Р       Е        Ш       Е       Н       И       Е

гр. Кюстендил  08.01.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на осми януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав :

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : Милена Богданова

като разгледа докладваното от съдия Милена Богданова   т. д. №77/2016 по описа за 2015г. на КОС и за да се произнесе взе предвид.

Производство по реда на  чл.632 ал.4 от ТЗ.

            С решение от 12.12.2016г. по т.дело №77/2016г. на КОС  е обявена неплатежоспособността на  „****” ООД с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление *****************************, представлявано от Д. Т.Т.– Управител,   на осн. чл.630 ал.2 ТЗ с начална дата 31.12.2014г., като едновременно с това е открито производство по несъстоятелност, постановени са обща възбрана и запор на имуществото на длъжника.

            Със същото решение, в частта имащо характер на определение, по реда на чл.632 ал.1 ТЗ съдът по несъстоятелността е постановил спиране на производството по несъстоятелност поради липса на средства за покриване на първоначалните разноски и невнасяне на определените с  протоколно определение от съда суми в размер на общо 5000лв. В Определението за спиране са били указани последиците от невнасяне на разноските.

            В едногодишния срок по чл.632 ал.2 от ТЗ, изтекъл към настоящия момент, пред съда по несъстоятелността не е постъпила молба от длъжника или от кредитор за възобновяване на производството.

          С оглед горното съдът по несъстоятелността намира, че са налице основанията на чл.632 ал.4 от ТЗ, поради което производството по несъстоятелност следва да бъде прекратено и постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

На основание изложените съображения и на основание чл.632 ал.4 от ТЗ съдът

Р    Е    Ш    И    :

           ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на  „****” ООД с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление ************************, представлявано от Д. Т.Т.– Управител на осн. чл.632 ал.4 ТЗ и

           ПОСТАНОВЯВА ЗАЛИЧАВАНЕТО от Търговския регистър на „****” ООД с ЕИК *****със седалище и адрес на управление *****************************

            ПРЕКРАТЯВА на осн. чл.738 ал.1 от ТЗ действието на общата възбрана.

            На осн.чл.738 ал.2 от ТЗ общата възбрана се заличава от момента на вписване на решението за прекратяване на производството по несъстоятелност.

          Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд –София в седем дневен срок от ВПИСВАНЕТО му в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Решението да се впише в книгата по чл.634в ал.1 от ТЗ.

                                                                                                СЪДИЯ :