителен иск, като видно от пощенска разписка, изходяща от „Български пощи”ЕАД, исковата молба, по която е образувано настоящото производство е  изпратена по пощата на 17.11..2016 г., т.е. в срока по чл. 694 от ТЗ (ред. ДВ, бр. 38 от 2006 г.).    

Разгледан по същество, съдът счита, че  предявеният иск е частично основателен по следните съображения :

Предмет на  иска с правно основание чл.694, ал.3, т.1 ТЗ е  признаване  несъществуването на вземания на „Финансово консултиране“ АД към „Евробилд 2003“ ЕООД, включени   в Списъка на приетите от синдика предявени вземания и произтичащи от договори за заем от 23.12.2014 г. и от 04.03.2015 г. В това производство в тежест на ответниците е да докажат съществуването на оспореното от ищеца вземане, т.е. наличието на валидно сключени между тях договори за заем, както и че сумите по тях са реално предадени.:

Договорът за заем е реален и неформален, като за сключването му освен постигането на съгласие се изисква  и реалното предаване на заемната сума, за да възникне валидно задължение за заемополучателя да я върне. В случая от приложените по делото писмени доказателства и съдебно- счетоводна експертиза безспорно се установява наличието на реално преведени в полза на „Евробилд 2003”суми в общ размер на претенцията по  първия от двата процесни договора – с дата 23.12.2014г.  – 2 794 000лв., като обаче  тази сума следва да бъде намалена с оглед безспорните доказателства за наличие на цесия за част от това вземане в размер на 5000 лв., т.е.установява се несъществуване на вземане  само до този размер (5000лв.)- липсват  доказателства и за други обстоятелства, водещи до намаляване на тази сума , респ.погасяване  конкретно на този дълг на „Евробилд 2003”спрямо „Финансово консултиране”.

По делото безспорно се установява, че със суми по втория договор за заем от 04.03.2015 г. са заплащани заплати и осигурителни вноски по сметките на служителите на „Евробилд 2003”и по сметки на НОИ и НАП. Отчитайки реалния характер на договора за заем,  съдът приема, че вземането (като дадена в заем сума) .в размера, посочен в списъка  на приетите от синдика вземания, а именно  в размер на  45 059,92 лв .съществува, т.е.отрицателният иск е неоснователен досежно същата.

На основание чл. 694, ал.7 от ТЗ, в тежест на ищеца ще следва да се възложи и заплащането на дължимата по делото държавна такса в размер на 28 340,60лв., платима по сметка на КнОС – съобразно отхвърлената част от исковете, респ.ответниците дължат такава съобразно уважената , т.е.дължимата от тях държавна такса е в размер на 50лв.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш    И    :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл.694, ал.3, т.1 ТЗ, предявен от „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Граф Игнатиев“ №10, ЕИК 831184677, срещу „Финансово консултиране“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Хубча” №8, и „Евробилд 2003“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа” № 55, че вземането на „Финансово консултиране" АД към „Евробилд 2003" ЕООД,. включено в Списъка на приетите предявени вземания по т.д.№76/2014 г. по описа на КнОС  и одобрени с определение от 10.11.2016 г., постановено по т.д.№26/2016 г. по описа на КнОС, което вземане за главница се основава  на Договор за заем от 23.12.2014 г., е НЕСЪЩЕСТВУВАЩО за разликата над размер от 2 789 000лв.до 2 794 000лв., КАТО в останалата им част  предявените в това производство  искови претенции  по чл.694,ал.3,т.1 от ТЗ - за установяване несъществуване на вземането на „Финансово консултиране“ АД (с посочени данни) по посочения Договор за заем от 23.12.2014г. до размер на 2 789 000лв.главница, както и вземането на „Финансово консултиране“ АД (с посочени данни) по  Договор за заем от 04.03.2015 г.- за размер от 45 059,92лв. главница, същите - включени  в Списъка на приетите предявени вземания по т.д.№76/2014 г. по описа на КнОС  и одобрени с определение от 10.11.2016 г., постановено по т.д.№26/2016 г., ОТХВЪРЛЯ .

            ОСЪЖДА Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Граф Игнатиев“ №10, ЕИК 831184677 да заплати  държавна такса в бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Кюстендил в размер на 28 340,60лв.

            ОСЪЖДА „Финансово консултиране“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Хубча” №8 и „Евробилд 2003“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа” № 55 да заплатят  държавна такса в бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Кюстендил в размер на 50лв.

             

            Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок срок от връчването му.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :