Р     Е     Ш     Е     Н    И     Е

 

гр. Кюстендил 23 май 2018 год.

 

 

Кюстендилски окръжен съд, търговска колегия, в закрито съдебно заседание проведено на 23 май 2018 година в състав:                                                                                                    Окръжен съдия: Красимир Бамбов

като разгледа докладваното от Кр. Бамбов  търговско дело № 84/2016 година и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Производството по делото е образувано по реда на глава тридесет и девета от ТЗ.

Образувано е по молба на  Р.К.Й.в качеството и на едноличен собственик на капитала и управител на „Трейд Продакшън“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Дупница, град Дупница ул. „***   

С решение № 42 постановено на 19 ноември 2016 година, обявено в Търговски регистър под № 20161130161048, съдът е обявил неплатежоспособността на дружеството, определил е за начална дата на неплатежоспособността - 19.07.2016 г., открил е производство по несъстоятелност на „Трейд Продакшън“ ЕООД, наложил е обезпечителни мерки, назначил е временен синдик и е насрочил първо събрание на кредиторите на дружеството.

С определение от 08.02.2017 г. съдът, след като е констатирал липсата на средства за продължаване на производството. Дал е възможност на лицата по чл. 625 от ТЗ да предплатят разноски, за продължаване на производството. Определената от съда сума не е предплатена.

            С решение № 29 от 11,05,2017 година, постановено по реда на чл. 632 от ТЗ съдът е обявил дружеството в несъстоятелност,  прекратил е дейността на предприятието на длъжника. Решението е обявено по партидата на дружеството длъжник под № 201705121163625.

            Решението на съдът за спиране на производството по дело е влязло в законна сила.

            В едногодишният срок по чл. 632 ал. 2 от ТЗ не е поискано възобновяване на производството по делото.

            Изложеното дава основание на съда да прекрати производството по несъстоятелност на дружеството и заличаване на „Трейд Продакшън“ ЕООД  от Търговския регистър.

 

Водим от горното и на осн. чл. 632 ал. 4  от ТЗ съдът

 

        Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по несъстоятелност на „Трейд Продакшън“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Дупница, град Дупница ул. „***

            ПОСТАНОВЯВА заличаване „Трейд Продакшън“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Дупница, град Дупница ул. ***, Кюстендилска област от Търговски регистър при Агенцията по вписвания.

            Решението на съда следва да се впише в Търговски регистър при Агенцията по вписванията по партидата на „Трейд Продакшън“ ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Дупница, град Дупница ул. „***

            Решението може да се обжалва в едноседмичен срок от вписването му  пред Софийски апелативен съд

                                                                       

 

 

Окръжен съдия: